Makroekonomi Dugga 2

46 Questions | Total Attempts: 122

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Makroekonomi Dugga 2

This is a swedish exam in macroeconomics.


Questions and Answers
 • 1. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 1 Vilket av följande beteenden är förenligt med den modifierade (förväntningsutvidgande) konsumtionsfunktion som presenteras av blanchard?
  • A. 

   Konsumtion flukterar generellt mer än disponibel inkomst

  • B. 

   En temporär skattesänkning leder aldrig till en ökad konsumtion

  • C. 

   Konsumtionen kan stiga vid en uppgång i börskursena trots att disponibel inkomst är oförändrad

  • D. 

   Ett negativt samband mellan konsumtion och disponibel inkomst föreligger

 • 2. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 2 Hur påverkas LM-kurvan av att vi tar hänsyn till förväntningar?
  • A. 

   Inte alls, eftersom transaktionsefterfrågan på pengar är beroende av dagens nominella inkomster och alternativkostnaden av att hålla pengar beror på dagens nominalränta.

  • B. 

   Inte alls, eftersom investeringar nu blir mindre räntekänsliga

  • C. 

   Den blir flackare

  • D. 

   Den blir brantare

 • 3. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 3 Vad kan sägas om penningpolitikens effektivitet i den förväntningsutvidgade IS-LM modellen, med dagens (real-)ränta och BNP på axlarna?
  • A. 

   Penningpolitiken får alltid svagare effekt på BNP pga att IS är brantare.

  • B. 

   Penningpolitiken kan få starkare effekt på BNP om vi lyckas påverka förväntningarna om (real-)räntan och framtida BNP-utveckling och därmed åstadkomma ett IS-skift.

  • C. 

   Penningpolitiken kan få starkare effekt på BNP om vi lyckas påverka förväntningarna om (real-)räntan och framtida BNP-utveckling och därmed åstadkomma ett LM-skift.

  • D. 

   Penningpolitiken får alltid starkare effekt på BNP eftersom LM är brantare.

 • 4. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 4 Vad kallas en uppskrivning (appreciering av en valutas värde vid fast växelkurs?
  • A. 

   Real appreciering

  • B. 

   Crawling peg

  • C. 

   Devalvering

  • D. 

   Revalvering

 • 5. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 5 Om ett lands totala sparande (bruttosparande) understiger landets investeringar så måste:
  • A. 

   Bytesbalansen visa ett underskott

  • B. 

   Bytesbalansen visa ett överskott

  • C. 

   Bytesbalansens saldo vara noll.

  • D. 

   Bytesbalansen vara lika med handelsbalansen.

 • 6. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 6 Anta att den svenska nominalräntan är 5 procent och den amerikanska är 3 procent. Vad förväntar sig då marknaden ska hända med kronkursen på årsbasis?
  • A. 

   Man förväntar sig att kronan ska depreciera med 8 procent mot dollarn.

  • B. 

   Man förväntar sig att kronan ska appreciera med 8 procent mot dollarn.

  • C. 

   Man förväntar sig att kronan ska appreciera med 2 procent mot dollarn.

  • D. 

   Man förväntar sig att kronan ska depreciera med 2 procent mot dollarn.

 • 7. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 7 Vilket av följande påståenden om multiplikatoreffekterna i öppen ekonomi i jämförelse med sluten ekonomi är sant?
  • A. 

   Multiplikatoreffekterna blir svagare i en öppen ekonomi eftersom en del av de förändrade inkomsterna går till import.

  • B. 

   Multiplikatoreffekterna blir starkare i en öppen ekonomi eftersom en del av de förändrade inkomsterna går till import.

  • C. 

   Ingenting händer med multiplikatoreffekterna (i jämförelse med sluten ekonomi).

  • D. 

   Multiplikatoreffekterna uteblir helt.

 • 8. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 8 Hur ser vi att Solowmodellen är formulerad för en sluten ekonomi?
  • A. 

   Vi antar avtagande marginalprodukt för kapital.

  • B. 

   Vi antar konstant skalavkastning.

  • C. 

   Vi antar inget reknologiskt framåtskridande.

  • D. 

   Vi antar att sparande är lika med investeringar.

 • 9. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 9 Vad händer enligt solowmodellen med den ekonomiska tillväxten om vi i utgångsläget befinner oss i balanserad jämvikt (steady-state) och får en ökad sparkvot? Anta inget teknologiskt framåtskridande och ingen befolkningstillväxt.
  • A. 

   Eftersom vi inte har något teknologiskt framåtskridande blir tillväxten noll.

  • B. 

