Mid-semester Test Course Environmental Science

10 Questions | Total Attempts: 225

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mid-semester Test Course Environmental Science

ให้ผู้เรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงข้อเดีย


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ (ecosystem)
  • A. 

   การรวมกลุ่มกันของสิ่งมีชีวิตที่มาจากชนิดเดียวกัน

  • B. 

   สิ่งมีชีวิตทุก ๆ กลุ่มที่อาศัยอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

  • C. 

   ระบบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ

  • D. 

   ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณที่อยู่อาศัย

 • 2. 
  สิ่งมีชีวิตพวกใดที่สามารถเปลี่ยนสารอนินทรีย์ให้เป็นสารอินทรีย์ได้
  • A. 

   พืชสีเขียว

  • B. 

   สัตว์กินพืช

  • C. 

   สัตว์กินสัตว์

  • D. 

   ผู้ย่อยสลาย

 • 3. 
  การอยู่ร่วมกันระหว่างนกเอี้ยงกับควาย เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด
  • A. 

   แบบอิงอาศัย

  • B. 

   แบบพึ่งพากัน

  • C. 

   แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน

  • D. 

   แบบปรสิต

 • 4. 
  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบภาวะพึ่งพากัน
  • A. 

   รา กับ สาหร่ายสีเขียว

  • B. 

   ดอกไม้ กับ แมลง

  • C. 

   กล้วยไม้บนต้นโพธิ์

  • D. 

   กาฝากบนต้นไทร

 • 5. 
  ภาวะการอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด
  • A. 

   ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ทั้งคู่

  • B. 

   ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ทั้งคู่

  • C. 

   ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์

  • D. 

   ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์

 • 6. 
  สิ่งมีชีวิตในข้อใดอยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัย
  • A. 

   กล้วยไม้กับต้นสัก

  • B. 

   ผึ้งกับดอกไม้

  • C. 

   แมวกับหนู

  • D. 

   ไลเคนส์

 • 7. 
  พวกปรสิตและผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารมีสิ่งที่เหมือนกันคือ
  • A. 

   ทำอันตรายแก่โฮสต์

  • B. 

   ดำรงชีวิตอยู่บนสิ่งมีชีวิต

  • C. 

   เป็นเชื้อโรค

  • D. 

   สร้างอาหารเองไม่ได้

 • 8. 
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์แตกต่างไปจากพวก
  • A. 

   นกทำรังบนต้นไทร

  • B. 

   กล้วยไม้บนต้นโพธิ์

  • C. 

   ปลาฉลามกับเหาฉลาม

  • D. 

   กบกับแมลง

 • 9. 
  จากสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ถ้านำมาเขียนเป็นห่วงโซ่อาหารสิ่งมีชีวิตใดน่าจะเป็นผู้บริโภคอันดับที่ 1
  • A. 

   ต้นข้าว

  • B. 

   หนอนข้าว

  • C. 

   นก

  • D. 

   งู

 • 10. 
  ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ ประชากร ”
  • A. 

   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในโลกนี้

  • B. 

   สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง

  • C. 

   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน

  • D. 

   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในทุกที่ที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน

Back to Top Back to top