Milli Mucadele Tarihi Deneme Testi

25 Questions | Total Attempts: 507

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Milli Mucadele Tarihi Deneme Testi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mustafa Kemal Paşa, azınlıklara zarar verilmeden düzenli, planlı ve heyecanlı mitingler yapılmasını ve işgallerin protesto edilmesini aşağıdakilerden hangisinde talep etmiştir?
  • A. 

   A) Havza Bildirisi

  • B. 

   B) Amasya Tamimi

  • C. 

   C) Erzurum Kongresi

  • D. 

   D) Sivas Kongresi

  • E. 

   E) Misak-ı Milli

 • 2. 
  “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” şeklindeki ifade aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? 
  • A. 

   A) Sivas Kongresi

  • B. 

   B) Havza Bildirisi

  • C. 

   C) Erzurum Kongresi

  • D. 

   D) Amasya Tamimi

  • E. 

   E) Misak-ı Milli

 • 3. 
  “Osmanlı yurdunun bütünlüğü, milli bağımsızlığımızın sağlanması, saltanat ve hilafet makamlarının dokunulmazlığı için, ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak, temel ilkedir.” şeklindeki ifade aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
  • A. 

   A) Sivas Kongresi

  • B. 

   B) Havza Bildirisi

  • C. 

   C) Erzurum Kongresi

  • D. 

   D) Amasya Tamimi

  • E. 

   E) Misak-ı Milli

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamimi’nde yer alan kararlardan biri değildir?
  • A. 

   Vatanın tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir.

  • B. 

   Hükümet merkezi, İtilaf Devletleri’nin etkisi ve denetimi altında bulunduğundan; sahip olduğu sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi adı var kendi yok durumuna düşürüyor.

  • C. 

   Milletin durumunu ve davranışını göz önünde bulundurarak haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir milli heyetin varlığı gerekmektedir

  • D. 

   Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

  • E. 

   Azınlıklara zarar verilmeden düzenli, planlı ve heyecanlı mitingler yapılmalıdır.

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
  • A. 

   Osmanlı yurdunun bütünlüğü, milli bağımsızlığımızın sağlanması, saltanat ve hilafet makamlarının dokunulmazlığı için, ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak, temel ilkedir.

  • B. 

   Her türlü işgal ve müdahale Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine yönelmiş sayılacağından, hep birlikte direnip savunma ilkesi kabul edilmiştir. Hıristiyanlara, siyasal egemenliği ve toplum düzenini bozacak biçimde yeni imtiyazlar verilmesi kabul edilemez.

  • C. 

   Merkezi Hükümetin, yabancı devletlerin baskısı karşısında, buraları terk ve ihmal etmek zorunluluğunda kalması ihtimaline göre, saltanat ve hilafet makamlarına bağımlılığımızı, milli varlık ve haklarımızı güvenlik altında bulunduracak bütün karar ve tedbirler alınmıştır.

  • D. 

   Milletin durumunu ve davranışını göz önünde bulundurarak haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir milli heyetin varlığı gerekmektedir.

  • E. 

   Kongre tarafından seçilen bir Heyet-i Temsiliye’nin kuruluşu kabul edilir ve köylerden başlayarak; vilayet merkezlerine kadar yayılan milli teşkilat birleştirilip, pekleştirilmiştir.

 • 6. 
  Sevr Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
  • A. 

   A) 28 Ocak 1919

  • B. 

   B) 16 Mart 1920

  • C. 

   C) 13 Ekim 1918

  • D. 

   D) 10 Ağustos 1920

  • E. 

   E) 30 Ekim 1918

 • 7. 
  Aşağıdaki konferansların hangisinde İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması üzerinde mutabakata varmışlardır?
  • A. 

   A) Berlin Konferansı

  • B. 

   B) Paris Barış Konferansı

  • C. 

   C) San Remo Konferansı

  • D. 

   D) Tersane Konferansı

  • E. 

   E) Lozan Konferansı

 • 8. 
  Sevr Antlaşması’nın Osmanlı Devleti tarafından imzalanmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verildi?
  • A. 

   A) Saltanat Şurası

  • B. 

   B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde

  • C. 

   C) Amasya görüşmelerinde

  • D. 

