Đề Kiểm Tra Bài 41

10 Questions | Total Attempts: 89

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Đề Kiểm Tra Bài 41

Questions and Answers
 • 1. 
  Diễn thế sinh thái là:
  • A. 

   Quá trình hình thành một quần thể sinh vật mới.

  • B. 

   Quá trình tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.

  • C. 

   Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

  • D. 

   Quá trình hình thành loài mới ưu thế hơn.

 • 2. 
  Cho các dữ kiện sau: I. Một đầm nước mới xây dựng II. Các vùng đất quanh đầm bị xói mòn, làm cho đáy đầm bị nông dần. Các loài sinh vật nổi ít dần, các loài động vật chuyển vào sống trong lòng đầm ngày một nhiều. III. Trong đầm nước có nhiều loài thủy sinh ở các tầng nước khác nhau, các loài rong rêu và cây cỏ mọc ven bờ đầm. IV. Đầm nước nông biến thành vùng đất trũng. Cỏ và cây bụi dần dần đến sống trong đầm. V. Hình thành cây bụi và cây gỗ. Sơ đồ nào sau đây thể hiện diễn thế ở đầm nước nông?
  • A. 

   I→III → II →IV→V

  • B. 

   I →III→II→V →IV

  • C. 

   I→II→III→IV→V

  • D. 

   I→II→III→V→IV

 • 3. 
  Trong diễn thế sinh thái, vai trò quan trọng hàng đầu thường thuộc về nhóm loài nào?
  • A. 

   Sinh vật ưu thế

  • B. 

   Sinh vật tiên phong

  • C. 

   Sinh vật sản xuất

  • D. 

   Sinh vật phân hủy

 • 4. 
  Loại diễn thế xảy ra trên môi trường không có quần xã hay có số sinh vật không đáng kể được gọi là:
  • A. 

   Diễn thế nguyên sinh

  • B. 

   Diễn thế hỗn hợp

  • C. 

   Diễn thế thứ sinh

  • D. 

   Biến đổi nguyên thủy

 • 5. 
  Một khu rừng rậm bị người chặt phá quá mức, dần mất cây to, cây nhỏ và cây bụi chiếm ưu thế, động vật hiếm dần là:
  • A. 

   Diễn thế nguyên sinh

  • B. 

   Biến đổi tiếp diễn

  • C. 

   Diễn thế hủy diệt.

  • D. 

   Diễn thế thứ sinh

 • 6. 
  Trong diễn thế sinh thái nói chung, quần xã đỉnh cực là sẽ có những đặc điểm như thế nào?
  • A. 

   Quần xã tiên phong

  • B. 

   Quần xã suy thoái

  • C. 

   Quần xã trung gian

  • D. 

   Quần xã phát triển ổn định.

 • 7. 
  Có thể hiểu diễn thế sinh thái là:
  • A. 

   Thay đổi hệ động thực vật trong một ổ sinh thái.

  • B. 

   Quá trình thu hẹp khu phân bố của các loài.

  • C. 

   Thay thế quần xã sinh vật này bằng quần xã sinh vật khác.

  • D. 

   Sự biến động số lượng cá thể trong quần thể.

 • 8. 
  Việc nghiên cứu diễn thế sinh thái đối với ngành nông nghiệp có ý nghĩa như thế nào?
  • A. 

   Nắm được quy luật phát triển của quần xã.

  • B. 

   Xây dựng kế hoạch dài hạn cho nông, lâm, ngư nghiệp.

  • C. 

   Phán đoán đước quần xã tiên phong và quần xã cuối cùng.

  • D. 

   Biết được quần xã trước và quần xã sẽ thay thế nó.

 • 9. 
  Nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái thường xuyên là:
  • A. 

   Tác động con người

  • B. 

   Sự cố bất thường

  • C. 

   Môi trường biến đổi

  • D. 

   Thay đổi các nhân tố sinh thái

 • 10. 
  Trong diễn thế sinh thái, hệ sinh vật nào sau đây có vai trò quan trọng trong việc hình thành quần xã mới?
  • A. 

   Hệ động vật

  • B. 

   Hệ thực vật

  • C. 

   Hệ động vật và vi sinh vật

  • D. 

   Vi sinh vật

Back to Top Back to top