Learning Strand 4 Set 1

60 | Total Attempts: 150

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Learning Strand 4 Set 1

Ang Summative Test na ito ay may 60 katanungan mula sa mga sumusunod na modyuls:Learning Strand 4Pagharap sa StressPagkakaroon ng Magandang Relasyon Sa IbaPakikitungo sa Takot galit at pagkabigoHanda Ka na Bang Mag-asawa? Karapatan at Pananagutan ng KababaihanPasahod at Benipisyo ng Mga ManggagawaMayroon kang 35 minuto para sagutin ito.  


Questions and Answers
 • 1. 
  Nangyayari ang stress kapag nakararanas ka ng tensiyon sa iyong katawan.  Alin sa mga sumusunod ang hindi mo mararamdaman kung ikaw ay nastress?
  • A. 

   Napakalungkot

  • B. 

   Labis na natutuwa

  • C. 

   Nababagot

  • D. 

   Nininerbiyos

 • 2. 
  Iba’t iba ang pinanggagalingan ng stress. Alin sa sumusunod ang maituturing na pinagmumulan ng stress?
  • A. 

   Pagkamatay ng isang kapamilya

  • B. 

   Pagkapanalo sa isang paligsahan

  • C. 

   Pagkuha ng pagsusulit

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 3. 
  Kapag hindi ka nag-aalala, hindi mo mararanasan ang stress. Tama ba o mali?
  • A. 

   Tama, dahil ang stress ay laging iniuugnay sa pag-aalala.

  • B. 

   Mali, dahil parehong nagiging sanhi ng stress ang malulungkot at masasayang bagay, tulad ng labis na pag-aalala o pananabik.

  • C. 

   Tama, dahil sa tuwing nag-aalala ka lamang nakakaranas ng stress.

  • D. 

   Mali, dahil ang pag-aalala ay walang kinalaman sa stress.

 • 4. 
  Alin sa sumusunod ang sintomas ng stress?
  • A. 

   Mga nanlalamig na paa at kamay

  • B. 

   Pananakit ng tiyan

  • C. 

   Labis na pagpapawis

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 5. 
  Nangyayari ang labis na stress kapag naaapektuhan ang iyong katawan dahil sa lubusang pagkagipit. Alin sa sumusunod ang hindi pisikal na patunay ng labis na stress?
  • A. 

   Madalas na sipon

  • B. 

   Pag-iba sa gana ng pagkain

  • C. 

   Nananakit na likod

  • D. 

   Namamagang paa

 • 6. 
  Ito ang ikinikilos mo kapag nakararanas ka ng labis na stress.
  • A. 

   Nagiging mainisin ka at agresibo

  • B. 

   Lagi kang humihikab

  • C. 

   Nagiging mapagpuna ka at depensibo

  • D. 

   Lahat ng sagot na nabanggit

 • 7. 
  Ano ang maaaring mangyari sa isang taong hindi nababawasan ang stress na nararanasan sa mahabang panahon?
  • A. 

   Maaari siyang magkasakit

  • B. 

   Maaari siyang maging desperado at magpakamatay

  • C. 

   Maaari siyang magalit sa lahat pati na sa kaniyang sarili

  • D. 

   Lahat ng sagot na nabanggit

 • 8. 
  Alin sa sumusunod ang hindi mabuting paraan upang mabawasan ang stress?
  • A. 

   Pag-inom ng alak

  • B. 

   Pagkakaroon ng sapat na tulog

  • C. 

   Regular na ehersisyo

  • D. 

   Pagninilay-nilay

 • 9. 
  Nakababawas ng stress ang pagre-relax. Alin sa sumusunod ang hindi magandang paraan ng pagre-relax?
  • A. 

   Pagninilay-nilay

  • B. 

   Panonood ng pelikula

  • C. 

   Pagbabakasyon

  • D. 

   Paninigarilyo

 • 10. 
  Alin sa sumusunod ang maaaring makatulong upang mabawasan ang stress?
  • A. 

