Maxo - Danarcheni

23 Questions

Settings
Please wait...
Maxo - Danarcheni

Questions and Answers
 • 1. 
  მცენარეულ ბუნებრივი რესურსის გლობალური შემცირების მთავარი მიზეზი
  • A. 

   მცენარეული რესურსის შეუზღუდავი მასშტაბით გამოყენება

  • B. 

   წყლური ბუნებრივი რესურსების რეგულირება

  • C. 

   მცენარეული რესურსების გამოყენების შეზღუდვა

 • 2. 
  შესაძლებელია თუ არა ფოტოგალვანური  ელემენტების გამოყენება ავტომობილების, თვითმფრინავების გადასაადგილებლად, საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში (კალკულატორი, მაჯის საათი, სატელეფონო ჯიხური ) ?
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   გამოკვლევის სტადიაშია

  • C. 

   არა

 • 3. 
  მზის რადიაციის ენერგიის გამოყენების პარსპექტივა
  • A. 

   პრაკტიკულად ამოუწურავი რესურსია,პერსპექტიულია გამოყენება

  • B. 

   ეკოლოგიურსდ სახიფათოა ,უპერსპექტივოა მისი გამოყენება

  • C. 

   მარაგი ამოწურვადია,უპერსპექტივოა მისი გამოყენება

 • 4. 
  რამ გამოიწვია ბუნებრივი რესურესების გამოყენების მკვეთრი ზრდა ?
  • A. 

   მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის სწრაფმა ზრდამ

  • B. 

   ბუნებრივი რესურსების რაციონალურმა გამოყენებამ

  • C. 

   ბუნებრივი რესურსების ხელოვნური მასალებით ჩანაცვლებამ

 • 5. 
  ატომურ რეაქტორებს თბომატარებლის მიხედვით განასხვავებენ
  • A. 

   წყლის, მძიმე წყლის, გრაფიტის, თხევადი მარილის და სხვ

  • B. 

   წყალბადის, ნატრიუმის, მსუბუქი მარილის და სხვა

  • C. 

   ალუმინის, ურანის, პლუტონის და სხვა

 • 6. 
  რატომ დაიწყეს პლასტიკის გამოყენება პირველად  ?
  • A. 

   ბუნება დაეცვათ მინის დამღუპველი ზემოქმედებისაგან

  • B. 

   მინის ტარის სიმძიმის შემცირების გამო

  • C. 

   პლასტიკის ჭურჭელს ფერი ეცვლება ადვილად

 • 7. 
  ადამიანის ზემოქმედების ფაქტორები ცხოველებზე :
  • A. 

   პირდაპირი-უშუალო ზემოქმედება,პოპულაციის სტრუქტურის დარღვევით

  • B. 

   სამონადირე ზონების შექმნა

  • C. 

   ძვირფასიანი ცხოველების სანაშენე მეურნეობების შექმნა

 • 8. 
  ფოტოგალვანური ელემენტების უარყოფითი მხარეა
  • A. 

   ერთი ელემენტი გამოიმუშავებს მცირე რაოდენობის ძაბვას

  • B. 

   არ საჭიროებს დამატებით ენერგორესურსებს

  • C. 

   ეკოლოგიური თვალსაზრისით გამართლებულია

 • 9. 
  რომელი გარსია, რომელსაც დედამიწაზე არსებული წულები ქმნის?
  • A. 

   ჰიდროსფერო

  • B. 

   ატმოსფერო

  • C. 

   ლითოსფერო

 • 10. 
  ტრანსლოკაციის სახეობებია   :
  • A. 

   ინტროდუქცია, რეინტროდუქცია, რესტოკინგი

  • B. 

   აუტეკოლოგია, დემეკოლოგია, სინეკოლოგია

  • C. 

   აბიოტური, ბიოტური, ბიოცენტრული

 • 11. 
  რა უარყოფითი ზემოქმედება აქვს კაშხლებს, მდინარეების სასიცოცხლო პირობებზე
  • A. 

   კაშხლებში ილექება დიდი რაოდენობით ბიოგენური ნივთიერებები

  • B. 

   კაშხლები სიჩქარეს მატებენ მდინარეებს

  • C. 

