Međunarodna Standardna Atmosfera (ISA) Od Strane Icao-a

150 Pitanja | Total Attempts: 78

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Međunarodna Standardna Atmosfera (ISA) Od Strane Icao-a

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ispod sloja tropopauze,vrednosti Međunarodne Standardne Atmosfere (ISA) po ICAO su :  
  • A. 

   Vazdušni pritisak na nivou mora 1013.25mb, vrednost temperature na nivou mora 15°C pri čemu se temperatura smanjuje za 1.98°C na svakih 1000 ft do visine 36090ft

  • B. 

   Vazdušni pritisak na nivou mora 1013.25mb, vrednost temperature na nivou mora 15°C, pri čemu se temperatura smanjuje za 2°C na svakih 1000 ft sve dok ne dostigne vrednost od -65.6°C na visini 36090ft

  • C. 

   Vazdušni pritisak na površini zemlje 1013.25mb, vrednost temperature na nivou mora 15°C pri čemu se temperatura smanjuje za 1.98°C na svakih 1000 ft dok ne dostigne vrednost apsolutne nule (-273,15°C)

  • D. 

   Vazdušni pritisak na nivou mora 1225g/m-3, vrednost temperature na nivou mora 15°C pri čemu se temperatura smanjuje za 2°C na svakih 1000 ft do visine 36090ft

 • 2. 
  U kojem sloju atmosfere se nalazi najveća količina vodene pare?
  • A. 

   U Troposferi

  • B. 

   U Tropopauzi

  • C. 

   U Stratosferi

  • D. 

   U Stratopauzi

 • 3. 
  Koja je zastupljenost gasova u atmosferi?
  • A. 

   Kiseonik 21%, Azot 78%, ostali gasovi 1%

  • B. 

   Kiseonik 21%, Vodonik 78%, ostali gasovi 1%

  • C. 

   Azot 78%, Argon 21%, Kiseonik 1%

  • D. 

   Azot 78%, Kiseonik 21%, Vodonik 1%

 • 4. 
  Sloj atmosfere je najbliži zemlji u kojem nastaje najveći deo meteoroloških pojava?
  • A. 

   Troposferi

  • B. 

   Tropopauzi

  • C. 

   Stratosferi

  • D. 

   Mezosferi

 • 5. 
  Prognozirana temperature od 5°C na nadmorskoj visini od 2000 ft na osnovu ICAO ISA može se    predstaviti kao:  
  • A. 

   ISA -6

  • B. 

   IAS +6

  • C. 

   ISA +5

  • D. 

   IAS -6

 • 6. 
  Kako se naziva instrument koji obezbeđuje merenje,kontinuirani zapis i čitanje podataka atmosferskog    pritiska?  
  • A. 

   Barograf

  • B. 

   Barometar

  • C. 

   Higrometar

  • D. 

   Anemograf

 • 7. 
  Atmosferski Pritisak
  • A. 

   Smanjuje se sa smanjenjem vertikalnog gradijenta pritiska sa porastom visine

  • B. 

   Smanjuje se sa povećanjem vertikalnog gradijenta pritiska sa porastom visine

  • C. 

   Smanjuje se sa konstantnim vertikalnim gradijentom pritiska sa porastom visine

  • D. 

   Smanjuje se sa konstantnim vertikalnim gradijentom pritiska do tropopauze a nakon toga ostaje konstantan

 • 8. 
  Šta predstavljaju blisko postavljene izobare?
  • A. 

   Veliki gradijent pritiska i jake vetrove

  • B. 

   Mali gradijent pritiska i slabe vetrove

  • C. 

   Mali gradijent pritiska i jake vetrove

  • D. 

   Veliki gradijent pritiska i slabe vetrove

 • 9. 
  Linija koja na meteorološkoj karti povezuje mesta koja imaju jednake vrednosti barometarskog pritiska    na istoj nadmorskoj visini naziva se:  
  • A. 

   Izobara

  • B. 

   Izoterma

  • C. 

   Izalobara

  • D. 

   Kontura

 • 10. 
  U poređenju sa ISA uslovima , kakav uticaj ima topli vazduh na rastojanje prikazano kao promena     pritiska za 1 hpa ( barometarska visinska stepenica)  
  • A. 

   Povećava ga

  • B. 

   Smanjuje ga

  • C. 

   Nema nikakvog uticaja

  • D. 

   Nemoguće je odrediti

 • 11. 
  Kolika je gustina vazduha na nivou mora prema međunarodnoj standardnoj atmosferi (ISA uslovi)?              a. 1225 g/ m3  
  • A. 

   12.25 g/ m3

  • B. 

   1.225 g/ m3

  • C. 

   122.5 g/ m3

  • D. 

   Prazna opcija

 • 12. 
   Gustina na površini zemlje je mala kada je:
  • A. 

   Nizak pritisak i velika temperatura

  • B. 

   Visok pritisak i velika temperatura

  • C. 

   Visok pritisak i mala temperatura

  • D. 

   Nizak pritisak i mala temperatura

 • 13. 
  Uopšteno, sa povećanjem visine :
  • A. 

   Temperatura,pritisak i gustina se smanjuju

  • B. 

   Temperatura se smanjuje a gustina se povećava

  • C. 

   Temperatura i pritisak se povećavaju a gustina se smanjuje

  • D. 

   Temperatura se smanjuje a pritisak i gustina se povećavaju

 • 14. 
  Definicija gustine je :
  • A. 

   Masa po jedinici zapremine

  • B. 