   Paniniwala sa iyong kakayahan

  • B. 

   Pag-iisip na masama ang mangyayari

  • C. 

   Kawalan ng tiwala sa sarili

  • D. 

   Awa sa sarili

 • 11. 
  Ang iyong konsepto sa sarili ay tumutukoy sa ____________________.
  • A. 

   Pananaw ng iyong mga kamag-anak sa iyo

  • B. 

   Pananaw ng iyong mga kapamilya sa iyo

  • C. 

   Pananaw mo sa iyong sarili

  • D. 

   Pananaw mo sa iyong pamilya at mga kamag-anak

 • 12. 
  Ang taong mayroong malusog na konsepto sa sarili ay____________________.
  • A. 

   Tinatanggap ang kanyang mga kahinaan

  • B. 

   Tinatanggap ang kahinaan ng ibang mga tao

  • C. 

   Naniniwala sa kanyang mga kaibigan

  • D. 

   Ipinagmamalaki ang kanyang pamilya

 • 13. 
  Nakababawas ng stress ang pagre-relax. Alin sa sumusunod ang hindi magandang paraan ng pagre-relax?
  • A. 

   Pagninilay-nilay

  • B. 

   Panonood ng pelikula

  • C. 

   Pagbabakasyon

  • D. 

   Paninigarilyo

 • 14. 
  Alin sa sumusunod ang maaaring makatulong upang mabawasan ang stress?
  • A. 

   Paniniwala sa iyong kakayahan

  • B. 

   Pag-iisip na masama ang mangyayari

  • C. 

   Kawalan ng tiwala sa sarili

  • D. 

   Awa sa sarili

 • 15. 
  Alin sa mga sumusunod ay katangiang panlipunan?
  • A. 

   Pagiging palakaibigan

  • B. 

   Pagiging dalubhasa sa matematika

  • C. 

   Pagiging palabasa ng libro

  • D. 

   Pagiging manlalaro ng basketbol

 • 16. 
  Alin sa mga sumusunod na pangungusap tungkol sa papapahayag ng sarili ang hindi totoo?
  • A. 

   Dapat mong ihayag ang iyong sarili anumang oras mo gustuhin.

  • B. 

   Dapat mong alamin at intindihin ang iyong mga nararamdaman bago mo ito ipamahagi sa ibang tao.

  • C. 

   Dapat mong ipamahagi sa iba kung ano ang iyong nararamdaman.

  • D. 

   Wala sa mga sagot na naibigay

 • 17. 
  Ang pagpapahayag ng sarili ay makakatulong sa atin na ____________________.
  • A. 

   Alamin ang mga negatibong kaugalian ng mga tao

  • B. 

   Magkaroon ng magandang relasyon sa ibang tao

  • C. 

   Ipamahagi ang ating naiisip at nararamdaman sa ibang tao

  • D. 

   Intindihin ang nararamdaman ng ibang mga tao

 • 18. 
  Alin sa mga sumusunod na pangungusap tungkol sa komunikasyon ang totoo?
  • A. 

   Hindi mo maaaring mabawi ang komunikasyon.

  • B. 

   Ang pakikipag-komunika nang madalas ang pinakamabuting gawin

  • C. 

   Nalulutas ng komunikasiyon ang lahat ng problema

  • D. 

   Ang pakikipagkomunika sa iba ay natural sa karamihan

 • 19. 
  Ang pakikipag-komunika ay maaring di-sinasadya kung _____________.
  • A. 

   Ang ating mga kilos ay mas maraming nasasabi kaysa ating pakikipagkomunikasyon

  • B. 

   Tayo ay may nasasabi na ‘di natin sinasadya

  • C. 

   Nadudulas ang ating dila paminsan-minsan

  • D. 

   Lahat ng sagot na naibigay

 • 20. 
  Kung ikaw ay nakikitungo sa iba, dapat ay kaya mong _______________.
  • A. 

   Pagbasehan ang iyong unang pananaw

  • B. 

