Klinische Psychologie Hoofdstuk 1

9 Vragen | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Klinische Psychologie Hoofdstuk 1

hoofdstuk 1 Over klinische psychologie en 'abnormaal' gedrag


Questions and Answers
 • 1. 
  Welke van de volgende activiteiten behoort niet tot het werkterrein van de klinisch psycholoog?
  • A. 

   Het uitvoeren van onderzoek naar hoogbegaafde jongeren die problemen hebben in de omgang met leeftijgenoten

  • B. 

   Het voorschrijven van medicijnen aan psychotische patienten

  • C. 

   Het doen van onderzoek naar het gedrag van mensen in relatie tot hun ervaren gezondheid

  • D. 

   Het uitvoeren van interventies die zijn gericht op verbetering van het persoonlijke en maatschappelijke functioneren van de mens

 • 2. 
  Welke van de volgende 'regels' is een voorbeeld van een 'restregel'?
  • A. 

   Je mag niet andermans huis binnendringen en zijn spullen stelen.

  • B. 

   Voordat je een straat oversteekt moet je goed naar rechts en naar links kijken.

  • C. 

   Je moet iemand die ernstig gewond op straat ligt, helpen; je mag niet doorlopen zonder hulp te bieden.

  • D. 

   Als je met een onbekende praat moet je niet te dicht bij die persoon gaan staan.

 • 3. 
  Op basis van het statistisch model zijn uitspraken mogelijk over het onderscheid tussen 'normaal' en 'abnormaal' gedrag. Een bezwaar van het statistisch model is echter dat het:
  • A. 

   Uitsluitend hoge scores als 'abnormaal' kwalificeert.

  • B. 

   Gebaseerd is op een categoriale benadering van psychopathologie

  • C. 

   Niet specificeert hoe ongewoon het gedrag moet zijn om het 'abnormaal' te kunnen noemen.

  • D. 

   Alleen toepasbaar is bij persoonlijke eigenschappen en psychische stoornissen die zeldzaam zijn in een bepaalde populatie

 • 4. 
  Beoordeel de juistheid van de volgende twee stellingen over het medisch of ziektemodel.I Aanhangers van het medisch model zijn van mening dat de oorzaak van psychische stoornissen uitsluitend ligt bij lichamelijke afwijkingen (zoals een neurologisch defect).II Volgens aanhangers van het medich model zijn psychische stoornissen het beste te verhelpen door de onderliggende mechanismen met therapie te bestrijden.
  • A. 

   I en II zijn juist

  • B. 

   Alleen I is juist

  • C. 

   Alleen II is juist

  • D. 

   I en II zijn onjuist

 • 5. 
  Szasz bekritiseerde het medisch model en met name de opvatting van 'geestesziekte' binnen dit model. Welk criterium moet naar zijn mening worden gebruikt bij het bepalen van de grens tussen 'geestelijke gezondheid' en 'geestesziekte'?
  • A. 

   De aanwezigheid van aantoonbare medische afwijkingen

  • B. 

   De aanwezigheid van afwijkingen van psychsociale en ethische normen

  • C. 

   De mate waarin het gedrag disfunctioneel is en persoonlijk en maatschappelijk functioneren belemmert

  • D. 

   De mate waarin het gedrag persoonlijk lijden veroorzaakt

 • 6. 
  Welke van de volgende beweringen over publiek stigma is niet juist?
  • A. 

   Publiek stigma verwijst naar de negatieve reacties van de algemene bevolking op een gestigmatiseerde groep.

  • B. 

   Een van de aspecten van publiek stigma is discriminatie.

  • C. 

   Publiek stigma leidt per definitie tot zelfstigmatisering.

  • D. 

   Interpersoonlijk contact met psychiatrische patienten heeft het sterkste stigmareducerende effect as deze patienten in lichte mate het stereotiepe beeld ontkrachten.

 • 7. 
  Aanhangers van het leer- of onderwijsmodel noemen een aantal argumenten waarom zij dit model prefereren boven het medisch model. Welk argument wordt door hen daarbij niet aangevoerd?
  • A. 

   De kans op stigmatisering is geringer bij het leer- of onderwijsmodel.

  • B. 

   Het model beschrijft beter wat er feitelijk gebeurt bij psychologische hulpverlening.

  • C. 

   Het model levert een duidelijker grens op tussen geestelijke 'gezondheid' en 'ziekte'.

  • D. 

   Het model doet meer recht aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen met psychische problemen

 • 8. 
  Welke term gebruiken aanhangers van het leer- of onderwijsmodel om de problematiek aan te duiden van mensen die 'aanspreekbaar' zijn voor hun eigen doen en laten?
  • A. 

   Levensproblemen

  • B. 

   Neurotische stoornissen

  • C. 

   Verantwoordelijkheidsproblemen

  • D. 

   Psychogene problemen

 • 9. 
  Een mana heeft last van ernstige depressies met psychotische symptomen: hij voelt zich erg somber, hoort en ziet dingen die er niet zijn, en is daar erg van in de war. Er is geen aantoonbaar somatische oorzaak voor zijn problemen. Vanuit welk model zal deze  man als 'abnormaal' of 'geestesziek' worden benoemd?
  • A. 

   Alleen vanuit het statistische model

  • B. 

   Alleen vanuit het statistisch model en het medisch model

  • C. 

   Alleen vanuit het mediach model en het leer- of onderwijsmodel

  • D. 

   Zowel vanuit het statistisch model, het medisch model als het leer- of onderwijsmodel

Back to Top Back to top