Optimalni Izvor D-arnom Prefiksa

100 Questions

Settings
Please wait...
Optimalni Izvor D-arnom Prefiksa

Questions and Answers
 • 1. 
  Neka je X slucajna velicina vezana za verovatnosni sistem mogucnosti (S,P) gde je S={1,2,3,4}, P={0.5,0.24,0.125,0.125} i E={1,3} je jedan dogadjaj. Tada je uslovna entropija da je X=1, pod uslovom da se dogodio dogadjaj E jednaka: 
  • A. 

   0.2

  • B. 

   0.625

  • C. 

   0.8

 • 2. 
  Za optimalno kodovanje poruka
  • A. 

   A) bitno je opisati kolicinu informacija u porukama

  • B. 

   B) nije bitno ako je kolicina informacije ispod kapaciteta kanala C

  • C. 

   C) nije bitno ako je mali broj poruka

 • 3. 
  3. Kod Hafmanovog koda broj neiskoriscenih listova u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksom kodu izvora U sa n simbola je jednak: 
  • A. 

   A) negativnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

  • B. 

   B) pozitivnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

 • 4. 
  4. DMC je simetrican ako je istovremeno sa simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom: 
  • A. 

   A) tacno

  • B. 

   B) netacno

 • 5. 
  5.Uzajamna informacija uzima je mera medjuzavisnosti dve slucajne velicine koje uzimaju vrednosti: 
  • A. 

   A) nad istim skupom

  • B. 

   B) nad razlicitim skupom

  • C. 

   C) nad dva skupa

 • 6. 
  6. Ako je entropija izvora veca: 
  • A. 

   A) Senon Fanoov kod je bolji

  • B. 

   B) Senon Fanoov kod je losiji

 • 7. 
  7. Kodne reci su sekvence simbola iz kodnog alfabeta: 
  • A. 

   A) koji je u opsem slucaju razlicit od alfabeta poruka

  • B. 

   B) koji je u opsem slucaju isti alfabetu poruka

 • 8. 
  8. Kapacitet kanala C srazmeran je: 
  • A. 

   A) sirini propusnog opsega

  • B. 

   B) log(1+SNR)

  • C. 

   C) log(1+1/SNR)

 • 9. 
  9. DMC komunikacioni kanal je: 
  • A. 

   A) promenljiv

  • B. 

   B) nepromenljiv

 • 10. 
  10. Kod Hafmanovog koda broj listova u D-arnom stablu je: 
  • A. 

   A) 1+k(D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ne ukljucujuci koren

  • B. 

   B) 1+k(D-2), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

  • C. 

   C) 1+k(D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

 • 11. 
  11. Na slici je predstavljen kanal sa: 
  • A. 

   A) simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom

  • B. 

   B) nesimetricnim ulazom i simetricnim izlazom

  • C. 

   B) nesimetricnim ulazom i simetricnim izlazom

 • 12. 
  12. Entropija H za slucajno postavljene figure na praznu sahovsku tablu iznosi
  • A. 

   A) 8

  • B. 

   B) 16

  • C. 

   C) 4

  • D. 

   D) 64

  • E. 

   E) 6

 • 13. 
  13. Kod Hafmanovog koda za dati izvor informacija U, u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksnom kodu za U, postoji najvise: 
  • A. 

   A) D-3 neiskoriscenih listova i svi oni se nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stable

  • B. 

   B) D-2 iskoricenih listova i svi oni se nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stable

  • C. 

   C) D-2 neiskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stable

 • 14. 
  14. Neodredjenost sistema nezavisnih izbora jednak je: 
  • A. 

   A) njihovoj uzajamnoj entropiji

  • B. 

   B) sumi neodredjenosti sistema konstituiteta

  • C. 

   C) proizvodu neodredjenosti sistema kontinuiteta

 • 15. 
  15. Razlika izmedju znanja i razumevanja je kao izmedju ucenja i memorisanja: 
  • A. 

   A) tacno

  • B. 

   B) netacno

 • 16. 
  16. Na slici je predstavljen kanal sa
  • A. 

   A) simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom

  • B. 