   D) Sivas Kongresi’nde

  • E. 

   E) Büyük Millet Meclisi’nde

 • 9. 
  Sevr Antlaşması ve ekindeki Üçlü Anlaşma’da yer alan hükümler incelendiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
  • A. 

   Manda yönetimlerine uluslararası meşruiyet kazandırılıyordu.

  • B. 

   Galip devletler; Osmanlı Devleti’ne koşullu yaşam hakkı tanıyorlardı

  • C. 

   İzmir ve “Kürdistan” adı verilen bölgenin Osmanlı hâkimiyetinden ayrılması için gerekli zemin oluşturuldu

  • D. 

   Anadolu’da Fransız ve İtalyan nüfuz bölgeleri tesis edildi.

  • E. 

   Ermenistan Amerikan mandasına bırakıldı.

 • 10. 
  Sevr Antlaşması’nda İstanbul hakkında aşağıdaki hükümlerden hangisi verilmiştir?
  • A. 

   Sevr Antlaşması ile bunu tamamlayan antlaşmaları uygulaması hâlinde, Osmanlı Hükûmeti’nin İstanbul üzerindeki haklarına ve sıfatlarına dokunulmayacaktı.

  • B. 

   İstanbul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilecekti. Ancak Osmanlı Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı onaylaması hâlinde İstanbul Osmanlı Devleti’ne iade edilecekti.

  • C. 

   Boğazlar Bölgesi İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak, İstanbul koşulsuz olarak Osmanlı Devleti’ne teslim edilecekti.

  • D. 

   İtilaf Kuvvetleri Osmanlı Hükûmeti’nin nüfuzunu koruyabilmesi amacıyla beş yıl daha İstanbul’da kalmaya devam edeceklerdi

  • E. 

   İtilaf Devletleri İstedikleri takdirde başkent İstanbul’dan Anadolu’da herhangi bir şehre nakledilecekti.

 • 11. 
  İstanbul’un resmen işgali üzerine İstanbul ile her türlü irtibatı keserek Doğu Trakya’da sıkıyönetim ilan eden kumandan aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Cafer Tayyar Bey

  • B. 

   B) Rauf Bey

  • C. 

   C) Ali Fuat Paşa

  • D. 

   D) Mustafa Kemal Paşa

  • E. 

   E) Şeref (Aykut) Bey

 • 12. 
  I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdakilerden hangi devletin çekilmesi Osmanlı Devleti ile Almanya’nın arasındaki irtibatı koparmıştır?
  • A. 

   A) Yunanistan

  • B. 

   B) Bulgaristan

  • C. 

   C) Sırbistan

  • D. 

   d) Avusturya

  • E. 

   E) Macaristan

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’ın Doğu Trakya’daki uygulamalarından biri değildir? 
  • A. 

   İstanbul’a et, un, tahıl gibi temel gıda maddelerinin gönderilmesini yasaklamak

  • B. 

   Kendi paraları drahmiyi tedavüle koyarak Osmanlı lirasını uzaklaştırmak

  • C. 

   Posta, Reji İdaresi ve Duyun-ı Umumiyeye müdahalede bulunmak

  • D. 

   Ezan okunmasını engellemeye teşebbüs etmek

  • E. 

   Müslüman halka kötü davranırken Yahudi halka iyi davranmak

 • 14. 
  Yunanistan’ın aşağıdaki uygulamalarından hangisi kendisini destekleyen İngiltere ile arasının açılmasına neden olmuştur
  • A. 

   Drahmiyi tedavüle koymaları

  • B. 

   Müslüman halka kötü

  • C. 

   Demiryolları ve istasyonlarında denetim kurmaları

  • D. 

   Limanlara Türk gemilerinin yanaşmasını engellemeleri

  • E. 

   Resmi yazışmalara sansür uygulamaları

 • 15. 
  Yunanlıların Doğu Trakya’yı işgaline karşı Müslüman vatanseverlerin kurdukları cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   A) Kilikyalılar

  • B. 

   B) İzmir Müdafaa-i Hukuk

  • C. 

   C) Trakya Müdafaa-i Hukuk

  • D. 

   D) Milli Kongre Cemiyeti

  • E. 

