Đề Kiểm Tra Bài 45

10 Questions | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Đề Kiểm Tra Bài 45

Questions and Answers
 • 1. 
  Ý kiến không đúng khi cho rằng năng lượng chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình tới 90% do
  • A. 

   Một phần không được sinh vật sử dụng.

  • B. 

   Một phần do sinh vật thải ra dưới dạng trao đổi chất, chất bài tiết.

  • C. 

   Một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật.

  • D. 

   Phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường.

 • 2. 
  Năng lượng khởi nguyên để thực hiện một vòng tuần hoàn vật chất xuất phát từ:
  • A. 

   Mặt trời

  • B. 

   Khí quyển

  • C. 

   Thực vật

  • D. 

   Trái đất

 • 3. 
  Yếu tố nào sau đây không tuần hoàn trong hệ sinh thái?
  • A. 

   Phospho

  • B. 

   Cacbohyđrat

  • C. 

   Nitơ

  • D. 

   Năng lượng mặt trời

 • 4. 
  Phát biểu nào không đúng đối với một hệ sinh thái
  • A. 

   Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.

  • B. 

   Càng lân bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm

  • C. 

   Sự biến đổi năng lượng có tính tuần hoàn

  • D. 

   Sự biến đổi vật chất mang tính chu kỳ.

 • 5. 
  Số bậc dinh dưỡng ở một hệ sinh thái trên cạn thường không thể vượt quá bao nhiêu?
  • A. 

   6 bậc

  • B. 

   5 bậc

  • C. 

   4 bậc

  • D. 

   7 bậc

 • 6. 
  Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 so với sinh vật sản xuất: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo) 
  • A. 

   0,57%

  • B. 

   0,92%

  • C. 

   0,0052%

  • D. 

   45,5%

 • 7. 
  Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo) 
  • A. 

   0,57%

  • B. 

   0,92%

  • C. 

   0,0052%

  • D. 

   45,5%

 • 8. 
  Nhóm sinh vật nào không có mặt trong quần xã thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên vẫn diễn ra bình thường 
  • A. 

   Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật

  • B. 

   động vật ăn động vật, sinh vật sản xuất

  • C. 

   động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật

  • D. 

   Sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất

 • 9. 
  Dòng năng lượng trong các hệ sinh thái được truyền theo con đường phổ biến là 
  • A. 

   Năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật dị dưỡng → năng lượng trở lại môi trường

  • B. 

   Năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật sản xuất → năng lượng trở lại môi trường

  • C. 

   Năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn thực vật → năng lượng trở lại môi trường

  • D. 

   Năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn động vật → năng lượng trở lại môi trường

 • 10. 
  Biện pháp nào sau đây không có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng 
  • A. 

   Ngăn chặn thực hiện nạn phá rừng, tích cực trồng rừng

  • B. 

   Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên

  • C. 

   Vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định canh, định cư

  • D. 

   Chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất

Back to Top Back to top