Kpss - Genel KÜltÜr Testİ

29 Sorular | Total Attempts: 203

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kpss - Genel KÜltÜr Testİ

 KPSS - GENEL KÜLTÜR TESTİ


Questions and Answers
 • 1. 
  Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?
  • A. 

   Kamusal hukuk

  • B. 

   Tarihi hukuk

  • C. 

   Dogmatik hukuk

  • D. 

   Tabii hukuk

  • E. 

   Mevzu hukuk

 • 2. 
  Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars bölümlerinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
  • A. 

   Elverişli çayırların bulunması

  • B. 

   Nüfus yoğunluğunun fazla olması

  • C. 

   Tarım alanlarının sınırlı olması

  • D. 

   Kente göçün fazla olması

  • E. 

   Akarsu ağının sık olması

 • 3. 
  13 Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması’nda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  • A. 

   Gümrü Antlaşması

  • B. 

   Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Savaşı

  • C. 

   Başkomutanlık Meydan Savaşı

  • D. 

   Moskova Antlaşması

  • E. 

   Kafkas cumhuriyetlerinin Sovyet Rusya’ya bağlı olması

 • 4. 
  Musul, 1926 yılında aşağıdakilerin hangisiyle Irak’a bırakılmıştır?
  • A. 

   Ankara Antlaşması

  • B. 

   Lozan Antlaşması

  • C. 

   Mudanya Ateşkes Anlaşması

  • D. 

   Misak-ı Milli

  • E. 

   Mondros Ateşkes Anlaşması

 • 5. 
  Afganistan, İran, Türkiye ve Irak devletleri Sadabat Paktı’nı kurmuştur.Bu paktın kurulmasında,I. uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözülmesi,II. katılımcı devletlerin bağımsız ve egemen olduklarını vurgulama,III. Irak’ta Arap milliyetçiliğinin güçlenmesini engellemeisteklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I ve II

  • E. 

   I, II ve III

 • 6. 
  Şeyh Sait Ayaklanması’ndan sonra,I. Firariler,II. Takrir-i Sükûn,III. Başkomutanlıkkanunlarından hangileriyle hükümete, Cumhuriyet rejimini yerleştirmek amacıyla, gerekli önlemleri alması için özel yetki verilmiştir?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I ve II

  • E. 

   I, II ve III

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’den beyin göçünü önlemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
  • A. 

   Bilimsel araştırmalara daha fazla önem verilmesi

  • B. 

   Ücretlerin artırılması

  • C. 

   Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

  • D. 

   Üniversitelerin geliştirilmesi

  • E. 

   Yabancı ülkelerden bilim adamları getirilmesi

 • 8. 
  I. CumhurbaşkanıII. TBMM BaşkanıIII. BaşbakanIV. Bakanlar Kurulu1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri tatil veya ara verme sırasında TBMM’yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir?
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   II ve IV

  • E. 

   III ve IV

 • 9. 
  I. Devletçilik ilkesinin uygulanmasıII. İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanmasıIII. Milletler Cemiyeti’ne üye olunmasıTürkiye Cumhuriyeti’nde özel girişimde sermaye birikiminin ve gerekli kadronun yeterli olmamasının yukarıdakilerden hangilerini gerekli hale getirdiği savunulabilir?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I ve II

  • E. 

   I, II ve III

 • 10. 
  1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabilir?
  • A. 

   Bakanlar Kurulu

  • B. 

   Sayıştay

  • C. 

   Bakanlıklar

  • D. 

   Cumhurbaşkanı

  • E. 

   Kamu tüzel kişileri

 • 11. 
  1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

  • B. 

   Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

  • C. 

   Ceza sorumluluğu şahsidir.

  • D. 

   Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.

  • E. 

   Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememekten dolayı da özgürlüğünden alıkonulabilir.

 • 12. 
  I. Kadınlara oy hakkının verilmesiII. Toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılmasıIII. Tek kadınla evlilik esasının getirilmesiYukarıdakilerden hangileri, 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun’un kapsamındadır?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I ve II

  • E. 

   I, II ve III

 • 13. 
  I. Halk PartisiII. Terakkiperver Cumhuriyet PartisiIII. Serbest Cumhuriyet PartisiAtatürk döneminde, yukarıdakilerden hangileri muhalefet partisi olarak kurulmuştur?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I ve II

  • E. 

   II ve III

 • 14. 
  Şapka İnkılabı,I. toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamak,II. topluma çağdaş görünüm kazandırmak,III. resmi işlemlerin takibini kolaylaştırmakamaçlarından hangilerine yöneliktir?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I ve II

  • E. 

   II ve III

 • 15. 
  I. Boğazlar sorunuII. Borçlar sorunuIII. Nüfus değişimi (mübadelYukarıdakilerden hangilerine Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I ve II

  • E. 

