Makroekonómia 4 - PEniaze, Mechanizmus Tvorby PEňazí A PEňažný Trh

8 Otzky | Total Attempts: 76

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Makroekonómia 4 - PEniaze, Mechanizmus Tvorby PEňazí A PEňažný Trh

The quiz is in Slovak. It is about Macroeconomics, on Money and Financial markets. Prvých 8 otázok z kapitoly 4 Gondových testov


Questions and Answers
 • 1. 
  Peňažné agregáty predstavujú
  • A. 

   Prostriedky s nižším stupňom likvidity

  • B. 

   Tzv. mocné peniaze

  • C. 

   Obeživo, depozitné peniaze a opcie

  • D. 

   Substitúty peňazí

  • E. 

   žiadna z odpovedí nie je správna

 • 2. 
  Peňažné agregáty slúžia v hospodárskej praxi
  • A. 

   Na multiplikatívnu tvorbu vkladov

  • B. 

   Na transfer peňažných prostriedkov od veriteľov k dlžníkom

  • C. 

   Na transfer peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu k sociálne slabším občanom

  • D. 

   Na reguláciu štruktúry a objemu peňažnej masy

  • E. 

   žiadna z odpovedí nie je správna

 • 3. 
  Príčinná väzba medzi peňažnými agregátmi a makroekonomickými veličinami (HDP, miera inflácie atď.)
  • A. 

   Neexistuje

  • B. 

   Prejavuje sa okamžite

  • C. 

   Prejavuje sa s určitým časovým oneskorením

  • D. 

   Prejavuje sa len vo veľmi dlhom období

  • E. 

   žiadna z odpovedí nie je správna

 • 4. 
  Reguláciu peňažnej masy prostredníctvom riadenia peňažných agregátov presadzujú najmä
  • A. 

   Keynesovci

  • B. 

   Neokeynesovci

  • C. 

   Ekonómovia strany ponuky

  • D. 

   Monetaristi

  • E. 

   žiadna z odpovedí nie je správna

 • 5. 
  Monetaristi zameriavajú svoju pozornosť na reguláciu
  • A. 

   Monetárnej bázy

  • B. 

   Ml

  • C. 

   M2

  • D. 

   Peňažného multiplikátora

  • E. 

   žiadna z odpovedí nie je správna

 • 6. 
  Určte, ktoré z uvedených aktív patrí do M 1
  • A. 

   Vklady v cudzej mene

  • B. 

   Termínované vklady

  • C. 

   Netermínované vklady

  • D. 

   štátne obligácie

  • E. 

   žiadna z odpovedí nie je správna

 • 7. 
  Monetárna báza predstavuje sumu
  • A. 

   Povinných a prebytočných rezerv

  • B. 

   Hotových peňazí a obeživa

  • C. 

   Bankových rezerv a diskontných pôžičiek

  • D. 

   Obeživa a všetkých rezerv v bankovej sústave

  • E. 

   žiadna z odpovedí nie je správna

 • 8. 
  Povinné rezervy sú súčasťou mechanizmu monetárnej politiky, prostredníctvom ktorého centrálna banka
  • A. 

   Zabezpečuje fixný menový kurz

  • B. 

   Reguluje ponuku peňazí

  • C. 

   Ovplyvňuje výšku diskontných sadzieb

  • D. 

   Uskutočňuje operácie na voľnom trhu

  • E. 

   žiadna z odpovedí nie je správna

Back to Top Back to top