   Vi förflyttas till en högre tillväxtbana och den nya tillväxttakten håller i sig så länge som sparandet är oförändrat högt.

  • C. 

   Vi får en temporär period av tillväxt genererad av högre kapitalintensitet (kapital per arbete). Vid den nya jämviktsnivån (steady-state) är tillväxten åter noll.

  • D. 

   Tillväxten blir negativ under en period tills investeringarna börjar ge avkastning.

 • 10. 
  2006-05-09 Dugga 2 - Fråga 10 Vilka två faktorer bestämmer exportvolymen i vår makroekonomiska modell?
  • A. 

   Räntedifferensen och förväntad växelkursförändring.

  • B. 

   Utländsk BNP och real växelkurs.

  • C. 

   INhemsk BNP och nominell växelkurs.

  • D. 

   Inhemsk BNP och real växelkurs.

 • 11. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 1 Blanchard presenterar en modifierad (förväntningsutvidgad) konsumtionsfunktion i vilken en förmögenhetsterm (Ft) ingår. Vad består denna av?
  • A. 

   Den består endast av finansiella tillgångar.

  • B. 

   Den består endast av realiserbara fasta tillgångar (t ex bostäder).

  • C. 

   Den består av finansiella och övriga tillgångar samt av nuvärdet av framtida arbetsinkomster.

  • D. 

   Den består av finansiella och övriga tillgångar samt av nuvarande arbetsinkomster.

 • 12. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 2 Vilket av följande påverkar otvetydigt företagens självfinansieringsförmåga positivt?
  • A. 

   Större faktisk vinstnivå.

  • B. 

   Lägre förväntad vinstnivå.

  • C. 

   Högre exportandel.

  • D. 

   Lägre exportandel.

 • 13. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 3 Vilket av följande bidrar till att göra IS brantare när vi tar hänsyn till förväntningar?
  • A. 

   Alternativkostnaden av att hålla pengar beror på dagens nominalränta.

  • B. 

   Alternativkostnaden av att hålla pengar beror på förväntad nominalränta.

  • C. 

   En sänkning av räntan idag har en svag effekt på investeringarna, eftersom det är den förväntade realräntan som är av intresse vid investeringsbeslut.

  • D. 

   En sänkning av räntan idag får stor effekt på investeringarna, det är inte den förväntade realräntan som är av intresse vid investeringsbeslut.

 • 14. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 4 Vad utgör betalningsbalansen?
  • A. 

   Summan av handels- och bytesbalans.

  • B. 

   Summan handels- och kapitalbalans.

  • C. 

   Summan av handels- och transfereringsbalans.

  • D. 

   Summan av bytes- och kapitalbalans.

 • 15. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 5 Hur kan man tolka ett överskott i bytesbalansen?
  • A. 

   Det inhemska sparandet är större än de inhemska investeringarna.

  • B. 

   Det inhemska sparandet är mindre än de inhemska investeringarna.

  • C. 

   Bruttoinvesteringarna är större än kapitalförslitningen.

  • D. 

   Bruttoinvesteringarna är mindre än kapitalförslitningen.

 • 16. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 6 Vad bestämmer importvolymen enligt vår makroekonomiska modell?
  • A. 

   Utländsk BNP och inhemsk ränta.

  • B. 

   Utländsk BNP och real växelkurs.

  • C. 

   Inhemsk BNP och real växelkurs.

  • D. 

   Inhemsk BNP och utländska investeringar.

 • 17. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 7 Varför kan vi inte direkt efter en stark depreciering (t ex en stor devalvering vid fast växelkurs) avgöra om Marshall-Lernervillkoret gäller?
  • A. 

   Det tar tid för värdeeffekten att verka.

  • B. 

   Det tar tid för priseffekten att verka.

  • C. 

   Det tar tid innan billigare export och dyrare import ger större exportvolym och mindre importvolym.

  • D. 

   Det tar tid innan dyrare export och billigare import ger mindre exportvolym och större importvolym.

 • 18. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 8 Om svensk nominalränta är 4 procent och brittisk nominalränta är 6 procent, hur ser då växelkursförväntningarna ut enligt ränteparitetsvillkoret?
  • A. 

   Marknaden förväntar sig att kronan deprecierar motsvarande 2 procent mot pundet.

  • B. 

   Marknaden förväntar sig att kronan apprecierar motsvarande 2 procent mot pundet.

  • C. 

   Marknaden förväntar sig att kronan deprecierar motsvarande 10 procent mot pundet.

  • D. 

   Marknaden förväntar sig att kronan apprecierar motsvarande 10 procent mot pundet.

