Kpss - EĞİtİm Bİlİmlerİ Testİ

16 Sorular

Settings
Please wait...
Kpss - EĞİtİm Bİlİmlerİ Testİ

KPSS - EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ


Questions and Answers
 • 1. 
  Ortaöğretimde tarih, coğrafya, sosyoloji, biyoloji, fizik gibi derslerde ele alınan bazı konular ilköğretimin 4.-8. yıllarında fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler dersleri içinde, ilk üç yılda ise hayat bilgisi dersi içinde ele alınır.Hayat bilgisi dersinin ele alınışı, aşağıdaki program tasarımı yaklaşımlarından hangisine bir örnektir?
  • A. 

   Disiplin

  • B. 

   Konu

  • C. 

   Geniş alan

  • D. 

   Süreç

  • E. 

   Çekirdek

 • 2. 
  Edimsel koşullanma yoluyla öğrenmede pekiştirece ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Davranışın sonunda ortaya çıkar.

  • B. 

   Davranışla eş zamanlı olarak verilir.

  • C. 

   Davranışı engeller.

  • D. 

   Davranıştan önce verilir.

  • E. 

   Davranıştan bağımsız olarak ortaya çıkar.

 • 3. 
  Öğrenci merkezli bir öğretim programında aşağıdakilerden hangisine yer verilmesi beklenmez?
  • A. 

   Öğrencilerin sınıf içinde yaptıkları ile yaşamları arasında bağ kurmalarına olanak sağlanması

  • B. 

   Öğrencilerin, eğitim deneyimlerini zenginleştirebilmek için ders dışı etkinliklere katılıp öğrenme süreçlerinde sorumluluk almaları

  • C. 

   Ailenin, çocuğun katıldığı ders içi ve ders dışı etkinlikleri takip edip gereken desteği sağlaması

  • D. 

   Öğretmenin, öğrencilerini ders dışında da öğrenmeye, araştırmaya ve inceleme yapmaya yönlendirmesi

  • E. 

   Öğretmenin, öğrencilere kendi deneyimlerini aktarması ve onlardan bu deneyimleri kullanmalarını istemesi

 • 4. 
  Nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler vardır.Öğrencilerin bu farklı görüşleri ortaya çıkarmalarını sağlamada öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Yaratıcı drama

  • B. 

   Soru-cevap

  • C. 

   Gösteri

  • D. 

   Altı şapka tekniği

  • E. 

   Analoji

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisi, öğretim programında, kazanımlarla etkinlikler arasındaki ilişkileri göstermek, öğrenme yaşantılarının seçilmesine ve uygun ölçme aracının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanır?
  • A. 

   Spiral sistem

  • B. 

   Yaşantı konisi

  • C. 

   Yıllık plan

  • D. 

   Gözlem formu

  • E. 

   Belirtke tablosu

 • 6. 
  Bir futbol takımının teknik direktörü genç bir oyuncusunun kalabalık seyirci kitlesi önünde rahat oynamasını sağlamak için, onu önce küçük bir seyirci grubunun izlediği bir hazırlık maçında, sonra önemsiz bir lig maçında, daha sonra da giderek daha fazla seyircinin izlediği önemli maçlarda oynatıp her seferinde gösterdiği performansı sözel olarak pekiştirmiştir.Teknik direktörün bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
  • A. 

   Uyarıcı genellemesi

  • B. 

   Olumlu pekiştirme

  • C. 

   Alışma

  • D. 

   Karşıt koşullama

  • E. 

   Kademeli yaklaşma

 • 7. 
  Başarısız birkaç sınama-yanılmayı takiben bir problemin tüm bileşenlerinin ya da bileşenleri arasındaki ilişkilerin anlaşılması sonucunda aniden gerçekleşen öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Bilişsel harita oluşturma

  • B. 

   Kavram öğrenme

  • C. 

   Örtük (gizil) öğrenme

  • D. 

   Kavrayarak öğrenme

  • E. 

   Sınama-yanılma yoluyla öğrenme

 • 8. 
  Mustafa öğretmen Ayşe’nin sosyal bilgiler dersinde sonuç çıkarmakta zorlandığını fark eder. Ayşe’nin bu dersle ilgili yaşantıları hakkında hafta boyunca notlar tutmasını, hafta sonunda ise bu notları gözden geçirerek kendine ait bir “problem çözme modeli” geliştirmesini ister. Bu modelini daha da geliştirebilmek için fikir üretmesini, farklı problemlerde hangi farklı yaklaşımları izlediğini yazmasını ve hangi yöntemlerin gerçekten işine yaradığını, hangilerinin ise hiç yaramadığını düşünmesini söyler.Çoklu zekâ kuramına göre Mustafa öğretmen öğrencisinin hangi zekâ alanının gelişmesine yardımcı olmaktadır?
  • A. 

