Kev Xeem IB Nrab Xyoo: Mid Year Exam

27 Questions | Total Attempts: 74

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kev Xeem IB Nrab Xyoo: Mid Year Exam

Lus sam (Introduction): Kev xeem zaum no yog yuav coj los soj ntsuam txog peb li kev kawm ntawv thiab lus Hmoob. Peb yuav siv tus niam ntawv Hmoob Las Tees (Hmong Latin Script) los yog Romanized Popular Alphabet (RPA) ua tau muab daws lub npe tshiab hu ua Ntawv Hmoob Thoob Teb no rau thaum lub Xya (7) Hli Ntuj, Xyoo 1997 rau hauv pluas mov ua tsaug rau peb tug thawj kws tsim tsa tus ntawv no hauv lub nroog Milwaukee, xeev Wisconsin, teb chaws America. Peb tug ntaus thawj ntawv yog muaj Txiv Plig Nyiaj Pov Yaj (Father Yves Bertrais), Dr. Linwood Barney, Dr. William Smalley nrog rau coob tus kwv tij neej tsa Hmoob nyob teb chaws Nplog uas tsim tsa tau kiag rau xyoo 1953 coj los rau sawv daws xyaum sau thiab nyeem ntawv Hmoob.  Kev xeem zaum no yuav hais khaub zig ncig txog tej Tsiaj Ntawv thiab cov ntsiab lus uas tus kws qhia los yog tus lees kais twb yeej tau muab nthuav los cob rau peb sawv daws sib cog kawm tag los lawm ntawm tsev kawm ntawv Achieve Language Academy (ALA) no txij li thaum lub Cuaj (9)Hlis Ntuj, Xyoo 2007 los mus txog rau niaj hnub niam no. Kev xeem zaum no peb yuav soj ntsuam txog tej peb 1.) Sau tau, hab 2.) nyeem tau uas muab nees nkaum rau (26) tus Tuam Tsiaj Ntawv (Leading Alphabets) sib dhos ntxiv mus tsim tau cov Lwm Tsiaj Ntawv. Cov Lwm Tsiaj Ntawv muab Tuam Tsiaj Ntawv faib mus tsim tau yog kaum xya (17) tus Tsiaj Ntawv Txiv Tab (Singular Consonants), nees nkaum peb (23) tug Tsiaj Ntawv Txiv Txooj: Cov Ob (2) Tug (Double Consonants), kaum tsib (15) tug cov Tsiaj Ntawv Txiv Txooj: Cov Peb (3) Tug (Triple Consonants), peb (3) tug Tsiaj Ntawv Txiv Txooj: Cov Plaub (4) Tug (Quadruple Consonants), kaum plaub (14) tug Tsiaj Ntawv Niam (Vowels): rau (6) tus tab (singular) hos yim (8) tus txooj (double) thiab yim (8) tus Tsiaj Ntawv Cim (Tone Markers); tag nrho muaj yim caum (80) tus tsiaj ntawv faib coj los ntau kev kawm sau hab nyeem ntawv Hmoob. Cov lus teb yog muab tso ua ob hom: Cov lus xaiv thiab lo tias “Yog” los “Tsis Yog” uas hais raug rau lo lus nug (The answers are divided into two type: multiple choices and the “True” or “False” that best answered the question posted). Thaum xeem tag yuav muaj ib daim ntawv pov thawj luam tawm los qhia tias yus xeem tau zoo heev, zoo yuav, txaus yuav los yog tias tseem xeem tsis tau zoo kiag. Yog li thaum teb cov lus nyob hauv nov no ces thov nco tias kev xeem zaum no tsuas yog xeem txog kev kawm hauv tsev kawm ntawv Achieve Language Academy no xwb.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ntawm lub tsev kawm ntawv Achieve Language Academy (ALA) no peb muab lub npeTsiaj Ntawv no txhais tau ua lus Askiv tias yog Alphabet no (Here at ALA we translated the Alphabet as Tsiaj Ntawv).
  • A. 

   Cov lus xaiv (Choices): Yog (True)

  • B. 

   Tsis Yog (False)

 • 2. 
  Cov Tsiaj Ntawv tag nrho yog muaj nees-nkaum-rau (26) tus (Altogether there are twenty-six letters in the Alphabet).
  • A. 