   B) nesimetricnim uzazom i simetricnim izlazom

 • 17. 
  17. Kodovanje radi kompresije predstavlja: 
  • A. 

   A) odbacivanje redudanse

  • B. 

   B) dodavanje redudanse

 • 18. 
  18. Osnovni cilj efikasnog kodovanja je: 
  • A. 

   A) kodovanje datog izvora informacija tako da je srednja duzina koda minimalna

  • B. 

   B) kodovanje datog izvora informacija tako da je srednja duzina koda maksimalna

  • C. 

   C) kodovanje datog izvora informacija tako da je srednja duzina koda jednaka

 • 19. 
  19. Kolicina neodredjenosti seme izbora S, sa abs(S) mogucnosti, data je izrazom: 
  • A. 

   A) log(S)

  • B. 

   B) log(p*S)

  • C. 

   C) p*log(S)

 • 20. 
  20. Da li je sledeci izraz tacan: Entropija ne sme da se menja (invarijantna je)ako se promeni redosled simbola, vazno je da se njihove verovatnoce ne menjaju: 
  • A. 

   A) tacno

  • B. 

   B) netacno

  • C. 

   C) vazi samo ako postoje samo dva simbola u sklopu

 • 21. 
  21. H(1/n,1/n,…,1/n) je: 
  • A. 

   A) monotono opadajuca funkcija od n

  • B. 

   B) zavisi od broja promenljivih

  • C. 

   C) monotono rastuca funkcija od n

 • 22. 
  22. Neka je sistem mogucnosti dat sa S={1,2,3,4,5}. Kolicina neodredjenosti ovog skupa data je izrazom: 
  • A. 

   A) log5

  • B. 

   B) 0.2*log5

  • C. 

   C) 5*0.2*log(0.2)

 • 23. 
  23. Ako je Hemingovo rastojanje dekodne reci d, a q broj detektovanih gresaka, oznaciti uslov koji mora da bude ispunjen: 
  • A. 

   A) d=

  • B. 

   B) d>=q+1

  • C. 

   C) d=q+1

 • 24. 
  24.Sledeci izraz odredjuje: 
  • A. 

   A) kapacitet C diskrtnog kanala sa memorijom

  • B. 

   B) kapacitet C diskretnog kanala bez memorije

 • 25. 
  25. Oznaciti tacan izraz za racunanje entropije H u matlabu/octave za dati vector verovatnoce p: 
  • A. 

   A) H= -sum(p.*log2(p+(p==0)))

  • B. 

   B) H= -sum(p.*log2(p+(p=0)))

  • C. 

   C) H= -sum(p*log2(p+(p==0)))

 • 26. 
  26. Verovatnosno n-arno stablo je n-arno stablo cijim cvorovima su dodeljene: 
  • A. 

   A) zbirne verovatnoce

  • B. 

   B) veovatnoce

  • C. 

   C) pojedinacne kolicine informacije

 • 27. 
  27. Najoptimalniji kod predstavlja kod: 
  • A. 

   A) cija je ocekivana duzina kodnih reci veca od ocekivane duzine kodnih reci drugog koda

  • B. 

   B) cija je duzina kodnih reci manja od ocekivane duzine kodnih reci drugog koda

 • 28. 
  28. H(X|y) oznacava: 
  • A. 

   A) uslovna entropija varijable X u odnosu na dogadjaj ili observaciju X=x

  • B. 

   B) uslovna entropija varijable X u odnosu na dogadjaj ili observaciju Y=y

 • 29. 
  29. Neka je dat kod sa kodnim recima 00, 01, 10, 10. Oznaciti tacno tvrdjenje: 
  • A. 

   A) Hemingovo rastojanje d=1 i nema zasticenog kodovanja

  • B. 

   B) Hemingovo rastojanje d=2 i nema zasticenog kodovanja

  • C. 

   C) nema dovoljno informacija

 • 30. 
  30. Generator poruka odnosno sekvence simbola je: 
  • A. 

   A) predajnik

  • B. 

   B) komunikacioni kanal

  • C. 

   C) prijemnik

 • 31. 
  31. Uzajamna entropija H(X,Y) je: 
  • A. 