   I, II ve III

 • 16. 
  Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde bazı yıllar tarımsal üretimin az olmasında,I. don olaylarının olması,II. yağışların sellere yol açması,III. en yağışlı mevsimin kış olması,IV. yaz sıcaklıklarının yüksek olmasınedenlerinden hangileri etkilidir?
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   II ve IV

  • E. 

   III ve IV

 • 17. 
  Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanmasında,I. Sivas Kongresi kararları,II. Erzurum Kongresi kararları,III. TBMM’nin açılmasıgelişmelerinden hangilerinin hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I ve II

  • E. 

   II ve III

 • 18. 
  I. Halkevlerinin kurulmasıII. Köy Enstitülerinin açılmasıIII. Millet Mekteplerinin açılmasıuygulamalarından hangileri, halkın kültürel gelişmesini sağlamaya yöneliktir?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   I ve III

  • D. 

   II ve III

  • E. 

   I, II ve III

 • 19. 
  Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda çıkan ayaklanmalardan biri değildir?
  • A. 

   Menemen Ayaklanması

  • B. 

   Delibaş Mehmet Ayaklanması

  • C. 

   Çopur Musa Ayaklanması

  • D. 

   Şeyh Recep Ayaklanması

  • E. 

   Cemil Çeto Ayaklanması

 • 20. 
  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışı üzerinde en az etkilidir?
  • A. 

   Ulaşımın gelişmişliği

  • B. 

   Endüstri kuruluşlarının dağılışı

  • C. 

   Enerji üretim merkezlerine yakınlık

  • D. 

   Ticaretin gelişmişliği

  • E. 

   Verimli tarım alanlarının genişliği

 • 21. 
  1982 Anayasası’na göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?
  • A. 

   TBMM Başkanı

  • B. 

   Başbakan

  • C. 

   Cumhurbaşkanı

  • D. 

   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  • E. 

   Anayasa Mahkemesi Başkanı

 • 22. 
  Aşağıdaki göllerden hangisi, bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucu oluşmuştur?
  • A. 

   Beyşehir Gölü

  • B. 

   Tortum Gölü

  • C. 

   Büyük Çekmece Gölü

  • D. 

   İznik Gölü

  • E. 

   Kuş Gölü

 • 23. 
  Türkiye’de iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
  • A. 

   Tarımsal etkinliklerin çeşitlilik göstermesi

  • B. 

   Akarsu rejimlerinin düzensiz olması

  • C. 

   Deniz turizmine elverişli sürenin bölgeler arasında farklılık göstermesi

  • D. 

   Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

  • E. 

   Jeolojik yapının çeşitlilik göstermesi

 • 24. 
  Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimler içinde yer almaz?
  • A. 

   İl özel idaresi

  • B. 

   İlçe idaresi

  • C. 

   Belediye idaresi

  • D. 

   Büyükşehir belediyesi

  • E. 

   Köy idaresi

 • 25. 
  Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlardan biri değildir?
  • A. 

   Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

  • B. 

   Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECDünya Sağlık Örgütü (WHO)

  • C. 

   Green Peace ( GP)

  • D. 

   Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

  • E. 

   Dünya Bankası (WB)

 • 26. 
  6. Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Kılıç Ali Reis

  • B. 

   Piri Reis

  • C. 

   Murat Reis

  • D. 

   Seydi Ali Reis

  • E. 

   Barbaros Hayrettin

 • 27. 
  Türkiye’nin Boğazların güvenliğini sağlamak gereksinimiyle Milletler Cemiyeti’ne başvurmasına, aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını tehdit eden eylemleri neden olmuştur?
  • A. 

   Fransa

  • B. 

   Almanya

  • C. 

   Sovyet Rusya

  • D. 

   İngiltere

  • E. 

   İspanya

 • 28. 
  Osmanlı Devleti’nde, 18. yüzyılda Avrupa’dan getirilen uzmanlardan yararlanılarak askeri alanda ıslahat yapılması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  • A. 

   Avrupa’dan ilk kez borç para alındığını

  • B. 

   Avrupa’yla ekonomik ilişkilerin iyi olduğunu

  • C. 

   Avrupa’nın teknik alandaki üstünlüğünün kabul edildiğini

  • D. 

   Müslüman olmayanlara tanınan hakların genişletildiğini

  • E. 

   Saltanat sisteminde değişiklik yapıldığını

 • 29. 
  İklimleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bölümlerin hangisinde nemli bölge toprakları görülmesi beklenir?
  • A. 

   Orta Fırat

  • B. 

   Orta Kızılırmak

  • C. 

   Ege

  • D. 

   Doğu Karadeniz

  • E. 

   Erzurum – Kars