Mehanika 2a

15 Pitanja

Settings
Please wait...
Mehanika 2a

Questions and Answers
 • 1. 
  Graficki uslov ravnoteze sistema sila koje deluju na slobodnu krutu plocu je da je
  • A. 

   Poligon sila i verazni pologin zatvoren

  • B. 

   Poligon sila otvoren

  • C. 

   Verazni poligon zatvoren

  • D. 

   Poligon sila i verazni poligon otvoren

 • 2. 
  Transvezalne sile su
  • A. 

   Paralelne sa poduznim presekom nosaca

  • B. 

   Upravne na poduznu osu nosaca

  • C. 

   Paralelne sa poduznom osom nosaca

  • D. 

   Uspravne na poduzni presek nosaca

 • 3. 
  Momenti savijanja su pozitivni ukoliko
  • A. 

   Zatezu vlakno nosaca oznaceno crtkastom linijom

  • B. 

   Pritiskaju vlakno nosaca oznaceno crtkastom linijom

  • C. 

   Zatezu ceo presek

  • D. 

   Rotiraju presek u pravcu kazaljke na satu

 • 4. 
  Ukljestenje je tip oslonca koji moze da uvede
  • A. 

   Horizontalnu reakciju i moment ukljestenja

  • B. 

   Vertikalnu reakciju i moment ukljestenja

  • C. 

   Horizontalnu i vertikalnu reakciju

  • D. 

   Horizontalnu reakciju,vertikalnu reakciju i moment ukljestenja

 • 5. 
  Prosta greda je nosac oslonjen
  • A. 

   Na dva nepokretna oslonca

  • B. 

   Na dva pokretna oslonca

  • C. 

   Na jedan pokretan i jedan nepokretan oslonac

  • D. 

   Na jedan pokretan oslonac i jedno ukljestenje

 • 6. 
  Greda sa prepustom je nosac oslonjen
  • A. 

   Na dva nepokretna oslonca

  • B. 

   Na dva pokretna oslonca

  • C. 

   Na jedan pokretan i jedan nepokretan oslonac

  • D. 

   Na jedan pokretan oslonac i jedno ukljestenje

 • 7. 
  Momenat savijanja nad osloncem uz prepust,grede sa jednim prepustom,je za dejstvo opterecenja na prepustu
  • A. 

   Jednak nuli

  • B. 

   Jednak momentu savijanja konzole

  • C. 

   Jednak momentu savijanja nad drugim osloncem

  • D. 

   Jednak zbiru momenata savijanja u polju i nad osloncem

 • 8. 
  Za dejstvo opterecenja na konzolnom nosacu momenat savijanja na slobodnom delu nosaca je
  • A. 

   Jednak nuli

  • B. 

   Razlicit od nule

  • C. 

   Pozitivan

  • D. 

   Negativan

 • 9. 
  Momenat savijanja na sredini raspona proste grede je za dejstvo koncentrisane sile na sredini raspona grede
  • A. 

   Minimalan

  • B. 

   Jednak nuli

  • C. 

   Maksimalan

  • D. 

   Jednak momentu nad osloncima

 • 10. 
  Koliko je intenzitet koncentrisane sile koja deluje na slobodnom kraju konzolnog nosaca duzine 3m,ako je intenzitet reaktivnog momenta u osloncu 24kNm
  • A. 

   72kNm

  • B. 

   8kN

  • C. 

   72kN

  • D. 

   8kN/m

 • 11. 
  Koliki je intenzitet jednako podeljenog opterecenja proste grede raspona 4m,ako je momenat savijanja na sredini raspona 28kNm
  • A. 

   7kN/m

  • B. 

   112kNm

  • C. 

   7kN

  • D. 

   14kN/m

 • 12. 
  Gerberov nosac sa dva raspona je kombinacija
  • A. 

   Dve proste grede

  • B. 

   Proste grede i grede sa prepustom

  • C. 

   Dva konzolna nosaca

  • D. 

   Konzolnog nosaca i grede sa prepustom

 • 13. 
  U sklopu gerberovog nosaca koliko je intenzitet koncentrisane sile koja se prenosi na gredu sa prepustom,ako na prostu gredu raspona 5m deluje jednako podeljeno opterecenje intenziteta 20kNm
  • A. 

   4kN

  • B. 

   50kN

  • C. 

   100kN

  • D. 

   0kN

 • 14. 
  U zglobno vezanim stapovima resetkastog nosaca,u slucaju kada spoljsnje sile deluju u cvorovima nosaca,javljaju se
  • A. 

   Transvezalne sile

  • B. 

   Normalne sile

  • C. 

   Vertikalne sile

  • D. 

   Momenti savijanja

 • 15. 
  Riterova metoda za odredjivanje sila u stapovima restekastog nosaca se jos naziva i
  • A. 

   Metoda stapova

  • B. 

   Metoda preseka

  • C. 

   Metoda oslonaca

  • D. 

   Metoda cvorova