Makroekonomi Dugga 1

47 Questions | Total Attempts: 223

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Makroekonomi Dugga 1

This is a swedish quiz for a swedish exam in macroeconomics.


Questions and Answers
 • 1. 
  2006-04-24 Dugga 1 - Fråga 1 Hur definerar vi förädlingsvärde inom makroteorin?
  • A. 

   Produktionsvärde - faktorinkomster

  • B. 

   Produktionsvärde - värdet av insatsvaror

  • C. 

   Produktionsvärde - vinstandel

  • D. 

   Produktionsvärde - exportvärde

 • 2. 
  2006-04-24 Dugga 1 - Fråga 2 Anta att statens utgifter för barnbidrag stiger. Hur ser vi detta i vår makroekonomiska basmodell?
  • A. 

   G ökar

  • B. 

   G minskar

  • C. 

   T Ökar

  • D. 

   T minskar

 • 3. 
  2006-04-24 Dugga 1 - Fråga 4 Anta riksbanken beslutar sig för att föra en stram (kontraktiv, restriktiv) penningspolitik. Vad händer med räntan?
  • A. 

   Räntan stiger

  • B. 

   Räntan sjunker

  • C. 

   Ingenting händer med räntan

  • D. 

   Räntan sjunker givet att investeringar ökar

 • 4. 
  2006-04-24 Dugga 1 - Fråga 5 Vad händer i IS-LM modellen vid en stram penningpolitik?
  • A. 

   IS skiftar utåt

  • B. 

   IS skiftar inåt

  • C. 

   LM skiftar nedåt

  • D. 

   LM skiftar uppåt

 • 5. 
  2006-04-24 Dugga 1 - Fråga 6 Om den marginella konsumtionsbenägenheten är 0,75, hur stor är multiplikatorn?
  • A. 

   0,75

  • B. 

   1,33

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 6. 
  2006-04-24 Dugga 1 - Fråga 7 Vad händer på kort sikt i AS-AD diagrammet om riksbanken för en expansiv penningpolitik?
  • A. 

   AS skiftar inåt/uppåt

  • B. 

   AS skiftar utåt/nedåt

  • C. 

   AD skiftar inåt/nedåt

  • D. 

   AD skiftar utåt/uppåt

 • 7. 
  2006-04-24 Dugga 1 - Fråga 10 Vilket samband beskrivs i den ursprungliga Philipskurvan?
  • A. 

   Ett positivt samband mellan arbetslöshet och ränta

  • B. 

   Ett negativt samband mellan arbetslöshet och ränta

  • C. 

   Ett positivt samband mellan arbetslöshet och inflation

  • D. 

   Ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation

 • 8. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 1 Kan nominell BNP öka utan att real BNP gör det?
  • A. 

   Ja, det sker alltid.

  • B. 

   Ja, vid inflation.

  • C. 

   Ja, vid deflation.

  • D. 

   Nej, aldrig.

 • 9. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 2 Att för en viss period summera värdet av alla slutprodukter i ekonomin, samt att summera alla förädlingsvärden i alla led, är två olika sätt att beräkna BNP. Vilket är det tredje?
  • A. 

   Att summera värdet av samtliga intermediära varor.

  • B. 

   Att beräkna summan av samtliga lönekostnader.

  • C. 

   Att beräkna summan av samtliga inkomster i ekonomin.

  • D. 

   Att subtrahera importen från bytesbalansen.

 • 10. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 3 Vilken är skillnaden mellan bruttonationalprodukten (BNP) och nettonationalprodukten (NNP)?
  • A. 

   Deprecieringen (valutaförsvagningen).

  • B. 

   Deprecieringen (kapitalförslitningen).

  • C. 

   Nettofaktorinkomster från utlandet.

  • D. 

   Servicesektorns förädlingsvärden.

 • 11. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 4 Hur stor blir multiplikatorn om den marginella konsumtionsbenägenheten är 0,8?
  • A. 

   1,25

  • B. 

   800

  • C. 

   0,2

  • D. 

   5

 • 12. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 5 Kan vi i Blanchards makromodell bestämma storleken på det samlade skattetrycket?
  • A. 

   Ja, under förutsättning att vi känner till storleken på T.

  • B. 

   Ja, under förutsättning att vi känner till storleken på G.

  • C. 

   Ja, under förutsättning att vi känner till storleken på T och G.

  • D. 

   Nej.

