Τεστ για Δ (51-100)

50 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Τεστ για Δ (51-100)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι απαιτήσεις διαφέρουν όχι μόνον ως προς τους εκδότες τους, αλλά και ως προς…
  • A. 

   την ωρίμανσή τους (ληκτότητα).

  • B. 

   τον κίνδυνο αθέτησής τους.

  • C. 

   τη φορολογική τους μεταχείριση και τη διαπραγματευσιμότητά τους.

  • D. 

   όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 2. 
  Η αγορά αξιών είναι μια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί με διαχειριστή αγοράς:
  • A. 

   Την Τράπεζα της Ελλάδος.

  • B. 

   Την επιχείρηση Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε..

  • C. 

   Την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  • D. 

   Τις επενδυτικές τράπεζες.

 • 3. 
  Η αγορά συναλλάγματος λειτουργεί…
  • A. 

   επί 8ώρου βάσεως.

  • B. 

   επί 12ώρου βάσεως.

  • C. 

   επί 16ώρου βάσεως.

  • D. 

   επί 24ώρου βάσεως.

 • 4. 
  Οι αγορές χρήματος διακρίνονται σε:
  • A. 

   Εγχώριες και διεθνείς.

  • B. 

   Υψηλού, μεσαίου και χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

  • C. 

   Εγχώριου ή ξένου νομίσματος.

  • D. 

   Υψηλού, μεσαίου και χαμηλού συναλλαγματικού κινδύνου.

 • 5. 
  Η αγορά χρήματος είναι αγορά χρεογράφων που αποτελούν στενά υποκατάστατα του χρήματος και βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:
  • A. 

   O βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας τους (έχουν διάρκεια μικρότερη του έτους) και ο μεγάλος όγκος συναλλαγών τους.

  • B. 

   Η υψηλή ρευστότητα και ο χαμηλός κίνδυνος.

  • C. 

   Η εύκολη πρόσβαση στους κύριους εκδότες των χρεογράφων.

  • D. 

   O βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας τους (έχουν διάρκεια μικρότερη του έτους), ο μεγάλος όγκος συναλλαγών τους καθώς και η υψηλή ρευστότητα και ο χαμηλός κίνδυνος.

 • 6. 
  Η αγορά χρήματος είναι ένα δίκτυο πιστωτικών οργανισμών μέσω του οποίου…
  • A. 

   συναντώνται οι οικονομικές μονάδες για να συνάψουν συμβόλαια για βραχυπρόθεσμα δάνεια.

  • B. 

   συναντώνται οι οικονομικές μονάδες για να αποφασίσουν κοινή επενδυτική στρατηγική.

  • C. 

   συναντώνται οι οικονομικές μονάδες για να εκδώσουν κοινά χρεόγραφα.

  • D. 

   συναντώνται οι οικονομικές μονάδες για να αποφασίσουν τη δημιουργία νέων προϊόντων.

 • 7. 
  Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για:
  • A. 

   Κερδοσκοπία.

  • B. 

   Αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

  • C. 

   Μεταφορά χρηματοοικονομικών κινδύνων.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 8. 
  Ο κίνδυνος ρευστότητας αγοράς στα ομόλογα…
  • A. 

   είναι σημαντικός σε περίπτωση που ο επενδυτής επιθυμεί να ρευστοποιήσει το ομόλογο πριν από τη λήξη του.

  • B. 

   είναι σημαντικός σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων.

  • C. 

   είναι σημαντικός σε περίπτωση που δεν μειωθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση του εκδότη.

  • D. 

   δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στα ομόλογα.

 • 9. 
  Το ομόλογο / ομολογία (bond), είναι:
  • A. 

   Ένα μακροπρόθεσμο χρεόγραφο που εκδίδεται είτε από το Δημόσιο είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς (π.χ. τράπεζες) με σκοπό τον δανεισμό κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό.

  • B. 

   Ένα χρεόγραφο το οποίο εκδίδεται με διάρκεια μικρότερη του έτους με σκοπό τον δανεισμό κεφαλαίων.

  • C. 

   Ένας τίτλος ο οποίος εκδίδεται αποκλειστικά από ιδιωτικό οργανισμό (π.χ. τράπεζες) με σκοπό τον δανεισμό κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό.

  • D. 

