Learning Strand 3 Set 1

60 | Total Attempts: 294

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Learning Strand 3 Set 1

Ang Summative Test na ito ay may 60 katanungan mula sa mga sumusunod na modyuls:Learning Strand 3Ang KooperatibaLigtas Ba Ang Iyong PaggawaManggagawang PinoyMga Ideya Tungkol sa MapagkakaitaanPagkakaroon ng Sariling GulayanProdukto at SerbisyoMayroon kang 35 minuto para sagutin ito. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang mga taong sama-samang kumikilos para makamit ang panlahatang layunin ang
  • A. 

   Makikialam lamang sa isa’t isa at walang mapapala

  • B. 

   maraming makakamit kung puspusang kikilos nang sama-sama para sa panlahatang kabutihan

  • C. 

   Walang mararating kung wala ang mayamang miyembro na makapagbigay ng perang kakailanganin nila

  • D. 

   Makapagkamit ng kahit anong bagay anuman ang kanilang pakikitungo sa isa’t isa at sa kanilang gawain

 • 2. 
  Malaki ang pangangailangang magkaroon ng kooperatiba sa mga komunidad kung saan, maliban sa
  • A. 

   Mahihirap ang tao at walang sapat na kakayahan para matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan

  • B. 

   May trabaho ang mga tao at kaya nitong magpaaral ng kanilang mga anak

  • C. 

   Walang gaanong serbisyong pampubliko tulad ng kuryente at tubig

  • D. 

   Wala sa nabanggit

 • 3. 
  Kaswal na manggagawa si Mang Bogart at hindi sapat ang kanyang kinikita upang mapaaral niya ang mga anak. Walang trabaho si Mang Kiko at hindi makakakain ng tatlong beses sa isang araw ang kanyang pamilya. Makakatulong ang isang kooperatiba kina Mang Bogart at Mang Kiko sa pamamagitan ng .., maliban sa
  • A. 

   Pagbibigay ng oportunidad na mapaunlad ang kanilang kabuhayan

  • B. 

   Pagbibigay sa kanila ng pagsasanay para magkaroon ng kapakipakinabang na kasanayan

  • C. 

   Pag-iinggit sa kanila sa tagumpay ng ibang mga miyembro ng komunidad

  • D. 

   Wala sa nabanggit

 • 4. 
  May isang tindahan lamang ang Barangay Malayo na nagbebenta ng mga pangangailangang pang-araw-araw. Bumibili sa tindahang ito sa mataas na presyo o kaya’y nagbibyahe pa nang malayo papuntang poblasyon para makabili ng mas murang produkto ang mga nakatira dito. Makakatulong ang isang kooperatiba sa Barangay Malayo sa pamamagitan ng 
  • A. 

   Pagbili ng isang dyip na magagamit ng mga taga-barangay para makapunta sa mga tindahan sa poblasyon

  • B. 

   Pagtatayo ng isang tindahan sa komunidad na magbebenta ng mga produkto sa makatwirang presyo

  • C. 

   Paggawa ng daan upang mabilis na makarating sa poblasyon

  • D. 

   Pagtuturo sa mga miyembro nito na kaunti lamang ang ikonsumo o pagkasyahin na lamang ang kakaunti

 • 5. 
   May kasanayan sa pagbuburda ang mga taga-Barangay Sampaguita. May mga order sa kanila ang maraming tindahan sa Maynila. Pero wala silang sapat na puhunan para makabili ng tela at sinulid. Wala silang magawa kundi umutang ng pampuhunan sa mga usurero na nagpapatong ng napakataas na interes. Makakatulong sa Barangay Sampaguita ang isang kooperatiba sa pamamagitan ng . . .
  • A. 

   Pakikipag-usap sa mga usurero na huwag magpatong ng mataas na interes

  • B. 

   Ipaalam sa mga tao na may iba pang usurero na may mas mababang patong na interes

  • C. 

   Pagpapautang sa mga taga-barangay at pagpapatong ng mas mababa at mas makatwirang interes

  • D. 

   Pagtuturo sa mga taga-barangay ng iba pang posibleng mapagkakakitaan.

 • 6. 
  Kooperatibang bumibili at nagbebenta ng mga produkto sa mga miyembro at di miyembro
  • A. 

