Kolokvijum 2- Uprvljanje Ljduskim Resursima

30 Questions | Total Attempts: 139

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kolokvijum 2- Uprvljanje Ljduskim Resursima

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Upravljanje ljudskim resursima Obuhvata sve aspekte upravljanja ljudima i međuljudskim odnosima, uključujući ? 
  • A. 

   Liderstvo

  • B. 

   Vođenje

  • C. 

   Upravljanje konfliktima,

  • D. 

   Ocenjivanje

  • E. 

   Komunikacije

 • 2. 
  Procesi treba da osiguraju da se ljudski resursi (stejkholderi, članove projektnog tima i korisnici) koriste na ___________ moguci nacin 
  • A. 

   Najefikasniji

  • B. 

   Efikasni

  • C. 

   Efektivni

 • 3. 
  Planiranje ljudskih resursa ?
  • A. 

   Identifikovanje i dokumentovanje uloga

  • B. 

   Generiše organizaciona strukturu projekta

  • C. 

   Identifikovati kadrove potrebne za rad na projektu

  • D. 

   Identifikuje resurse

 • 4. 
  Organizacione šeme obično definišu nazive resursa, rukovodioce, radna mesta, itd. Podaci koje sadrže šeme mogu biti predstavljene u tri forme:
  • A. 

   Hijerarhijski

  • B. 

   Matrično

  • C. 

   Tekstualno

  • D. 

   Horizonatlno

 • 5. 
  Pored definisanja organizacione strukture projekta, podjednako je bitno obaviti _______? 
  • A. 

   Definisanje i dodelu poslova

  • B. 

   Dodela informacija

 • 6. 
   Definisanje i dodela poslova vrši se u četiri koraka:
  • A. 

   Finalizovanje zahteva projekta

  • B. 

    definisanje načina obavljanja posla

  • C. 

   Podela ukupnog rada na manje elemente

  • D. 

   Dodeljivanje radnih odgovornosti

  • E. 

   Nema dodeljivanja radnih odgovornosti svako radi sve poslove

 • 7. 
  Rukovodilac projekta koristi ? 
  • A. 

   OBS strukturni dijagram

  • B. 

   WBS strukturni dijagram

 • 8. 
  OBS (Organizational Breakdown Structure) specifičan tip organizacione strukture, koja _____? 
  • A. 

   Prikazuje koje su organizacione jedinice odgovorne za određene elemente rada

  • B. 

   Koja organizacija koristi za dodeljivanje različitih tipova odgovornosti članovima tima

 • 9. 
  RACI matrice ? 
  • A. 

   Poseban tip matrice odgovornosti koju organizacije koriste za dodeljivanje različitih tipova odgovornosti članovima tima

  • B. 

   Specifičan tip organizacione strukture, koja prikazuje koje su organizacione jedinice odgovorne za određene elemente rada

 • 10. 
  Histogram je ? 
  • A. 

   Prikazuje učestalost angažovanja resursa u jedinici vremena

  • B. 

   Prikazuje učestalost angažovanja resursa u milisekundima

 • 11. 
  Jedinica za histogram ? 
  • A. 

   Rad/dan

  • B. 

   Rad/sekunda

  • C. 

   Rad/milisekunda

 • 12. 
  Uslov za nivelisanje je ? 
  • A. 

   Višak radnika ili manjak radnika

  • B. 

   Ako je potreban veći broj radnika od raspoloživih, vrši se odlaganje odredjenih aktivnosti ili se u tom intervalu, angažuju dodatni resursi

  • C. 

   Ako je potreban veci broj radnika od raspolozivih ne vrsi se nikakvo odlaganje aktivnosti

 • 13. 
  Veći rang označava ? 
  • A. 

   Da se aktivnost uopšte ne pomera ili se kasnije pomera, i da se prvo njoj dodeljuju svi potrebni resurs

  • B. 

   Da se aktivnost uopšte ne pomera ili se kasnije pomera, i da se zadnjoj dodeljuju svi potrebni resursi, a ne prvoj

 • 14. 
  Najveći rang za odredjivanje ranga je ?
  • A. 

   Najveći rang = 1

  • B. 

   Najveći rang = 2

  • C. 

