Learning Strand 4 Set 1

60 | Total Attempts: 310

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Learning Strand 4 Set 1

Ang Summative Test na ito ay may 60 katanungan mula sa mga sumusunod na modyuls:Learning Strand 4Pagharap sa StressPagkakaroon ng Magandang Relasyon Sa IbaPakikitungo sa Takot galit at pagkabigoHanda Ka na Bang Mag-asawa? Karapatan at Pananagutan ng KababaihanPasahod at Benipisyo ng Mga ManggagawaMayroon kang 35 minuto para sagutin ito.  


Questions and Answers
 • 1. 
  Nangyayari ang stress kapag nakararanas ka ng tensiyon sa iyong katawan.  Alin sa mga sumusunod ang hindi mo mararamdaman kung ikaw ay nastress?
  • A. 

   Napakalungkot

  • B. 

   Labis na natutuwa

  • C. 

   Nababagot

  • D. 

   Nininerbiyos

 • 2. 
  Iba’t iba ang pinanggagalingan ng stress. Alin sa sumusunod ang maituturing na pinagmumulan ng stress?
  • A. 

   Pagkamatay ng isang kapamilya

  • B. 

   Pagkapanalo sa isang paligsahan

  • C. 

   Pagkuha ng pagsusulit

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 3. 
  Kapag hindi ka nag-aalala, hindi mo mararanasan ang stress. Tama ba o mali?
  • A. 

   Tama, dahil ang stress ay laging iniuugnay sa pag-aalala.

  • B. 

   Mali, dahil parehong nagiging sanhi ng stress ang malulungkot at masasayang bagay, tulad ng labis na pag-aalala o pananabik.

  • C. 

   Tama, dahil sa tuwing nag-aalala ka lamang nakakaranas ng stress.

  • D. 

   Mali, dahil ang pag-aalala ay walang kinalaman sa stress.

 • 4. 
  Alin sa sumusunod ang sintomas ng stress?
  • A. 

   Mga nanlalamig na paa at kamay

  • B. 

   Pananakit ng tiyan

  • C. 

   Labis na pagpapawis

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 5. 
  Nangyayari ang labis na stress kapag naaapektuhan ang iyong katawan dahil sa lubusang pagkagipit. Alin sa sumusunod ang hindi pisikal na patunay ng labis na stress?
  • A. 

   Madalas na sipon

  • B. 

   Pag-iba sa gana ng pagkain

  • C. 

   Nananakit na likod

  • D. 

   Namamagang paa

 • 6. 
  Ito ang ikinikilos mo kapag nakararanas ka ng labis na stress.
  • A. 

   Nagiging mainisin ka at agresibo

  • B. 

   Lagi kang humihikab

  • C. 

   Nagiging mapagpuna ka at depensibo

  • D. 

   Lahat ng sagot na nabanggit

 • 7. 
  Ano ang maaaring mangyari sa isang taong hindi nababawasan ang stress na nararanasan sa mahabang panahon?
  • A. 

   Maaari siyang magkasakit

  • B. 

   Maaari siyang maging desperado at magpakamatay

  • C. 

   Maaari siyang magalit sa lahat pati na sa kaniyang sarili

  • D. 

   Lahat ng sagot na nabanggit

 • 8. 
  Alin sa sumusunod ang hindi mabuting paraan upang mabawasan ang stress?
  • A. 

   Pag-inom ng alak

  • B. 

   Pagkakaroon ng sapat na tulog

  • C. 

   Regular na ehersisyo

  • D. 

   Pagninilay-nilay

 • 9. 
  Nakababawas ng stress ang pagre-relax. Alin sa sumusunod ang hindi magandang paraan ng pagre-relax?
  • A. 

   Pagninilay-nilay

  • B. 

   Panonood ng pelikula

  • C. 

   Pagbabakasyon

  • D. 

   Paninigarilyo

 • 10. 
  Alin sa sumusunod ang maaaring makatulong upang mabawasan ang stress?
  • A. 

   Paniniwala sa iyong kakayahan

  • B. 

   Pag-iisip na masama ang mangyayari

  • C. 

   Kawalan ng tiwala sa sarili

  • D. 

   Awa sa sarili

 • 11. 
  Ang iyong konsepto sa sarili ay tumutukoy sa ____________________.
  • A. 

   Pananaw ng iyong mga kamag-anak sa iyo

  • B. 

   Pananaw ng iyong mga kapamilya sa iyo

  • C. 

   Pananaw mo sa iyong sarili

  • D. 

   Pananaw mo sa iyong pamilya at mga kamag-anak

 • 12. 
  Ang taong mayroong malusog na konsepto sa sarili ay____________________.
  • A. 

   Tinatanggap ang kanyang mga kahinaan

  • B. 

   Tinatanggap ang kahinaan ng ibang mga tao

  • C. 

   Naniniwala sa kanyang mga kaibigan

  • D. 

   Ipinagmamalaki ang kanyang pamilya

 • 13. 
  Nakababawas ng stress ang pagre-relax. Alin sa sumusunod ang hindi magandang paraan ng pagre-relax?
  • A. 

