Krooclub: แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 10

20 | Total Attempts: 3406

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Krooclub: แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 10

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  โรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการได้มีครู ที่เป็นครูบรรจุมาแล้ว 2 ปี ครึ่ง ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนของท่าน  ข้อใดต่อไปนี้ที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ท่านรับหนังสือรายงานตัวของครูคนนั้นแล้วรายงานสำนักงานเขตฯ

  • B. 

   ท่านรับรายงานตัวครูคนนั้นแล้วจัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งโดยผอ.เขตพื้นที่ฯส่งให้เขตฯ

  • C. 

   ท่านทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งครูคนนั้นแล้วส่งคำสั่งให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

  • D. 

   ท่านทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งครูคนนั้นในนามโรงเรียนท่านและส่งคำสั่งคืนสำนักงานเขตให้ผอ.เขตฯลงนาม

 • 2. 
  การวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต้องปฏิบัติตามขั้นตอนข้อใดในเชิงทฤษฏี
  • A. 

   กำหนดวิสัยทัศน์  เตรียมการ  สร้างแผน  นำแผนไปปฏิบัติ

  • B. 

   กำหนดวิสัยทัศน์  สร้างแผน  นำแผนไปปฏิบัติ  ประเมินผล

  • C. 

   เตรียมการ  สร้างแผน  นำแผนไปปฏิบัติ  ประเมินผล

  • D. 

   เตรียมการ  สร้างวิสัยทัศน์  นำแผนไปปฏิบัติ  ประเมินผล  ปรับปรุงแก้ไข  

 • 3. 
  เกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อใดต่างจากพวก
  • A. 

   ย้ายติดตามคู่สมรส

  • B. 

   ย้ายเพื่ออยู่ร่วมกับคู่สมรส

  • C. 

   ย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต

  • D. 

   ย้ายเพื่อดูแลคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรง

 • 4. 
  ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ข้อใดต่อไปนี้เป็นการกระจายอำนาจในเรื่องที่ต่างจากพวก
  • A. 

   งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

  • B. 

   การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  • C. 

   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

  • D. 

   การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

 • 5. 
  แนวทางที่เป็นหลักสำคัญของการประเมินผลงานของบุคลากรในโรงเรียน ท่านในฐานะผู้บริหาร ควรยึดตามข้อใด
  • A. 

   ผู้รับผิดชอบงาน

  • B. 

   วิธีการดำเนินงาน

  • C. 

   วัตถุประสงค์ของงาน

  • D. 

   กิจกรรมที่มีในงาน

 • 6. 
  ในฐานะท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดแนวทางการประเมินผลงาน ควรเป็นหน้าที่ของใคร
  • A. 

   ผู้บริหาร

  • B. 

   ผู้ปฏิบัติงาน

  • C. 

   ผู้ประเมินผลงาน

  • D. 

   ผู้ได้รับผลประโยชน์จากงาน

 • 7. 
  ครูกลุ่มหนึ่งรักผู้บริหารคนเก่า อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดผู้บริหารคนเก่า ท่านในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ จะบริหารบนความขัดแย้งนี้อย่างไร 
  • A. 

   จัดกิจกรรมให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันทำ เพื่อลดความขัดแย้ง

  • B. 

   จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์ในองค์กร

  • C. 

   พยายามใช้ความขัดแย้งให้เกิดการแข่งขันทางการวิชาการทั้งสองกลุ่ม

  • D. 

   จัดประชุมสัมมนาให้เกิดความสนุกสนานลดความขัดแย้ง

 • 8. 
  ตามปกติแล้ว หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านจะแบ่งประเภทของอาคารสถานที่ เพื่อการบริหารอาคารสถานที่ตามข้อใด
  • A. 

   อาคารเรียน   อาคารประกอบ   อาคารเอนกประสงค์

  • B. 

   อาคารเรียน  อาคารประกอบ   อาคารบริหาร

  • C. 

   อาคารเรียน  อาคารเอนกประสงค์   บริเวณโรงเรียน

  • D. 

