تدريب لمسابقة الصف الثامن (Math Day Competition Training For Grade 8)

19 | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   (Math Day Competition Training For Grade 8)

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  -15 - x = -5y
 • 2. 
  X + 8 = 15
  • A. 

   X = 7

  • B. 

   X = -7

  • C. 

   X = 23

  • D. 

   X = -23

  • E. 

   X = 13

 • 3. 
  Y - 3 = -5
  • A. 

   Y = 8

  • B. 

   Y = -8

  • C. 

   Y = 2

  • D. 

   Y = -2

  • E. 

   Y = -3

 • 4. 
  B + 24 = 19
  • A. 

   B = 5

  • B. 

   B = -43

  • C. 

   B = 43

  • D. 

   B = -5

  • E. 

   B = 5

 • 5. 
  3x = 12
  • A. 

   X = -4

  • B. 

   X = 4

  • C. 

   X = 36

  • D. 

   X = 15

  • E. 

   Not Possible

 • 6. 
  -2x = 88
  • A. 

   X = 44

  • B. 

   X = -44

  • C. 

   X = -176

  • D. 

   X = 176

  • E. 

   Not Possible

 • 7. 
  33 = 3x
  • A. 

   X = 99

  • B. 

   X = -99

  • C. 

   X = 36

  • D. 

   X = 15

  • E. 

   Not possible

 • 8. 
  Find the mean. 30   46   45   58    31
  • A. 

   43

  • B. 

   42

  • C. 

   38

 • 9. 
  Find the range 30   46   45   58    31
  • A. 

   50

  • B. 

   30

  • C. 

   28

 • 10. 
  What is the mode 34, 56, 90, 45, 23, 34
  • A. 

   34

  • B. 

   45

  • C. 

   90

 • 11. 
  What is the median?   90, 67, 78, 34, 23, 45, 78, 89, 88
  • A. 

   34

  • B. 

   56

  • C. 

   67

 • 12. 
  According to the Theorem of Pythagoras, 
  • A. 

   H = (a² + b²)

  • B. 

   H² = √(a² + b²)

  • C. 

   H = √(a² + b²)

 • 13. 
  According to the Theorem of Pythagoras,
  • A. 

   A² = h² - b²

  • B. 

   A² = h² + b²

  • C. 

   A = h - b

 • 14. 
  If a = 3 and b = 4, then h = 
 • 15. 
  If a = 5, b = 12, then h = 
 • 16. 
  Y = -x + 3                                   اكتب  الميل لمعادلة الخط المستقيم 
 • 17. 
  X + 2y = -8       ميل الخط المستقيم                              
 • 18. 
  8x + 3y = -9                       ميل الخط المستقيم 
 • 19. 
  4x - 3y = 9                                ميل الخط المستقيم 
Back to Top Back to top