 • 13. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 6 Vad händer i penningmarknadsdiagrammet vid en konjunkturuppgång?
  • A. 

   Räntan sjunker eftersom penningefterfrågefunktionen skiftar utåt.

  • B. 

   Räntan stiger eftersom penningefterfrågefunktionen skiftar utåt.

  • C. 

   Räntan sjunker eftersom penningefterfrågefunktionen skiftar inåt.

  • D. 

   Räntan stiger eftersom penningefterfrågefunktionen skiftar inåt.

 • 14. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 7 Vilken av följande åtgärder kan betraktas som finanspolitiskt expansiv?
  • A. 

   Planerade och budgeterade köp av fler JAS-plan uteblir.

  • B. 

   Studiestödet minskar.

  • C. 

   Lönerna för universitetsadjunkter sänks.

  • D. 

   Arbetsgivaravgifterna sänks.

 • 15. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 8 En genom penningpolitik minskad penningmängd påverkar LM-kurvan på vilket sätt?
  • A. 

   Vi rör oss ”uppåt” utmed LM.

  • B. 

   Vi rör oss ”nedåt” utmed LM.

  • C. 

   LM skiftar nedåt.

  • D. 

   LM skiftar uppåt.

 • 16. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 9 Hur påverkas den strukturella (naturliga) arbetslösheten av att företagens genomsnittliga pålägg på lönekostnaden stiger?
  • A. 

   Den stiger eftersom PS skiftar.

  • B. 

   Den sjunker eftersom WS skiftar.

  • C. 

   Den stiger eftersom WS skiftar.

  • D. 

   Den sjunker eftersom PS skiftar.

 • 17. 
  2006-06-11 Tentamen Del 1 - Fråga 10 Hur påverkas den strukturella (naturliga) arbetslösheten av att arbetslöshetsersättningen höjs (förutsatt att denna höjning leder till större löneökningsstryck)?
  • A. 

   Den stiger eftersom PS skiftar.

  • B. 

   Den sjunker eftersom WS skiftar.

  • C. 

   Den stiger eftersom WS skiftar.

  • D. 

   Den sjunker eftersom PS skiftar.

 • 18. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 1 Hur definieras förädlingsvärde?
  • A. 

   Värdet av produktionen minus värdet av alla insatsvaror.

  • B. 

   Värdet av alla insatsvaror.

  • C. 

   Produktionsvärdet plus värdet av alla insatsvaror.

  • D. 

   Värdet av produktionen minus försäljningsvärdet.

 • 19. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 2 Sverige har för närvarande högre BNP än BNI. Vilken är den främsta orsaken till det?
  • A. 

   Vi har större investeringar än sparande.

  • B. 

   Vi har större sparande än investeringar.

  • C. 

   Vi har större räntekostnader till utländska fordringsägare än ränteintäkter från utlandet.

  • D. 

   Vi har större ränteintäkter från utlandet än räntekostnader till utländska fordringsägare.

 • 20. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 3 Antag att inflationen är 5 procent och real BNP växer med 2 procent. Ange den ungefärliga förändringen av nominell BNP?
  • A. 

   Nominell BNP växer med 3 procent.

  • B. 

   Nominell BNP växer med 7 procent.

  • C. 

   Nominell BNP växer med 5 procent.

  • D. 

   Nominell BNP sjunker med 3 procent.

 • 21. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 4 Hur stor blir multiplikatorn om den marginella konsumtionsbenägenheten är 0,75?
  • A. 

   2.

  • B. 

   4.

  • C. 

   1,33.

  • D. 

   1,75.

 • 22. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 5 Förvärvsfrekvens är samma sak som:
  • A. 

   Arbetskraftsdeltagande.

  • B. 

   Sysselsättningsgrad.

  • C. 

   Sysselsättningsandel.

  • D. 

   Arbetslöshet.

 • 23. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 6 Vad är sant beträffande makromodellens enkla investeringsfunktion? a.
  • A. 

   Investeringarna har ett positivt samband med både BNP och ränta.

  • B. 

   Investeringarna har ett negativt samband med både BNP och ränta.

  • C. 

   Investeringarna har ett positivt samband med BNP och ett negativt samband med räntan.

  • D. 

   Investeringarna har ett negativt samband med BNP och ett positivt samband med räntan.

 • 24. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 7 Antag att näringslivet plötsligt upplever en ökad optimism och framtidstro och att det därför finns en större investeringsvilja. Hur ser vi denna förändring i IS-LM diagrammet?
  • A. 

