Τεστ για Δ (101-150)

50 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Τεστ για Δ (101-150)

Questions and Answers
 • 1. 
  Ποιοι είναι οι βασικοί  παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη κατά το σχηματισμό ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου;
  • A. 

   Ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης.

  • B. 

   Η κατανομή κεφαλαίων στις βασικές κατηγορίες επένδυσης.

  • C. 

   Η κατανομή κεφαλαίων σε κάθε επιμέρους κατηγορία επενδύσεων.

  • D. 

   Η δυνατότητα εισόδου στα χαμηλά και εξόδου στα υψηλά από τη χρηματιστηριακή αγορά.

 • 2. 
  Στους κινδύνους χαρτοφυλακίου ενός αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνονται…
  • A. 

   Ο κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος.

  • B. 

   Ο κίνδυνος ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος.

  • C. 

   Ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 3. 
  Ποιος δείκτης μετρά τον βαθμό ευαισθησίας των μεταβολών της καθαρής τιμής του μεριδίου έναντι μιας μεταβολής του δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα;
  • A. 

   Alpha.

  • B. 

   Τυπική απόκλιση.

  • C. 

   Sharpe ratio.

  • D. 

   Beta.

 • 4. 
  Αν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πλήρη θετική συσχέτιση με τον δείκτη αναφοράς του, τότε ο δείκτης βήτα (beta) θα είναι:
  • A. 

   10.

  • B. 

   -1

  • C. 

   1.

  • D. 

   0.

 • 5. 
  Ποιο από τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια έχει τον χαμηλότερο κίνδυνο;
  • A. 

   Χρηματαγοράς.

  • B. 

   Ομολογιακό.

  • C. 

   Μικτό.

  • D. 

   Μετοχικό.

 • 6. 
  Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων;
  • A. 

   Επαγγελματική διαχείριση.

  • B. 

   Μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη.

  • C. 

   Ατομική διαχείριση.

  • D. 

   Αυστηρό νομικό πλαίσιο.

 • 7. 
  Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στα καθήκοντα του θεματοφύλακα;
  • A. 

   Ο θεματοφύλακας οφείλει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές οδηγίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ..

  • B. 

   Ο θεματοφύλακας συμμετέχει στη διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  • C. 

   Συνυπογράφει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, τις εκθέσεις και τις καταστάσεις του άρθρου 28 του ν. 3283/04.

  • D. 

   Διασφαλίζει ότι η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο υπολογισμός της καθαρής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και η διανομή των κερδών προς τους μεριδιούχους του γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/04, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 • 8. 
  Ένας επενδυτής αναλαμβάνει μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο όταν επενδύει σε:
  • A. 

   Μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο αναπτυσσομένων αγορών.

  • B. 

   Μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο ανεπτυγμένων αγορών.

  • C. 

   Ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο ανεπτυγμένων οικονομιών.

  • D. 

   Αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς.

 • 9. 
  Επιτρέπεται αμοιβαία κεφάλαια που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνη περίοδο λειτουργίας να διαφημίσουν την απόδοσή τους;
  • A. 

   Η απόφαση είναι στην κρίση του διαχειριστή.

  • B. 

   Επιτρέπεται ανεξαρτήτως της κατηγορίας όπου ανήκουν.

  • C. 

   Δεν επιτρέπεται για καμία κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων.

  • D. 

   Μόνο τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, καθώς επενδύουν κυρίως σε μέσα χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

 • 10. 
  Τα αμοιβαία κεφάλαια αναπαραγωγής χρηματιστηριακού δείκτη (Index Funds), επενδύουν:
  • A. 

   Το 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον χρηματιστηριακό δείκτη.

  • B. 

   Το 95% του ενεργητικού τους σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον χρηματιστηριακό δείκτη.

  • C. 

   Απλώς σε μετοχές του χρηματιστηριακού δείκτη.

  • D. 

   Σε μετοχές του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 • 11. 
  Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων δεν υφίσταται;
  • A. 

   Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς.

  • B. 

   Αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων.

  • C. 

   Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης υποχρεώσεων.

  • D. 

   Αμοιβαία κεφάλαια χρηματιστηριακών δεικτών.

 • 12. 
  Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο κεφαλαίου ενός αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται ως εξής:
  • A. 

   Η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού μετά την αφαίρεση των εξόδων (προμήθειες διαχείρισης και λειτουργικά έξοδα) διαιρείται με τον συνολικό αριθμό μεριδίων που έχουν εκδοθεί.

  • B. 

   Η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού διαιρείται με τον συνολικό αριθμό μεριδίων που έχουν εκδοθεί.

  • C. 

   Η συνολική αξία αριθμού μεριδίων που έχουν εκδοθεί διαιρείται με τη συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 13. 
  Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων Δ.Σ.Ε. (Total Expense Ratio - TER) είναι:
  • A. 

   Το συνολικό κόστος κεφαλαίου διαιρούμενο προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού μη συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών του πράκτορα μεταβιβάσεων (Transfer Agent).

  • B. 

   Το συνολικό κόστος κεφαλαίου διαιρούμενο προς το σύνολο των μεριδίων που έχουν εκδοθεί.

  • C. 

   Το συνολικό κόστος κεφαλαίου διαιρούμενο προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 14. 
  Τα αμοιβαία κεφάλαια αξίας (Value funds):
  • A. 

   Επενδύουν σε μετοχές επιχειρήσεων που αναμένεται να έχουν υψηλή αύξηση αξίας, με μικρή ή μηδενική μερισματική απόδοση.

  • B. 

   Επενδύουν σε μετοχές επιχειρήσεων που θεωρούνται υποτιμημένες και έχουν πιθανότητα καλής μερισματικής απόδοσης.

  • C. 

   Επενδύουν σε τοποθετήσεις οι οποίες έχουν σκοπό να προσδώσουν «αξία» στους επενδυτές, διασφαλίζοντας τουλάχιστον το αρχικό κεφάλαιο και πιθανές μικρές αποδόσεις.

  • D. 

   Επενδύουν μόνο σε μετοχές επιχειρήσεων υψηλής κεφαλαιοποίησης.

 • 15. 
  Μέχρι ποιο ποσοστό του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται η τοποθέτηση σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη;
  • A. 

   10%.

  • B. 

   20%.

  • C. 

   5%.

  • D. 

   15%.

 • 16. 
  Με τι σχετίζεται το "βάθος" μιας αγοράς;
  • A. 

   Με τον αριθμό των πωλητών και των αγοραστών που συναλλάσσονται σε μια συγκεκριμένη αγορά. Αν ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος, τότε η αγορά αυτή έχει βάθος.

  • B. 

   Με τον αριθμό των πωλητών και των αγοραστών που συναλλάσσονται σε μια συγκεκριμένη αγορά. Αν ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος, τότε η αγορά αυτή έχει βάθος. Επίσης, με τον αριθμό των εντολών που δίνονται σε μια συγκεκριμένη αγορά, για πράξεις (αγοραπωλησίες) σε τιμές ανώτερες ή κατώτερες της τρέχουσας. Όσο ευρύτερο είναι το φάσμα των τιμών στο οποίο ενεργοποιούνται αυτές οι εντολές, τόσο βαθύτερη είναι η αγορά.

  • C. 

   Με τον αριθμό των εντολών που δίνονται σε μια συγκεκριμένη αγορά, για πράξεις (αγοραπωλησίες) σε τιμές ανώτερες ή κατώτερες της τρέχουσας. Όσο ευρύτερο είναι το φάσμα των τιμών στο οποίο ενεργοποιούνται αυτές οι εντολές, τόσο βαθύτερη είναι η αγορά.

  • D. 

   Με την ευρωστία της αγοράς (όγκο συναλλαγών, για κάθε συναλλαγή).

 • 17. 
  Η έννοια του επενδυτικού κινδύνου αναφέρεται στην πιθανότητα:
  • A. 