   Yog

  • B. 

   Tsis Yog

 • 3. 
  Lo lus Hmoob “Tsiaj Ntawv Txiv” no txhais ua lus Askiv tias “Consonant.”
  • A. 

   Yog

  • B. 

   Tsis Yog

 • 4. 
  Cov Tsiaj Ntawv no: CH, DH, DL, HL, HM, HN, KH, ML, NC, NK, NP, NQ, NR, NT, NY, PH, PL, QH, RH, TH, TS, TX & XY (23) yog muaj lub npe li nram no (These Alphabets are named as follow):
  • A. 

   Cov Tsiaj Ntawv Txiv Txooj (Plural Consonants)

  • B. 

   Cov Tsiaj Ntawv Txiv Txooj: Cov Ob (2) Tug (Double Consonants)

  • C. 

   Cov Tsiaj Ntawv Niam Txooj (Double Vowels)

  • D. 

   Cov sau sauv puav leej tsis yog tag nrho (None of the above are correct)

  • E. 

   Cov sau sauv puav leej yog tag nrho (All of the above are correct)

 • 5. 
  Cov Tsiaj Ntawv nov: NPLH, NTSH & NTXH yog muaj lub npe raws li nram no:
  • A. 

   Yog Tsiaj Ntawv Txiv Txooj: Cov Plaub (4) Tug (Quadruple Consonants)

  • B. 

   Yog cov Peb (3) Tug Tsiaj Ntawv Txooj (They are the Triple Consonants)

  • C. 

   Yog cov Plaub (4) Tug Tsiaj Ntawv (They are the Quadruple Alphabets)

  • D. 

   Yog nqe a & b (Both a & b are correct)

  • E. 

   Yog nqe a & c (Both a & c are correct)

 • 6. 
  Cov nov: A, E, I, O, U & W yog cov Tsiaj Ntawv Niam Tab (These are the Singular Vowels).
  • A. 

   Yog

  • B. 

   Tsis Yog

 • 7. 
  Cov Tsiaj Ntawv nov: AA, AI, AU, AW, EE, IA, OO & UA muaj lub npe tias (These Alphabets are called):
  • A. 

   Cov Tsiaj Ntawv Txiv Txooj: Cov Ob (2) Tug (The Double Consonants)

  • B. 

   Cov Tsiaj Ntawv Niam Txooj (The Double Vowels)

  • C. 

   Cov Tsiav Ntawv Niam (The Vowels)

  • D. 

   Yog tag nqe b & c (Both b & c are correct)

  • E. 

   Tsis yog ib nqe li vim tus “AA” tsis yog ib tug Tsiaj Ntawv Niam

 • 8. 
  Cov Tsiaj Ntawv nov: B, M, J, V, -, S, G & D yog ib kuag ntawm cov Tsiaj Ntawv Txiv Tab, thiab (These are also a part of the Consonants).
  • A. 

   Yog

  • B. 

   Tsis Yog

 • 9. 
  Ntawm tsev kawm ntawv Achieve Language Academy no peb tau qiv los lus “zauv” no coj los sawv cev nrog rau Hmoob Nplog & Hmoob Asmesliskas lo lus tias nab npawb (number) no. Yog li lo lus qiv los ntawm hom ntawv Hmoob twg los (At Achieve Language Academy we borrowed the word “zauv” to represent the Hmong Laotian and Hmong American’s word for number. So which Hmong writing did we borrowed this from)? :
  • A. 

   Tus Ntawv Hmoob Thaib (Hmong Thai Script)

  • B. 

   Tus Qauv Ntaub Qauv Ntawv (The Pa Ndau Script)

  • C. 

   Tus Ntawv Hmoob Lauj Foom (The Lo Foung Script)

  • D. 

   Tus Ntawv Pollard (The Pollard Script)

  • E. 

   Niam Ntawv Soob Lwj Yaj tus ntawv Phaj Hauj (Mother of Writing Shong Lue Yang’s Pahawh)

 • 10. 
  Lo lus Phaj Hauj “zaus” no txhais tau ib yam li (The Pahawh word “zaus” can be translated to mean the same as):
  • A. 

