ЗНО 2021. ВПЕРШЕ.  Тест 1. 

23 | Total Attempts: 21

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 2021. . 1.

«ІСТОРИЧНИЙ ІНТЕНСИВ»


Questions and Answers
 • 1. 
  Що проголошував Маніфест 17 жовтня 1905 р., виданий російським імператором  Миколою II?
  • A. 

   надання громадянських прав та політичних свобод

  • B. 

   скасування обмежень у правах неросійських народів

  • C. 

   ліквідацію кріпацької залежності селян від поміщиків

  • D. 

   запровадження системи соціального захисту робітників

 • 2. 
  У ході революції 1905—1907 рр. у Російській імперії українці здобули
  • A. 

   перший досвід парламентської діяльності

  • B. 

   систему україномовної шкільної освіти

  • C. 

   національно-територіальну автономію

  • D. 

   автокефальну національну церкву

 • 3. 
   З іменами яких діячів пов'язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»?
  • A. 

   І. Франко, М. Лисенко

  • B. 

   М. Лисенко, Т. Шевченко

  • C. 

   Т. Шевченко, М. Вербицький

  • D. 

   М. Вербицький, П. Чубинський

 • 4. 
  Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод
  • A. 

   фактично втратив свою чинність Емський указ

  • B. 

   упроваджено земства в губерніях Правобережної України

  • C. 

   остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні

  • D. 

   створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.

 • 5. 
   Із діяльністю Івана Франка та Михайла Павлика пов'язаний процес
  • A. 

   створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

  • B. 

   заснування та видання газети «Зоря Галицька».

  • C. 

    створення першої української політичної партії.

  • D. 

   зародження народовського руху у Східній Галичині.

 • 6. 
  У якому регіоні України культурно-просвітнє товариство «Просвіта» розпочало свою діяльність у 1868 р.?
  • A. 

   Волині 

  • B. 

   Галичині 

  • C. 

   Буковині   

  • D. 

   Закарпатті

 • 7. 
  Яка подія відбулася під час російської революції 1905 - 1907 рр.?
  • A. 

   Створення Союзу визволення України (СВУ).

  • B. 

   Убивство російського прем'єр-міністра П. Столипіна.

  • C. 

   Заснування першої на Наддніпрянській Україні «Просвіти».

  • D. 

   Урочисте святкування сторіччя, з дня народження Т. Шевченка.

 • 8. 
  Унаслідок яких подій стало можливе представництво українців у парламентах Австрійської та Російської імперій?
  • A. 

   польських повстань 1830-1831 та 1863-1864 рр.

  • B. 

   реформ імператриці Марії-Терезії та імператора Олександра II

  • C. 

   європейської революції 1848-1849 рр. та революції 1905-1907 рр. у Росії

  • D. 

   створення українських політичних партій у Галичині та Наддніпрянщині

 • 9. 
  Уперше збірку поезій Т.Шевченка «Кобзар» видано:
  • A. 

   1830р.                       

  • B. 

   1837р.                         

  • C. 

   1840р.                              

  • D. 

   1861р.

 • 10. 
  Під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії Головна руська рада домагалася
  • A. 

   повалення монархії та об'єднання Галичини з Наддніпрянською Україною.

  • B. 

   побудови федерації слов'янських народів та входження Галичини до її складу.

  • C. 

   створення незалежної держави на теренах Галичини, Закарпаття та Буковини.

  • D. 

   поділу Галичини за етнічним принципом і надання її східній частині автономії.

 • 11. 
  Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?  «Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів …»
  • A. 

   Відновлення магдебурзького права.                                    

  • B. 

   Утворення Української автокефальної церкви.

  • C. 

   Розгортання мережі осередків товариства «Просвіта».   

  • D. 

   Відкриття в усіх університетах українознавчих кафедр.

 • 12. 
  Укажіть портрет діяча, з іменем якого пов'язано створення Русько-української радикальної партії (РУРП).
  • A. 

   А

  • B. 

   Б

  • C. 

   В

  • D. 