   კაშხლებში ილექება დიდი რაოდენობით მავნე ნივთიერებები

 • 12. 
  ადამიანის ბუნებასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ელემენტი - მეცნიერული პროგნოზირება, შეიძლება განვიხილოთ შემდეგი მიმართულებებით 
  • A. 

   საკვლევი ობიექტების და ნორმატიული პროგნოზირება

  • B. 

   აბიოტური და ბიოტური ფაქტორები

  • C. 

   ეკონომიკური და ეკოლოგიური მიმართულებები

 • 13. 
  რა არის  დედამიწის ქერქის ზედა ფხვიერი, ნაყოფიერი ფენა, სადაც მოჰყავთ სოფლის მეურნეობის  პროდუქტები?
  • A. 

   ნიადაგი

  • B. 

   მიწა

  • C. 

   ლითოსფერო

 • 14. 
  დანიშნულების მიხედვით, ბუნებრივი რესურსები ეკონომიკური მნიშვნელობისა და სამეურნეო როლის განსაზღვრის დროს იყოფა შემდეგ ჯგუფებად :
  • A. 

   სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო

  • B. 

   მიწისქვეშა სა მიწისზედა

  • C. 

   წყლური და ხმელეთის

 • 15. 
  რასთან არის  დაკავშირებული  ნიადაგიდან ნივთიერებათა გამორეცხვა,გადატანა,დალექვის გეოლოგიური პროცესები.
  • A. 

   წყალთან

  • B. 

   ქართან

  • C. 

   ტემპერატურასთან

 • 16. 
  ზოორესურსული წარმოშობისაა შემდეგი ბუნებრივი რესურსები :
  • A. 

   ნავთობი,რკინის მადნის ზოგიერთი სახეობა,მარგანეცი,კირქვა და სხვა

  • B. 

   პლასტიკი, კაუჩუკი, მერქანი და სხვა

  • C. 

   რკინა, ოქრო, ტყვია, ალმასი და სხვა

 • 17. 
  მდინარეთა წყლიანობის შემცირების ფაქტორებია :
  • A. 

   დიდი სარწყავი სისტემები, ტყეების გაჩეხვა

  • B. 

   ჰიდროტექნიკური ნაგებობების /კაშხლების/ მშენებლობა

  • C. 

   ხელოვნური თევზსაშენი მეურნეობების შექმნა

 • 18. 
  ნაგვის შემჩნევა/დანახვა/ შეუძლებელია
  • A. 

   თანამგზავრიდან

  • B. 

   გემის ქიმიდან

 • 19. 
  ჰიდროელექტრო სადგურების დადებითი მხარეა
  • A. 

   მიღებული ელ.ენერგიის სიიაფე

  • B. 

   წყალსაცავების ( კაშხლების ) დიდი მოცულობა

  • C. 

   არ აზიანებს გარემოს

 • 20. 
  რა განაპირობებს  ოკეანეების და ზღვების სანაპირო ზოლის კლიმატს ?
  • A. 

   ოკეანეების და ზღვების გათბობის, გაცივების პერიოდი

  • B. 

   სანაპირო ზოლში არსებული ნიადაგის სახეობები

  • C. 

   ატმოსფეროს შემადგენლობა

 • 21. 
  ქარის ენერგიის გამოყენების დადებითი მხარეები
  • A. 

   ეკოლოგიურად სუფთაა და იაფი

  • B. 

   რეგიონალურია

  • C. 

   მოსახლეობის ნებისმიერი ფენისთვის ხელმისაწვდომია

 • 22. 
  ატომური რეაქტორის საწვავის სახეობებია
  • A. 

   ურანის, ტორის,პლუტონის იზოტოპები

  • B. 

   ყველა ნივთიერების იზოტოპები

  • C. 

   წყალბადი,ჰელიუმი,ნეონი,არგონი

 • 23. 
  ჰიდროელექტროსადგურების უარყოფითი მხარე :
  • A. 

   აზიანებს გარემოს

  • B. 

   წყალსაცავების გამოყენება სარწყავად

  • C. 

   მიღებული ელ.ენერგიის სიიაფე