   LM skiftar uppåt/inåt.

  • B. 

   LM skiftar nedåt/utåt.

  • C. 

   IS skiftar inåt.

  • D. 

   IS skiftar utåt.

 • 25. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 8 Antag att kreditkort införs i en ekonomi vilken tidigare saknat dylika. Hur ser vi denna förändring i IS-LM diagrammet?
  • A. 

   LM skiftar uppåt/inåt.

  • B. 

   LM skiftar nedåt/utåt.

  • C. 

   IS skiftar inåt.

  • D. 

   IS skiftar utåt.

 • 26. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 9 Vilket måste alltid gälla vid policy-kombinationen stram penningpolitik och expansiv finanspolitik?
  • A. 

   BNP ökar.

  • B. 

   BNP minskar.

  • C. 

   Räntan stiger.

  • D. 

   Räntan sjunker.

 • 27. 
  2006-08-12 Tentamen Del 1 - Fråga 10 Antag att konkurrensförhållandena på varumarknaden förbättras så att företagens genomsnittliga pålägg därmed minskar. Vad händer med den strukturella (naturliga) arbetslösheten?
  • A. 

   Den stiger eftersom PS skiftar.

  • B. 

   Den sjunker eftersom PS skiftar.

  • C. 

   Den stiger eftersom WS skiftar.

  • D. 

   Den sjunker eftersom WS skiftar.

 • 28. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 1 Betrakta BNP: s komposition enligt Y = C + I + G + NX. Vilket av nedanstående alternativ ökar G?
  • A. 

   En ofinansierad (= lånefinansierad) höjning av barnbidragen.

  • B. 

   En sänkning av barnbidragen.

  • C. 

   Ett motorvägsbygge i offentlig regi.

  • D. 

   En privatfinansierad investering i en s k kollektiv vara, t ex i en ny fyr.

 • 29. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 2 En i Sverige verkande företagare införskaffar för sin firmas räkning ett nytt (svensktillverkat) svetsaggregat. Vilken direkta påverkan har det på BNP:s komponenter?
  • A. 

   C minskar.

  • B. 

   I ökar.

  • C. 

   I minskar.

  • D. 

   G ökar.

 • 30. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 3 Om den marginella konsumtionsbenägenheten är 0,8, hur stor är då multiplikatorn?
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   1,8

  • D. 

   1,25

 • 31. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 4 Antag att multiplikatorns storlek är 4, hur stor förändring av BNP ger då en exogent given minskning av investeringarna om 100 miljoner?
  • A. 

   BNP ökar med 400 miljoner.

  • B. 

   BNP minskar med 400 miljoner.

  • C. 

   BNP ökar med 104 miljoner.

  • D. 

   BNP minskar med 104 miljoner.

 • 32. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 5 Vad händer i IS-LM modellen vid en ofinansierad skattesänkning?
  • A. 

   LM skiftar uppåt.

  • B. 

   LM skiftar nedåt.

  • C. 

   IS skiftar inåt.

  • D. 

   IS skiftar utåt.

 • 33. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 6 Vad händer i IS-LM modellen vid en minskning av penningmängden?
  • A. 

   LM skiftar uppåt.

  • B. 

   LM skiftar nedåt.

  • C. 

   IS skiftar utåt.

  • D. 

   IS skiftar inåt.

 • 34. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 7 Antag att ersättningsnivån i A-kassan höjs och att detta leder till ett högre löneökningstryck vid varje given arbetslöshetsnivå. Vad händer med den strukturella (naturliga) arbetslösheten?
  • A. 

   Den stiger eftersom PS skiftar.

  • B. 

   Den sjunker eftersom PS skiftar.

  • C. 

   Den stiger eftersom WS skiftar.

  • D. 

   Den sjunker eftersom WS skiftar.

 • 35. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 8 Antag att företagens pålägg på arbetskostnaden ökar. Vad händer med den strukturella(naturliga) arbetslösheten?
  • A. 

   Den stiger eftersom PS skiftar.

  • B. 

   Den sjunker eftersom PS skiftar.

  • C. 

   Den stiger eftersom WS skiftar.

  • D. 

   Den sjunker eftersom WS skiftar.

 • 36. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 9 Vad händer i AS-AD modellen om den förväntade prisnivån stiger?
  • A. 

   AS skiftar uppåt/inåt.

  • B. 