   Ένα χρεόγραφο για το οποίο ο εκδότης του δεν έχει την υποχρέωση να ορίσει κατά την έναρξή του την απόδοση που θα κερδίσει το επενδυτικό κοινό.

 • 10. 
  Η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς επιφέρει στα ομόλογα…
  • A. 

   αύξηση της απόδοσής τους.

  • B. 

   μείωση της ονομαστικής τιμής τους.

  • C. 

   αύξηση της αγοραίας τιμής τους.

  • D. 

   αύξηση της απόδοσής τους και μείωση της τιμής τους.

 • 11. 
  Προκειμένου να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών ομολόγων, ο επενδυτής πρέπει να λάβει υπόψη του (εκτός από την απόδοση) και:
  • A. 

   Τον πιστωτικό κίνδυνο.

  • B. 

   Τον κίνδυνο αγοράς.

  • C. 

   Τον κίνδυνο ρευστότητας.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 12. 
  Έλληνας που έχει επενδύσει σε αμερικανικά ομόλογα θα κερδίσει όταν:
  • A. 

   Τα επιτόκια πέσουν και ανατιμηθεί το ευρώ ως προς το δολάριο.

  • B. 

   Τα επιτόκια πέσουν και υποτιμηθεί το ευρώ ως προς το δολάριο.

  • C. 

   Τα επιτόκια ανέβουν και υποτιμηθεί το δολάριο ως προς το ευρώ.

  • D. 

   Τα επιτόκια ανέβουν και υποτιμηθεί το ευρώ ως προς το δολάριο.

 • 13. 
  Αν ένα ομόλογο 5ετούς διάρκειας με τιμή έκδοσης 100 € έχει τιμή διαπραγμάτευσης 101,5 €, τότε:
  • A. 

   Το επιτόκιο της αγοράς μετά την έκδοση του ομολόγου παραμένει σταθερό.

  • B. 

   Το επιτόκιο της αγοράς μετά την έκδοση του ομολόγου αυξήθηκε.

  • C. 

   Το επιτόκιο της αγοράς μετά την έκδοση του ομολόγου μειώθηκε.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 14. 
  Τα υψηλά περιθώρια (spreads) των ελληνικών κρατικών ομολόγων αντανακλούν: 
  • A. 

   Υψηλό επιτοκιακό κίνδυνο.

  • B. 

   Υψηλό λειτουργικό κίνδυνο.

  • C. 

   Υψηλό συστηματικό κίνδυνο.

  • D. 

   Υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.

 • 15. 
  Ο εκδότης του ομολόγου Α έχει βαθμό φερεγγυότητας ΑΑΑ, ενώ ο εκδότης του ομολόγου Β έχει βαθμό φερεγγυότητας ΒΒ. Τότε:
  • A. 

   Το ομόλογο Α έχει μεγαλύτερη απόδοση από το ομόλογο Β.

  • B. 

   Το ομόλογο Β έχει μεγαλύτερη απόδοση από το ομόλογο Α.

  • C. 

   Τα ομόλογα Α και Β έχουν την ίδια απόδοση.

  • D. 

   Δεν εξάγεται συμπέρασμα.

 • 16. 
  Τα μετατρέψιμα εταιρικά ομόλογα έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός από:
  • A. 

   Την προστασία του κατόχου τους από µεταβολές της τιµής της µετοχής στην οποία µετατρέπονται.

  • B. 

   Τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρο για τη σύναψη δανείου.

  • C. 

   Την πραγµατοποίηση µεγαλύτερης απόδοσης σε σχέση µε τα µη µετατρέψιµα οµόλογα της ίδιας εκδότριας επιχείρησης.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 17. 
  Ποιος από τους ακόλουθους παράγοντες καθορίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση επιχείρησης που εκδίδει εταιρικά οµόλογα;
  • A. 

   Το επίπεδο και η µεταβολή των χρηµατοοικονοµικών δεικτών της εκδότριας επιχείρησης.

  • B. 

   Το επίπεδο και η δοµή των επιτοκίων.

  • C. 

   Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 18. 
  Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια η τιμή του ομολόγου…
  • A. 

   μειώνεται, γιατί η σχέση τιμής και επιτοκίων είναι αντιστρόφως ανάλογη.

  • B. 