   Pagtutukan ang mga negatibong kaugalian ng mga taong ito

  • C. 

   Alamin ang katotohanan tungkol sa mga taong ito bago mo sila husgahan

  • D. 

   Lahat ng sagot na naibigay

 • 21. 
  Ang ibig sabihin ng empathy ay __________________________.
  • A. 

   Pag-unawa sa pananaw ng ibang tao

  • B. 

   Hilingin sa ibang tao na tingnan ang mga bagay sa sariling mong pananaw

  • C. 

   Pagmamalasakit sa isang malungkot na kaibigan

  • D. 

   Wala sa mga sagot na naibigay

 • 22. 
  Kung nais mong mapabuti ang iyong kakayahang makipag-komunika at maki-salamuha sa iba, dapat ay kaya mong _____________________.
  • A. 

   Alamin ang nais mong matamo

  • B. 

   Mag-ensayo kasama ang kaibigan

  • C. 

   Subukan kung ano ang natutuhan mo sa buhay

  • D. 

   Wala sa mga sagot na naibigay

 • 23. 
  Alin sa mga sumusunod ang nagdudulot ng negatibong damdamin?
  • A. 

   ‘di pagkakaunawaan

  • B. 

   Mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay

  • C. 

   Mga suliranin

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 24. 
  Katatapos lamang ni Maria sa mababang paaralan. Nahihirapan siyang magdesisyon kung siya ba’y magpapatuloy sa mataas na paaralan o hindi. Sa isang banda, gusto niyang sa bahay na lamang siya at tumulong sa kanyang ina ngunit gusto rin niyang makakuha ng edukasyon. Hindi niya maaaring gawin itong pareho. Ito ay halimbawa ng anong damdamin?
  • A. 

   Troma

  • B. 

   Pagkaulila

  • C. 

   Pagkalito

  • D. 

   Pagkakasala

 • 25. 
  Ang mga negatibong damdamin ay kailangang harapin dahil __________.
  • A. 

   Hindi tayo mabubuhay ng taliwas dito

  • B. 

   Sila ay banta sa ating katinuan

  • C. 

   Hindi natin ito kainlanman dapat nadadama

  • D. 

   Hindi natin mapapahalagahan ang mabuting damdamin kung ating iniinda ang ganitong damdamin

 • 26. 
  Ano ang kaibahan ng paraan sa pag-angkop na ginagamit ang pagtuon sa suliranin at sa pagtuon sa damdamin?
  • A. 

   Ang una ay nakatuon sa pinanggagalingan ng negatibong damdamin samantalang ang isa ay nakatuon mismo sa negatibong damdamin.

  • B. 

   Ang una ay gumagamit ng walang dahilang pananalakay samantalang ang isa ay hindi

  • C. 

   Nakikita nila ang dahilan ng suliranin sa magkaibang pananaw.

  • D. 

   Walang pagkakaiba ang dalawa.

 • 27. 
  Ang pagdarasal ay isang halimbawa ng ____________ paraan ng pagangkop?
  • A. 

   Pagtuon sa suliranin

  • B. 

   Pagtuon sa emosyon

  • C. 

   Positibo

  • D. 

   Negatibo

 • 28. 
  Ang dagliang paghanap ng hanapbuhay pagkatapos mawala ang dati mong trabaho ay isang paraan ng pag-angkop. Anong paraan ng pag-angkop ang ginagamit mo?
  • A. 

   Pagtuon sa suliranin

  • B. 

   Pagtuon sa emosyon

  • C. 

   Pagtuon sa pagkabalisa

  • D. 

   Pagtuon sa isipan

 • 29. 
  Si Joan ay masyadong nababahala tungkol sa kanyang pagbubuntis dahil takot siyang manganak. Ano ang pinakamabisang paraan upang ito’y kanyang makayanan?
  • A. 

   Pagbabakasyon

  • B. 

   Pagpapahinga

  • C. 

   Pakikipag-away sa kanyang asawa

  • D. 