   Sözel zekâ

  • B. 

   İçsel zekâ

  • C. 

   Görsel zekâ

  • D. 

   Mantıksal zekâ

  • E. 

   Sosyal zekâ

 • 9. 
  Öğrenmede cezanın rolüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Ceza uygulamanın bir yolu, istenmedik davranış sergileyen bir öğrenciyi sahip olduğu pekiştirici bir uyarıcıdan mahrum bırakmaktır.

  • B. 

   İstenmedik davranışı cezalandırılan bir öğrencinin bu davranışının gelecekte aynı koşullarda tekrarlanma olasılığı azalır.

  • C. 

   Ceza uygulamanın bir yolu, istenmedik bir davranış sergileyen öğrenciyi itici bir uyarıcıya maruz bırakmaktır.

  • D. 

   Ceza ne kadar şiddetli olursa cezalandırılan davranış o kadar çabuk unutulur.

  • E. 

   Ceza, sadece hangi davranışın uygun olmadığını öğretir.

 • 10. 
  Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullanmanın ayırt edici özelliğidir?
  • A. 

   Öğrenilecek davranışın zihinsel şemasının oluşturulması

  • B. 

   Önceden aralarında bağlantı bulunmayan bir uyarıcı ile bir tepki arasında bağ kurulması

  • C. 

   Davranışın tekrarlama olasılığının kendi yarattığı sonuca bağlı olarak değişmesi

  • D. 

   Bir bütünün parçaları arasındaki ilişkilerin çeşitli durumlar denenerek öğrenilmesi

  • E. 

   Bir dizi yaşantı sonucunda koşulsuz bir uyarıcıya tepki verilmeye başlanması

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilere verilen psikolojik yardımların etkililiğini artırmak üzere yönetici, öğretmen ve velilerle yürütülen rehberlik hizmetidir?
  • A. 

   Çevreyle ilişkiler

  • B. 

   Müşavirlik (konsültasyon)

  • C. 

   İzleme

  • D. 

   Oryantasyon

  • E. 

   Psikolojik danışma

 • 12. 
  Arkadaşlarıyla top oynamaya daldığı için eve geç dönen Zafer, öfkeyle kendisini azarlayan annesine ayağını incittiğini söyler. Bunun üzerine anne azarlamayı bırakarak ona şefkat gösterir. Bu olaydan sonra, Zafer derse geç kaldığı günlerde benzer bir yalan söyleyerek öğretmeninden azar işitmekten kurtulmaya çalışır.Zafer’in derse geç kaldığı günlerde öğretmenine yalan söyleyerek azar işitmekten kurtulmaya çalışması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  • A. 

   Olumsuz aktarma

  • B. 

   Kaçınma

  • C. 

   Öğrenmenin genellenmesi

  • D. 

   I. tip ceza

  • E. 

   Ayırt etmeyi öğrenme

 • 13. 
  İkincil pekiştireçler pekiştirici değerlerini, öğrenme yoluyla kazanırlar.Buna göre, ikincil pekiştireçlerle tepkisel koşullanmada yer alan aşağıdaki ögelerden hangisi arasında bir paralellik kurulabilir?
  • A. 

   Koşullu uyarıcı

  • B. 

   Uyarıcı genellemesi

  • C. 

   Nötr uyarıcı

  • D. 

   Tepki genellemesi

  • E. 

   Koşulsuz uyarıcı

 • 14. 
  Sosyal öğrenme kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi gözlem yoluyla öğrenmede rol oynayan süreçlerden biri değildir?
  • A. 

   Güdülenme

  • B. 

   Tekrar

  • C. 

   Zihinsel şema

  • D. 

   Hatırlama

  • E. 

   Dikkat

 • 15. 
  Bir firmaya eleman almak amacıyla yapılan bir sınav için, “Oldukça geçerli bir sınav yapıldı.” diyen bir uzman sınavın hangi özelliğini ifade etmektedir?
  • A. 

   Zor olduğunu

  • B. 

   Adayların yeteneklerine uygun olduğunu

  • C. 

   Objektif olduğunu

  • D. 

   Kolay olduğunu

  • E. 

   İşteki başarıyı yansıtacak yapıda olduğunu

 • 16. 
  Program geliştirme sürecinde toplumun beklenti ve ihtiyaçlarının dikkate alınmamasının yaratacağı en önemli güçlük aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Bireylerin topluma uyum sağlamasının zorlaşması

  • B. 

   Toplumsal değişmenin yavaşlaması

  • C. 

   Eğitimde teknolojik imkânlardan yararlanılamaması

  • D. 

   Öğretmenlerin uygun yöntem ve teknikleri seçmelerinin güçleşmesi

  • E. 

   Yararlanılacak içerik miktarının değişmesi