Maxo - 3

30 Questions

Settings
Please wait...
Maxo - 3

^_^


Questions and Answers
 • 1. 
  ქარის ენერგიის გამოყენების დადებითი მხარეები
  • A. 

   წლის და დღის ნებისმიერ დროს შესაძლებელია გამოყენება

  • B. 

   რეგიონალურია

  • C. 

   მოსახლეობის ნებისმიერი ფენისთვის ხელმისაწვდომია

 • 2. 
  ოკეანური მიმოქცევის ენერგიის გამოყენების დადებითი მხარე
  • A. 

   ეკოლოგიურად სუფთაა

  • B. 

   იგივე სიმძლავრის სამდინარე ელსადგურებთან შედარებით ძვირია

  • C. 

   საჭიროებს დიდ კაპ.დაბანდებებს

 • 3. 
  ატომის დაშლისა და ბირთვული სინთეზის ენერგის ფიზიკური დახასიათება
  • A. 

   ფიზიკურად ამოუწურავია,ეკოლოგიურად უკიდურესად საშიშია

  • B. 

   უპერსპეკტივოა,გამოყენების სიძვირის გამო

  • C. 

   ფიზიკურად ამოწურვადია,ეკოლოგიურად უსაფრთხოა

 • 4. 
  რა არის ფოტოგალვანური ელემენტების დადებითი მხარე
  • A. 

   ელენერგიის მიღება დამოკოდებულია სინათლეზე და რა სითფოზე

  • B. 

   ერთი ელემენტი გამოიმუშავებს მცირე სიმძლავრის ძაბვას

  • C. 

   მაღალი ძაბვის მისარებად საჭიროა ელემენტთა მთელი რიგი

 • 5. 
  ენერგეტიკული ბუნებრივი რესურსებია
  • A. 

   სასარგებლო წიაღისეული (ნავთობი, გაზი, ნახშირი )

  • B. 

   სასარგებლო წიაღისეული ( ძვირფასი ქვები და ლითონები )

  • C. 

   სასარგებლო წიაღისეული ( შავი და ფერადი ლითონები)

 • 6. 
  ბუნებრივი რესურსების ჯგუფები წარმოშობისა და ეკონომიკური მნიშვნელობის მიხედვით
  • A. 

   კლიმატური, ბუნებრივი პროცესები (მზის გამოსხივება, ქარი) და სხვ

  • B. 

   ბუნებრივი და ეკონომიკური

  • C. 

   ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნებრივი რესურსები

 • 7. 
  რას გარდაქმნის  ფოტოგალვანური ელემენტები ?
  • A. 

   სინათლეს ელექტრონულ ძრავად

  • B. 

   ტრადიციულ ენერგორესურსებს ძაბვად

  • C. 

   მზის მიერ გამოყოფილ სითბოს ძაბვად

 • 8. 
  ლითონური წიაღისეულია :
  • A. 

   ქრომი, თუთია, გერმანიუმი, პლატინა

  • B. 

   ბორი, ფთორი, სილიციუმი, არგონი

  • C. 

   ჰელიუმი, ნეონი, ქლორი, გოგირდი

 • 9. 
  ამოუწურავი ბუნებრივი რესურსებია :
  • A. 

   წყლის, კლიმატური, კოსმოსური რესურსები

  • B. 

   სათბობენერგეტიკული რესურსები

  • C. 

   ნიადაგური, მცენარეული საფარი, ცხოველთა სამყარო და სხვ.

 • 10. 
  ლითონური წიაღისეულიდან ფერად ლითონებს აერთიანებს:
  • A. 

   ალიმინი, სპილენძი, ტყვია, კალა, თუთია, ნიკელი

  • B. 

   ბორი, ფთორი, სილიციუმი, არგონი

  • C. 

   რკინა, მანგანუმი, ქრომი, პლატინა

 • 11. 
  ყველა სახის მსხვილი ჰესი,თბური სადგურები,აეს,ბირთვული სადგურები,შიგაწვის ძრავები,ქარის ენერგია არის
  • A. 

   ენერგიის ტრადიციული წყაროები

  • B. 

   ენერგიის ალტერნატიური წყაროები

  • C. 

   ბუნებრივი რესურსების სახეობები

 • 12. 
  ენერგეტიკული ბუნებრივი რესურსებია :
  • A. 

   რესურსები, რომლებიც გამოიყენება ენერგიის მისაღებად

  • B. 

   მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში გამოყენებული ბუნებრივი რესურსები

  • C. 

   სოფლის მეუნეობაში გამოყენებული ბუნებრივი რესურსები

 • 13. 
  ლანდშაფტების რაოდენობის ტერიტორიის სიდიდესთან შეფარდების მიხედვით, მსოფლიოში მერამდენე ადგილზეა საქართველო ?
  • A. 

   პირველი

  • B. 

   61-ე

  • C. 

   მე-11

 • 14. 
  ნიადაგის წარმოქმნა ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელია
  • A. 

   ბუნების არაორგანული და ორგანული ელემენტების ურთიერთქმედება

  • B. 

   მიწაზე სამრეწველო ობიექტების მშენებლობის აკრძალვა

  • C. 