   Masa po jedinice površine

  • C. 

   Težina vazduha po jedinice površine

  • D. 

   Količinski odnos zapremine i mase

 • 15. 
  Pod kojim uslovima će gustina vazduha na bilo kom mestu biti najmanja :
  • A. 

   Na velikoj visini, velikoj temperaturi i velikoj vlažnosti vazduha

  • B. 

   Na maloj visini,velikoj temperaturi i veliko vlažnosti vazduha

  • C. 

   Na velikoj visini,velikoj temperaturi i maloj vlažnosti vazduha

  • D. 

   Na maloj visini,maloj temperaturi I maloj vlažnosti vazduha

 • 16. 
  Koje od navedenih tvrđenja je ispravno?
  • A. 

   Na bilo kojoj temperaturi gustina vazduha u uslovima anticiklona biće veća od gustine vazduha kada je pritisak na nivou mora niži

  • B. 

   Kako se gustina vazduha povećava sa smanjenjem temperature tada se gustina vazduha mora povećavati sa povećanjem visine u skladu sa ISA uslovima(Međunarodnoj Standardnoj Atmosferi).

  • C. 

   Gustina vazduha se povećava sa povećanjem relativne vlažnosti vazduha.

  • D. 

   Efekat promene temperature vazduha na gustinu vazduha je mnogo veći od efekta koji nastaje promenom atmosferskog pritiska

 • 17. 
  Dnevna varijacija temperature je:
  • A. 

   Smanjena u uslovima oblačnosti

  • B. 

   Veća iznad mora nego iznad zemlje

  • C. 

   Manja je iznad pustinjskih površina nego iznad površina sa niskim rastinjem (stepe,savane,…)

  • D. 

   Povećana u uslovima povećanja brzine vetra

 • 18. 
  Ukoliko je temperatura konstantna sa povećanjem visine, dobijamo:
  • A. 

   Izotermni sloj

  • B. 

   Izohipsu

  • C. 

   Inverziju

  • D. 

   Smanjenje vertikalnog gradijenta temperature

 • 19. 
  Dolina kao sistem raspodele pritiska povezana je sa pojavom na površini zemlje :
  • A. 

   Konvergentne zone vazdušnog strujanja koje nastaju usled povećane oblačnosti i pojave padavina

  • B. 

   Divergentne zone vazdušnog strujanja koje nastaju usled povećane oblačnosti i pojave padavina

  • C. 

   Smirivanje vazdušnog strujanja koje nastaje usled povećane oblačnosti i pojave padavina

  • D. 

   Smirivanje vazdušnog strujanja koje nastaje usled smanjene oblačnosti i pojave

 • 20. 
  Tokom zimskih meseci, nastajanje kojih od navedenih vremenskih prilika je karakteristično za     postojanje anticiklona  
  • A. 

   Opšte smirivanje vremenskih prilika sa adijabatskim zagrevanjem, vedro nebo, inverzija

  • B. 

   Opšte smirivanje vremenskih prilika zbog uticaja hlađenja zemljine površine na formiranje proširenog oblaka

  • C. 

   Tokom dana, zagrevanje zemljine površine bi trebalo da utiče na formiranje nestabilne atmosfere sa razvojem konvektivnog oblaka.

  • D. 

   Tokom noći, kako se zemljina površina hladi,trebalo bi da dođe do povećanja vertikalnog razvoja oblaka

 • 21. 
  Dnevna varijacija temperature na površini zemlje će :
  • A. 

   Smanjiti se sa povećanjem brzine vetra

  • B. 

   Biti nepromenjena sa promenom brzine vetra

  • C. 

   Povećati se sa povećanjem brzine vetra

  • D. 

   Biti minimalna u mirnoj atmosferi

 • 22. 
  Oblačnost će smanjiti dnevnu varijaciju temperature na površini zemlje zbog:
  • A. 

   Refleksije dolazeće sunčeve radijacije od zemljine površine prema atmosferi i refleksije radijacije zemljine površine od oblaka prema sloju zemljine površine

  • B. 

   Refleksije dolazeće sunčeve radijacije od zemljine površine prema atmosferi i refleksije odlazeće radijacije zemljine površine ka zemlji

  • C. 

   Refleksije dolazeće sunčeve radijacije zagrejane konvekcijom od zemljine površine prema atmosferi zaustavljajući se na sloju oblaka

  • D. 

   Oblaci zaustavljaju sunčeve zrake koji prolaze skroz do zemlje i takođe smanjuju odlaznu kondukciju

 • 23. 
  Oblast sa malim gradijentom pritiska između dva centra niskog ili visokog vazdušnog pritiska naziva se:
  • A. 

   COL

  • B. 

   Dolina

  • C. 

   Greben

  • D. 

   Sedlo

 • 24. 
  Metod po kom energija se transformiše iz jednog oblika u drugi sa kojim je u kontaktu naziva se:
  • A. 

   Kondukcija

  • B. 

   Radijacija

  • C. 

   Konvenkcija

  • D. 

   Latentna toplota

 • 25. 
  Sunce daje _______ količinu energije talasima _________ talasnih dužina. Zemlja daje relativno       _____količinu energije talasima relativno_______ talasnih dužina
  • A. 

   Veliku / Kratkih / Malu / Dugih

  • B. 

   Veliku / Dugih / Malu / Kratkih

  • C. 

   Malu / Kratkih / Veliku / Dugih

  • D. 

   Veliku / Dugih / Malu / Kratkih

Back to Top Back to top