   Pawg zauv los yog leb/lej #1 – 10 (The group of number from 1 – 10)

  • B. 

   Cov cim ua zauv (Signs of Mathematic)

  • C. 

   Cov zauv khib (The odd numbers)

  • D. 

   Cov zauv khub (The even numbers)

  • E. 

   Hmoob Nplog lo lus rau lub xum (The Hmong Laotian word for zero)

 • 11. 
  Cov zauv no: 30, 50, 60, 90, 100, 900 hab 1000 yog suav raws li nram no (These numbers are counted as follow):
  • A. 

   Peb caug, Tsib caug, Rau caum, Cuaj caum, Ib puas, Cuaj pua thiab Ib txhiab

  • B. 

   Peb caug , Tsib caug, Rau caug, Cuaj caug, Ib puas, Cuaj puas hab Ib txheeb

  • C. 

   Peb caug, Tsib caum, Rau caum, Cuaj caum, Ib puas, Cuaj pua hab Ib phav

  • D. 

   Yog a & b vim lo “a” yog lub Hmoob Dawb hos lo “b” yog lus Hmoob Leeg xwb (Both are corrected for “a” represent the White Hmong and “b” is Hmong Leng’s)

  • E. 

   Tsis yog ib nqe li (None of these)

 • 12. 
  Cov tswv yim cim kev ua zauv nov yog muaj cov npe uas txhais tau li no (These mathematical signs are translated as): Ntxiv (Addition/adding) = +; Rho tawm (Subtraction/Minus) = -; Npaug/Khu (Multiplication) = X hab Faib (Division) = ÷
  • A. 

   Yog

  • B. 

   Tsis Yog

 • 13. 
  Lus Hmoob txuam nrog lus Nplog ces peb hu tias xim tiam sis lo lus Hmoob xwb no peb xaiv hu tau tias “kob” (When mixing with Hmong Laotian we refer to as “xim,” but in Hmong we we called it “kob.”
  • A. 

   Yog

  • B. 

   Tsis Yog

 • 14. 
  Lo lus “kwv tij” no yog yus cov txheeb ze sab twg (How is one related to the “kwv tij”)?:
  • A. 

   Yog yus cov nkauj muam nraug nus (brother and sister)

  • B. 

   Yog yus cov txheeb ze nyob rau niam sab (Maternal relative or on mother’s side)

  • C. 

   Yog cov txheeb ze ntawm yus txiv sab (Paternal relatives or on father’s side)

  • D. 

   Yog nqe b & c (both b & c are correct)

  • E. 

   Yog tag nrho nqe a – d (All of the above are correct)

 • 15. 
  Cov Tsiaj Ntawv nov: BMJV-SGD yog muaj lub npe hu li cas (These alphabets are called)?:
  • A. 

   Cov Tsiaj Ntawv Niam Tab (Singular Vowels)

  • B. 

   Cov Tsiaj Ntawv Txiv Tab: Cov Ib (1) Tug (Singular Consonants)

  • C. 

   Cov Tsiaj Ntawv Cim (Tone Markers)

  • D. 

   Yog tag nrho nqe a – c (All a – c are correct)

  • E. 

   Tsis muaj ib nqe yog li (None are correct)

 • 16. 
  Tag nrho cov Tsiaj Ntawv Txiv Tab yog muaj kaum xya (17) tus. Saib seb tshuav tus twg ho sau tsis tau rau kab ntawv no (Altogther there are 17 Singular Consonants. Look and see which one is missing)?: CDFHKLMNPRSTVXYZ
  • A. 

   J

  • B. 

   G

  • C. 

   Q

  • D. 

   W

  • E. 

   Tsis yog ib tug li (None are correct)

 • 17. 
  Tus Tsiaj Ntawm Niam twg txis nrog rau tus Tsiaj Ntawv Cim Ua (-) uas hais tawm tau lub npe ntawm ib tug Tsiaj Ntawv Txiv yog (Which vowel spell with the blank/silent tone marker create the sound of any given consonant)?:
  • A. 

   Tsiaj Ntawv Niam Tab A + Tsiaj Ntawv Cim Ua (blank/silent tone marker)

  • B. 

   Tsiaj Ntawv Niam Tab E + Tsiaj Ntawv Cim Ua

  • C. 