   AS skiftar nedåt/utåt.

  • C. 

   AD skiftar utåt/uppåt.

  • D. 

   AD skiftar inåt/nedåt.

 • 37. 
  2006-09-16 Tentamen Del 1 - Fråga 10 Vad står det på den vertikala axeln i ett diagram där den modifierade (förväntningsutvidgade) Phillipskurvan åskådliggörs?
  • A. 

   Inflation.

  • B. 

   Arbetslöshet.

  • C. 

   Prisnivå.

  • D. 

   Förändrad inflationstakt.

 • 38. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 1 Vilken är skillnaden mellan BNP och BNI?
  • A. 

   Deprecieringen (kapitalförslitningen).

  • B. 

   Nettofaktorinkomster från utlandet.

  • C. 

   Nettoinvesteringar.

  • D. 

   Bytesbalansen.

 • 39. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 2 Hur påverkar ökade statliga studiemedel vår makroekonomiska modell? (vi förutsätter att skatterna ej höjs i motsvarande mån)
  • A. 

   G ökar.

  • B. 

   G minskar.

  • C. 

   T ökar.

  • D. 

   T minskar.

 • 40. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 3 Hur stor är multiplikatorn om den marginella konsumtionsbenägenheten är 0,75?
  • A. 

   1,75.

  • B. 

   4.

  • C. 

   1,33.

  • D. 

   7,5.

 • 41. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 4 Vad händer i 45-gradersdiagrammet om den marginella konsumtionsbenägenheten minskar?
  • A. 

   ZZ skiftar uppåt.

  • B. 

   ZZ skiftar nedåt.

  • C. 

   ZZ vrids moturs (blir brantare).

  • D. 

   ZZ vrids medurs (blir flackare).

 • 42. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 5 Vad händer i IS-LM modellen då centralbanken ökar penningmängden?
  • A. 

   LM skiftar uppåt.

  • B. 

   LM skiftar nedåt.

  • C. 

   IS skiftar utåt.

  • D. 

   IS skiftar inåt.

 • 43. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 6 Vad händer i IS-LM modellen om regeringen genomför en ofinansierad ökning av den offentliga konsumtionen?
  • A. 

   LM skiftar uppåt.

  • B. 

   LM skiftar nedåt.

  • C. 

   IS skiftar utåt.

  • D. 

   IS skiftar inåt.

 • 44. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 7 Hur påverkas penningmarknaden av en konjunkturnedgång?
  • A. 

   Penningefterfrågefunktionen skiftar utåt och räntan höjs.

  • B. 

   Penningefterfrågefunktionen skiftar inåt och räntan höjs.

  • C. 

   Penningefterfrågefunktionen skiftar utåt och räntan sänks.

  • D. 

   Penningefterfrågefunktionen skiftar inåt och räntan sänks. 8.

 • 45. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 8 Vad händer med jämviktsarbetslösheten (den naturliga arbetslösheten) då konkurrensförhållandena på varumarknaden försämras (= företagens pålägg ökar)?
  • A. 

   Den stiger eftersom PS skiftar nedåt.

  • B. 

   Den stiger eftersom PS skiftar uppåt.

  • C. 

   Den sjunker eftersom PS skiftar nedåt.

  • D. 

   Den sjunker eftersom PS skiftar uppåt.

 • 46. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 9 Vad händer med jämviktsarbetslösheten (den naturliga arbetslösheten) då av någon anledning (t ex höjd minimilön) löneökningstrycket blir högre vid varje given nivå på arbetslösheten?
  • A. 

   Den stiger eftersom WS skiftar nedåt.

  • B. 

   Den stiger eftersom WS skiftar uppåt.

  • C. 

   Den sjunker eftersom WS skiftar nedåt.

  • D. 

   Den sjunker eftersom WS skiftar uppåt.

 • 47. 
  2006-11-18 Tentamen Del 1 - Fråga 10 Vilket av följande är sant beträffande den modell Blanchard presenterar över den modifierade (förväntningsutvidgade) Phillipskurven?
  • A. 

   I jämvikt har en viss inflationsnivå betydelse för vilken naturlig arbetslöshet vi har.

  • B. 

   Endast oförväntad inflation kan driva den faktiska arbetslösheten över den naturliga.

  • C. 

   Realräntan bestämmer den naturliga arbetslösheten.

  • D. 

   Nivån på den naturliga arbetslösheten är förenlig med en konstant inflationstakt.