   Πραγματοποίησης ανεπιθύμητου γεγονότος.

  • B. 

   Πραγματοποίησης μη υποκείμενου σε έλεγχο γεγονότος.

  • C. 

   Εμφάνισης απροσδόκητου γεγονότος.

  • D. 

   Εμφάνισης γεγονότος απροσδιόριστης επίπτωσης.

 • 18. 
  Η ενεργός διαχείριση χαρτοφυλακίου αποτελείται από:
  • A. 

   Την επιλογή της κατάλληλης χρονικής περιόδου εισαγωγής στην αγορά.

  • B. 

   Την ανάλυση αξιογράφων.

  • C. 

   Την προσαρμογή του χαρτοφυλακίου σε χρηματοοικονομικούς δείκτες.

  • D. 

   Την επιλογή της κατάλληλης χρονικής περιόδου εισαγωγής στην αγορά και την ανάλυση αξιογράφων.

 • 19. 
  Τα αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος και υπεραξίας (Growth και Income Funds), απευθύνονται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν:
  • A. 

   'Ένα πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου.

  • B. 

   'Ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου.

  • C. 

   'Ένα μέσο επίπεδο κινδύνου.

  • D. 

   'Ένα χαμηλό επίπεδο κινδύνου.

 • 20. 
  Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν:
  • A. 

   Τη μεγιστοποίηση του τρέχοντος εισοδήματος και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μόνο ένα περιορισμένο επίπεδο κινδύνου.

  • B. 

   Υψηλό τρέχον εισόδημα και κάποια κεφαλαιακή απόδοση.

  • C. 

   Υψηλή σταθερότητα κεφαλαίου, ικανοποιητική εισοδηματική απόδοση και άμεση ρευστότητα.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 21. 
  Ποιος από τους παρακάτω περιορισμούς στα επενδυτικά όρια του ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει;
  • A. 

   Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του ΟΣΕΚΑ άνω του δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη.

  • B. 

   Ο ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

  • C. 

   Οι επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε ομολογίες που προβλέπονται από την νομοθεσία που ανά εκδότη είναι άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν επιτρέπεται αθροιζόμενες να υπερβαίνουν το 80% του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ , τηρουμένου του ορίου του 25% ανά εκδότη.

  • D. 

   Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση ποσού μέχρι του 50% του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν αυτός είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχει εγγύηση από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 22. 
  Η καθαρή μεταβολή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο…
  • A. 

   αποτελεί το κέρδος (ή τη ζημία) του αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο.

  • B. 

   αποτελεί το κέρδος (ή τη ζημία) του αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο μεταφέρεται στους μεριδιούχους.

  • C. 

   αποτελεί το κέρδος (ή τη ζημία) του αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο μεταφέρεται στα κέρδη (ή ζημίες) της ΑΕΔΑΚ.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 23. 
  Η αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, μεταξύ άλλων, αυξάνεται από:
  • A. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

  • B. 

   Την είσπραξη των τόκων των ομολογιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.

  • C. 

   Την είσπραξη των μερισμάτων των μετοχών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.

  • D. 

   Τα κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από την αύξηση της αγοραίας αξίας των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

 • 24. 
  Η αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, μεταξύ άλλων, μειώνεται από:
  • A. 

   Την εκροή κεφαλαίων λόγω εξόδου μεριδιούχων που απαίτησαν τη ρευστοποίηση των μεριδίων τους.

  • B. 

   Τις κεφαλαιακές ζημίες που προέρχονται από τη μείωση της αγοραίας αξίας των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

  • C. 

   Τα έξοδα διαχείρισης και διοίκησης του αμοιβαίου κεφαλαίου τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τον τύπο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 25. 
  Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που εγκρίνει την έναρξη δραστηριοτήτων των ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα;
  • A. 

   Η Τράπεζα της Ελλάδος.

  • B. 

   Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  • C. 

   Το Υπουργείο Ανάπτυξης.

  • D. 

   Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Back to Top Back to top