   Najveći rang = 3

 • 15. 
  Rukovodilac projekta je čovek zadužen __________?
  • A. 

   Za ostvarenje planiranih ciljeva projekta (rok, resursi i troškovi )

  • B. 

   Za ostvarenje planiranih aktivnosti projekta

  • C. 

   Ucestvuje u realizaciji ( resursi, troskovi, rok)

 • 16. 
  Rukovodilac projekta ucestvuje_____________?
  • A. 

   Ne učestvuje u njegovoj realizaciji već njome upravlja

  • B. 

   Učestvuje u njegovoj realizaciji ne upravlja njome

  • C. 

   Ne učestvuje u njegovoj realizaciji i ne upravlja njome

 • 17. 
  Uloga rukovodioca ? 
  • A. 

   Integrator

  • B. 

   Komunikator

  • C. 

   Vođa tima

  • D. 

   Donosilac odluka

  • E. 

   Kreator atmosfere

  • F. 

   Motivisanje

 • 18. 
   Povezuje i integriše napore članova projektnog tima i svih učesnika u realizaciji projekta da bi se isti efikasno realizovao. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Rukovodioc- Vodi tim za uprvljanje projektom. Organizuje, usmerava, koordinira rad članova projektnog tima, rešava probleme i konflikte, daje uputstva, rešenja I direktive kako da se zadaci izvrše
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  IZBOR RUKOVODIOCA PROJEKTA(kriterijumi za izbor PM) ? 
  • A. 

   Potrebna znanja iz svih oblasti na koje se projekat odnosi

  • B. 

   Znanja iz oblasti upravljanja

  • C. 

   Tehnička I finansijska znanja

  • D. 

   Upravljačka znanja

  • E. 

   Znanja iz oblasti organizacije, planiranja, informatike

  • F. 

   Nije specijalista već generalista

  • G. 

   Specijalista

  • H. 

   Menadmenstka znanja

  • I. 

   Znanja iz oblasti ekonomije

 • 21. 
  Rukovodilac projekta- Potrebne osobine i sposobnosti su ?
  • A. 

   organizatorske sposobnosti

  • B. 

   Upravljačke sposobnosti

  • C. 

   Ljudski i stručni autoritet

  • D. 

   Komunikacione sposobnosti

  • E. 

   Fleksibilan

  • F. 

   čvrsta i stabilna ličnost

  • G. 

   Ambiciozna ličnost

  • H. 

   Znanje iz ekonmije

  • I. 

   Ne mora biti cvrsta i stabilna licnost

 • 22. 
  PRojektni tim- Koristi od timskog rada su ?
  • A. 

   Rezultat tima premaušuje

  • B. 

   Rešavanje složenih problema

  • C. 

   Kreativnih ideja

  • D. 

   Podrška ostalih članova

  • E. 

   Ulivaju znanje

  • F. 

   Organizaciono učenje

  • G. 

   Nema podrke ostalih clanova

  • H. 

   Rezultati tima ne premasuje

 • 23. 
  Po Hansaker-u karakteristike efikasnog tima su:
  • A. 

   Komplementarne veštine

  • B. 

   Zajednički cilj

  • C. 

   Mala veličina

  • D. 

   Specifični ciljevi

  • E. 

   Zajednički pristup

  • F. 

   Zajednička odgvornost

  • G. 

   Pojedinac ima pristup

  • H. 

   Velika velicina

 • 24. 
  Glavne karakteristike neefikasnog tima su ? 
  • A. 

   Frustracija

  • B. 

   Konflikt I nezdrava konkurencija

  • C. 

   Neproduktivni sastanci

  • D. 

   Nedostatak poverenja u vođu tima

  • E. 

   Produktivni sastanci

  • F. 

   Poptuno poverenje u vodju tima

 • 25. 
  VRSTE TIMOVA po Yuklu ? 
  • A. 

   Funkcionalan

  • B. 

   Multifunkcionalan

  • C. 

   Samoupravni

  • D. 

   Samodefinišući

  • E. 

   Timovi top menadžmenta

  • F. 

   Timovi top tehnologije

  • G. 

   Kordinisanje

Back to Top Back to top