   อาคารเรียน   อาคารประกอบ    บริเวณโรงเรียน

 • 9. 
  ตามหลักการแล้ว การมอบอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมอบอำนาจและความรับผิดชอบ เช่น มอบอำนาจในการไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษานอกสถานศึกษาซึ่งผู้อำนวยการสามารถอนุมัติตนเอง ไปราชการต่างจังหวัดได้   การมอบอำนาจให้ทำเป็น....
  • A. 

   หนังสือ

  • B. 

   คำสั่ง

  • C. 

   ลายลักษณ์อักษร

  • D. 

   แบบใดแบบหนึ่งจากที่กล่าวมาหรือทั้งหมด

 • 10. 
  การบริหารความเสี่ยงตามข้อใดที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
  • A. 

   ท่านผอ.โรงเรียนส่งครูไปอบรมเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • B. 

   ท่านรองผอ.ให้พนักงานบริการกวาดเศษลวดห้องอุตสาหกรรมไปชั่งกิโลขาย

  • C. 

   ท่านผอ.ให้ครูวิทยาศาสตร์ไปคำนวณสูตรการทำน้ำประปาเพื่อทำน้ำดื่มขายในโรงเรียน

  • D. 

   ท่านรองผอ.ให้ครูฝ่ายแผนงานฯไปอบรมเรื่องระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตส.เพื่อนำมาใช้ในโรงเรียน

 • 11. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติฯ หรือ ระเบียบฯต่างๆ ออกมาในเรื่องของการมอบอำนาจ ซึ่งลักษณะการมอบอำนาจในลักษณะนี้ ผู้รับมอบอำนาจ สามารถมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ผู้มอบอำนาจมีทุกประการ ข้อใดต่อไปนี้ที่สำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจ
  • A. 

   เพื่อการกระจายอำนาจและการตัดสินใจ

  • B. 

   เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการทำงาน

  • C. 

   เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

  • D. 

   ข้อความที่กล่าวมาถูกทุกข้อ

 • 12. 
  ในการวิเคราะห์องค์กรของผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อโรงเรียน กลายเป็นสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ จะนำพาโรงเรียนไปในทิศทางตามข้อใด
  • A. 

   ปรับปรุงโรงเรียน

  • B. 

   ค่อยๆประคับประครองโรงเรียน

  • C. 

   ขออนุมัติสำนักงานเขตพื้นที่ฯและคณะกรรมการเขตพื้นที่เพื่อขยายสาขาโดยใช้ชื่อโรงเรียนดัง

  • D. 

   ขออนุมัติสำนักงานเขตฯและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอยุบรวมกับโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพฯ

 • 13. 
  ท่านเป็นอำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่กลางชุมชนเมืองหลวง นักเรียนของโรงเรียนของท่านมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่อีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกัน เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำบางครั้งเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จนท่านถูกคาดโทษจากหน่วยเหนือ  ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ ท่านจะดำเนินการอย่างไร จึงจะสนองนโยบาย
  • A. 

   จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานด้วยความรับผิดชอบ

  • B. 

   หาผู้เชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมนักเรียนมาเป็นวิทยากรในการประชุมครูในโรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจ

  • C. 

   ติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียนคู่กรณีเพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนทั้งสองโรงเรียน

  • D. 

   ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ องค์กรเอกชน โรงเรียนคู่กรณี เพื่อให้มาช่วยแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

 • 14. 
  ในองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ข้อใดต่อไปนี้คือ ประสิทธิผล ที่สำคัญที่สุด
  • A. 

   องค์กรสามารถลดต้นทุนและความสูญเสีย

  • B. 

   องค์กรสารมารถลดรอบระยะเวลาการดำเนินการ

  • C. 

   เพิ่มผลผลิตในองค์กร

  • D. 

   เพิ่มคุณค่าในองค์กร

 • 15. 
  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปี จนต้องขยายชั้นเรียน นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก มีครูได้ชำนาญการพิเศษกว่าร้อยละ 50  โดยโรงเรียนมีจุดเด่นคือมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นแบบอย่างได้  เมื่อสมศ.ประเมินรอบสอง ได้ผ่านระดับ ดีมาก 9 มาตรฐาน  ระดับดี 5 มาตรฐาน ท่านเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ ข้อใดที่ท่านควรดำเนินการมากที่สุด
  • A. 