   Pag-eehersisyo

 • 30. 
  Alin sa mga sumusunod ang hindi maaaring panggalingan ng pag-angkop?
  • A. 

   Panonood ng sine

  • B. 

   Pamamasyal kasama ang mga kaibigan

  • C. 

   Pagtatrabaho ng mas maraming oras

  • D. 

   Pagiging malungkot

 • 31. 
  Sinasabing ang pag-aasawa ay lehitimo o tunay dahil :
  • A. 

   Ito ay pinapayagan at pinagtibay ng batas

  • B. 

   Ang mga di-kasal o hiwalay na tao lamang ang maaaring magpakasal

  • C. 

   Ang mga taong nagpapakasal ay nagmamahalan

  • D. 

   Ito ay isang panghabang-buhay na pagsasama

 • 32. 
  Alin sa mga sumusunod na kasalan ang ipinagdiriwang ng isang hukom o alkalde?
  • A. 

   Simbahang kasalan

  • B. 

   Kasalang sibil

  • C. 

   Kasalang Pantribo

  • D. 

   Kasalang Barangay

 • 33. 
  Alin sa mga sumusunod na pahayag tungkol sa kontrata ng kasal ang hindi totoo?
  • A. 

   Palaging nakasulat ang mga kontrata sa kasal

  • B. 

   Ipinapaliwanag ng kontrata sa kasal ang mga karapatan at obligasyon ng mag-asawa sa isa’t isa

  • C. 

   Kinikilala ng batas ang mga kontrata sa kasal.

  • D. 

   Kinikilala ng simbahan ang mga kontrata sa kasal.

 • 34. 
  Alin sa mga sumusunod na mga pahayag ang wasto sa kinakailangang gulang o taon sa pag-aasawa sa ilalim ng batas-sibil?
  • A. 

   Ang pares ay kinakailangang may 18 gulang o mababa

  • B. 

   Ang pares ay kinakailangang may 18 gulang o pataas.

  • C. 

   Ang lalaki ay dapat may 18 gulang o pataas habang ang babae ay dapat 18 gulang o mababa.

  • D. 

   Wala sa nabanggit

 • 35. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 36. 
  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng isang pares na may pagkakaiba sa pinansyal at katayuan sa buhay ?
  • A. 

   Ang lalaki ay mayaman, ang babae ay mahirap

  • B. 

   Ang lalaki ay 48 gulang, ang babae ay 30

  • C. 

   Katoliko ang lalaki, ang babae ay Saksi ni Jehovah

  • D. 

   Mataba ang lalaki, payat ang babae.

 • 37. 
  Ang pagtugon sa pangangailangan ng iyong kabiyak ay isang palatandaan ng:
  • A. 

   Pag-aalaga

  • B. 

   Pag-uunawa

  • C. 

   Pagtutulungan

  • D. 

   Katapatan

 • 38. 
  Alin sa mga sumusunod na pahayag tungkol sa pagpapawalang-bisa ang totoo?
  • A. 

   HIndi magkatulad ang pagpapawalang-bisa sa ilalim ng batas na sibil at ng simbahan.

  • B. 

   Maaaring mapawalang-bisa ng batas ng simbahan ang isang kasalan.

  • C. 

   Ang pagwawalang-bisa sa sibil at simbahan ay magkatulad

  • D. 

   Ang pagsawalang bisa ay katulad ng diborsiyo.

 • 39. 
  Ano ang mga magkatulad na paghahanda sa kasal ng batas sibil at ng simbahan?
  • A. 

   Mga kinakailangang dokumento

  • B. 

   Ang seremonya

  • C. 

   Ang pagdalo sa isang seminar o pulong na pagpapayo

  • D. 

   Wala sa itaas.

 • 40. 
  Alin sa mga sumusunod ang pakinabang ng pagtakda ng kasal sa katapusan ng lingo o sa mga araw ng Sabado o Linggo?
  • A. 

   Ang halaga ng mga pangangailangan sa kasal ay mas mura

  • B. 