   A) H(Y) – H(X|Y)

  • B. 

   B) – suma po promenljivoj X i promenljivoj Y od izraza pX,Y(x,y)*log(pX,y(x,y))

  • C. 

   C) H(Y) + H(X|Y)

 • 32. 
  32. Laplasovim principom nedovoljnog razloga, koji tvrdi da ukoliko ne znamo nista odredjeno o nekoj pojavi: 
  • A. 

   A) razumno je pretpostaviti razlicite verovatnoce mogucih ishoda

  • B. 

   B) razumno je pretpostaviti jednake verovatnoce mogucih ishoda

  • C. 

   C) razumno je koristiti deskriptivni metod za meru kompleksnosti

 • 33. 
  33. Sledeci izraz predstavlja: 
  • A. 

   A) brzinu prenosa (za osnovu b) koda kojim se koduje diskretan izvor U sa |Yu| poruka, cije su kodne reci fiksne duzine n

  • B. 

   B) brzinu prenosa (za osnovu b) koda kojim se koduje diskretan izvor U sa |Yu| poruka, cije su kodne reci razlicite duzine

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 34. 
  34. Hafmanov algoritam kodovanja izvora informacija bez memorije, pomocu D-arnog prefiksnog koda, daje: 
  • A. 

   A) optimalan kod maksimalne moguce ocekivane vrednosti kodnih reci

  • B. 

   B) optimalan kod minimalne moguce ocekivane vrednosti kodnih reci

 • 35. 
  35. Dimenzija alfabeta se naziva: 
  • A. 

   A) arnost

  • B. 

   B) parnost

  • C. 

   C) ortogonalnost

 • 36. 
  36. Ulazna sekvenca X1, X2, .. ( sekvenca koju treba preneti) u potpunosti: 
  • A. 

   A) zavisi od dekodovanja informacionog izvora

  • B. 

   B) je odredjena informacionim izvorom

 • 37. 
  37. Koja funkcija u matlabu pretvara sliku iz RGB to grey promenljive ‘slika’ 
  • A. 

   A) rgb2gray(slika)

  • B. 

   B) rgb2gray(slika, pow)

  • C. 

   C)grayshow(slika)

 • 38. 
  38. Entropija binarnog izvora definisana je izrazom: 
  • A. 

   A) H= -p log2-(1-p)log2(1-p)

  • B. 

   B) H= -p log2+(1-p)log2(1-p)

  • C. 

   C) H= -p log2 p-(1-p)log2(1-p)

  • D. 

   D) H= -p log2 p*(1-p)log2(1-p)

 • 39. 
  39. Ocekivana duzina kodnih reci E[L] Senon Fanoovog koda data je izrazom: 
  • A. 

   A) netacno

  • B. 

   B) tacno

 • 40. 
  40. Kod entropijskog kodovanja: 
  • A. 

   A) porukama sa vecom verovatnocom dodeljuju se kodovi manje duzine

  • B. 

   B) porukama sa manjom verovatnocom dodeljuju se kodovi vece duzine

  • C. 

   C) porukama sa vecom verovatnocom dodeljuju se kodovi vece duzine

 • 41. 
  41. Za bilo koji diskretni izvor informacija bez memorije, cija je entopija H(U): 
  • A. 

   A) postoji log D, D-arni prefiks kod

  • B. 

   B) postoji barem jedan D-arni prefiks kod

 • 42. 
  42. Primer prenosenja informacije kroz vreme je: 
  • A. 

   A) komuniciranje izmedju dva mobilna telefona u jednoj mrezi

  • B. 

   B) memorisanje nekog sadrzaja na nekom memorijskom mediju

 • 43. 
  43. Ukoliko kodujemo poruku radi tajnosti: 
  • A. 

   A) poruku je moguce poslati bilo gde, ako imamo dobar decoder

  • B. 

   B) poruku stitimo od neautorizovanog pristupa

  • C. 

   C) poruku ne stitimo od neautorizovanog pristupa

 • 44. 
  44. Komprimovanje izvora informacije: 
  • A. 

   A) povecava entropiju simbola

  • B. 

