Optimalni Izvor D-arnom Prefiksa

100 Questions | Total Attempts: 170

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Optimalni Izvor D-arnom Prefiksa

Questions and Answers
 • 1. 
  Neka je X slucajna velicina vezana za verovatnosni sistem mogucnosti (S,P) gde je S={1,2,3,4}, P={0.5,0.24,0.125,0.125} i E={1,3} je jedan dogadjaj. Tada je uslovna entropija da je X=1, pod uslovom da se dogodio dogadjaj E jednaka: 
  • A. 

   0.2

  • B. 

   0.625

  • C. 

   0.8

 • 2. 
  Za optimalno kodovanje poruka
  • A. 

   A) bitno je opisati kolicinu informacija u porukama

  • B. 

   B) nije bitno ako je kolicina informacije ispod kapaciteta kanala C

  • C. 

   C) nije bitno ako je mali broj poruka

 • 3. 
  3. Kod Hafmanovog koda broj neiskoriscenih listova u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksom kodu izvora U sa n simbola je jednak: 
  • A. 

   A) negativnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

  • B. 

   B) pozitivnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

 • 4. 
  4. DMC je simetrican ako je istovremeno sa simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom: 
  • A. 

   A) tacno

  • B. 

   B) netacno

 • 5. 
  5.Uzajamna informacija uzima je mera medjuzavisnosti dve slucajne velicine koje uzimaju vrednosti: 
  • A. 

   A) nad istim skupom

  • B. 

   B) nad razlicitim skupom

  • C. 

   C) nad dva skupa

 • 6. 
  6. Ako je entropija izvora veca: 
  • A. 

   A) Senon Fanoov kod je bolji

  • B. 

   B) Senon Fanoov kod je losiji

 • 7. 
  7. Kodne reci su sekvence simbola iz kodnog alfabeta: 
  • A. 

   A) koji je u opsem slucaju razlicit od alfabeta poruka

  • B. 

   B) koji je u opsem slucaju isti alfabetu poruka

 • 8. 
  8. Kapacitet kanala C srazmeran je: 
  • A. 

   A) sirini propusnog opsega

  • B. 

   B) log(1+SNR)

  • C. 

   C) log(1+1/SNR)

 • 9. 
  9. DMC komunikacioni kanal je: 
  • A. 

   A) promenljiv

  • B. 

   B) nepromenljiv

 • 10. 
  10. Kod Hafmanovog koda broj listova u D-arnom stablu je: 
  • A. 

   A) 1+k(D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ne ukljucujuci koren

  • B. 

   B) 1+k(D-2), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

  • C. 

   C) 1+k(D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

 • 11. 
  11. Na slici je predstavljen kanal sa: 
  • A. 

   A) simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom

  • B. 

   B) nesimetricnim ulazom i simetricnim izlazom

  • C. 

   B) nesimetricnim ulazom i simetricnim izlazom

 • 12. 
  12. Entropija H za slucajno postavljene figure na praznu sahovsku tablu iznosi
  • A. 

   A) 8

  • B. 

   B) 16

  • C. 

   C) 4

  • D. 

   D) 64

  • E. 

   E) 6

 • 13. 
  13. Kod Hafmanovog koda za dati izvor informacija U, u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksnom kodu za U, postoji najvise: 
  • A. 

   A) D-3 neiskoriscenih listova i svi oni se nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stable

  • B. 

   B) D-2 iskoricenih listova i svi oni se nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stable

  • C. 

   C) D-2 neiskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stable

 • 14. 
  14. Neodredjenost sistema nezavisnih izbora jednak je: 
  • A. 

   A) njihovoj uzajamnoj entropiji

  • B. 

   B) sumi neodredjenosti sistema konstituiteta

  • C. 

   C) proizvodu neodredjenosti sistema kontinuiteta

 • 15. 
  15. Razlika izmedju znanja i razumevanja je kao izmedju ucenja i memorisanja: 
  • A. 

   A) tacno

  • B. 

   B) netacno

 • 16. 
  16. Na slici je predstavljen kanal sa
  • A. 

   A) simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom

  • B. 

   B) nesimetricnim uzazom i simetricnim izlazom

 • 17. 
  17. Kodovanje radi kompresije predstavlja: 
  • A. 

   A) odbacivanje redudanse

  • B. 

   B) dodavanje redudanse

 • 18. 
  18. Osnovni cilj efikasnog kodovanja je: 
  • A. 

   A) kodovanje datog izvora informacija tako da je srednja duzina koda minimalna

  • B. 

   B) kodovanje datog izvora informacija tako da je srednja duzina koda maksimalna

  • C. 

   C) kodovanje datog izvora informacija tako da je srednja duzina koda jednaka

 • 19. 
  19. Kolicina neodredjenosti seme izbora S, sa abs(S) mogucnosti, data je izrazom: 
  • A. 

   A) log(S)

  • B. 

   B) log(p*S)

  • C. 

   C) p*log(S)

 • 20. 
  20. Da li je sledeci izraz tacan: Entropija ne sme da se menja (invarijantna je)ako se promeni redosled simbola, vazno je da se njihove verovatnoce ne menjaju: 
  • A. 

   A) tacno

  • B. 

   B) netacno

  • C. 

   C) vazi samo ako postoje samo dva simbola u sklopu

 • 21. 
  21. H(1/n,1/n,…,1/n) je: 
  • A. 

   A) monotono opadajuca funkcija od n

  • B. 

   B) zavisi od broja promenljivih

  • C. 

   C) monotono rastuca funkcija od n

 • 22. 
  22. Neka je sistem mogucnosti dat sa S={1,2,3,4,5}. Kolicina neodredjenosti ovog skupa data je izrazom: 
  • A. 

   A) log5

  • B. 

   B) 0.2*log5

  • C. 

   C) 5*0.2*log(0.2)

 • 23. 
  23. Ako je Hemingovo rastojanje dekodne reci d, a q broj detektovanih gresaka, oznaciti uslov koji mora da bude ispunjen: 
  • A. 

   A) d=

  • B. 

   B) d>=q+1

  • C. 

   C) d=q+1

 • 24. 
  24.Sledeci izraz odredjuje: 
  • A. 

   A) kapacitet C diskrtnog kanala sa memorijom

  • B. 

   B) kapacitet C diskretnog kanala bez memorije

 • 25. 
  25. Oznaciti tacan izraz za racunanje entropije H u matlabu/octave za dati vector verovatnoce p: 
  • A. 

   A) H= -sum(p.*log2(p+(p==0)))

  • B. 

   B) H= -sum(p.*log2(p+(p=0)))

  • C. 

   C) H= -sum(p*log2(p+(p==0)))

Back to Top Back to top