   Mas may pagkakataon ang mga bisitang nakatira sa labas ng Maynila na makadalo

  • C. 

   Mas madaling gumawa ng reserba sa mga hotel at simbahan

  • D. 

   Wala sa itaas.

 • 41. 
  Alin sa mga sumusunod ang hindi tinaguriang karahasang pisikal laban sa mga kababihan?
  • A. 

   Ang pagtulak sa asawa

  • B. 

   Paghuhubad sa kapatid na babae sa harap ng maraming tao

  • C. 

   Pagtawag sa babae na isang puta

  • D. 

   Tanggalan ng karapatang magmana ang isang anak

 • 42. 
  Karaniwang hindi nagsusumbong ng binubugbog na asawa dahil_______.
  • A. 

   Nahihiya at ayaw masabing hindi siya tapat sa kanyang asawa

  • B. 

   Takot na hindi siya bigyan ng pinansyal na suporta ng kanyang asawa

  • C. 

   Hindi pantay ang pagpapairal ng batas

  • D. 

   Mas kinikilingan ng lipunan ang mga kalalakihan

 • 43. 
  Alin sa mga sumusunod ang matuturing na isang uri ng pang-ekonomiyang pag-aabuso sa mga kababaihan?
  • A. 

   Iwanan siyang maraming utang na babayaran

  • B. 

   Pilitin siyang ibigay ang buong sahod niya

  • C. 

   Patigilin sa kanyang pagtatrabaho

  • D. 

   Lahat ng sa itaas

 • 44. 
  Alin sa mga sumusunod ang isang uri ng sexual harassment?
  • A. 

   Pagsipol sa isang babaing dumadaan

  • B. 

   Pagbibigay ng mga masasamang komento

  • C. 

   Pagtitig, at pagtingin nang may pagnanasa sa isang babae

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 45. 
  Ang sumusunod ay haka-haka lamang tungkol sa panggagahasa maliban sa:
  • A. 

   Isang krimeng sekswal ang panggagahasa

  • B. 

   Lihim na nagnanais na magahasa ang mga babae

  • C. 

   Pinag-isipang mabuti ang panggagahasa bago isinagawa

  • D. 

   Hindi mangyayari ang panggagahasa sa isang may tamang gulang kung walang itong pahintulot.

 • 46. 
  Maaaring masugpo ang paglabag sa mga karapatan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng ______.
  • A. 

   Pagsasagawa ng mga batas

  • B. 

   Mga patakarang administratibo

  • C. 

   Matinding pagpapalaganap ng mga tamang impormasyon

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 47. 
  Alin sa mga sumusunod ang hind kasali sa grupo?
  • A. 

   GABRIELA

  • B. 

   National Council for Women

  • C. 

   National Council of Churches in the Philippines

  • D. 

   Philippine Association of University Women

 • 48. 
  Isang organisasyon ng mga kababaihan ang GABRIELA na nagmula pa sa Estados Unidos at may sangay dito sa Pilipinas. Ang mga sumusunod ay kanilang mga pinagkaka-abalahan, maliban lamang sa:
  • A. 

   Pagbebenta ng mga kabataan sa iba’t ibang mga bansa

  • B. 

   Paglalako ng sex

  • C. 

   Pagkakaroon ng asawa sa pamamagitan ng koreo

  • D. 

   Relasyong pangkasarian sa bansa ng Asya at Amerika

 • 49. 
  Alin sa mga sumusunod ang totoo ayon sa Pahayag ng UN tungkol sa Karapatang Pantao?
  • A. 

   Katulad ng mga kalalakihan, may karapatan ding mamili ng kanilang mapapangasawa ang mga kababaihan.

  • B. 

   May pantay na karapatan ang mga babae at lalaki ukol sa pag-aasawa at ganoon din sa kanilang paghihiwalay.

  • C. 

   Higit na malaki ang karapatan ng mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan tungkol sa kanilang mga anak.

  • D. 