   Kooperatibang pangmamimili

  • B. 

   Kooperatibang nagpapautang

  • C. 

   Kooperatibang multi-purpose

  • D. 

   Kooperatibang panserbisyo

 • 7. 
  Kooperatibang may dalawa o higit pa sa dalawang negosyo na kapareho ng mga negosyo ng iba pang uri ng kooperatiba
  • A. 

   Kooperatibang pangmamimili

  • B. 

   Kooperatibang nagpapautang

  • C. 

   Kooperatibang multi-purpose

  • D. 

   Kooperatibang panserbisyo

 • 8. 
  Kooperatibang nagpapautang sa mga miyembro at naghihikayat sa kanila na mag-impok
  • A. 

   Kooperatibang pangmamimili

  • B. 

   Kooperatibang nagpapautang

  • C. 

   Kooperatibang multi-purpose

  • D. 

   Kooperatibang panserbisyo

 • 9. 
  Kooperatibang nagbibigay ng iba’t ibang uri ng serbisyo tulad ng medikal, kuryente at transportasyon
  • A. 

   Kooperatibang pangmamimili

  • B. 

   Kooperatibang nagpapautang

  • C. 

   Kooperatibang multi-purpose

  • D. 

   Kooperatibang panserbisyo

 • 10. 
  Kooperatibang nagpoprodyus ng mga pang-agrikultura at industriyang produkto
  • A. 

   Kooperatibang pangmamimili

  • B. 

   Kooperatibang pamprodukto

  • C. 

   Kooperatibang multi-purpose

  • D. 

   Kooperatibang nagpapautang

 • 11. 
  Sa isang kooperatiba, nagtutulungan ang bawat miyembro at _____________
  • A. 

   Isinasaisantabi ang kanilang mga personal na layunin

  • B. 

   Sinisikap din nilang kamtin ang kanilang mga personal na layunin sa pagsapi sa kooperatiba

  • C. 

   Walang napapala para sa kanilang sarili

  • D. 

   Wala sa nabanggit

 • 12. 
  Makakatulong ang kooperatiba sa mga komunidad kung saan ___________.
  • A. 

   Ang tanging mapagkukunan ng puhunan para sa maliliit na negosyo ay ang mga usurerong nagpapatong ng napakataas na interes

  • B. 

   Iilan lamang ang mga tindahang nagbebenta ng pang-araw-araw na pangangailangan sa makatwirang presyo

  • C. 

   Nahihirapan ang mga magsasaka na makabili ng mahuhusay na kagamitang pansaka at mga suplay sa makatwirang presyo

  • D. 

   Lahat ng sagot

 • 13. 
  Alin sa sumusunod ang hindi naglalarawan ng isang kooperatiba?
  • A. 

   Rehistradong organisasyon ito na binubuo ng di bababa sa 15 miyembro.

  • B. 

   Nagkakaisa sa isang hangarin ang mga miyembro.

  • C. 

   Inubliga ng mga mayor ang mga miyembro na sumapi sa kooperatiba.

  • D. 

   Pinagsasama-sama ng mga miyembro ang kanilang yaman upang magkaroon ng puhunan ang kooperatiba.

 • 14. 
  Sino ang may karapatang tumanggap ng patronage refund?
  • A. 

   Lahat ng miyembro ng kooperatiba.

  • B. 

   Mga miyembrong bumibili ng produkto at gumagamit ng serbisyo ng kooperatiba, o kaya’y mga miyembrong tumatangkilik lamang sa negosyo ng kanilang kooperatiba.

  • C. 

   Mga miyembrong dumadalo sa lahat ng pulong ng kooperatiba.

  • D. 

   Mga miyembro at di miyembrong bumibili ng produkto at gumagamit ng serbisyo ng kooperatiba

 • 15. 
  Alin sa sumusunod ang naglalarawan ng patronage refund?
  • A. 

   Pera ito na ibinigay sa iyo ng kooperatiba kapag ibinalik mo ang biniling produktong may depekto.

  • B. 

   Interes ito ng ipinuhunan ng isang miyembro sa kooperatiba.

  • C. 