   B) smanjuje entropiju simbola

  • C. 

   C) nista od navedenog

 • 45. 
  45. H(X|Y) oznacava: 
  • A. 

   A) ocekivanu vrednost uslovne entropije

  • B. 

   B) ocekivanu vrednost relativne entropije

  • C. 

   C) nista od ponudjenog

 • 46. 
  46. Mudrost se obikuje:
  • A. 

   A) kroz upotrebu informacija u pravom vremenu

  • B. 

   B) kroz upotrebu znanja u pravom vremenu

  • C. 

   C) kroz upotrebu podataka u pravm vremenu

 • 47. 
  47. Ako je verovatnoca poruke veca: 
  • A. 

   A) kolicina informacije je manja

  • B. 

   B) kolicina informacije je veca

  • C. 

   C) kolicina informacije ne zavisi od verovatnoce

 • 48. 
  48. Najprostiji DMC kom. Kanal je: 
  • A. 

   A) LSC

  • B. 

   B) BSC

  • C. 

   C) TSC

 • 49. 
  49. Korenu verovatnosnog n-arnog stable dodeljena je verovatnoca: 
  • A. 

   A) 2

  • B. 

   B) 1

  • C. 

   C) 3

 • 50. 
  50. Sledeca slika predstavlja: 
  • A. 

   A) BSC dijagram

  • B. 

   B) Hafmanovo stablo

  • C. 

   C) 1 i 0

 • 51. 
  51. Sa ukupno 4 bita moguce je kodovati: 
  • A. 

   A) 6 poruka

  • B. 

   B) 16 poruka

  • C. 

   C) 8 poruka

  • D. 

   D) 3! Poruka

 • 52. 
  52. Entropija je primenljiva kao mera neodredjenosti za:
  • A. 

   A) sisteme mogucnosti u kojima su nam poznate veovatnoce pojedinih ishoda

  • B. 

   B) sisteme mogucnosti u kojima nam nisu poznate verovatnoce pojedinih ishoda

  • C. 

   C) nista od navedenog

 • 53. 
  53. Kada listovi stable ne korespondiraju nijednoj kodnoj reci, takvi listovi se nazivaju:
  • A. 

   A) neiskorisceni listovi

  • B. 

   B) nejednoznacni listovi

  • C. 

   C) jednoznacni listovi

 • 54. 
  54. Maksimalna vrednost entropije binarnog izvora je: 
  • A. 

   A) 2 bita

  • B. 

   B) 1 bit

  • C. 

   C) 0.5 bitova

  • D. 

   D) 0.9998 bitova

 • 55. 
  55. Kraftova nejednakost potvrdjuje postojanje: 
  • A. 

   A) ocekivane duzine koda

  • B. 

   B) Senon- Fanoovog prefiksnog koda

  • C. 

   C) prefiksnih kodova datog komunikacionog kanala

 • 56. 
  56. DMC komunikacioni kanal je vremenski: 
  • A. 

   A) promenljiv

  • B. 

   B) nepromenljiv

 • 57. 
  57. maxH(P)=log m   Maksimum se dostize: 
  • A. 

   A) samo na raspodeli koja odgovara jednakim verovatnocama

  • B. 

   B) samo na raspodeli koja odgovara jednakim verovatnocama ( vazi samo za m=2)

  • C. 

   C) samo za optimalan odnos broja promenljivih i njihovih verovatnoca

 • 58. 
  58. Na slici je prikazan: 
  • A. 

   A) model komunikacionog kanala

  • B. 

   B) prenos informacije sa kodom za ispravljanje greske

 • 59. 
  59. Lokalna uzajamna informacija slucajne velicine Y i X govori o tome koliko jedna opservacija: 
  • A. 

   A) X=y daje informacije o drugoj slucajnoj velicini y

  • B. 

   B) Y=y daje informacije o drugoj slucajnoj velicini X

 • 60. 
  60. Dopuniti sledeci izraz: Entropija unije dva nezavisna dogadjaja mora biti: 
  • A. 

   A) veca od zbira njihovih entropija

  • B. 

   B) veca ili jednaka zbiru njihovih entropija

  • C. 