   E) Teali-i İslam Cemiyeti

 • 16. 
  Hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın müfettişlik bölgesi içinde bulunan vilayetlerden biri değildir?
  • A. 

   Erzurum

  • B. 

   Samsun

  • C. 

   Sivas

  • D. 

   Trabzon

  • E. 

   Van

 • 17. 
  Hangisi Damat Ferit Paşa'nın Paris Konferansında Wilson Prensiplerini esas alan taleplerinden birisi değildir?
  • A. 

   Savaştan önceki Osmanlılara ait olan torakların korunması

  • B. 

   Yunanistanın Ege Adalarını ve İtalya'nın Oniki Adaları Osmanlı Devletine bırakılması

  • C. 

   Batı Trakya'nın Osmanlı Devletine verilmesi

  • D. 

   Doğu Anadolu'da Kürdistan'ın kurulması için müzakerelere başlanması

  • E. 

   Araplara muhtariyet verilebileceği

 • 18. 
  Erzurum Kongresi aynı zamanda II.Meşrutiyetin ilanının yıldönümü de olan hangi tarihte toplanmıştır?
  • A. 

   23 Temmuz 1919

  • B. 

   20 Ağustos 1919

  • C. 

   26 Eylül 1919

  • D. 

   24 Kasım 1919

  • E. 

   28 Kasım 1919

 • 19. 
  Anadolu ve İstanbul arasında her türlü haberleşmenin kesilmesi ve iç ve dış politik gelişmeler karşısında zor durumda kalan Damat Ferit'in 30 Eylül 1919 tarihinde istifa etmesi üzerine hangi hükümet kurulmuştur?
  • A. 

   Ahmet İzzet Paşa

  • B. 

   Ahmet Tevfik Paşa

  • C. 

   Ali Rıza Paşa

  • D. 

   Salih Paşa

  • E. 

   Talat Paşa

 • 20. 
  12 Ocak 1920 tarihinde 72 mebusla açılabilen Son Osmanlı Mebusan Meclisine Mustafa Kemal Paşa nerenin milltvekili olarak seçilmiştir?
  • A. 

   Ankara

  • B. 

   Erzurum

  • C. 

   Gaziantep

  • D. 

   Samsun

  • E. 

   Sivas

 • 21. 
  Hangisi işgal döneminde İstanbul'da kurulan Müttefiklerarası İşgal Müesseseleri arasında değildir?
  • A. 

   Konsolosluk Mahkemeleri

  • B. 

   Matbuat Kontrol Komisyonu

  • C. 

   Muhtelit Mütareke Komisyonu

  • D. 

   Müttefiklerarası Pasaport Bürosu

  • E. 

   Müttefiklerarası Sağlık Komisyonu

 • 22. 
  23 Nisan 1920 Cuma günü açılan TBMM'ne üye gönderen partiler arasında hangisi yoktur?
  • A. 

   Ahali İktisat Fırkası

  • B. 

   Felah-ı Vatan

  • C. 

   Hürriyet ve İtilaf

  • D. 

   İttihat ve Terakki

  • E. 

   Milli Ahrar

 • 23. 
  12 Şubat-10 Nisan 1920 tarihleri arasında Londra Konferansında Osmanlı Devleti ile yapacakları antlaşmanın detaylarını görüşmek üzere bir araya gelen İtilaf devletlerinin burada görüştüğü konular arasında hangisi yoktur?
  • A. 

   Azınlıklar

  • B. 

   Boğazlar

  • C. 

   Kapitülasyonlar ve mali konular

  • D. 

   Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılması

  • E. 

   Osmanlı Devletinin yeniden silahlandırılması

 • 24. 
  San Remo Konferansında Erzurum'un geleceği ile ilgili kararlarda son söz hangi ülkeye bırakılmıştır?
  • A. 

   Amerika

  • B. 

   Fransa

  • C. 

   İngiltere

  • D. 

   Japonya

  • E. 

   Rusya

 • 25. 
  Spa Konferansında İtalyanları sadakatsizlikle itham eden İngiltere Dış İşleri Bakanı kimdir?
  • A. 

   Churchill

  • B. 

   Curzon

  • C. 

   Miller

  • D. 

   Milne

  • E. 

   Walsh

  • F. 

   Walsh

  • G. 

   Walsh

Back to Top Back to top