Veb Tehnologije - 2klk

89 Questions | Total Attempts: 241

SettingsSettingsSettings
Veb Tehnologije - 2klk - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Trenutno aktuelna verzija HTML standarda je?
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   2

  • D. 

   1

  • E. 

   4

 • 2. 
  Za uklanjanje fajlova sa fajl-sistema u PHP jeziku se koristi funkcija  
  • A. 

   Unlink()

  • B. 

   Rm()

  • C. 

   Delete()

 • 3. 
  U primeru datom na slici?  
  • A. 

   %$Proizvod 1

  • B. 

   %$Proizvod 1''

  • C. 

   %$Proizvod 1

 • 4. 
  Ispravni nacini za prikaz novog reda u HTML dokumentima su:
  • A. 

   Prekid tekuceg paragrafa I pocetak novog

  • B. 

   Koriscenjem oznake

  • C. 

   Unosenjem veceg broja razmaka za popunjavanje prethodnog reda

  • D. 

   Unosenjem novog reda u izvorni tekst HTML dokumenta

 • 5. 
  Primer komentara u HTML dokumentu je :  
  • A. 

   /* Na ovo mesto dodati drugi pangram*/

  • B. 

   // Na ovo mesto dodati drugi pangram

  • C. 

  • D. 

   # Na ovo mesto dodati drugi pangram

  • E. 

 • 6. 
  Sam PHP programski jezik se pojavio:  
  • A. 

   1985

  • B. 

   1995

  • C. 

   2000

 • 7. 
  U osnovne funkcije PHP jezika kojima se klijentu salje odgovor izvrsavanja spadaju:  
  • A. 

   Response

  • B. 

   Setcookie

  • C. 

   Session_start

  • D. 

   Header

  • E. 

   Send

  • F. 

   Echo,print

 • 8. 
  Jedan nacin da se informacija o nastaloj gresci pri izvrsavanju PHP funkcije ili iskaza ne prikaze niti zabelezi u fajlu jeste:  
  • A. 

   Uokvirivanje koda zagradama { i }

  • B. 

   Komentovanje reda u kome se nalazi greska

  • C. 

   Koriscenje operatora “@”

 • 9. 
  Sam html element unutar HTML dokumenta sastoji se iz dva osnovna dela:  
  • A. 

   Tela(body)

  • B. 

   Linkova ka povezanim CSS I JS fajlovima

  • C. 

   Deklaracije tipa dokumenta (Document type declaration, DTD)

  • D. 

   Zaglavlja(head)

 • 10. 
  Za povezivanje HTML dokumenta sa sastavnim resursima samog dokumenta (slike, CSS definicije, javaScript dokumenti I sl.) prvenstveno se koriste:  
  • A. 

   Linkovi na nivou fajl-sistema

  • B. 

   Instrukcije u telu dokumenta

  • C. 

   Instrukcije u zaglavlju dokumenta

 • 11. 
  Osnovni atribut HTML oznake img je :  
  • A. 

   Src

  • B. 

   Alt

  • C. 

   Title

  • D. 

   Source

 • 12. 
  Tri osnovna tipa gresaka kod izvrsavanja php skriptova su:  
  • A. 

   Sintaksna greska(engl. Syntax error)

  • B. 

   Fatalna greska (faral error)

  • C. 

   Logicka greska(logic error)

  • D. 

   Upozorenje(warrning)

  • E. 

   Opomena(notice)

  • F. 

   Runtime error

 • 13. 
  Oznaka za eksponentni tekst je:  
  • A. 

   Sub

  • B. 

   Sup

  • C. 

   Em

  • D. 

   Strong

 • 14. 
  Najpopularnija resenja za programiranje na strain servera su:  
  • A. 

   JavaScript

  • B. 

   ASP

  • C. 

   ActionScript

  • D. 

   CSS

  • E. 

   PHP

  • F. 

   JSP

 • 15. 
  Oznaka za dodavanje pasusa u HTML document je:  
  • A. 

   Paragraph

  • B. 

   Pasus

  • C. 

   P

 • 16. 
  HTML document definise tri tipa dugmadi, u zavisnosti od njihove namene:  
  • A. 

   Dugmad bez podrazumevane akcije(Koriste se JavaScript jezikom)

  • B. 

   Dugmad za ucitavanje drugih dokumenata

  • C. 

   Dugmad za osvezavanje stranice

  • D. 

   Dugmad za resetovanje sadrzaja formulara za pocetno stanje

  • E. 

   Dugmad za slanje sadrzaja unetog u formular

 • 17. 
  HTML jezik poseduje predefinisane oznake za koliko nivoa zaglavlja  
  • A. 

   6

  • B. 

   1

  • C. 

   Nijedan

  • D. 

   4

 • 18. 
  U slucaju da je u tekstu potrebno naglasiti odredjene delove za to se koriste oznake  
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

   Important

 • 19. 
  U kontrole za preuzimanje teksta (slobodnog unosa) od strane korisnika u okviru formulara u HTML dokumentima spadaju kontrole za:  
  • A. 

   Unos jednog reda teksta

  • B. 

   Radio-dugmad

  • C. 

   Padajuci meniji

  • D. 

   Unos lozinki

  • E. 

   Unos dva reda teksta

  • F. 

   Unos vise redova teksta

 • 20. 
  Sablonizatori su softverske komponente koje omogucavaju da se :  
  • A. 

   Definicija logike aplikacije cuva odvojeno od definicije prikaza

  • B. 

   Veb aplikacija brzo razvije po vec ustaljenom modelu(sablonu)

  • C. 

   U novim veb aplikacijama koriste vec razvijene biblioteke

 • 21. 
  U zaglavlju HTML dokumenta cuvaju se:  
  • A. 

   Veze ka stilovima prikaza I javaScript skriptovima

  • B. 

   Naslov

  • C. 

   Opis

  • D. 

   Kljucne reci

  • E. 

   Sadrzaj koji se prikazuje u veb brauzeru

  • F. 

   Informacija o verziji HTML

  • G. 

   Binarni sadrzaji

 • 22. 
  Pristup sesijskoj memoriji u PHP jeziku vrsi se pomocu:  
  • A. 

   Funkcije session_read($var)

  • B. 

   Sve definisane promenljive se odmah nalaze u sesijskoj memoriji

  • C. 

   Promenljive $_SESSION

 • 23. 
  Tabele I liste (numerisane ili nenumerisane ) treba da se nalaze:  
  • A. 

   Unutar paragrafa

  • B. 

   Unutar zaglavlja dokumenta

  • C. 

   Van paragrafa

 • 24. 
  Deklaracija tipa dokumenta(Document Type Declaration, DTD) sluzi da veb brauzeru klijenta pruzi informaciju:  
  • A. 

   Da je u pitanju tekstualni dokument

  • B. 

   Kom tipu/verziji HTML je rec

  • C. 

   Sa kog internet domena je ucitan document

 • 25. 
  Da bi izvedena hiper-veza: bila potpuno funkcionalna potrebno je da se u dokumentu clanak2.php nalaze 2 od sledecih sadrzaja  
  • A. 

   Zakljucak

  • B. 

   Zakljucak

  • C. 

   Zakljucak

  • D. 

   Zakljucak

  • E. 

   Zakljucak

  • F. 

   Zakljucak

Back to Top Back to top