   Г

 • 13. 
  На західноукраїнських землях на початку XX ст. під гаслом «Свій до свого по своє!» розвивався
  • A. 

   січовий рух.

  • B. 

   рух пластунів.

  • C. 

   народовський рух.

  • D. 

   кооперативний рух.

 • 14. 
  В якому університеті вперше в кінці ХІХ ст. була відкрита кафедра української історії (кафедра історії Східної Європи),
  • A. 

   Київському

  • B. 

   Львівському

  • C. 

   Одеському 

  • D. 

   Харківському

 • 15. 
  Яка подія дала поштовх до створення Головної руської ради?
  • A. 

   реформи Марії-Терезії та Йосипа II                 

  • B. 

   польське повстання 1830 р.

  • C. 

   європейська революція 1848–1849 рр

  • D. 

   повстання під проводом Л. Кобилиці

 • 16. 
  Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував
  • A. 

   Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?».

  • B. 

   Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна».

  • C. 

   Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків».

  • D. 

   Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta».

 • 17. 
  Вкажіть назву політичної партії, про яку йдеться у твердженні. Перша політична партія в Наддніпрянській Україні, створена в Харкові групою студентської молоді.
  • A. 

   Революційна українська партія (РУП)

  • B. 

   Українська національно-демократична партія (УНДП)

  • C. 

   Українська соціал-демократична партія (УСДП)

  • D. 

   Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

 • 18. 
  Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. було
  • A. 

   сприяння еміграції українських селян до Північної Америки

  • B. 

   створення великих колективних сільськогосподарських підприємств.

  • C. 

   формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку

  • D. 

   покращення соціально-економічного становища українського селянства.

 • 19. 
  Укажіть в якому уривку йдеться про зображеного діяча:
  • A. 

   автор  віршів «Каменярі», «Вічний революціонер», побутової поеми «Наймичка», прози «Захар Беркут», драми «Украдене щастя»),

  • B. 

   один з фундаторів новітньої української літератури, письменник, автор творів «Тіні забутих предків», «Фата моргана».

  • C. 

   один із найвизначніших представників імпресіонізму в українській літературі. Автор творів «У путах шайтана», «Лялечка», «Цвіт яблуні», «На камені», «Під мінаретами»

  • D. 

   літератор, утвердив в українській літературі жанр соціальної повісті й соціально - побутового роману, автор яскравих картин життя селянства, широких панорам буття українського села упродовж кількох поколінь

 • 20. 
  Головна руська рада діяла впродовж
  • A. 

   1830–1833 рр.                                                     

  • B. 

   1833–1837 рр.                   

  • C. 

   1848–1851 рр.                                                      

  • D. 

   1846–1847 рр.

 • 21. 
  Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена
  • A. 

   революційними подіями 1905-1907 рр.

  • B. 

   виданням циркуляру про заборону реєстрації товариств «інородців».

  • C. 

   формуванням самостійницької течії в українському русі.

  • D. 

   проведенням Столипінської аграрної реформи.

 • 22. 
  Прочитайте уривок з історичного есе І. Лисяка-Рудницького та виконайте завдання. «Поява сильної та динамічної спільноти у Галичині наклала відбиток на українські землі в Росії. Так сформувалася концепція Галичини, як маленького краю з великою місією, покликаного стати географічною базою і плацдармом визвольної боротьби усього українського народу...» В уривку йдеться про концепцію Галичини, як
  • A. 

   «українського Рубікону».                                               

  • B. 

   «української Землі обіцяної».

  • C. 

   «українського Третього Риму».                                     

  • D. 

   «українського П'ємонту».

 • 23. 
  Яка організація у першій половині XIX ст. звернулась до українського народу з такою відозвою:                   «...як по землі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття!... єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило... Вставайте ж браття, бо вже час!... Будемо тим, чим бути можемо й повинні. Будемо народом
  • A. 

   Головна Руська Рада                                                   

  • B. 

   Кирило-Мефодіївське братство

  • C. 

   Південне товариство декабристів                           

  • D. 

   «Руська трійця»

Back to Top Back to top