   მიწის მინარალური ელემენტებიდან განთავისუფლება

 • 15. 
  რომელ ჯგუფებად იყოფა ხის მასალები სიმკვრივის მიხედვით
  • A. 

   რბილი და მაგარი

  • B. 

   საშუალო და მკვრივი

  • C. 

   წითელი და თეთრი

 • 16. 
  კორდიან ეწერი, ყომრალი, ტყის ნაცრისფერი
  • A. 

   ზომიერი სარტყელისთვის დამახასიათებელი ნიადაგის სახეობებია

  • B. 

   ცხელი ჰაერის სარტყელში არსებული ნიადაგის სახეობებია

  • C. 

   ცივი ჰაერის სარტყელში არსებული ნიადაგის სახეობებია

 • 17. 
  ატომური რეაქტორის ძირითადი მახასიათებლებია
  • A. 

   ტომური რეაქტორის სიძლავრე და საიმედოობა

  • B. 

   ატომური რეაქტორის მუშაობის სასწრაფე

  • C. 

   ატომური რეაქტორის გამაგრილებელი სისტემა

 • 18. 
  ნავთობის ყველაზე დიდი მარაგის მქონე ქვეყნების სამეული :
  • A. 

   საუდის არაბეთი, კანადა, ირანი

  • B. 

   ა გ ს, რუსეთი, ლიბია

  • C. 

   ერაყი, ქუვეითი, ვენესუელა

 • 19. 
  რას სწავლობს ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა?
  • A. 

   ადამიანის მიერ ბუნების ძალებისა და რესურსების გამოყენების პრობლემებს

  • B. 

   ბუნებრივი კომპლექსების გეოგრაფიულ მდებარეობას

  • C. 

   ადამიანის საცხოვრებელ გარემოს

 • 20. 
  ამოწურვად რესურსებს მიეკუთვნება :
  • A. 

   რესურსები, რომლებიც გამოიყენება და ხშირად ნადგურდება

  • B. 

   მრავალჯერადად გამოყენებადი რესურსები

  • C. 

   კოსმოსური, მზის და კლიმატური რესურსები

 • 21. 
  სამრეწველო მიზნაბისთვის ზღვის წყლიდან მოიპოვებენ
  • A. 

   სუფრის მარილს, მაგნიუმს, ბრომს

  • B. 

   აზოტს, ოქროს, ვარცხლისწყალს

  • C. 

   სპილენძს, რკინას,ალუმინს

 • 22. 
  რესურსის ნახშირის ფიზიკური დახასიათება ,გამოყენების პერსპექტიულობა
  • A. 

   მისი გამოყენება პერსპექტიულია დიდი მარაგის გამო

  • B. 

   პრაქტიკულად ამოუწურავია, ეკოლოგიურად უსაფრთხოა

  • C. 

   ეკოლოგიურად სახიფათოა, შეზღუდულია მისი მოპოვება, გამოყენება

 • 23. 
  ქარის ენერგიის გამოყენების უარყოფითი მხარეები 
  • A. 

   გარემოზე უარყოფით ვიზუალურ ზეგავლენას ახდენს

  • B. 

   წლის ნებისმიერ დროს შესაძლებელია გამოყენება

  • C. 

   ეკოლოგიურად სუფთაა

 • 24. 
  ლანდშაფტების რაოდენობით მერამდენე ადგილზეა საქართველო მსოფლიოში ?
  • A. 

   მე - 12

  • B. 

   102-ე

  • C. 

   პირველი

 • 25. 
  ენერგიის ალტერნატიული წყაროებია :
  • A. 

   ბიომასის წარმოება, ბიოგაზი, წყალბადის ბიოსინთეზი და სხვ

  • B. 

   დიდი სიმძლავრის ჰეს, თეს, აეს და სხვ

  • C. 

   შიგაწვის ძრავები, სინთეზური სათბობის მიღება და სხვ

 • 26. 
  კლიმატური ბუნებრივი რესურსებია :
  • A. 

   ატმოსფერული ჰაერი, ქარის ენერგია, ატმოსფერული ნალექი

  • B. 

   ფლორა და ფაუნა

  • C. 

   მზის რადიაცია, ზღვის დინებათა ენერგია

 • 27. 
  სასოფლო-სამეურნეო წარმოების რესურსებია :
  • A. 

   სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შექმნაში მონაწილე რესურსები

  • B. 

   ბიოენერგიის წყაროები

  • C. 

   ჰიდროენერგო რესურსები

 • 28. 
  რომელ ქვეყანას აქვს დიდი რაოდენობით ნავთობის მოპოვების ზრდის რესურსი ?
  • A. 

   საუდის არაბეთს

  • B. 

   რუსეთს

  • C. 

   აშშს

 • 29. 
  ქაღალდის დამზადების ყველაზე ცნობილი მეთოდია;
  • A. 

   ფორდრაინული პროცესი

  • B. 

   ჰიდროდინამიკური პროცესი

  • C. 

   ქიმიური პროცესი

 • 30. 
  რა არის საჭირო  მცენარეული ბუნებრივი რესურსის შესანარჩუნებლად ?
  • A. 

   მისი მოხმარების მაშტაბების შემცირება და რეგულირება

  • B. 

   ბიომასის შეუზღუდავი მწარმოებლობა

  • C. 

   წყლური ბუნებრივი რესურსების რეგულირება