Kvantna Fizika

10 Pitanja | Total Attempts: 348

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kvantna Fizika

Priprema za 1. ispit u 4. razredu


Questions and Answers
 • 1. 
  Idealno crno tijelo je ono koje:
  • A. 

   Potpuno apsorbira vidljivu svjetlost

  • B. 

   Potpuno apsorbira cjelokupan spektar elektromagnetskog zračenja

  • C. 

   Potpuno apsorbira ultraljubičasto zračenje

  • D. 

   Potpuno emitira samo vidljivu svjetlost

 • 2. 
  Idealnom crnom tijelu temperatura je stalna, ali se volumen smanji. Snaga zračenja zbog toga:
  • A. 

   Raste

  • B. 

   Pada

  • C. 

   Ostaje ista

  • D. 

   Ne može se sa sigurnošću reći

 • 3. 
  S obzirom na Einsteinovo objašnjenje fotoelektričnog efekta, ako metal obasjavamo zračenjem sve manjih valnih duljina, tada napon potreban za zaustavljanje izbačenih elektrona moramo:
  • A. 

   Povećavati

  • B. 

   Smanjivati

  • C. 

   Ostaviti stalnim

  • D. 

   Prvo povećavati, a onda smanjivati

 • 4. 
  Elektromagnetsko zračenje određenog intenziteta pada na metal čiji je izlazni rad 3 eV. Fotoelektroni koji zbog zračenja izlaze iz iz metala imaju maksimalnu kinetičku energiju 1 eV. Ako se frekvencija upadnog zračenja podvostruči, maksimalna kinetička energija fotoelektrona će biti:
  • A. 

   5 eV

  • B. 

   4 eV

  • C. 

   3 eV

  • D. 

   2 eV

  • E. 

   1 eV

 • 5. 
  Elektron i proton gibaju se jednakim brzinama. Što je točno?
  • A. 

   Valna duljina elektrona je veća

  • B. 

   Valna duljina protona je veća

  • C. 

   Valne duljine tih čestica su jednake

  • D. 

   Ne može se odrediti ako nisu poznati iznosi brzina

 • 6. 
  U odnosu prema fotonu crvene svjetlosti, foton plave svjetlosti ima:
  • A. 

   Veću energiju

  • B. 

   Veću valnu duljinu

  • C. 

   Manju količinu gibanja

  • D. 

   Manju frekvenciju

 • 7. 
  Valno-čestična dualnost najizrazitija je pri gibanju:
  • A. 

   Nogometne lopte

  • B. 

   Rakete

  • C. 

   Elektrona

  • D. 

   Galaksije

 • 8. 
  Energija fotona obrnuto je proporcionalna:
  • A. 

   Valnoj duljini

  • B. 

   Brzini

  • C. 

   Frekvenciji

  • D. 

   Masi

 • 9. 
  Nagib grafa ovosnosti energije fotona o njegovoj frekvenciji jednak je:
  • A. 

   Brzini svjetlosti

  • B. 

   Kvadratu brzine fotona

  • C. 

   Planckovoj konstanti

  • D. 

   Masi fotona

 • 10. 
  Valna funkcija se koristi:
  • A. 

   Za računanje putanje elektrona u atomu

  • B. 

   Za računanje položaja elektrona u atomu

  • C. 

   Za računanje broja elektrona u atomu

  • D. 

   Za računanje neodređenosti elektrona u atomu

Back to Top Back to top