Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

7 cu hi | Total Attempts: 2062

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết acid:
  • A. 

   A-Tế bào chính

  • B. 

   B-Tế bào thành

  • C. 

   C-G

  • D. 

   D-ECL (enterochromaffin-like)

  • E. 

   E-D

 • 2. 
  Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết gastrin:
  • A. 

   A-Tế bào chính

  • B. 

   B-Tế bào thành

  • C. 

   C-G

  • D. 

   D-ECL

  • E. 

   E-D

 • 3. 
  Dạ dày sẽ tăng tiết acid khi có tác động của hormone nội tại nào sau đây:  
  • A. 

   A-Acetylcholin, gastrin, somatostatin

  • B. 

   B-Acetylcholin, gastrin, histamine

  • C. 

   C-Gastrin, somatostatin, histamine

  • D. 

   D-Gastrin, somatostatin, peptid-giải-phóng-gastrin (GRP)

  • E. 

   E-Gastrin, peptid-giải-phóng-gastrin (GRP), histamine

 • 4. 
  Vai trò của peptid-giải-phóng-gastrin (GRP) ở dạ dày:  
  • A. 

   A-Kích thích sự giải phóng histamine

  • B. 

   B-Kích thích sự giải phóng gastrin

  • C. 

   C-Kích thích sự giải phóng somatostatin

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 5. 
  Vai trò của peptid-giải-phóng-gastrin (GRP) ở dạ dày:  
  • A. 

   A-Tăng tiết acid

  • B. 

   B-Giảm tiết acid

  • C. 

   C-Không ảnh hưởng đến sự tiết acid

  • D. 

   D-Có tác động “hai chiều” đến sự tiết acid

  • E. 

   E-Câu C,D đúng

 • 6. 
  Vai trò của somatostatin ở dạ dày:  
  • A. 

   A-Ức chế sự giải phóng gastrin

  • B. 

   B-Ức chế sự giải phóng histamine

  • C. 

   C-Ức chế sự tiết nhầy D-Câu A,B đúng

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Yếu tố nào sau đây KHÔNG là yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày:  
  • A. 

   A-Chất nhầy

  • B. 

   B-Prostaglandin

  • C. 

   C-Histamine

  • D. 

   D-Bicarbonate

  • E. 

   E-Sự tăng lưu lượng máu đến dạ dày

Back to Top Back to top