Kripto K1 Teorija

76 Questions | Total Attempts: 981

SettingsSettingsSettings
Kripto K1 Teorija - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ulazni paramentri u šifarski sistem su
  • A. 

   Smart kartica

  • B. 

   Otvoreni tekst

  • C. 

   Linearni pomerački registri

  • D. 

   Ključ za šifrovanje

  • E. 

   Ugovoreni vid tajnog pisanja

 • 2. 
  Blokovske šifre su zasnovane na konceptu kodnih knjiga gde
  • A. 

   Svaka strana predstavlja novu kodnu knjigu

  • B. 

   Svaki ključ određuje novu kodnu knjigu

  • C. 

   Kodne knjige stvaraju neodređenost šifrata

 • 3. 
  Šifarski sistem je bezbedan ako
  • A. 

   Ako se za šifrovanje koriste moćni računari

  • B. 

   Ako za njega garantuje treća strana od poverenja sa svojim sertifikacionim telom

  • C. 

   Ako je algoritam nelinearan

  • D. 

   Ako je ključ dužine 256 bita

  • E. 

   Ako je najbolji mogući napad - potpuna pretraga ključeva

 • 4. 
  Reč "bit" može da se skrembluje na
  • A. 

   3 načina

  • B. 

   8 naćina

  • C. 

   9 načina

  • D. 

   6 načina

 • 5. 
  Sakrivanje informacija ili
  • A. 

   Manipulacija

  • B. 

   Kriptografija

  • C. 

   Data hiding

  • D. 

   Steganografija

  • E. 

   Stegoanaliza

  • F. 

   Stereoskopija

 • 6. 
  Supstitucije predstavljaju
  • A. 

   Šifre transpozicije

  • B. 

   One-Time Pad

  • C. 

   Račinarski sigurne šifre

  • D. 

   Šifre zamene

  • E. 

   Kodne knjige

 • 7. 
  Karakteristike "tajnih algoritama"
  • A. 

   Teško ostaju tajna duži period

  • B. 

   Današnji algoritmi su tajni algoritmi

  • C. 

   Kada se otvore za javnost, najčešće imaju slabosti

  • D. 

   Ostaju tajna zauvek

 • 8. 
  Nelinearnost kod šifre A5/1 se postiže
  • A. 

   Povremenim permutovanjem LPR

  • B. 

   Povratnom spregom koja je nelinearna

  • C. 

   Neuniformnim taktovanjem LPR

  • D. 

   Primenom funkcije ADD na izlazu iz registara

  • E. 

   Nekolinearnim inverovatovanjem LPR

 • 9. 
  Obeležiti šta čini dvostruku transpoziciju
  • A. 

   Transpozicija redova

  • B. 

   Transpozicija šifara

  • C. 

   Transpozicija tabela

  • D. 

   Transpozicija ključeva

  • E. 

   Transpozicija kolona

 • 10. 
  Ako je poruka šifrovana apsolutno tajnim šifarskim sistemom
  • A. 

   Ključ je poznat samo pošiljaocu i primaocu

  • B. 

   Ključ postoji samo kod pošiljaoca

  • C. 

   Integritet poruke se ne može narušiti

  • D. 

   Integritet poruke je obezbedjen

  • E. 

   Ne postoji integritet poruke

 • 11. 
  Obezbediti šta je tačno za softver zatvorenog koda
  • A. 

   Moguće je da sadrži "tajna vrata"

  • B. 

   Ako je softver skup garantuje kvalitetnu zaštitu

  • C. 

   To je odlična osnova za gradnju kriptografskih rešenja

  • D. 

   Obezbeđuje visok kvalitet zaštite

  • E. 

   Ako je proizvođač renomiran, softver je bezbedan

  • F. 

   Ne sme se imati poverenja u softver zatvorenog koda

 • 12. 
  Kod šifarskih sistema sa generatorima pseudoslučajnog niza pored tajnog ključa koristi se obavezno
  • A. 

   Javni ključ

  • B. 

   Sesijski ključ

  • C. 

   Privatni ključ

  • D. 

   Jednokratni ključ

  • E. 

   Sigurni ključ

 • 13. 
  Ključ za klasične šifre tipa TRANSPOZICIJE KOLONA je
  • A. 

   Broj redova

  • B. 

   Broj kolona

  • C. 

   Dužina poruke

  • D. 

   Dužina šifrata

  • E. 

   Broj vodećih nula

 • 14. 
  Cezarova šifra predstavlja 
  • A. 

   Šifru zamene

  • B. 

   Supstituciju

  • C. 

   Šifru transpozicije

  • D. 