   พัฒนาเรื่องระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น พร้อมชูนโยบายการศึกษาเพื่อระดับสากล

  • B. 

   ข. จัดทำ B . Pของโรงเรียนเรื่องการทำผลงานชำนาญการพิเศษของครู เพื่อไปนำเสนอที่เมืองธานี ในวันครูโลก

  • C. 

   รักษาระดับของจุดดีทุกเรื่อง พร้อมขยายสาขาของโรงเรียน ไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อให้ใช้ Brand ของโรงเรียนท่าน

  • D. 

   จัดเวทีเสวนา หรือเผยแพร่ผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายของท่านเพื่อความยั่งยืนต่อไป

 • 16. 
  Think Out Of Box หมายถึงการคิดนอกกรอบซึ่งเป็นการคิดหาวิธีการใหม่ๆ การแก้ไขปรับปรุง สิ่งที่เป็นปัญหาหรือข้อขัดข้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยไม่ใช่วิธีการตามขั้นตอนเดิมที่เคยปฏิบัติกัน ผู้บริหารหรือคนที่คิดนอกกรอบได้ ต้องมีสมรรถนะเฉพาะตัว... การแบ่งความสามารถหรือสมรรถนะ(Competency)ของคนแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือข้อใด
  • A. 

   ด้านทัศนคติ(Attitude)ด้านความรู้(Knowledge)และด้านทักษะ(Skill)

  • B. 

   ด้านทัศนคติ(Attitude)ด้านความรู้(Knowledge)และด้านลักษณะส่วนบุคคล(Personal)

  • C. 

   ด้านความรู้(Knowledge)ด้านทักษะ(Skill)และด้านลักษณะส่วนบุคคล(Personal)

  • D. 

   ด้านความรู้(Knowledge) ด้านทักษะ(Skill)และด้านประสบการณ์(Exprerience)

 • 17. 
  หนังสือต่อไปนี้ เรื่องใดควรเก็บไว้ตลอดไป
  • A. 

   หนังสือแจ้งยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • B. 

   หนังสือลับมาก แจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้สอดส่องความประพฤติของนักเรียนและครู

  • C. 

   หนังสือจากกระทรวงมีถึงจังหวัดเรื่องการบรรจุและการแต่งข้าราชการครู

  • D. 

   หนังสือจากผู้ทรงคุณวุฒิมีถึงสำนักวัฒนธรรมเรื่องประเพณีการแห่เทียนสมัยสุโขทัย

 • 18. 
  การวางแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนSBMจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เป้าหมายของโรงเรียน

  • B. 

   แผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน

  • C. 

   แผนการใช้งบประมาณตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อใดเพราะเป็นเงินนอกงบประมาณ โรงเรียนสามารถใช้ได้อย่างอิสระ

 • 19. 
  ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องมากที่สุดของคำว่า "เงินงบประมาณแผ่นดิน"
  • A. 

   เงินที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • B. 

   เงินที่มีอยู่ในกระทรวงการคลังเป็นรายปี

  • C. 

   ค. เงินที่เก็บจากภาษีเงินได้ที่ประมาณไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นรายปี

  • D. 

   เงินก้อนที่ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งประมาณการรายจ่ายเป็นประจำทุกปี

 • 20. 
  การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีนักเรียนดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 ห้องๆละ 45 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 ห้องๆละ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 ห้องๆละ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ห้องๆละ 45 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ห้องๆละ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ห้องๆละ 40 คน ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ จะมอบให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามข้อใดที่น่าจะเป็นไปได้ เพื่อให้ทันการเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 นี้ 
  • A. 

   สอบราคา

  • B. 

   วิธีพิเศษ

  • C. 

   E-Auction

  • D. 

   ข้อ ข หรือ ค

Back to Top Back to top