 • 19. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 9 Vilket är det främsta skälet till att finanspolitiken är ett kraftfullare stabiliseringspolitiskt instrument vid fasta växelkurser än vid flytande?
  • A. 

   Exporten ökar vid expansiv finanspolitik vid flytande växelkurs pga att valutan apprecierar och denna effekt förstärks av acceleratorn.

  • B. 

   Vid flytande växelkurser måste centralbanken till varje pris försvara växelkursen.

  • C. 

   Centralbanken måste via räntan agera så att växelkursen hålls fast och därmed sätts den annars uppbromsande ränteförändringen ur spel.

  • D. 

   Påståendet är fel; finanspolitiken är normalt mer effektiv vid flytande växelkurser.

 • 20. 
  2006-06-11 Tentamen Del 2 - Fråga 10 Vilken av följande egenskaper är inte ett antagande i Solowmodellen?
  • A. 

   Konstant skalavkastning.

  • B. 

   Avtagande marginalprodukt för produktionsfaktorn arbete.

  • C. 

   Sparande = investeringar.

  • D. 

   Konstant marginalprodukt för produktionsfaktorn kapital.

 • 21. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 1 Vilket av följande beteenden är förenligt med den modifierade (förväntningsutvidgade) konsumtionsfunktion som presenteras av Blanchard?
  • A. 

   Konsumtionen fluktuerar generellt mer än disponibel inkomst.

  • B. 

   En temporär skattesänkning leder aldrig till en ökad konsumtion.

  • C. 

   Konsumtionen kan stiga vid en uppgång i börskurserna trots att disponibel inkomst är oförändrad.

  • D. 

   Ett negativt samband mellan konsumtion och disponibel inkomst föreligger.

 • 22. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 2 Hur påverkas LM-kurvan av att vi tar hänsyn till förväntningar?
  • A. 

   Inte alls, eftersom transaktionsefterfrågan på pengar är beroende av dagens nominella inkomster och alternativkostnaden av att hålla pengar beror på dagens nominalränta.

  • B. 

   Inte alls, eftersom investeringarna nu blir mindre räntekänsliga.

  • C. 

   Den blir flackare.

  • D. 

   Den blir brantare.

 • 23. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 3 Vad kan sägas om penningpolitikens effektivitet i den förväntningsutvidgade IS-LM modellen, med dagens (real-)ränta och BNP på axlarna?
  • A. 

   Penningpolitiken får alltid svagare effekt på BNP pga att IS är brantare.

  • B. 

   Penningpolitiken kan få starkare effekt på BNP om vi lyckas påverka förväntningarna om (real-)räntan och framtida BNP-utveckling och därmed åstadkomma ett IS-skift.

  • C. 

   Penningpolitiken kan få starkare effekt på BNP om vi lyckas påverka förväntningarna om (real-)räntan och framtida BNP-utveckling och därmed åstadkomma ett LM-skift.

  • D. 

   Penningpolitiken får alltid starkare effekt på BNP eftersom LM är brantare.

 • 24. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 4 Vad kallas en uppskrivning (appreciering) av en valutas värde vid fast växelkurs?
  • A. 

   Real appreciering.

  • B. 

   Crawling peg.

  • C. 

   Devalvering.

  • D. 

   Revalvering.

 • 25. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 6 Vad bestämmer importvolymen enligt vår makroekonomiska modell?
  • A. 

   Utländsk BNP och inhemsk ränta.

  • B. 

   Utländsk BNP och real växelkurs.

  • C. 

   Inhemsk BNP och real växelkurs.

  • D. 

   Inhemsk BNP och utländska investeringar.

 • 26. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 7 Varför kan vi inte direkt efter en stark depreciering (t ex en stor devalvering vid fast växelkurs) avgöra om Marshall-Lernervillkoret gäller?
  • A. 

   Det tar tid för värdeeffekten att verka.

  • B. 

   Det tar tid för priseffekten att verka.

  • C. 

   Det tar tid innan billigare export och dyrare import ger större exportvolym och mindre importvolym.

  • D. 

   Det tar tid innan dyrare export och billigare import ger mindre exportvolym och större importvolym.

 • 27. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 8 Om svensk nominalränta är 4 procent och brittisk nominalränta är 7 procent, hur ser då växelkursförväntningarna ut enligt ränteparitetsvillkoret?
  • A. 

   Marknaden förväntar sig att kronan deprecierar motsvarande 3 procent mot pundet.

  • B. 

   Marknaden förväntar sig att kronan apprecierar motsvarande 3 procent mot pundet.

  • C. 

   Marknaden förväntar sig att kronan deprecierar motsvarande 11 procent mot pundet.

  • D. 