   αυξάνεται, γιατί η σχέση τιμής και επιτοκίων είναι ευθέως ανάλογη.

  • C. 

   δεν αλλάζει, γιατί η τιμή δεν επηρεάζεται από τα επιτόκια.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 19. 
  Όταν το επιτόκιο ενός ομολόγου καθορίζεται κάθε έξι μήνες με βάση τον δείκτη Euribor και περιθώριο 2%, το επιτόκιο αυτό είναι:
  • A. 

   Σταθερό.

  • B. 

   Κυμαινόμενο.

  • C. 

   Μηδενικό.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 20. 
  Η καθαρή τιμή ενός ομολόγου είναι:
  • A. 

   H τιμή στην οποία γίνονται συναλλαγές.

  • B. 

   H τιμή στην οποία γίνονται συναλλαγές συν τους δεδουλευμένους τόκους.

  • C. 

   H τιμή στην οποία γίνονται συναλλαγές μείον τους δεδουλευμένους τόκους.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 21. 
  Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης (μείωση του μεγέθους παραγωγής της οικονομίας) το περιθώριο (spread) μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (π.χ. ΑΑΑ) και των αποδόσεων χαμηλής διαβάθμισης (π.χ. ΒΒΒ) αναμένεται να:
  • A. 

   Μειωθεί.

  • B. 

   Παραμείνει αμετάβλητο.

  • C. 

   Αυξηθεί.

  • D. 

   Οι αποδόσεις τους δεν συσχετίζονται.

 • 22. 
  Ένα ομόλογο με αξιολόγηση CCC αναμένεται να έχει:
  • A. 

   Χαμηλότερη απόδοση από ένα ομόλογο με αξιολόγηση AAA.

  • B. 

   Υψηλότερη απόδοση από ένα ομόλογο με αξιολόγηση AAA.

  • C. 

   Χαμηλότερο κίνδυνο από ένα ομόλογο με αξιολόγηση AAA.

  • D. 

   Χαμηλότερη απόδοση και χαμηλότερο κίνδυνο από ένα ομόλογο με αξιολόγηση AAA.

 • 23. 
  Το τοκομερίδιο (κουπόνι) ομολόγου είναι το αποτέλεσμα της κάτωθι αριθμητικής πράξης:
  • A. 

   Ονομαστική αξία του ομολόγου επί το επιτόκιο του ομολόγου.

  • B. 

   Ονομαστική αξία του ομολόγου προς το επιτόκιο του ομολόγου.

  • C. 

   Ονομαστική αξία του ομολόγου μείον την τρέχουσα αξία του ομολόγου.

  • D. 

   Ονομαστική αξία του ομολόγου προς την τρέχουσα αξία του ομολόγου.

 • 24. 
  Η απόδοση στη λήξη (yield to maturity) τίτλου σταθερού εισοδήματος είναι:
  • A. 

   Το επιτόκιο τίτλου σταθερής απόδοσης που ορίζεται από τον εκδότη του.

  • B. 

   Η απόδοση που εξισώνει τις εισροές από τον τίτλο με την τρέχουσα τιμή του στην αγορά.

  • C. 

   Η απόδοση που εξισώνει την ονομαστική αξία με την τρέχουσα τιμή του τίτλου σταθερής απόδοσης.

  • D. 

   Το επιτόκιο στη διατραπεζική αγορά την ημέρα λήξης του τίτλου σταθερής απόδοσης.

 • 25. 
  Τα ομόλογα, οι ομολογίες και τα έντοκα γραμμάτια…
  • A. 

   αποτελούν είδος δανεισμού και εκφράζουν χρέος του εκδότη τους προς τον κομιστή τους.

  • B. 

   διαφοροποιούνται μεταξύ τους, αφενός με βάση τον εκδότη τους (δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας) και αφετέρου με βάση τη χρονική διάρκειά τους.

  • C. 

   αποτελούν είδος δανεισμού και εκφράζουν χρέος του κομιστή τους προς τον εκδότη τους.

  • D. 

   αποτελούν είδος δανεισμού και εκφράζουν χρέος του εκδότη τους προς τον κομιστή τους και διαφοροποιούνται μεταξύ τους, αφενός με βάση τον εκδότη τους (δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας) και αφετέρου με βάση τη χρονική διάρκειά τους.

Back to Top Back to top