May I Have Your Surname Please

8 Questions

Settings
Please wait...
May Quizzes & Trivia

May I have your surname please


Questions and Answers
 • 1. 
  Multiple choice。  Choose one correct answer.  Jiàn dào 
  • A. 

   Afternoon

  • B. 

   honoured

  • C. 

   Morning

  • D. 

   To meet

 • 2. 
  Multiple choice。  Choose one correct answer.  Róng xìng
  • A. 

   Happy

  • B. 

   Honored

  • C. 

   To see

  • D. 

   Good morning

 • 3. 
  Multiple choice。  Choose one correct answer.  上午
  • A. 

   Shàng wǔ

  • B. 

   shàn wǔ

  • C. 

   Shāng wú

  • D. 

   Shàng wú

 • 4. 
  Multiple choice。  Choose one correct answer.  贵姓
  • A. 

   Guì xīng

  • B. 

   Guī xíng

  • C. 

   Guì xìng

  • D. 

   Guì xìn

 • 5. 
  True or false 他叫什么名字?  What’s his name? 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  True or false 上午好.   Good afternoon. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  True or false Hěn róng xìng jiàn dào nín.   It is my pleasure to meet you! 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  True or false Nǐ jiào shénme ?  What is your name? 
  • A. 

   True

  • B. 

   False