   Marknaden förväntar sig att kronan apprecierar motsvarande 11 procent mot pundet.

 • 28. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 9 Vilket är det främsta skälet till att finanspolitiken är ett kraftfullare stabiliseringspolitiskt instrument vid fasta än vid flytande växelkurser?
  • A. 

   Exporten ökar vid expansiv finanspolitik vid flytande växelkurs pga att valutan apprecierar och denna effekt förstärks av acceleratorn.

  • B. 

   Vid flytande växelkurser måste centralbanken till varje pris försvara växelkursen.

  • C. 

   Centralbanken måste vid fasta växelkurser agera så att växelkursen är oförändrad och därmed sätts ränteförändringen ur spel.

  • D. 

   Påståendet är fel; finanspolitiken är normalt mer effektiv vid flytande växelkurser.

 • 29. 
  2006-08-12 Tentamen Del 2 - Fråga 10 Vilken av följande egenskaper är ett antagande i Solowmodellen?
  • A. 

   Avtagande skalavkastning.

  • B. 

   Avtagande marginalprodukt för produktionsfaktorn arbete.

  • C. 

   Sparandet är större än investeringarna.

  • D. 

   Konstant marginalprodukt för produktionsfaktorn kapital.

 • 30. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 1 Varför kommer enligt Solowmodellen BNP per capita för olika länder att konvergera?
  • A. 

   Kapitalintensiteten (kapitalstock per arbetare) är högre för ett fattigt land som därför kommer att växa snabbare, enligt lagen om avtagande marginalprodukt.

  • B. 

   Kapitalintensiteten (kapitalstock per arbetare) är lägre för ett fattigt land som därför kommer att växa snabbare, enligt lagen om avtagande marginalprodukt.

  • C. 

   Teknikspridning över gränserna gör att den teknologiska nivån i ett fattigt land kommer att stiga snabbare än i ett rikt land.

  • D. 

   Teknikspridning över gränserna gör att den teknologiska nivån i ett fattigt land kommer att stiga långsammare än i ett rikt land.

 • 31. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 2 Hur påverkas BNP per capita enligt Solowmodellen av att kapitalförslitningstakten (deprecieringen) plötsligt minskar?
  • A. 

   BNP per capita blir högre eftersom kapitalintensiteten ökar (större kapitalstock per arbetare).

  • B. 

   BNP per capita blir lägre eftersom kapitalintensiteten ökar (större kapitalstock per arbetare).

  • C. 

   BNP per capita blir högre eftersom kapitalintensiteten minskar (mindre kapitalstock per arbetare).

  • D. 

   BNP per capita blir lägre eftersom kapitalintensiteten minskar (mindre kapitalstock per arbetare).

 • 32. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 3 Vad bestämmer exportvolymen enligt makromodellen?
  • A. 

   Utländsk BNP och nominell växelkurs.

  • B. 

   Utländsk BNP och real växelkurs.

  • C. 

   Inhemsk BNP och nominell växelkurs.

  • D. 

   Inhemsk BNP och real växelkurs.

 • 33. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 4 Vad bestämmer importvolymen enligt makromodellen?
  • A. 

   Utländsk BNP och nominell växelkurs.

  • B. 

   Utländsk BNP och real växelkurs.

  • C. 

   Inhemsk BNP och nominell växelkurs.

  • D. 

   Inhemsk BNP och real växelkurs.

 • 34. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 5 I ett land uppgår de privata investeringarnas storlek till 100. Landet har ett offenligt budgetunderskott på 20 samt ett bytesbalansöverskott på 30. Hur stort är det privata bruttosparandet i landet?
  • A. 

   110

  • B. 

   150

  • C. 

   130

  • D. 

   50

 • 35. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 6 Antag att den amerikanska nominalräntan är 6 procent samt att den svenska nominalräntan är 4 procent. Vad säger det enligt ränteparitetsvillkoret om marknadens växelkursförväntningar?
  • A. 

   Man förväntar sig att det svenska kronan ska appreciera motsvarande 10 procent mot dollarn.

  • B. 

   Man förväntar sig att det svenska kronan ska depreciera motsvarande 10 procent mot dollarn.

  • C. 

   Man förväntar sig att det svenska kronan ska appreciera motsvarande 2 procent mot dollarn.

  • D. 

   Man förväntar sig att det svenska kronan ska depreciera motsvarande 2 procent mot dollarn.

 • 36. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 7 Sverige är en avsevärt mer öppen ekonomi än den amerikanska (i den meningen att import och exportandelarna av BNP är större). Vad kan vi därför säga om multiplikatoreffekterna viden viss förändring av den totala efterfrågan i Sverige i jämförelse med USA?
  • A. 

