Mehanika Ia

15 Pitanja | Total Attempts: 1184

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mehanika Ia

Questions and Answers
 • 1. 
  Sistem sila koji deluje na materijalnu tačku je u ravnoteži ako je:
  • A. 

   Rezultanta svih sila pozitivna

  • B. 

   Rezultanta svih sila negativna

  • C. 

   Rezultanta svih sila jednaka nuli

  • D. 

   Algebarski zbir svih sila pozitivan

 • 2. 
  Prilikom proračuna presečnih sila u štapovima, u dijagramima prikazujemo:
  • A. 

   Spoljne sile

  • B. 

   Untrašnje sile

  • C. 

   Reaktivne sile u osloncima

  • D. 

   Aktivne sile

 • 3. 
  Normalne sile su:
  • A. 

   Upravne na podužnu osu nosača

  • B. 

   Paralelne sa poprečnim presekom nosača

  • C. 

   Paralelne sa podužnom osom nosača

  • D. 

   Upravne na podužni presek nosača

 • 4. 
  Nepokretan oslonac može da uvede:
  • A. 

   Samo vertikalnu reakciju

  • B. 

   Samo horizontalnu reakciju

  • C. 

   Samo momenat uklještenja

  • D. 

   Vertikalnu i horizontalnu reakciju

 • 5. 
  Prosta greda je nosač koji ima:
  • A. 

   Jedan slobodan kraj i jedno uklještenje

  • B. 

   Dva uklještenja

  • C. 

   Dva pokretna oslonca

  • D. 

   Jedan pokretan i jedan nepokretan oslonac

 • 6. 
  Konzola je nosač koji ima:
  • A. 

   Jedan nepokretan oslonac

  • B. 

   Jedan slobodan kraj i jedno uklještenje

  • C. 

   Dva pokretna oslonca

  • D. 

   Jedan pokretan i jedan nepokretan oslonac

 • 7. 
  Za dejstvo opterećenja na konzolnom delu grede sa prepustom momenat savijanja u osloncu kod prepusta je:
  • A. 

   Jednak nuli

  • B. 

   Različit od nule

  • C. 

   Jednak momentu savijanja na slobodnom kraju prepusta

  • D. 

   Jednak momentu savijanja u drugom osloncu

 • 8. 
  Za dejstvo opterećenja na konzolnom nosaču momenat savijanja u osloncu je:
  • A. 

   Jednak nuli

  • B. 

   Jednak momentu savijanja na slobodnom kraju konzolnog nosača

  • C. 

   Različit od nule

  • D. 

   Minimalan

 • 9. 
  Momenat savijanja na sredini raspona proste grede je za dejstvo jednakopodeljenog opterećenja duž grede:
  • A. 

   Maksimalan

  • B. 

   Minimalan

  • C. 

   Jednak nuli

  • D. 

   Jednak momentu nad osloncima

 • 10. 
  Koliki je intenzitet koncentrisane sile koja deluje na slobodnom kraju konzolnog nosača dužine 2m, ako je intenzitet reaktivnog momenta u osloncu 50kNm?
 • 11. 
  Koliki je intenzitet jednakopodeljenog opterećenja proste grede raspona 4m, ako je moment savijanja na sredini raspona 24kNm?
 • 12. 
  Gerberov nosač sa dva raspona je kombinacija:
  • A. 

   Dve proste grede

  • B. 

   Proste grede i grede sa prepustom

  • C. 

   Dva konzolna nosača

  • D. 

   Konzolnog nosača i grede sa prepustom

 • 13. 
  U sklopu Gerberovog nosača koliki je intenzitet koncentrisane sile koja se prenosi na gredu sa prepustom, ako na prostu gredu raspona 4m deluje jednakopodeljeno opterećenje intenziteta 16kN/m?
 • 14. 
  Osa poligonalnog nosača je:
  • A. 

   Kosa linija

  • B. 

   Vertikalna linija

  • C. 

   Linija koja se pruža duž više pravaca

  • D. 

   Horizontalna linija

 • 15. 
  Kremonina metoda za određivanje sila u štapovima rešetkastog nosača se još naziva i:
  • A. 

   Metoda štapova

  • B. 

   Metoda preseka

  • C. 

   Metoda oslonaca

  • D. 

   Metoda čvorova