   Pagninilay-nilay

  • B. 

   Panonood ng pelikula

  • C. 

   Pagbabakasyon

  • D. 

   Paninigarilyo

 • 14. 
  Alin sa sumusunod ang maaaring makatulong upang mabawasan ang stress?
  • A. 

   Paniniwala sa iyong kakayahan

  • B. 

   Pag-iisip na masama ang mangyayari

  • C. 

   Kawalan ng tiwala sa sarili

  • D. 

   Awa sa sarili

 • 15. 
  Alin sa mga sumusunod ay katangiang panlipunan?
  • A. 

   Pagiging palakaibigan

  • B. 

   Pagiging dalubhasa sa matematika

  • C. 

   Pagiging palabasa ng libro

  • D. 

   Pagiging manlalaro ng basketbol

 • 16. 
  Alin sa mga sumusunod na pangungusap tungkol sa papapahayag ng sarili ang hindi totoo?
  • A. 

   Dapat mong ihayag ang iyong sarili anumang oras mo gustuhin.

  • B. 

   Dapat mong alamin at intindihin ang iyong mga nararamdaman bago mo ito ipamahagi sa ibang tao.

  • C. 

   Dapat mong ipamahagi sa iba kung ano ang iyong nararamdaman.

  • D. 

   Wala sa mga sagot na naibigay

 • 17. 
  Ang pagpapahayag ng sarili ay makakatulong sa atin na ____________________.
  • A. 

   Alamin ang mga negatibong kaugalian ng mga tao

  • B. 

   Magkaroon ng magandang relasyon sa ibang tao

  • C. 

   Ipamahagi ang ating naiisip at nararamdaman sa ibang tao

  • D. 

   Intindihin ang nararamdaman ng ibang mga tao

 • 18. 
  Alin sa mga sumusunod na pangungusap tungkol sa komunikasyon ang totoo?
  • A. 

   Hindi mo maaaring mabawi ang komunikasyon.

  • B. 

   Ang pakikipag-komunika nang madalas ang pinakamabuting gawin

  • C. 

   Nalulutas ng komunikasiyon ang lahat ng problema

  • D. 

   Ang pakikipagkomunika sa iba ay natural sa karamihan

 • 19. 
  Ang pakikipag-komunika ay maaring di-sinasadya kung _____________.
  • A. 

   Ang ating mga kilos ay mas maraming nasasabi kaysa ating pakikipagkomunikasyon

  • B. 

   Tayo ay may nasasabi na ‘di natin sinasadya

  • C. 

   Nadudulas ang ating dila paminsan-minsan

  • D. 

   Lahat ng sagot na naibigay

 • 20. 
  Kung ikaw ay nakikitungo sa iba, dapat ay kaya mong _______________.
  • A. 

   Pagbasehan ang iyong unang pananaw

  • B. 

   Pagtutukan ang mga negatibong kaugalian ng mga taong ito

  • C. 

   Alamin ang katotohanan tungkol sa mga taong ito bago mo sila husgahan

  • D. 

   Lahat ng sagot na naibigay

 • 21. 
  Ang ibig sabihin ng empathy ay __________________________.
  • A. 

   Pag-unawa sa pananaw ng ibang tao

  • B. 

   Hilingin sa ibang tao na tingnan ang mga bagay sa sariling mong pananaw

  • C. 

   Pagmamalasakit sa isang malungkot na kaibigan

  • D. 

   Wala sa mga sagot na naibigay

 • 22. 
  Kung nais mong mapabuti ang iyong kakayahang makipag-komunika at maki-salamuha sa iba, dapat ay kaya mong _____________________.
  • A. 

   Alamin ang nais mong matamo

  • B. 

   Mag-ensayo kasama ang kaibigan

  • C. 

   Subukan kung ano ang natutuhan mo sa buhay

  • D. 

   Wala sa mga sagot na naibigay

 • 23. 
  Alin sa mga sumusunod ang nagdudulot ng negatibong damdamin?
  • A. 

   ‘di pagkakaunawaan

  • B. 

   Mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay

  • C. 

   Mga suliranin

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 24. 
  Katatapos lamang ni Maria sa mababang paaralan. Nahihirapan siyang magdesisyon kung siya ba’y magpapatuloy sa mataas na paaralan o hindi. Sa isang banda, gusto niyang sa bahay na lamang siya at tumulong sa kanyang ina ngunit gusto rin niyang makakuha ng edukasyon. Hindi niya maaaring gawin itong pareho. Ito ay halimbawa ng anong damdamin?
  • A. 

   Troma

  • B. 

   Pagkaulila

  • C. 

   Pagkalito

  • D. 

   Pagkakasala

 • 25. 
  Ang mga negatibong damdamin ay kailangang harapin dahil __________.
  • A. 

   Hindi tayo mabubuhay ng taliwas dito

  • B. 

   Sila ay banta sa ating katinuan

  • C. 

   Hindi natin ito kainlanman dapat nadadama

  • D. 

   Hindi natin mapapahalagahan ang mabuting damdamin kung ating iniinda ang ganitong damdamin

Back to Top Back to top