Midterm ม.5 โครงร่างและกระบวนการทำงาน

8

Settings
Please wait...
Midterm ม.5 โครงร่างและกระบวนการทำงาน

เปรียบเทียบโครงร่างและก ะบวนการทำงานที่นักเรียน ด้ทำ


Questions and Answers
 • 1. 
  แหล่งข้อมูลในการเขียนเรื่องของตัวเอกคือ? (ได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร) แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการทำโครงร่างและการทำงานของนักเรียนคือ? (ได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร)
 • 2. 
  Storyboard กับ ตารางแผนการทำงานของนักเรียนมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร(ได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร)
 • 3. 
  ยกตัวอย่างเปรียบเทียบจากการ Sharing ความรู้ในหนังสือเล่ม 4 กับการระดมความคิดในกลุ่มนักเรียนเพื่อทำงาน(ได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร)
 • 4. 
  การประเมินของการ์ตูน คือ การใช้ใบลงคะแนนเสียง การประเมินของโครงการนักเรียน คือ ? หรือนักเรียนคิดว่าใช้วิธีการใดจึงจะยุติธรรม
 • 5. 
  จงเปรียบเทียบกระบวนการปกติกับวิธีการจาก ตอน 144-145 ที่แนบไว้ ปกติ 1. 2. 3. 4. 144-145  1. 2. 3. 4.
 • 6. 
  ข้อดีของ 144-145 คือ ข้อที่จะทำให้เกิดปัญหา คือ
 • 7. 
  จงเปรียบเทียบบทบาทในกระบวนการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการของนักเรียนกับตัวละคร บก. รอง บก. แคบ ผู้ดูแล คนเขียนเรื่อง คนวาดภาพ ผู้ช่วย
 • 8. 
  ระบุชื่อสมาชิกในกลุ่มที่สมควรได้เกรด 0 พร้อมเหตุผล