Đề Kiểm Tra Bài 40

10 Questions | Total Attempts: 36

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Đề Kiểm Tra Bài 40

Questions and Answers
 • 1. 
  Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết:
  • A. 

   Mức độ gần gũi giữa các cá thể trong quần xã.

  • B. 

   Con đường trao đổi vật chất và năng lượng trong quần xã.

  • C. 

   Nguồn thức ăn của các sinh vật tiêu thụ.

  • D. 

   Mức độ tiêu thụ chất hữu cơ của các sinh vật.

 • 2. 
  Nguyên nhân dẫn tới phân ly ổ sinh thái của các loài trong quần xã là:
  • A. 

   Mỗi loài ăn một loại thức ăn khác nhau.

  • B. 

   Mỗi loài kiếm ăn ở vị trí khác nhau.

  • C. 

   Mỗi loài kiếm ăn vào một thời gian khac nhau trong ngày.

  • D. 

   Cạnh tranh khác loài.

 • 3. 
  Đặc trưng nào sau đây có ở quần xã mà không có ở quần thể?
  • A. 

   Tỷ lệ nhóm tuổi

  • B. 

   Tỷ lệ tử vong

  • C. 

   Tỷ lệ đực cái

  • D. 

   Độ đa dạng

 • 4. 
  Con ve bét đang hút máu con hươu là thể hiện mối quan hệ nào?
  • A. 

   Ký sinh

  • B. 

   Sự cố bất thường.

  • C. 

   Thay đổi các nhân tố sinh thái

  • D. 

   Tác động con người

 • 5. 
  Quần xã là:
  • A. 

   Một tập hợp các sinh vật cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định.

  • B. 

   Một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, gắn bó với nhau như một thể thống nhất, thích nghi với môi trường sống.

  • C. 

   Một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khu vực, vào một thời điểm nhất định.

  • D. 

   Một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định.

 • 6. 
  Trong quần xã sinh vật đồng cỏ loài chiếm ưu thế là
  • A. 

   Cỏ bợ.

  • B. 

   Trâu bò.

  • C. 

   Sâu ăn cỏ.

  • D. 

   Bướm.

 • 7. 
  Các đặc trưng cơ bản của quần xã là:
  • A. 

   Thành phần loài, tỉ lệ nhóm tuổi, mật độ.

  • B. 

   Độ phong phú, sự phân bố các sá thể trong quần xã.

  • C. 

   Thành phần loài, sức sinh sản và sự tử vong.

  • D. 

   Thành phần loài, sự phân bố các cá thể trong quần xã, quan hệ dinh dưỡng của các nhóm loài.

 • 8. 
  Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã:
  • A. 

   Để tăng khả năng sử dụng nguồn sống, do các loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau.

  • B. 

   Để tiết kiệm diện tích, do các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau.

  • C. 

   Để giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích.

  • D. 

   Do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.

 • 9. 
  Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác kìm hãm là hiện tượng
  • A. 

   Cạnh tranh giữa các loài.

  • B. 

   Cạnh tranh cùng loài.

  • C. 

   Khống chế sinh học.

  • D. 

   Đấu tranh sinh tồn.

 • 10. 
  Hai loài ếch sống trong cùng một hồ nước, số lượng của loài A giảm chút ít, còn số lượng của loài B giảm đi rất mạnh. Điều đó chứng minh cho mối quan hệ
  • A. 

   Hội sinh

  • B. 

   Con mồi – vật dữ

  • C. 

   Ức chế - cảm nhiễm

  • D. 

   Cạnh tranh

Back to Top Back to top