Biznesi Elektronik - Kuizi 2

25 Questions | Total Attempts: 620

SettingsSettingsSettings
Biznesi Elektronik - Kuizi 2 - Quiz

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik    Dega Gjilan Mr.sc. Sokol Berisha Ushtrime  Kuizi nr. 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Sipas Autorit  Don  Tapscott  ekonomia e diturisë ka gjithsejt:
  • A. 

   9 Karakteristika

  • B. 

   11 Karakteristika

  • C. 

   10 Karakteristika

  • D. 

   12 Karakteristika

 • 2. 
  Cila nga këto koncepte nuk është  pjesë e  12 karakteristikave te Autorit Don Tapscott ?
  • A. 

   Ekonomi e informatave, diturisë dhe kapitalit intelektual

  • B. 

   Ekonomi e re

  • C. 

   Ekonomi në tranzicion

  • D. 

   Ekonomi Virtuale

 • 3. 
  Cila nga këto koncepte  është  pjesë e  12 karakteristikave te Autorit Don Tapscott ?
  • A. 

   Ekonomi e rrjetave kompjuterike

  • B. 

   Të gjitha

  • C. 

   Ekonomi në të cilën eleminohen ndërmjetësuesit

  • D. 

   Integrimi i disa teknologjive

 • 4. 
  Cila nga këto koncepte  është  pjesë e  12 karakteristikave te Autorit Don Tapscott  dhe  bënë thirrje për masa preventive me qëllim të eleminimit të qrregullimeve shoqërore?
  • A. 

   Ekonomi ne kohe reale

  • B. 

   Ekonomi globale

  • C. 

   Zvogëlohen dallimet midis prodhimit dhe konsumit

  • D. 

   Ndryshimet sociale, paraqitja e traumave dhe konflikteve masovike

 • 5. 
  Bota afariste në ekonomine e diturisë ështe e fokusuar në:
  • A. 

   Prodhim final masiv

  • B. 

   Shpërndarje dhe rritjen e pjesemarrjes ne treg

  • C. 

   Nevojat dhe deshirat e konsumatorve

  • D. 

   Perpunim final i gjysemfabrikateve

 • 6. 
  Cila nga konceptet me poshte është pjesë e 12 karakteristikave te Autorit Don Tapscott?
  • A. 

   Perpunimi elektronik i te dhënave

  • B. 

   Zhvillimi i aplikacioneve

  • C. 

   Ekonomi molekulare

  • D. 

   Asnjëra

 • 7. 
  Serviset e internetit janë?
  • A. 

   Posta elektronike

  • B. 

   World Wide Web (WWW)

  • C. 

   Bartja e të dhënave në distancë

  • D. 

   A , B dhe C

 • 8. 
  Posta elektronike dhe World Wide Web janë dy serviset e Internetit të cilat ndikuan ne evolucionin e Biznesit elektronik këto dy servise u paraqiten në vitet ?
  • A. 

   1969 Posta elektronike dhe 1989 World Wide Web

  • B. 

   1996 Posta elektronike dhe 1998 World Wide Web

  • C. 

   1993 Posta elektronike dhe 1997 World Wide Web

  • D. 

   1966 Posta elektronike dhe 1996 World Wide Web

 • 9. 
  Servisi i Internetit i cili mundeson bartjen e të dhenave ne distance është?
  • A. 

   VPN (Virtual Private Network)

  • B. 

   FTP (File Transfer Protocol)

  • C. 

   LAN (Local Area Network)

  • D. 

   WAN (Wide Area Network)

 • 10. 
  Cila nga prapashtesat me poshte shfrytezohet tek posta elektronike per organizatat e perziera dhe joprofitabile?
  • A. 

   .edu

  • B. 

   .gov

  • C. 

   .org

  • D. 

   .com

 • 11. 
  Cila nga prapashtesat me poshte shfrytezohet tek posta elektronike  për dhenesit e shërbimeve të Internetit?
  • A. 

   .com

  • B. 

   .gov

  • C. 

   .edu

  • D. 

   Asnjera

 • 12. 
    Për dhenesit e sherbimeve te Internetit prapashtesa e cila përdoret tek posta elektronike  dhe web faqet e tyre është?
  • A. 

   .com

  • B. 

   .net

  • C. 

   .aol

  • D. 

   .de

 • 13. 
  Për administrimin me të lehtë të postës elektronike sot në  kompanitë e ndryshme nëpër botë përdoret programi?
  • A. 