   May karapatan ng mga kababaihan na magkaroon ng pag-aari na propyedad, pamahalaan ang mga ito, gamitin sa pagsasaya, o ipamana at ibenta ang mga ito.

 • 50. 
  Maaaring kuwentahin ang iyong ______________ sa pamamagitan ng pormulang: suweldo bawat oras × porsiyentong singil sa overtime × bilang ng mga oras ng overtime work.
  • A. 

   Suweldo bawat oras

  • B. 

   Arawang suweldo

  • C. 

   Overtime pay

  • D. 

   Buwanang suweldo

 • 51. 
  Alin sa mga sumusunod na ahensya ng pamahalaan ang sumusuporta sa tamang pamamahala ng mga karapatan at pananagutan ng mga kababaihan?
  • A. 

   Department of Tourism

  • B. 

   Department of Labor and Employment

  • C. 

   Bureau of Women and Young Workers

  • D. 

   Bureau of Social Amelioration for Women

 • 52. 
  Ang ______________ ang ahensiya na nagbibigay ng insurance at mga benepisyo sa mga kawani ng pamahalaan.
  • A. 

   Employees’ Compensation Committee

  • B. 

   Government Service Insurance System (GSIS)

  • C. 

   Social Security System (SSS)

  • D. 

   Pribadong kompanya

 • 53. 
  Kung nagtrabaho ka ng overtime sa mga pangkaraniwang araw, mababayaran ka ng kaukulang halaga sa bawat oras na tinrabaho mo na may dagdag na _______________.
  • A. 

   30%

  • B. 

   50%

  • C. 

   40%

  • D. 

   25%

 • 54. 
  Tinatawag na ________________ ang halagang binabawas ng iyong amo mula sa iyong suweldo.
  • A. 

   Kaltas o deduction

  • B. 

   Porsiyento

  • C. 

   Overtime pay

  • D. 

   Sahod

 • 55. 
  Pinapayagan ka ng kaukulang bilang ng di-pagpasok sa trabaho dulot ng pagkakasakit dahil sa iyong ________________.
  • A. 

   Vacation leave

  • B. 

   Sick leave

  • C. 

   Leave without pay

  • D. 

   Absence without leave

 • 56. 
  Ang _______________ ang ahensiya na nagbibigay ng insurance at mga benepisyo sa mga manggagawa ng mga pribadong kompanya.
  • A. 

   Employees’ Compensation Committee

  • B. 

   Government Service Insurance System (GSIS)

  • C. 

   Social Security System (SSS)

  • D. 

   Pribadong kompanya

 • 57. 
  Tinatawag na _______________ ang minsanang bigay na sahod na may halagang katumbas ng tinantiyang halaga ng pinsalang natamo ng isang tao.
  • A. 

   Hospitalization benefit

  • B. 

   Buwanang ambag o monthly contribution

  • C. 

   Pagiging baldado o incapacitation

  • D. 

   Lump sum

 • 58. 
  Itinuturing ng SSS/GSIS bilang _________________ ang ganap na pagkabulag ng dalawang mata, pagkawala ng parehong paa o parehong kamay, permanente at lubusang pagkalumpo ng parehong binti o parehong braso at pinsala sa utak na nauwi sa pagkasira ng isipan.
  • A. 

   Permanent total disabilities

  • B. 

   Permanent partial disabilities

  • C. 

   Incapacity

  • D. 

   Work-related accidents

 • 59. 
  Tinatawag na ____________________ ang pinakamababang sahod na maaaring tanggapin ng isang manggagawa.
  • A. 

   Suweldo bawat oras

  • B. 

   Arawang suweldo

  • C. 

   Buwanang suweldo

  • D. 

   Minimum wage

 • 60. 
  Maaaring mahanap sa _______________ ang mga batas na sumasakop sa mga benepisyong matatanggap ng mga manggagawa mula sa SSS.
  • A. 

   Pay slip

  • B. 

   Employees’ Compensation and State Insurance Fund

  • C. 

   Aklat Apat

  • D. 

   Labor Code