   Alfabetsko preslikavanje

  • E. 

   Apsolutno tajnu šifru

 • 15. 
  Cilj servisa raspoloživosti je
  • A. 

   Da omogući distribuciju zaštićenih podataka samo on-line korisnicima

  • B. 

   Da u svakom momentu štiti integritet poruke

  • C. 

   Da nesmetano pruža uslugu ovlašćenom korisniku

  • D. 

   Da obezbedi jednoznačno šifrovanje-dešifrovanje neke poruke

  • E. 

   Da se postigne robustnost prenete poruke u odnosu na šum u komunikacionom kanalu

 • 16. 
  Osnsovni uslovi kod One-time pada
  • A. 

   Ključ se ne sme ponavljati

  • B. 

   Ništa od ponuđenog

  • C. 

   Ključ se sme ponavljati

  • D. 

   Ključ mora da bude pravi slučajni niz

  • E. 

   Ključ mora biti iste dužine kao i poruka

 • 17. 
  Obeležiti karakteristike praktično tajnog šifarskog sistema
  • A. 

   Zasniva se na algoritmu i ključu

  • B. 

   Vreme za razbijanje šifrata je duže od vremena u kom informacija treba da bude tajna

  • C. 

   Ključ za šifrovanje se iz praktičnih razloga može slati komunacionim kanalom

  • D. 

   Realizuje se softverski iz praktičnih razloga

  • E. 

   Cena razbijanja šifrata prevazilazi vrednost otvorene informacije

 • 18. 
  Ukoliko napdadač poznaje jedan od ključeva kod šifarskog sistema sa javnim ključevima
  • A. 

   Ne može da izračuna drugi ključ

  • B. 

   Može da dešifruje poruku

  • C. 

   Može da izračuna drugi ključ

  • D. 

   Može da izračina ključ ako je entropija šifrata manja od 1

  • E. 

   Ništa od ponuđenog

 • 19. 
  Izlaz linearnog pomreačkog registra (LPR) ima sledeće karakteristike
  • A. 

   Dobijeni niz je stabilan

  • B. 

   Dobijeni niz je psedoslučajan

  • C. 

   Dobijeni niz je periodičan

  • D. 

   Dobijeni niz je slučajan

  • E. 

   Dobijeni niz je stohastički

  • F. 

   Dobijeni niz je nepredvidiv

 • 20. 
  Obeležiti tipičan primer napada na servers raspoloživosti
  • A. 

   Frekvencijska analiza

  • B. 

   Kasicki ispitivanje

  • C. 

   Denial of Service

  • D. 

   Man in the Middle

  • E. 

   Brute Force napad

 • 21. 
  Ako se kod One-time pad šifre isti tajni radni ključ upotrebi za dve različite poruke nastaje
  • A. 

   Ako e ANDuju dobijeni šifrati dobija se otvorena poruka

  • B. 

   Ako se XORuju dva dobijena šifrata iz rezultata se gubi tajni ključ

  • C. 

   Ako se oduzmu dobijeni šifrati dobija se ključ

  • D. 

   Ako se uporede dobije šifrati vidi se da se minimalno razlikuju

 • 22. 
  Autentifikacija može da se zasniva na
  • A. 

   Onom što jesmo

  • B. 

   Onom što se podrazumeva

  • C. 

   Onom što se poseduje

  • D. 

   Onom što znamo

  • E. 

   Onom što je suštinsko

  • F. 

   Onom što je komplikovano

 • 23. 
  Kod šifara zamene ključ je
  • A. 

   Sabiranje po modulu

  • B. 

   XORovanje

  • C. 

   Sabiranje po modulu 2

  • D. 

   Način premeštanja

  • E. 

   Alfabetsko preslikavanje

 • 24. 
  Servis kontrole pristupa obuhvata
  • A. 

   Autoritet

  • B. 

   Integritet

  • C. 

   Autorizaciju

  • D. 

   Neporecivost

  • E. 

   Modifikaciju

  • F. 

   Autentifikaciju

 • 25. 
  Cilj bezbednosnog servisa zaštite "poverljivosti" je
  • A. 

   Skrivanje informacija

  • B. 

   Da zaštiti poruku od lažnog predstavljanja

  • C. 

   Da obezbedi tajnost prenetih podataka u odnosu na priskluškivanje

  • D. 

   Da zaštiti poruku od promene njenih sadržaja i drugih zloupotreba

  • E. 

   Učini servis raspoloživ svim legitimnim korisnicima

  • F. 

   Da obezbedi poverljivu autentifikaciju i autorizaciju prenetih podataka

Back to Top Back to top