   Microsoft Office Groove

  • B. 

   Microsoft Outlook Express

  • C. 

   Microsoft Office Info Path

  • D. 

   Microsoft Office One Note

 • 14. 
  World Wide Web  paraqet?
  • A. 

   Infrastrukture globale per organizimin e informatave te cilat ju vihen ne dispozicion shfrytezuesve te Internetit

  • B. 

   Sistem me standarde te pranuara universale per gjetjen furnizimin dhe paraqitjen e informatave ne nje rrethine te kompjuterizuar

  • C. 

   Nje rrjete te dokumenteve te bazuara ne internet e cila lejon qe individet nga nje kompjuter te qasen ne informata te deponuara ne kompjuterin tjeter

  • D. 

   Te gjitha me larte

 • 15. 
  Puna në ekipe diskutuese në Internet nënkupton pjesemarrjen në diskutime të ndryshme nëpërmjet të rrjetave kompjuterike dhe  quhen?
  • A. 

   Internet Relay Chat

  • B. 

   Lista dërguese

  • C. 

   Newsgroups

  • D. 

   TelNet

 • 16. 
  Servisi i internetit i cili mundeson biseda online në kohe reale në një kanal për komunikim në internet quhet?
  • A. 

   Adress Link

  • B. 

   TelNet

  • C. 

   Internet Relay Chat

  • D. 

   Conference Room

 • 17. 
  Web faqeve mund te ju qasemi  nga cdo lloj kompjuteri i cili është i lidhur në internet? Cilin nga  veprimet  më poshte nuk mund ta bëjme në web faqet në të cilat nuk jemi autor ?
  • A. 

   Shfrytezim informacionesh

  • B. 

   Download

  • C. 

   Upload

  • D. 

   Modifikim i pjeseshem i webfaqeve

 • 18. 
  Web dokumentet  kanë dy karakteristika  të rëndesishme dhe këto janë?
  • A. 

   Web faqet nuk prezentojne radhitje specifike ose hierarkike te informatave

  • B. 

   Mundesojne qe disa informata te jene ne lidhje te dyfishte me informata tjera

  • C. 

   Dokumentet e vendosura ne web zhduken pasnje kohe

  • D. 

   A dhe C

  • E. 

   A dhe B

 • 19. 
  Web dokumentet shkruhen në formatin dhe në gjuhen  e vecantë programore   e cila shkurtimisht  quhet ?
  • A. 

   Access

  • B. 

   Oracel

  • C. 

   HTML

  • D. 

   Transact SQL

 • 20. 
  Cila është Web faqja e Universitetit të Prishtinës ?
  • A. 

   Www.uni-pr.net

  • B. 

   Www.uni-pr.com

  • C. 

   Www.uni-pr.org

  • D. 

   Www.uni-pr.edu

 • 21. 
  Sheno me poshtë si quhet  sistemi   mbrojtës i rrjetave të kompanive të ndryshme?
 • 22. 
  Cila më poshtë nuk është karakteristikë e informatës ?
  • A. 

   Relevante

  • B. 

   E sakte

  • C. 

   Te arrine ne kohe

  • D. 

   E lirë

  • E. 

   Ekonomike

  • F. 

   Efikase

  • G. 

   E besueshme

  • H. 

   E plote

 • 23. 
  Modelin e ekonomisë së diturisë e përbëjnë?
  • A. 

   Digjitalizimi i produkteve dhe sherbimeve te reja

  • B. 

   Biznesi elektronik

  • C. 

   Pagesat elektronike

  • D. 

   A dhe B

  • E. 

   B dhe C

  • F. 

   A,B dhe C

 • 24. 
  Termi Biznes Elektronik për herë të parë është përdorur nga nje kompani e madhe me qëllim te bëhej dallimi ne mes të tregtise elektronike dhe Biznesit elektronike, gjë që deri në atë kohë (1997) janë përdorur sikur të kishin kuptim të njëjtë.  Kjo kompani është ?
  • A. 

   DELL

  • B. 

   HP

  • C. 

   IBM

  • D. 

   Apple

 • 25. 
  Cili eshte profesioni më i paguar  në teknologjinë e biznesit elektronik  në SHBA  ?
  • A. 

   Zhvillues i aplikacioneve

  • B. 

   Specialist per siguri ne rrjeta

  • C. 

   Analist i biznesit elektronik

  • D. 

   Broker

  • E. 

   Programer