Persian Language: Elementary 2

35 Questions | Total Attempts: 28

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Persian Language: Elementary 2

Questions and Answers
 • 1. 
  من سه [Blank] (لباس/ لباس ها) خریدم و به پدرم هدیه دادم
 • 2. 
  [Blank] (پزشک/ پزشکان) بسیار مهربان و پرتلاش هستند
 • 3. 
  علی دو خواهر و یک برادر[Blank] (دارند/ دارد)
 • 4. 
  من دیرم شده است و [Blank] (عجله دارم/ نیاز دارم)
 • 5. 
  کامران مادرش را بسیار[Blank] (حوصله دارد/ دوست دارد)
 • 6. 
  حوصله ندارم یعنی [Blank] (تمایل ندارم/ وقت ندارم)
 • 7. 
  خانه ما خیلی بزرگ است و [Blank] (حیاطت/ حیاطش) بسیار زیباست.
 • 8. 
  ما پارسال به این رستوران [Blank] (آمدی/ آمدیم) و غذاهای خوشمزه­ای خوردیم.
 • 9. 
  آنها دیروز [Blank] (علی را/ علی) دیدند و با او احوال پرسی کردند.
 • 10. 
  من [Blank] (آنها/ آنها را) خیلی دوست دارم.
 • 11. 
  آنها [Blank] (سه تا/ سه نفر) میز خریدند.
 • 12. 
  من هر روز...... تاکسی به دانشگاه می روم.
  • A. 

   به

  • B. 

   با

 • 13. 
  _____ او دیروز تاکسی
  • A. 

   گرفت

  • B. 

   برد

 • 14. 
  امروز هوا بسیار...... است.
  • A. 

   آلوده

  • B. 

   آلودگی

 • 15. 
  مکان های ...... در ایران زیاد است.
  • A. 

   تاریخ

  • B. 

   تاریخی

 • 16. 
  ____ دیروز علی را دیدم. دیروز
  • A. 

   دیدمش

  • B. 

   دیدمت

 • 17. 
  آنتونی ..... اسپانیا .....  تهران آمد.
  • A. 

   از - به

  • B. 

   به - تا

  • C. 

   تا - به

  • D. 

   به - از

 • 18. 
  جمله زیر را مرتب کنید: سارا/ به/ علاقه/ فارسی/ دارد [Blank]
 • 19. 
  جمله زیر را مرتب کنید: از/ تاریکی/ ما/ می ترسیم [Blank]
 • 20. 
  ترکیبات زیر را مرتب کنید: ورزشکار/ قوی ترین/ شهر [Blank]
 • 21. 
  ترکیبات زیر را مرتب کنید: درآمد/ کمترین/ کارمندان [Blank]
 • 22. 
  ترکیبات زیر را مرتب کنید: باغچه/ گل های/ زیبا [Blank]
 • 23. 
  ______ احمد هر روز به ورزشگاه
  • A. 

   می روی

  • B. 

   می روند

  • C. 

   رفت

  • D. 

   می رود

 • 24. 
  _____ ساسان پارسال به استانبول
  • A. 

   سفر کرد

  • B. 

   سفر می کند

  • C. 

   سفر کردند

  • D. 

   سفر می کنند

 • 25. 
  ______ آنها قبلا خیلی مهربان
  • A. 

   هستند

  • B. 

   بودند

  • C. 

   بودیم

  • D. 

   هستیم

Back to Top Back to top