Merkeskolen - Eu Ecolabel

7 Questions | Total Attempts: 79

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Merkeskolen - Eu Ecolabel

Hva er egentlig blomstmerket? Her kan du lære mer om offisielle europeiske miljømerket. Du vil gjennom ni leksjoner få en kort tekst og spørsmål du må svare på. Når du har svart riktig på alle spørsmålene vil du få et diplom på at du har bestått blomsttesten.Leksjoner: 7    Spørsmål: 7    Estimert tid: 6 minutter


Questions and Answers
 • 1. 
  Blomsten EU Ecolabel - ofte bare kalt "Blomsten" - er det offisielle europeiske miljømerket. Merket er opprettet av EU og er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket. Forbrukere har ifølge FNs forbrukerrettigheter rett til å velge. Det innebærer blant annet at forbrukere har en rett til å kunne velge det miljømessig beste produktet på markedet. Siden en forbruker verken vil ha innsyn i alle miljøforhold knyttet til en produksjon eller har kunnskap til å kunne vurdere alle miljøaspektene, trengs en enkel og troverdig miljøveiledning. For å gi europeiske forbrukere en mulighet til å velge de miljømessig beste produktene på markedet, ble det offisielle miljømerket Blomsten opprettet. Svanen og EU Ecolabel er sidestilte miljømerkeordninger. Kravene til de to merkene er ganske like men Svanen kan brukes på mange flere områder enn Blomsten. Spørsmål Hvorfor ble det europeiske blomstmerket opprettet?
  • A. 

   For å bedre produktenes design

  • B. 

   For å gi enkel og troverdig miljøveiledning

  • C. 

   For å øke statlige inntekter på miljøavgifter

 • 2. 
  Miljø som konkurransefortrinn for næringslivet All produksjon påvirker miljøet negativt – ved bruk av energi, ressurser, kjemikalier og utslipp av ulike stoffer. Det er et mål å redusere denne belastningen så mye som mulig. Miljøvernmyndighetene stiller derfor miljøkrav som alle norske produsenter må tilfredsstille. Men for at miljøbelastningen fra produksjon og produkter skal reduseres, må næringslivet utvikle ny teknologi og kontinuerlig arbeide for å redusere miljøbelastningen. Heldigvis er det en del produsenter som tar et samfunnsansvar langt utover det myndighetene krever, ved å stadig miljøforbedre produksjonen og produktet. For at disse produsentene skal få et miljømessig konkurransefortrinn, er Blomsten opprettet. Et blomstmerket produkt viser derfor at produsenten har tatt et miljøansvar, og at produktet er mindre miljøbelastende enn tilsvarende produkter.   Spørsmål Hva gjør Blomsten for næringslivet?
  • A. 

   Ordningen styrker statens kontroll av næringslivet

  • B. 

   Blomstmerket gir en mindre miljøskadelig produksjon

  • C. 

   Den gir kundene mer å velge mellom

 • 3. 
  Strenge miljøkrav gir konkrete miljøforbedringer Kravene som stilles for at en produksjon eller et produkt skal kunne merkes med Blomsten er strenge – slik at det alltid kun er de miljømessig beste produktene som kan merkes. Flere og flere av de produktene vi kjøper produseres i land utenfor Norges og Europas grenser. Der har våre myndigheter ikke mulighet til å stille miljøkrav til produksjonen. Blomstens krav må oppfylles, uavhengig av hvor produksjonen skjer. Når produsenten dokumenterer at kravene er oppfylt, blir produksjonsstedet også kontrollert. Et offisielt miljømerke slik som Svanen og Blomsten er derfor det eneste miljøvernpolitiske virkemiddelet som sikrer en mindre miljøskadelig produksjon og som bidrar til konkrete miljøforbedringer utenfor Europa. Spørsmål Er det stor forskjell på Svanen og Blomsten?
  • A. 

   Nei, men Svanemerket er mye mer utbredt i Norge enn Blomsten

  • B. 

   Nei, Blomsten gjelder kun næringsmidler i EU og EØS mens Svanen dekker øvrige kategorier

  • C. 

   Ja, merkene gjelder for forskjellige produktkategorier

 • 4. 
  Livssyklusperspektiv Når produktområder plukkes ut og krav utvikles, blir produktenes miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen vurdert. Et livssyklusperspektiv er viktig for både Blomsten og Svanen. For noen produkter, slik som bomull, er miljøbelastningen størst i selve produksjonsfasen. For andre produkter, slik som PCB-holdige vinduer, kan selve innholdet i produktet være et større miljøproblem enn uttaket av råvarer. Det finnes mange merkeordninger på markedet. Bare de offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten har et livssyklusperspektiv. Spørsmål Når er den største miljøbelastningen til et produkt?
  • A. 

   Ved uttak av råvaren

  • B. 

   Når produktet kastes

  • C. 

   Det varierer fra produkttype til produkttype

 • 5. 
  Langsiktige gevinster Ulike produktgrupper har ulike krav. Miljømerking skjerper kravene for å kunne bruke Blomsten jevnlig. Ved revisjon av kravene, må alle produsenter med blomstlisens dokumentere at de oppfyller de nye og strengere kravene før de får beholde Blomsten. På denne måten bidrar miljømerkingen til bedre og mer miljøtilpassede produkter. Spørsmål Hvorfor skjerpes Blomstens krav?
  • A. 

   For at produktene skal bli stadig mer miljøtilpasset

  • B. 

   Fordi miljøkravene må tilpasses oppgraderinger i bedriftenes maskinvare

  • C. 

   Fordi det gir inntekter til Avgifts- og tolletaten

 • 6. 
  Produkter med både Svanen og Blomsten Svanen og Blomsten er sidestilte miljømerkeordninger. Kravene til de to merkene er ganske like, men Svanen kan brukes på mange flere områder enn Blomsten. Det finnes produkter og tjenester som er merket med begge de offisielle miljømerkene i Norge, for eksempel maling og hotell. Det betyr at de er godkjent etter både Blomstens og Svanens krav. Spørsmål Hva betyr det at noen produkter har både Svanen og Blomsten?
  • A. 

   De har gått gjennom kontrollprosessen for begge merkene

  • B. 

   Produktene er dobbelt så gode på mijø som produkter med kun ett merke

  • C. 

   De inneholder både animalsk og vegetabilsk materiale

 • 7. 
  Pris og kvalitet Til å begynne med kan miljøtilpasning av produksjonen gi økte kostnader for leverandøren. Men med økt omsetning reduseres kostnadene. Ofte er en miljøtilpasset produksjon også rimeligere enn andre produksjonsmåter fordi tiltakene som gjennomføres i forbindelse med blomst- og svanemerking gjør at produsenten kan spare råvarer, energi og avfall. Du skal ikke forvente at svanemerkede produkter koster eller er av dårligere kvalitet enn sammenliknbare produkter.   Spørsmål Koster blomstmerkede produkter mer enn sammenliknbare produkter?
  • A. 

   Ja, du må forvente å betale noe mer

  • B. 

   Nei, du skal ikke forvente å betale mer

  • C. 

   Ja, fordi disse varene er dyrere å produsere

Back to Top Back to top