   De är större pga mindre importläckage.

  • B. 

   De är mindre pga mer importläckage.

  • C. 

   De är större pga mer importläckage.

  • D. 

   De är mindre pga mindre importläckage.

 • 37. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 9 Vad kallas en uppskrivning av en valutas värde vid fast växelkurs?
  • A. 

   Ränteparitet.

  • B. 

   Real appreciering.

  • C. 

   Devalvering.

  • D. 

   Revalvering.

 • 38. 
  2006-09-16 Tentamen Del 2 - Fråga 10 I den förväntningsutvidgade IS-LM modellen är i jämförelse med den ickeförväntningsutvidgade IS-LM modellen:
  • A. 

   Både IS och LM brantare.

  • B. 

   IS brantare och LM oförändrad.

  • C. 

   IS flackare och LM brantare.

  • D. 

   Både IS och LM flackare.

 • 39. 
  2006-11-18 Tentamen Del 2 - Fråga 1 Vilken är skillnaden mellan BNP och BNI?
  • A. 

   Deprecieringen (kapitalförslitningen).

  • B. 

   Nettofaktorinkomster från utlandet.

  • C. 

   Nettoinvesteringar.

  • D. 

   Bytesbalansen.

 • 40. 
  2006-11-18 Tentamen Del 2 - Fråga 2 Vilka två variabler bestämmer exportvolymen enligt makromodellen?
  • A. 

   Realränta och inhemsk BNP.

  • B. 

   Realränta och utländsk BNP.

  • C. 

   Real växelkurs och utländsk BNP.

  • D. 

   Nominell växelkurs och inhemsk BNP.

 • 41. 
  2006-11-18 Tentamen Del 2 - Fråga 3 Vilka två variabler bestämmer importvolymen enligt makromodellen?
  • A. 

   Realränta och inhemsk BNP.

  • B. 

   Nominell växelkurs och inhemsk BNP.

  • C. 

   Real växelkurs och inhemsk BNP.

  • D. 

   Real växelkurs och realränta.

 • 42. 
  2006-11-18 Tentamen Del 2 - Fråga 6 För en viss öppen ekonomi gäller att det offentliga budgetunderskottet är 20. Det privata bruttosparandet är 60 och de privata investeringarnas storlek är 70. Hur stort är under- eller överskottet i landets bytesbalans?
  • A. 

   Bytesbalansen visar ett underskott om 30.

  • B. 

   Bytesbalansen visar ett underskott om 10.

  • C. 

   Bytesbalansen visar ett överskott om 30.

  • D. 

   Bytesbalansen visar ett underskott om 50.

 • 43. 
  2006-11-18 Tentamen Del 2 - Fråga 7 I jämförelse med i en sluten ekonomi blir multiplikatoreffekterna i en öppen ekonomi;
  • A. 

   Starkare.

  • B. 

   Svagare.

  • C. 

   Oförändrade.

  • D. 

   De uteblir helt i en öppen ekonomi.

 • 44. 
  2006-11-18 Tentamen Del 2 - Fråga 8 Beakta IS-LM modellen. När vi tar hänsyn till förväntningar blir LM-kurvan i jämförelse med i den ursprungliga modellen:
  • A. 

   Flackare.

  • B. 

   Brantare.

  • C. 

   Oförändrad.

  • D. 

   Vi kan inte formulera en LM-funktion när vi tar hänsyn till förväntningar.

 • 45. 
  2006-11-18 Tentamen Del 2 - Fråga 9 I Solowmodellen ges skillnader i BNP/capita mellan länder i huvudsak av skillnader i;
  • A. 

   Kapitalintensitet.

  • B. 

   Arbetskraftsdeltagande.

  • C. 

   Sysselsättningsgrad.

  • D. 

   Ekonomins öppenhet.

 • 46. 
  2006-11-18 Tentamen Del 2 - Fråga 10 Antag att det i en viss ekonomi gäller att bruttosparandet och bruttoinvesteringarna uppgår till ca 20 procent av BNP och att värdet av deprecieringen är 6-7 procent av BNP i denna ekonomi. Vi antar att teknologisk utveckling äger rum. Vad är sant om denna ekonomi utifrån Solowmodellen?
  • A. 

   Att inget bidrag till tillväxten kommer från ökning av kapitalstocken.

  • B. 

   Att allt bidrag till tillväxten måste komma från en ökning av kapitalstocken.

  • C. 

   Att vi befinner oss långt ifrån balanserad tillväxt/steady-state.

  • D. 

   Att arbetskraftens storlek måste vara minskande.