Likovna Umjetnost / Test Znanja

15 Pitanja

Settings
Please wait...
Likovna Umjetnost / Test Znanja

Test predstavlja presjek kroz arhitekturu razdoblja u svrhu samoprovjere općeg znanja učenika.Sva pitanja u testu napravljena su kao pitanja višestrukog izbora, što znači da od 4 ponuđena odgovora treba izabrati jedan koji je točan.Sretno pri rješavanju!


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji grad ima pravilnu ortogonalnu mrežu u svom osnovnom planu?
  • A. 

   Motovun

  • B. 

   Zadar

  • C. 

   Senj

  • D. 

   Beram

 • 2. 
  Kako se zove prozorska ploha sastavljena od raznobojnih staklenih pločica povezanih olovnim okvirima?
  • A. 

   Tambur

  • B. 

   Travej

  • C. 

   Kor

  • D. 

   Vitraj

 • 3. 
  Piano nobile je sastavni dio:
  • A. 

   Samostana

  • B. 

   Dvorca

  • C. 

   Palače

  • D. 

   Domusa

 • 4. 
  Koji grad predstavlja primjer helenističkog urbanizma?
  • A. 

   Delos

  • B. 

   San Gimignano

  • C. 

   Palmanova

  • D. 

   Timgad

 • 5. 
  Prilikom  planiranja idealnog grada, kvadrat ne nalazimo kao osnovni oblik kod:
  • A. 

   Krščanskog grada

  • B. 

   Islamskog grada

  • C. 

   Budističkog grada

  • D. 

   Hinduističkog grada

 • 6. 
  Kako je rješavan odnos tereta i nosača u antičkoj grčkoj arhitekturi?
  • A. 

   Stupovima i gredama

  • B. 

   Stupovima i lukovima

  • C. 

   Stupovima i svodovima

  • D. 

   Stupovima i kupolama

 • 7. 
  Pojam rustika označava vrstu:
  • A. 

   Stuba

  • B. 

   Stropa

  • C. 

   Poda

  • D. 

   Zida

 • 8. 
  Što je narteks?
  • A. 

   Ophod oko oltara

  • B. 

   Usmjerenje kretanja na galeriji

  • C. 

   Zatvoreno predvorje

  • D. 

   Trg ispred crkve

 • 9. 
  Što je transept?
  • A. 

   Gornja granica prostora

  • B. 

   Otvoren prolaz

  • C. 

   Prostorija ispod kora

  • D. 

   Poprečni brod

 • 10. 
  Kod koje građevine su nužno spojene stambena i obrambena funkcija?
  • A. 

   Palača

  • B. 

   Vila

  • C. 

   Dvorac

  • D. 

   Donjon

 • 11. 
  Što citadela ne može biti?
  • A. 

   Kula

  • B. 

   Brežuljak

  • C. 

   Grad

  • D. 

   Svetište

 • 12. 
  Koji je od navedenih principa karakterističan za romaničke crkve?
  • A. 

   Trijangulacija

  • B. 

   Kvadratura

  • C. 

   Adicija

  • D. 

   Interpolacija

 • 13. 
  Kako nazivamo konstruktivni sistem podupirača zidova razvijen u gotici?
  • A. 

   Trompe

  • B. 

   Pandantivi

  • C. 

   Lezene

  • D. 

   Kontrafori

 • 14. 
  Kako nazivamo prve srednjovjekovne karte svijeta?                                     
  • A. 

   AO karte

  • B. 

   IX karte

  • C. 

   IP karte

  • D. 

   TO karte

 • 15. 
  Kojem razdoblju pripada građevina na reprodukciji?
  • A. 

   Romanika

  • B. 

   Gotika

  • C. 

   Renesansa

  • D. 

   Barok