   C) jednaka zbiru njihovih entropija

 • 61. 
  61. Kod jednog diskretnog informacionog izvora se naziva nesingularnim:
  • A. 

   A) kada isti simboli izvora korespondiraju razlicite kodne reci

  • B. 

   B) kada se razlicitim simbolima izvora korespondiraju razlicite kodne reci

  • C. 

   C) nijedan od ponudjenih odgovora

 • 62. 
  62. U verovatnosnom n-arnom stablu zbrina verovatnoca svih listova je: 
  • A. 

   A) 2

  • B. 

   B) 1

  • C. 

   C) 3

  • D. 

   D) 0

 • 63. 
  63. Kod diskretnog izvora informacija se naziva jednoznacno dekodivim: 
  • A. 

   A) ako i samo ako bilo koja konacna sekvenca kodnih reci jednoznacno odgovara jednoj poruci izvora

  • B. 

   B) ako i samo ako bilo koja konacna sekvenca kodnih reci jednoznacno odgovara jednoj ili vise poruka izvora

 • 64. 
  64. Ukoliko izvor generise 4 poruke sa verovatnocom 0.25, ukupna kolicina informacije je: 
  • A. 

   A) 4 bita

  • B. 

   B) 8 bita

  • C. 

   C) 16 bitova

  • D. 

   D) 2 bita

 • 65. 
  65. Kapacitet kanala: 
  • A. 

   A) meri sposobnost jednog kanala da prenosi informacije

  • B. 

   B) odredjuje deo kanala u kom sum ne deluje na informacije

 • 66. 
  66. Izvor informacija je stacioniran ukoliko: 
  • A. 

   A) verovatnoce emitovanja simbola P(Ut=Ui) zavise od vremena t

  • B. 

   B) verovatnoce emitovanja simbola P(Ut=Ui) ne zavise od vremena t

  • C. 

   C) nijedan od ponudjenih odgovora

 • 67. 
  67. Koja funkcija u matlabu vraca frekvenciju pojavljivanja piksela promenljive ‘slika’: 
  • A. 

   A) imhist(‘slika’)

  • B. 

   B) imhist(slika)

  • C. 

   C) imshow(‘slika’)

 • 68. 
  68. Novine pisane iskljucivo cirilicnim slovima predstavljaju: 
  • A. 

   A) diskretan izvor informacja

  • B. 

   B) diskretan izvor informacija ukoliko poznajemo broj slova

  • C. 

   C) moze ako je konacan i ako nije konacan

 • 69. 
  69. Nivo suma je takav: 
  • A. 

   A) da nije moguce preneti gde je odnos snage signala i suma negativna vrednost

  • B. 

   B) da je moguce preneti poruke sa prihvatljivim nivoom gresaka u prenosu

 • 70. 
  70. Da li je sledeci izraz tacan: Etropija je neprekidna funkcija svojih argumenata: 
  • A. 

   A) da

  • B. 

   B) ne

 • 71. 
  71. Hafmanovo kodovanje je optimalno, sto znaci da ako je Z jedan Hafmanov kod informacionog izvora U, a X drugi jednoznacni kod istog izvora, tada je: 
  • A. 

   A) E[Lx] >= E[Lz]

  • B. 

   B) E[Lx]

  • C. 

   C) E[Lx] == E[Lz]

 • 72. 
  72. Za optimalno kodovanje poruke: 
  • A. 

   A) bitno je opisati kolicinu informacija u porukama

  • B. 

   B) nije bitno ako je kolicina informacija ispod kapaciteta kanala C

  • C. 

   C) nije bitno ako je mali broj poruka

 • 73. 
  73. Senon Fanov kod: 
  • A. 

   A) bolji je sto je entropija izvora manja

  • B. 

   B) bolji je sto je entropija izvora veca

  • C. 

   C) ne zavisi od entropije

 • 74. 
  74. Kada imamo kodovanje u cilju kvalitetnog prenosa u uslovima suma u kanalu: 
  • A. 

   A) uvodimo redudansu

  • B. 

   B) izbacujemo redudansu

  • C. 

