Kvalitativ Forskningsmetode, øvelse Til Eksamen (Nørstegård)

31 Sprsml | Total Attempts: 251

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kvalitativ Forskningsmetode, velse Til Eksamen (Nrstegrd)

Questions and Answers
 • 1. 
  Hva av følgende ønsker man som regel å studere, hvis man velger å benytte dybdeintervju?
  • A. 

   Meninger

  • B. 

   Holdninger

  • C. 

   Erfaringer

  • D. 

   Kunnskap

  • E. 

   Intelligens

  • F. 

   Utbredelse

  • G. 

   Styrke av fenomen i populasjonen

 • 2. 
  Hva regner man som spørsmålsfasene i et dybdeintervju? (hvis flere er tilnærmet like, velger man den som ordrett har blitt benyttet på øving o.l)
  • A. 

   Oppvarmingspørsmål

  • B. 

   Refleksjonsspørsmål

  • C. 

   Avrundingsspørsmål

  • D. 

   Innledningsspørsmål

  • E. 

   Avsluttningsspørsmål

  • F. 

   Dybdespørsmål

 • 3. 
  Hva stemmer om tekstnær koding?
  • A. 

   Utviklet fra data

  • B. 

   Er til for å forklare hva som kommer fram i et intervju

  • C. 

   Kan (og bør kanskje) lages ETTER man gjennomfører intervjuet

  • D. 

   Utviklet fra teori

  • E. 

   Utviklet fra hypotetese

  • F. 

   Utviklet fra forskningsspørsmål

  • G. 

   Utviklet fra planlagte temaer

  • H. 

   Er til for å sortere det som kommer fram i et intervju

  • I. 

   Kan (og bør kanskje) lages FØR man gjennomfører intervjuet

 • 4. 
  Hva stemmer om dokumentstudie?
  • A. 

   Dokumentene er vanligvis produsert for andre formål enn forskning

  • B. 

   Dokumentene er vanligvis produsert med forskning som formål

 • 5. 
  Hva stemmer om dybdeintervju?
  • A. 

   Relativt fri samtale

  • B. 

   Romslig tidsrom

  • C. 

   Forsøker å finne IOs opplevelse av et fenomen/tema

  • D. 

   Åpner for tema og problemstilling forskeren ikke har tenkt ut på forhånd

  • E. 

   Benyttes foretrukket når det er snakk om temaer man har lite forhåndskunskaper om

  • F. 

   Kan kontrollere for slutninger som gjøres på grunnlag av observasjoner

  • G. 

   Svært snevre tema-rammer for samtalen

  • H. 

   Snevert tidsrom

  • I. 

   Forsøker å finne utbredelsen av et fenomen

  • J. 

   Gjennomføres så nært som mulig tema-rammene satt opp på forhånd

  • K. 

   Benyttes foretrukket når det er snakk om temaer man har mye forhåndskunskaper om

 • 6. 
  Hva er en dynamisk observasjon?
  • A. 

   Forskeren forflytter seg sammen med de observerte

  • B. 

   Observasjonen består av forskjellige faser, som det til stadighet byttes mellom

 • 7. 
  Hva går induktiv utvikling ut på? (det andre er deduktiv)
  • A. 

   Konseptutvikling

  • B. 

   Kvalitetssikring

 • 8. 
  "Tallfesting er ikke objektivt i seg selv" referer til?
  • A. 

   Informantsubjektivitet

  • B. 

   Forskersubjektivitet

  • C. 

   Intersubjektivitet

 • 9. 
  "En situasjon der flere personer skaper en felles forståelse av virkeligheten, for eksempel i løpet av en intervjusituasjon" referer til?
  • A. 

   Intersubjektivitet

  • B. 

   Forskersubjektivitet

  • C. 

   Informantsubjektivitet

 • 10. 
  Hva kjennetegner et fokusert intervju? (kontra intervju generelt)
  • A. 

   Tjora mener dette er undervurdert

  • B. 

   Semi-strukturert

  • C. 

   Mindre sensitive temaer

  • D. 

   Avgrenset fenomen

  • E. 

   Tjora mener dette er overvurdert

  • F. 

   Ikke-strukturert

  • G. 

   Meget strukturert

  • H. 

   Vidt fenomen

  • I. 

   Mer sensitive temaer

 • 11. 
  Hva stemmer som regel om intervjuer?
  • A. 

   Den som intervjuer ønsker samtalestemning, mens informanten forventer struktur

  • B. 

   Den som intervjuer ønsker struktur, mens informanten forventer samtalestemning

 • 12. 
  Hva kan være problemer ved et intervju?
  • A. 

   IO ønsker å gi "de rette svarene"

  • B. 

   I framstår som om h*n ønsker å "få de rette svarene"

  • C. 

   "Statusen" til I og IO kan være for lik, slik at man tar ting for gitt

  • D. 

   "Statusen" til I og IO kan være for forskjellig, slik at IO tror I ikke forstår ham/henne

  • E. 

   I er for oppfordrende til utdypelse

  • F. 

   IO kommer ikke med tilfredstillende ("bra" nok) svar

  • G. 

