Lagumang Pagsusulit Sa Kasaysayan Ng Daigdig

30
Lagumang Pagsusulit Sa Kasaysayan Ng Daigdig

Piliin  ang titik ng pinakawastong sagot.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Ang lahat ng nasa ibaba ay katangian ng bourgeoisie noong Gitnang Panahon MALIBAN sa ___.
  • A. 

   Mayayaman at kabilang sa uring maharlika at kaparian

  • B. 

   Tinaguriang middle class o panggitnang uri

  • C. 

   Nagmula sa mga banker at mangangalakal sa mga bayan at lungsod

  • D. 

   Nagamit ang propesyon at panulat sa pagbubunsod ng rebolusyong pampulitika at pang-ekonomiya

 • 2. 
  Isang pilosopiyang pang-ekonomiko na nagsasaad na ang yaman at kapangyarihan ng isang bansa ay batay sa dami ng kanyang ginto at pilak.
  • A. 

   Animismo

  • B. 

   Humanismo

  • C. 

   Merkantilismo

  • D. 

   Pyudalismo

 • 3. 
  Ang pinakapuso ng kilusang Renaissance at nakatuon sa mga materyal at sekular na bagay ay ang __.
  • A. 

   Pyudalismo

  • B. 

   Animismo

  • C. 

   Merkantilismo

  • D. 

   Humanismo

 • 4. 
  Kung si Francesco Petrarch ay "Ama ng Humanismo" , sino naman ang binansagang "Prinsipe ng mga Humanista?"
  • A. 

   Desiderius Erasmus

  • B. 

   Giovanni Boccacio

  • C. 

   Raphael Santi

  • D. 

   Rodulf Agricola

 • 5. 
  Bakit itinuring na batik sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko ang Inquisition?
  • A. 

   Napigilan nito ang paglaganap ng Protestant Reformation sa timog Europe.

  • B. 

   Ang mga kalupitang ginawa ng Inquisition ay humantong sa maraming kamatayan ng walang sala.

  • C. 

   Nasugpo nito ang mga salungat sa alituntunin ng Katolisismo.

  • D. 

   Nagkaroon ng maraming kaaway ang Simbahang Katoliko.

 • 6. 
  Dating sundalong tumalikod sa karahasan at naging tagapagtatag ng Society of Jesus.
  • A. 

   St. Francis Xavier

  • B. 

   St. Ignatius de Loyola

  • C. 

   Pope Gregory VII

  • D. 

   Pope Paul III

 • 7. 
  Alin ang tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari? I. schism sa Simbahang Katoliko II. pagtawag ni Pope Paul III sa Council of Trent III. pagkabit ni Martin Luther ng Ninety-Five Theses sa pinto ng Wittenberg Church
  • A. 

   I - II - III

  • B. 

   II - I - III

  • C. 

   III - I - II

  • D. 

   I - III - II

 • 8. 
  Sina Leonardo da Vinci , Michaelangelo Buonarotti , Raphael Santi at Titian ay mga pangunahing personalidad na natanyag sa aling larangan noong panahon ng Renaissance?
  • A. 

   Edukasyon

  • B. 

   Agham

  • C. 

   Sining

  • D. 

   Panitikan

 • 9. 
  Alin sa mga sumusunod ang naging pangunahing resulta nang hindi pabulaanan ni Martin Luhter ang kanyang mga aral ng Protestantismo?
  • A. 

   Binansagang "Protestante" ang mga kalaban ng Katolisismo.

  • B. 

   Naganap ang isang digmaang panrelihiyon sa Germany.

  • C. 

   Nag-alsa ang mga magsasaka sa Germany laban sa kanilang panginoon.

  • D. 

   Binansagan siyang "erehe" ng Simbahang Katoliko.

 • 10. 
  Akda ito ni Machiavelli na bumubuod sa prinsipyong "The end justifies the means."
  • A. 

   The Prince

  • B. 

   Songbook

  • C. 

   The Courtier

  • D. 

   Don Quixote dela Mancha

 • 11. 
  Bago ang Repormasyon , nakadagdag ang s_____ sa patuloy na paghina ng impluwensya ng Simbahang Katoliko.
 • 12. 
  Upang maunawaan ang tunay na diwa ng kaligtasan , inakyat ni Martin Luther ang P _____        S ______.
 • 13. 
  Ang A _________     C________ na akda ni Philip Melanchton ay naglalaman ng mga turo ng Simbahang Lutheran.
 • 14. 
  Sa Second Diet of Augsburg noong 1529, ibinansag ang P_________  sa mga kalaban ng Katolisismo.
 • 15. 
  I ____________ ang tawag sa ipinagbibiling kapatawaran.
 • 16. 
  S________ ang tawag sa pagbibili ng pwesto sa mga Simbahan.
 • 17. 
  Tuluiyang winakasan ng P _________     o__    A____________   ang sigalot panrelihiyon sa Germany.
 • 18. 
  Matapos salungatin ni Martin Luther sina Emperador Charles V at Pope Leo X, binansagan ang repormistang E_______.
 • 19. 
  Naging pinuno ng England si E____________. ang naging anak ni Henry VIII kay Anne Boleyn.
 • 20. 
  Hinamon ni J____     E___ si Andrew Karlstadt noong Hulyo 1519 sa isang debate hinggil sa indulhensya.
 • 21. 
  Ang Renaissance ay nagmula sa salitang Pranses na nangangahulugang "rebirth."
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Isa sa mga maharlikang nagtaguyod ng Renaissance ay si Lorenzo d' Medici.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Ang Renaissance ay nagmula sa italy bunsod ng iba't ibang kadahilanan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Si St. Ignatius de Loyola ay tinaguriang "Apostle of the Indies."
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Ang Ninety-Five Theses ay listahan ng mga aklat na ipinagbabawal basahin sa mga Katoliko.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 26. 
  Bilang utgon sa mga Protestante, inilunsad ng mga Katoliko ang Reformation.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 27. 
  Nanguna si John Knox sa pagpapalaganap ng Protestantismo sa Switzerland.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 28. 
  Nakarating kay Martin Luther ang pagbibili ng indulhensya sa Rome ng paring si John Tetzel.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 29. 
  Nagkaisa ang England sa ilalim ng pamumuno ni William the Conqueror.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 30. 
  Ang Domesday Book ay naging batayan ng pagbubuwis sa England.
  • A. 

   True

  • B. 

   False