   C) uvodimo entropijsku redudansu

 • 75. 
  75. Ukoliko se koristi logaritam sa osnovom tri: 
  • A. 

   A) kolicina nformacije izrazava se u bajtovima

  • B. 

   B) kolicina informacije izrazava se u bitovima

  • C. 

   C) nista od navedenog

  • D. 

   D) kolicina informacija izrazava se u trigramima

  • E. 

   D) kolicina informacija izrazava se u trigramima

 • 76. 
  76. Diskretni kanal bez memorije je najjednostavniji komunikacioni kanal formalno je odredjen sa: 
  • A. 

   A) tri velicine

  • B. 

   B) cetiri velicine

  • C. 

   C) dve velicine

 • 77. 
  77. Poruka A ima verovatnocu 0.75, a poruka B 0.25: 
  • A. 

   A) kolicina informacija je veca u poruci A

  • B. 

   B) kolicina informacije je veca u poruci B

  • C. 

   C) kolicine informacije su jednake u obe poruke

  • D. 

   D) kolicina informacije ne zavisi od verovatnoce u ovom slucaju

 • 78. 
  78. Hafmanov kod pripada grupi: 
  • A. 

   A) neoptimalnih kodova

  • B. 

   B) optimalnih kodova

 • 79. 
  79. Da li trenutno dekodivi kodovi zahtevaju memorisanje prispelih kodnih reci ili cekanje dospece novih da bi dekodovanje bilo obavljeno? 
  • A. 

   A) ne zahtevaju memorisanje

  • B. 

   B) zahtevaju memorisanje zbog jednoznacnog kodovanja

  • C. 

   C) zahtevaju memorisanje po principu CRC

 • 80. 
  80. Entopija binarnog izvora je maksimalna kada je verovatnoca poruka: 
  • A. 

   A) P{0.5,0.5}

  • B. 

   B) P{0.75,0.25}

  • C. 

   C) P{0.25,0.25,0.5}

 • 81. 
  81. Kapacitet kanala je: 
  • A. 

   A) maksimalna kolicina informacija koje ulaz kanala moze preneti na izlaz

  • B. 

   B) maksimalna prosecna kolicina informacija koje ulaz moze preneti na izlaz

 • 82. 
  82. Prenos informacija u komunikacionom sistemu podrazumeva: 
  • A. 

   A) njihovo prenosenje iz jedne tacke u drugu

  • B. 

   B) njihovo prenosenje kroz vreme

  • C. 

   C) prenos od predajnika do prijemnika

 • 83. 
  83. Za jedan kod kazemo da je  ___________ ako u njemu nijedna kodna rec nije prefiks nekoj drugoj kodnoj reci: 
  • A. 

   A) prefiksan

  • B. 

   B) sufiksan

 • 84. 
  84. Ukoliko je verovatnoca prenosa poruke 0.729, odgovarajuca verovatnoca greske je: 
  • A. 

   A) 1+0.271

  • B. 

   B) 1-0.729

  • C. 

   C) 3-0.729

 • 85. 
  85. Neka je X slucajna velicina vezana za verovatnosni sistem mogucnosti (S,P) gde je S={1,2,3,4}, P={0.5,0.24,0.125,0.125} i E={1,3} je jedan dogadjaj. Tada je uslovna entropija da je X=3, pod uslovom da se dogodio dogadjaj E jednaka: 
  • A. 

   A) 0.625

  • B. 

   B) 0.3

  • C. 

   C) 0.2

 • 86. 
  86. Kod je kompletan ukoliko: 
  • A. 

   A) nema neiskoriscenih listova u n-arnom kodnom stablu

  • B. 

   B) nema iskoriscenih listova u n-arnom kodnom stablu

  • C. 

   C) sve kodne reci su iste duzine

 • 87. 
  87. Ukoliko prenosimo 8 poruka sa po 3 bita preko BSC dobijamo verovatnocu korektnog prenosa (1-p)^3=0.8^3, sto znaci da je BSC sa parametrom p: 
  • A. 

   A) 0.02

  • B. 

   B) 0.01

  • C. 

   C) 0.1

  • D. 