   Tsiaj Ntawv Niam Tab I + Tsiaj Ntawv Cim Ua

  • D. 

   Tsiaj Ntawv Niam Tab O + Tsiaj Ntawv Cim Ua

  • E. 

   Tsiaj Ntawv Niam Tab U + Tsiaj Ntawv Cim Ua

 • 18. 
  Yog muab cov Tsiaj Ntawv Cim sau kom mus sib raws nraws saum lub suab siab mus rau lub suab qis tog, tog no nqe lus twg sau thiaj yog (If the Tone Markers are to be arrange from high to low which of the following line is correct)?:
  • A. 

   GBMJV-SD

  • B. 

   BJMV-SGD

  • C. 

   BMJV-SGD

  • D. 

   DGS-VJMB

  • E. 

   Tsis yog ib nqe li (None are correct)

 • 19. 
  Yog muab cov Tsiaj Ntawv Niam Txooj sau kom nyob sib raws nraws no nqe lus twg thiaj yog (If the double vowels are to be alphabetized which of the following is correct)?:
  • A. 

   AA, AU, AW, AI, EE, IA, OO & UA

  • B. 

   AA, AI, AW, AU, EE, IA, OO & UA

  • C. 

   AA, IA, AI, AU, AW, EE, OO & UA

  • D. 

   AA, AI, AU, AW, EE, IA, OO & UA

  • E. 

   Yog tag nrho nqe a – d (All are correct)

 • 20. 
  Tus Tsiaj Ntawv Txiv Txooj: Cov Ob (2) Tug uas peb tau muab los kawm ntxiv yog (The Double Consonant that we also added is)?:
  • A. 

   ND

  • B. 

   DH

  • C. 

   NL

  • D. 

   BL

  • E. 

   DL

 • 21. 
  Tus Tsiaj Ntawv Txiv Txooj: Cov Peb (3) Tug uas peb nyuam qhuav xyaum kawm txog yog (The consonant that we have also started to learn is):
  • A. 

   DHL

  • B. 

   NDL

  • C. 

   TRH

  • D. 

   PBL

  • E. 

   DLH

 • 22. 
  Cov Tsiaj Ntawv no yog cov Tsiaj Ntawv Niam Tab (These are the Singular Vowels): CDFHKLMNPQRSTVXYZ
  • A. 

   Yog

  • B. 

   Tsis Yog

 • 23. 
  Kaum plaub tug Tsiaj Ntawv Niam tag nrho yog (Altogether the 14 vowels are): A, AA, AI, AU, AW, E, EE, I, IA, O, OO, U, UA & W
  • A. 

   Yog

  • B. 

   Tsis Yog

 • 24. 
  Lo lus qhia txog kev sib zeem sib hu ntawm yus cov txheeb ze yog (The word that describe how we are related to and how to properly address our relatives is):
  • A. 

   Ib sij huam (All of a sudden)

  • B. 

   Ib txhis (For ever/eternity)

  • C. 

   Ib tiam (A generation)

  • D. 

   Ib phaum (One age group)

  • E. 

   Ib phaj (One lineage)

 • 25. 
  Ib lub xyoos muaj kaum ob (12) lub hlis thiab muaj plaub (4) lub caij nyoog uas muaj cov npe raws li nram no (There are twelve months in a year and four seasons by the following names):
  • A. 

   Caij mus rhais muas phua cim av luaj ua teb, ntov ntoo luaj teb, hlawv hab them teb (field marking, slashing, burning and clearing of branches left behind by the fire)

  • B. 

   Caij cog qoob loo, caij dob nroj, caij nthua nroj thiab caij sau qoob (Sowing seed, weeding, more weeding and harvesting)

  • C. 

   Caij faus yeeb, caij hlais nplej, caij ntais pob kws hab lub sij hawm noj tsiab peb caug (Sowing poppy seeds, harvesting rice, harvesting corn, celebrating new year)

  • D. 

   Yog tag nrho a – c (All a – c are correct)

  • E. 

   Caij Nplooj (Ntoos) Hlav (Spring), Caij Ntuj So (Summer), Caij Nplooj Zeeg (Fall) thiab Caij Ntuj No (Winter)

Back to Top Back to top