Kiểm Tra 1 Tiết Tin 10

45 Questions | Total Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
Kim Tra 1 Tit Tin 10 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Để tạo mới một văn bản thì cách làm nào sau đây là đúng?
  • A. 

   Dùng tổ hợp phím Ctrl + N

  • B. 

   Dùng lệnh File --> Save

  • C. 

   Dùng tổ hợp phím Ctrl + O

  • D. 

   Dùng tổ hợp phím Ctrl + S

 • 2. 
  Thao tác Shift + Enter có chức năng gì?
  • A. 

   Xuống hàng chưa kết thúc Paragraph.

  • B. 

   Xuống một trang màn hình.

  • C. 

   Nhập dữ liệu theo hàng dọc.

  • D. 

   Ngắt cột tự do.

 • 3. 
  Tổ hợp phím Ctrl +Shift + = có chức năng gì?
  • A. 

   Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi.

  • B. 

   Bật hoặc tắt chỉ số trên.

  • C. 

   Bật hoặc tắt chỉ số dưới.

  • D. 

   Tất cả đều sai.

 • 4. 
  Để chia cột trong văn bản ta thực hiện thế nào trong các cách sau đây?
  • A. 

   Chọn lệnh Format --> Column.

  • B. 

   Chọn lệnh Format --> Fonts.

  • C. 

   Chọn lệnh Format --> Drop Cap.

  • D. 

   Chọn lệnh Format --> Paragraph.

 • 5. 
  Trong phần File --> Page Setup, mục Margin có chức năng gì?
  • A. 

   Quy định khoảng cách từ mép đến trang in.

  • B. 

   Chia văn bản thành nhiều đoạn theo ý muốn.

  • C. 

   Phần trừ lề trống để đóng gáy tài liệu.

  • D. 

   Quy định lề của trang in.

 • 6. 
  Ví dụ khi ta đánh chữ cn trong văn bản sau đó ấn phím Spacebar Máy sẽ hiện ra cụm từ Công Nghệ Thông Tin. Đây là chức năng gì?
  • A. 

   Auto Corect.

  • B. 

   Find and Replace.

  • C. 

   Auto Text.

  • D. 

   Auto Format.

 • 7. 
  Tổ hợp phím Ctrl  + = có chức năng gì?
  • A. 

   Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi.

  • B. 

   Bật hoặc tắt chỉ số trên

  • C. 

   Bật hoặc tắt chỉ số dưới.

  • D. 

   Tất cả đều sai.

 • 8. 
  Trong Microsoft Word 2003 để lưu một tập tin ta chọn:
  • A. 

   File --> Save.

  • B. 

   Edit --> Save.

  • C. 

   Format --> Save.

  • D. 

   View --> Save.

 • 9. 
  Trong Microsoft Word 2003 để lưu đổi tên một tập tin ta chọn:
  • A. 

   File --> Save.

  • B. 

   File --> Save as.

  • C. 

   Edit --> Save.

  • D. 

   Edit --> Save as.

 • 10. 
  Trong Micrsoft Word 2003 để mở hợp thoại Page Setup ta chọn:
  • A. 

   File --> Page Setup…

  • B. 

   Edit --> Page Setup…

  • C. 

   View --> Page Setup…

  • D. 

   Tools --> Page Setup…

 • 11. 
  Trong Microsoft Word 2003 để chèn ký tự đặc biệt ta chọn:
  • A. 

   Insert --> Symbol.

  • B. 

   File --> Symbol.

  • C. 

   Edit --> Symbol.

  • D. 

   Tools --> Symbol.

 • 12. 
  Trong Microsoft Word 2003 để gạch dưới 2 nét cho từ ta chọn:
  • A. 

   Insert --> Picture --> ClipArt

  • B. 

   Insert --> Picture --> From File.

  • C. 

   Format --> Picture --> ClipArt.

  • D. 

   Format --> Font --> Underline Style

 • 13. 
  Trong Microsoft Word để chia đoạn văn bản thành 2 cột có kích thước cột trái nhỏ hơn cột phải bạn phải chọn:
  • A. 

   Format --> Columns --> Right

  • B. 

   Format --> Columns --> Left

  • C. 

   Format --> Columns --> Two

  • D. 

   Format --> Columns --> Three

 • 14. 
  Để định dạng Tab ta chọn:
  • A. 

   Format --> Bullets and Numbering.

  • B. 

   Format --> Borders and Shading.

  • C. 

   Format --> Columns.

  • D. 

   Format --> Tabs.

 • 15. 
  Để đóng khung và tô nền ta chọn:
  • A. 

   Format --> Bullets and Numbering.

  • B. 

   Format --> Borders and Shading.

  • C. 

   Format --> Columns.

  • D. 

   Format --> Tabs.

 • 16. 
  Đánh số thứ tự hoặc ký hiệu đầu đoạn ta chọn:
  • A. 

   Format --> Bullets and Numbering.

  • B. 

   Format --> Borders and Shading.

  • C. 

   Format --> Columns.

  • D. 

   Format --> Tabs.

 • 17. 
  Để tạo chữ to đầu đoạn ta chọn:
  • A. 

   Format --> Drop Cap.

  • B. 

   Format --> Borders and Shading.

  • C. 

   Format --> Columns

  • D. 

   Format -->Tabs..

 • 18. 
  Tổ hợp phím tắt nào cho phép ta chuyển đổi qua lại chữ hoa và chữ thường với nhau:
  • A. 

   Ctrl + Shift + F3

  • B. 

   Shift + F3

  • C. 

   Ctrl + F3

  • D. 

   Ctrl + F4

 • 19. 
  Hiện các thanh công cụ ta chọn:
  • A. 

   Format --> Print Layout

  • B. 

   Insert --> Toolbars

  • C. 

   View -->ToolBox

  • D. 

   View --> Toolbars

 • 20. 
  Để chọn toàn bộ văn bản ta sử dụng tổ hợp phím:
  • A. 

   Ctrl + A

  • B. 

   Ctrl + S

  • C. 

   Ctrl + O

  • D. 

   Ctrl + N

 • 21. 
  Phục hồi nội dung vừa bị xóa bằng cách sử dụng tổ hợp phím:
  • A. 

   Ctrl + C

  • B. 

   Ctrl + Z

  • C. 

   Ctrl + Y

  • D. 

   Ctrl + B

 • 22. 
  Xem văn bản trước khi in ta chọn:
  • A. 

   File --> Print.

  • B. 

   File --> Page Setup

  • C. 

   View --> Print Layout

  • D. 

   File --> Print Preview.

 • 23. 
  Để sao chép một đoạn văn bản ta dùng tổ hợp phím nào sau đây
  • A. 

   Ctrl + C

  • B. 

   Ctrl + S

  • C. 

   Ctrl + X

  • D. 

   Ctrl + V

 • 24. 
  Để dán một đoạn văn bản ta dùng tổ hợp phím nào sau đây
  • A. 

   Ctrl + C

  • B. 

   Ctrl + S

  • C. 

   Ctrl + X

  • D. 

   Ctrl + V

 • 25. 
  Để cắt một đoạn văn bản ta dùng tổ hợp phím nào sau đây
  • A. 

   Ctrl + C

  • B. 

   Ctrl + S

  • C. 

   Ctrl + X

  • D. 

   Ctrl + V

Back to Top Back to top