Trắc Nghiệm Trực Tuyến "Hồ Chí Minh Sáng Mãi Tên Người"

40 cu hi | Total Attempts: 744

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trắc Nghiệm Trực Tuyến "Hồ Chí Minh Sáng Mãi Tên Người"

Questions and Answers
 • 1. 
  Bác Hồ trở về nước từ biên giới Việt Trung ở khu vực cột mốc 108 vào thời gian nào?
  • A. 

   Ngày 01/01/1941

  • B. 

   Ngày 28/01/1941

  • C. 

   Ngày 08/02/1941

  • D. 

   Ngày 19/5/1941

 • 2. 
  Tháng 7/1945, Bác Hồ đã nói với Đồng chí Võ Nguyên Giáp câu nói nổi tiếng nào?
  • A. 

   “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”

  • B. 

   “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”

  • C. 

   “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

  • D. 

   “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”

 • 3. 
  Tên tuổi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào, gắn với sự kiện gì?
  • A. 

   Đầu năm 1919, Bác Hồ tham gia Đảng Xã hội Pháp

  • B. 

   Tháng 6/1919, Bác Hồ viết “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gởi tới Hội nghị Vécxây

  • C. 

   Tháng 8/1919, Bác Hồ viết bài báo “Vấn đề dân bản xứ”

  • D. 

   Tháng 10/1923, với tên Nguyễn Ái Quốc, người đến dự Đại hội quốc tế nông dân

 • 4. 
  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào lúc nào?
  • A. 

   9g45 ngày 2/9/1969

  • B. 

   9g47 ngày 2/9/1969

  • C. 

   9g45 ngày 3/9/1969

  • D. 

   9g47 ngày 3/9/1969

 • 5. 
  Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng công bố sau khi Bác qua đời chủ yếu dựa theo bản viết năm nào?
  • A. 

   Bản năm 1965

  • B. 

   Bản năm 1966

  • C. 

   Bản năm 1968

  • D. 

   Bản năm 1969

 • 6. 
  Năm 1965, Bác bắt đầu viết bản Di chúc đầu tiên, bản viết này gồm mấy trang?
  • A. 

   2 trang

  • B. 

   3 trang

  • C. 

   4 trang

  • D. 

   5 trang

 • 7. 
  Ngày 10 tháng 5 năm 1969, Bác viết lại toàn bộ phần nào trong Di chúc ?
  • A. 

   đoạn mở đầu

  • B. 

   Phần "về việc riêng"

  • C. 

   Phần giữa từ nói về Đảng đến phong trào cộng sản quốc tế

  • D. 

   đoạn cuối

 • 8. 
  Hồ Chí Minh đã gặp gỡ nhà báo kiêm đạo diễn điện ảnh Liên Xô Rôman Cácmen vào thời gian nào?
  • A. 

   7/1945

  • B. 

   7/1947

  • C. 

   7/1949

  • D. 

   7/1954

 • 9. 
  "Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
  • A. 

   Đường Kách mệnh

  • B. 

   Đạo đức cách mạng

  • C. 

   Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

  • D. 

   Liên Xô vĩ đại

 • 10. 
  Hồ Chí Minh đến thăm trường Sư phạm miền núi tỉnh Nghệ An khi nào?
  • A. 

   9/12/1960

  • B. 

   9/12/1961

  • C. 

   9/12/1962

  • D. 

   9/12/1963

 • 11. 
  Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ nhất vào thời gian nào?
  • A. 

   14/5/1957

  • B. 

   14/6/1957

  • C. 

   20/5/1957

  • D. 

   20/6/1957

 • 12. 
  Hồ Chí Minh nói “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Trận đánh đó là chiến dịch nào?
  • A. 

   Biên giới

  • B. 

   Tây Bắc

  • C. 

   Thượng Lào

  • D. 

   Điện Biên Phủ

 • 13. 
  “Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Hồ Chí Minh nói điều trên vào thời gian nào?
  • A. 

   1950

  • B. 

   1951

  • C. 

   1952

  • D. 

   1953

 • 14. 
  Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại đâu?
  • A. 

   Phố Hàng Ngang, Hà Nội

  • B. 

   Phủ Chủ tịch, Hà Nội

  • C. 

   Làng Vạn Phúc, Hà Đông

  • D. 

   Tân Trào, Tuyên Quang

 • 15. 
  “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.  Lời khẳng định trên được trích từ đâu?
  • A. 

   Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về

  • B. 

   Thư gửi đồng bào toàn quốc

  • C. 

   Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp

  • D. 

   Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 • 16. 
  “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Điều trên được trích từ lời tuyên bố với quốc dân ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào?
  • A. 

   14/9/1946

  • B. 

   15/10/1946

  • C. 

   23/10/1946

  • D. 

   19/12/1946

 • 17. 
  Nguyễn Ái Quốc đã lấy bút danh gì khi đăng bài trong chuyên mục "Thường thức chính trị" trên báo Cứu quốc năm 1953?
  • A. 

   Q.T

  • B. 

   K.O

  • C. 

   D.X

  • D. 

   L.T

 • 18. 
  Câu nào không phải là câu nói của Hồ Chí Minh?
  • A. 

   Cay đắng chi bằng mất tự do

  • B. 

   Không có gì quý hơn độc lập tự do

  • C. 

   Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ

  • D. 

   Không có gì quý bằng độc lập tự do

 • 19. 
  Tham gia giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gì?
  • A. 

   Trung sĩ

  • B. 

   Trung úy

  • C. 

   Thiếu tá

  • D. 

   Thiếu tướng

 • 20. 
  Bài thơ “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ Chí Minh là của tác giả nào?
  • A. 

   Huy Cận

  • B. 

   Chế Lan Viên

  • C. 

   Nguyễn Đình Thi

  • D. 

   Tố Hữu

 • 21. 
  “Hai trăm thanh niên trong một tỉnh ở Nam kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả hai người bạn của họ bị bắt… họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Dương. Đó là dấu hiệu của thời đại”. Câu nói đó được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
  • A. 

   Đường kách mệnh

  • B. 

   Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân

  • C. 

   Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924

  • D. 

   Bản án chế độ thực dân Pháp

 • 22. 
  Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
  • A. 

   Bản chất khoa học

  • B. 

   Bản chất cách mạng

  • C. 

   Phương pháp làm việc biện chúng

  • D. 

   Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

 • 23. 
  Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện vua Khải Định sang Pháp năm 1922?
  • A. 

   Lời than vãn của bà Trưng Trắc

  • B. 

   Vi hành

  • C. 

   Con rồng tre

  • D. 

   Cả ba tác phẩm trên

 • 24. 
  Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc vào thời gian nào?
  • A. 

   10/1938 – 12/1942

  • B. 

   10/1938 – 12/1941

  • C. 

   10/1938 - 12/1940

  • D. 

   10/1938 – 12/1943

 • 25. 
  “Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên, dòng họ, đều là ruột thịt anh em… Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
  • A. 

   Trả lời phỏng cấn của các nhà báo Việt Nam, Pháp, Trung Hoa

  • B. 

   Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về

  • C. 

   Thư gửi đồng bào toàn quốc

  • D. 

   Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp

Back to Top Back to top