   I framstår som om h*n ikke vet hvilket svar man ønsker

  • H. 

   IO er for subjektiv

 • 13. 
  I forhold til intervju burde man som forsker:
  • A. 

   Overbevise både informanten og deg selv om at du ikke har alle svarene på forhånd

  • B. 

   Overbevise informanten om at du ikke har alle svarene på forhånd

  • C. 

   Overbevise deg selv om at du ikke har alle svarene på forhånd

  • D. 

   Ingen av disse

 • 14. 
  Hva er etnografi? (det andre er antropologi)
  • A. 

   Feltarbeid i "egen" kultur

  • B. 

   Feltarbeid i "fremmed" kultur

 • 15. 
  Hvilken av de fire observasjonstypene til Reymond Gold mener Tjora er ikke-eksisterende? (s.56)
  • A. 

   Observasjon (Synlig+Passiv)

  • B. 

   Interaktiv (Synlig+Aktiv)

  • C. 

   Fullstendig observasjon (Skjult+Passiv)

  • D. 

   Fullstendig deltakelse (Skjult+Aktiv)

 • 16. 
  Hva er de "formelle" kvalitetskriteriene? (de øvrige er "generelle kvalitetsintrykk")
  • A. 

   Pålitelighet (reliabilitet)

  • B. 

   Gyldighet (validitet)

  • C. 

   Generaliserbarhet

  • D. 

   Troverdighet

  • E. 

   Har "Nyhetsverdi"

  • F. 

   Bekreftelse

 • 17. 
  Hvordan styrke gyldigheten (validitet) i en kvalitativ sammenheng? [de øvrige er for påliteligheten (reliabiliteten)]
  • A. 

   Være åpen om hvordan data har blitt generert (Transparens)

  • B. 

   Redegjøre for valg man har gjort i prosessen (Transparens)

  • C. 

   Være forankret i relevant forskning

  • D. 

   "Metodisk treffsikkerhet"

  • E. 

   Redegjøre for egen status i forhold til fenomenet/intervjuobjektene (Transparens)

  • F. 

   Redegjøre for bruk av perspektiv/teori /Transparens)

 • 18. 
  Hvordan styrke påliteligheten (reliabiliteten) i en kvalitativ sammenheng? [de øvrige er for gyldigheten (validiteten)]
  • A. 

   Redegjøre for egen status i forhold fenomenet/intervjuobjektene (Transparens)

  • B. 

   Redegjøre for bruk av perspektiv/teori (Transparens)

  • C. 

   Være åpen om hvordan data har blitt generert (Transparens)

  • D. 

   Redegjøre for valg man har gjort i prossessen (Transparens)

  • E. 

   Være forankret i relevant forskning

  • F. 

   "Metodisk treffsikkerhet"

 • 19. 
  Hvilket begrep foretrekker Tjora?
  • A. 

   Datagenerering

  • B. 

   Datainnsamling

 • 20. 
  En fordel ved snøballmetoden er? (det andre er en fordel ved ikke å bruke den)
  • A. 

   Lett å skaffe informanter

  • B. 

   Bedre variasjon av informanter

 • 21. 
  For hvilke av følgende måter å skaffe informasjon på, vil det være passende å kalle prosessen "datagenerering"? (for de øvrige er det OK å kalle det "datainnsamling")
  • A. 

   Interaktiv Observasjon

  • B. 

   Dybdeintervju

  • C. 

   Spørreundersøkelse (survey)

  • D. 

   Dokumentstudie

  • E. 

   Gjennomgang av registre

 • 22. 
  Hva har SDI-modellen som mål?
  • A. 

   Konseptuell generalisering

  • B. 

   Naturalsitisk generalisering

  • C. 

   Moderat generalisering

 • 23. 
  "Først trekkes et utvalg av (...) eller primære utvalgsområder. Deretter trekkes et utvalg av enheter fra hver av disse utvalgsområdene ved enkel tilfeldig trekking ETT). Teknikken krever en liste over populasjonen i de primære utvalgsområdene." referer til?
  • A. 

   Klyngeutvelging

  • B. 

   Snøballmetoden

  • C. 

   Stratifisert randomisering

 • 24. 
  Eksempler på etiske hensyn man burde vurdere i kvalitativ forskning
  • A. 

   Personer skal vite at de deltar i forskning og ha mulighet til å trekke seg fra forskningsprosjektet

  • B. 

   Fjerne navn fra videoklipp

  • C. 

   Anonymisering

  • D. 

   At man kan utvikle personlige forhold med forskningsobjektene

  • E. 

   Informere om video/bånd-opptak av intervju o.l.

  • F. 

   Korrekturlesing av transkribering

  • G. 

   "Metodisk treffsikkerhet"

  • H. 

   Redegjøring for valg i prosessen

  • I. 

   Forankret i relevant forskning

 • 25. 
  "Målet er at lesere skal få et så godt innblikk i forskningen at de kan ta stilling til forskningens kvalitet selv" referer til?
  • A. 

   Transparens

  • B. 

   Reflektivisme

  • C. 

   "Metodisk treffsikkerhet"

Back to Top Back to top