   D) 0.2

 • 88. 
  88. Za kanal kazemo da je bez povratne sprege ukoliko raspodela verovatnoce: 
  • A. 

   A) ulaza ne zavisi od izlaza

  • B. 

   B) ulaza zavisi od izlaza

 • 89. 
  89. Binarni kod sa 8 kodnih rec i duzinom kodnih reci 6, brzina prenosa je: 
  • A. 

   A) nista od ponudjenog

  • B. 

   B) 8/6

  • C. 

   C) 6/8

 • 90. 
  90. Potpuno n-arno stablo je: 
  • A. 

   A) n-arno stablo u kome svi listovi imaju istu dubinu

  • B. 

   B) n-arno stablo u kome neki listovi imaju razlicitu dubinu

  • C. 

   C) nijedan od ponudjenih odgovora

 • 91. 
  91. U uslovima izuzetno velikog suma nije uopste moguce obaviti pouzdan prenos poruka:
  • A. 

   A) tacno

  • B. 

   B) netacno

 • 92. 
  92. Ukoliko je verovatnoca prve poruke jednaka p: 
  • A. 

   A) verovatnoca druge poruke jednaka je (1+p)

  • B. 

   B) verovatnoca druge poruke jednaka je (p-1)

  • C. 

   C) verovatnoca druge poruke jednaka je (1-p)

  • D. 

   D) nista od ponudjenog

 • 93. 
  93. DMC je simetrican ako je istovremeno sa simetricnim ulazom i sa simetricnim izlazom: 
  • A. 

   A) tacno

  • B. 

   B) netacno

 • 94. 
  94. Problem koji je moguce resavati Senonovim konceptom mere neodredjenosti jeste: 
  • A. 

   A) efikasno kodovanje diskretnog izvora informacija u formi niza simbola

  • B. 

   B) tajno pisanje kodova diskretnog izvora informacija u formi niza simbola

 • 95. 
  95. Imamo dve poruke i njihove kodne reci dobijene entropijskim kodovanjem. Poruka A={101}, a poruka B={01}: 
  • A. 

   A) Poruka A ima vecu verovatnocu

  • B. 

   B) Poruka B ima vecu verovatnocu

 • 96. 
  96. Koji je od sledecih izraza tacan? 
  • A. 

   A) ln x =< x-1

  • B. 

   B) ln 1/x >= 1-x

  • C. 

   C) ln x >= x-1

 • 97. 
  97. Ako je alfabet beskonacan:
  • A. 

   A) informacioni izvor je odlican

  • B. 

   B) informacioni izvor je diskretan

  • C. 

   C) informacioni izvor je kontinualan

  • D. 

   D) informacioni izvor je stacionaran

 • 98. 
  98. Oznaci tacno tvrdjenje: 
  • A. 

   A) nijedan od ponudjenih odgovora

  • B. 

   B) ciklicni kodovi su podskup blok kodova, a blok kodovi su podskup linearnih kodova

  • C. 

   C) ciklicni kodovi su podskup linearnih blok kodoava, a linearni blok kodovi su podskup blok kodova

 • 99. 
  99. Ako je Hemingovo rastojanje dve kodne reci d, a q broj otkrivenih gresaka. Odrediti tacno tvrdjenje: 
  • A. 

   A) za otkrivanje svih jednostukih gresaka, mora da bude d>=2, a da bi se otkrilo q gresaka u kodnoj reci mora da bude d>=q+1

  • B. 

   B) za otkrivanje svih jednostukih gresaka, mora da bude d>=2, a da bi se otkrilo q gresaka u kodnoj reci mora da bude d=

  • C. 

   C) za otkrivanje svih jednostukih gresaka, mora da bude d>=1, a da bi se otkrilo q gresaka u kodnoj reci mora da bude d>=q+1

 • 100. 
  100. Sta je razlog da nesto kodujemo? 
  • A. 

   A) kodovanje radi internet

  • B. 

   B) kodovanje radi kompresije

  • C. 

   C) kodovanje u cilju kvalitetnog prenosa

  • D. 

   D) kodovanje u cilju odbacivanja informacije

  • E. 

   E) kodovanje radi tajnosti