Kiểm Tra Chương 02 - Lớp 10a14

20 cu hi | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kiểm Tra Chương 02 - Lớp 10a14

Questions and Answers
 • 1. 
  Hệ điều hành Windows là phần mềm gì?
  • A. 

   Phần mềm ứng dụng

  • B. 

   Phần mềm hệ thống

  • C. 

   Phần mềm tiện ích

  • D. 

   Phần mềm công cụ

 • 2. 
  Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ
  • A. 

   Trong CPU

  • B. 

   Trên bộ nhớ ngoài

  • C. 

   Trên RAM

  • D. 

   Trên ROM

 • 3. 
  Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:
  • A. 

   RAM

  • B. 

   ROM

  • C. 

   CPU

  • D. 

   HDD

 • 4. 
  Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?
  • A. 

   Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.

  • B. 

   Bộ nhớ chỉ đọc.

  • C. 

   Bộ xử lý trung tâm.

  • D. 

   Bộ nhớ ngoài.

 • 5. 
  Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện: chọn đối tượng, rồi
  • A. 

   Nhấn Ctrl+Z

  • B. 

   Vào File --> Move To Folder

  • C. 

   Nhấp chuột phải --> Restore

  • D. 

   Cả ba đều đúng

 • 6. 
  Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta vào
  • A. 

   Windows Explorer

  • B. 

   Computer

  • C. 

   Windows Explorer hoặc Computer

  • D. 

   Conputer hoặc NetWork

 • 7. 
  Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:
  • A. 

   Ctrl + N

  • B. 

   Tools - New, sau đó chọn Folder

  • C. 

   Nhấp vào nút New Folder

  • D. 

   Ctrl + N hoặc Nhấp vào nút New Folder

 • 8. 
  Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?
  • A. 

   Đường tắt để kích hoạt chương trình

  • B. 

   Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

  • C. 

   Thư mục

  • D. 

   Đóng các cửa sổ đang mở

 • 9. 
  Trong hệ điều hành Windows, tên của thư mục được đặt
  • A. 

   Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục

  • B. 

   Bắt buộc không được có phần mở rộng

  • C. 

   Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp

  • D. 

   Bắt buộc phải có phần mở rộng

 • 10. 
  Trong Windows, để mở folder hoặc một mục chương trình, ta chọn đối tượng sau đó:
  • A. 

   Vào File – Open

  • B. 

   Nhấp vào folder và bấm phím Enter

  • C. 

   Nhấp đúp chuột

  • D. 

   Cả 3 đáp án đều đúng.

 • 11. 
  Để di chuyển tệp / thư mục từ vị trí này sang vị trí khác:
  • A. 

   Ctrl+X; Ctrl+V.

  • B. 

   Edit --> Copy ; Edit --> Paste.

  • C. 

   File --> Copy ; File --> Paste.

  • D. 

   Ctrl+C; Ctrl+V.

 • 12. 
  Trong Windows, để xóa một thư mục ta thực hiện:
  • A. 

   File – Delete

  • B. 

   Ctrl + D

  • C. 

   Ctrl + Z

  • D. 

   Ctrl + V

 • 13. 
  Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?
  • A. 

   Shift+Del

  • B. 

   Ctrl+Del

  • C. 

   Atl + Del

  • D. 

   Tab + Del

 • 14. 
  Các tập tin có phần mở rộng là .BMP; .GIF là các tập tin:
  • A. 

   Dạng âm thanh

  • B. 

   Dạng hình ảnh

  • C. 

   Dạng văn bản

  • D. 

   Dạng bảng tính

 • 15. 
  Để chụp ảnh của một hộp thoại trên màn hình tài liệu, ta dùng tổ hợp phím sau:
  • A. 

   Print Screen

  • B. 

   Delete

  • C. 

   Shift

  • D. 

   Ctrl

 • 16. 
  Trong hộp thoại Taskbar Properties, để dòng Taskbar ẩn trên màn hình, ta chọn chức năng nào sau đây?
  • A. 

   Small icon in start menu

  • B. 

   Auto hide.

  • C. 

   Show clock.

  • D. 

   Always on top

 • 17. 
  Trong Windows, để thoát khỏi chương trình ứng dụng đang kích hoạt, ta nhấn
  • A. 

   Alt+F4.

  • B. 

   Shift + F4

  • C. 

   Ctrl + Tab

  • D. 

   Windows + E

 • 18. 
  Để phục hồi lại thao tác trước đó:
  • A. 

   Format/Undo.

  • B. 

   Edit/Undo.

  • C. 

   File/Undo.

  • D. 

   Ctrl + T

 • 19. 
  Ta sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?
  • A. 

   Start Menu

  • B. 

   Accessories

  • C. 

   Control Panel

  • D. 

   Windows Explorer

 • 20. 
  Trong Windows Explorer, muốn thể hiện các đối tượng có thuộc tính ẩn, ta dùng menu
  • A. 

   View, Folder.

  • B. 

   Organize, Folder and Search Option.

  • C. 

   View, Show/Hidden.

  • D. 

   Tools, Show/Hidden.

Back to Top Back to top