   Parte ito ng isang miyembro sa kita ng kanyang kooperatiba kung bumibili siya ng mga produkto at gumamit ng serbisyo ng kanyang kooperatiba.

  • D. 

   Kinita ito ng isang miyembro pagkatapos ng kanyang pagsanay sa kapakipakinabang na kasanayan sa kooperatiba.

 • 16. 
  Anu-ano ang makikita sa Mga Artikulo ng Kooperasyon?, maliban sa
  • A. 

   Mga posisyon at tungkulin ng mga opisyal o pamunuan

  • B. 

   Layunin at hangarin ng kooperatiba

  • C. 

   Pangalan at tirahan ng mga tagapagtatag

  • D. 

   Wala sa nabanggit

 • 17. 
  Kung ikaw ay mayroong negosyo, paano ka makapagbibigay ng dekalidad na serbisyo?
  • A. 

   Makisimpatiya sa kostumer.

  • B. 

   Tugunan ang mga pangangailangan ng kostumer.

  • C. 

   Siguruhing maganda ang serbisyo at produkto.

  • D. 

   Lahat ng sagot

 • 18. 
  Alin sa sumusunod ang hindi kasama sa mga dokumentong kailangang isumite para sa rehistrasyon ng kooperatiba?
  • A. 

   Mga Patakarang-panloob o Batas ng Kooperatiba

  • B. 

   Mga Artikulo ng Kooperasyon

  • C. 

   Economic Survey

  • D. 

   Business permit

 • 19. 
  Alin ang hindi paraan sa pagtatatag ng isang kooperatiba?
  • A. 

   Pagbuo ng isang core group o batayang pangkat

  • B. 

   Pagsasagawa ng pre-membership seminar

  • C. 

   Pagbabayad ng Buwis

  • D. 

   Pagsusumite ng mga mahahalagang dokumento sa Cooperative Development Authority

 • 20. 
  Ano ang unang ibinibigay sa biktima ng aksidente upang mabawasan ang sakit na nararamdaman at mailigtas ang biktima kung walang doktor?
  • A. 

   Antibiotiko

  • B. 

   Pangunang lunas

  • C. 

   Oxygen

  • D. 

   Pagsasanay sa pangunang lunas

 • 21. 
  Tungkol saan ang Article 162 ng Batas sa Paggawa o Labor Code
  • A. 

   Karapatan ng manggagawa sa ligtas at maayos na kapaligiran sa lugar ng paggawa

  • B. 

   Karapatan ng mga babae at mga anak sa lugar ng paggawa

  • C. 

   Istandard na estruktura at disenyo ng gusali

  • D. 

   Serbisyong pangkalusugan para sa mga manggagawa

 • 22. 
  Alin sa sumusunod ang hindi halimbawa ng paalaala o babala para sa kaligtasan?
  • A. 

   Panganib! Malalim na Hukay (Danger! Deep Excavation)

  • B. 

   Mag-ingat sa mga Bumabagsak na Bagay o Labi (Watch Out for Falling Debris)

  • C. 

   Huminto at Mag-ingat (Park at Your Own Risk)

  • D. 

   Palikuran (Rest Room)

 • 23. 
  Ano ang ginagamit ng mga mananahi upang maiwasang matusok ng karayom habang nananahi?
  • A. 

   Didal o thimble

  • B. 

   Salaming pangkaligtasan (safety glasses)

  • C. 

   Guwantes

  • D. 

   Mapurol na karayom

 • 24. 
  Bilang isang kostumer, anu-ano ang mga pangangailangan mo sa isang produktong bibilhin?
  • A. 

   mura

  • B. 

   Maganda

  • C. 

   Matibay

  • D. 

   Mamahalin

 • 25. 
  Bakit mahalaga ang mga paalaala ukol sa kaligtasan?
  • A. 

   Sapagkat ang mga ito ay nagpapahiwatig ng mga mensahe.

  • B. 

   Sapagkat ang mga ito ay nagtataguyod ng ligtas at maayos na lugar ng paggawa

  • C. 

   Sapagkat ang mga ito ay nagpapadali sa ating trabaho.

  • D. 

   Sapagkat ang mga ito ay nakalagay sa lugar na nakikita ng lahat.

Back to Top Back to top