Kev Soj Ntsuam Hmoob Asmesliskas Li Keeb Kwm: General Hmong Historical Knowledge

18 Questions | Total Attempts: 36

SettingsSettingsSettings
Kev Soj Ntsuam Hmoob Asmesliskas Li Keeb Kwm: General Hmong Historical Knowledge - Quiz

Kev soj ntsuam seb peb ho ras paub txog keeb kwm yooj yim ntawm peb Hmoob lub neej tuaj nyob teb chaws Meskas no (This "General Hmong Historical Knowledge" quiz is based on information related to the Hmong American experiences). Cov lus nug thiab lus teb yuav muab tso ua lus Hmoob txuam nrog lus Askiv kom thooj peb lub neej nyob teb chaws no (To reflect the reality of the Hmong American's the questions and answers will be in Hmonglish-mixture of Hmong and English or Hmong and English only).Cov lus teb yuav muaj (The answers will be in the form of) a.) Multiple Choices (Cov Lus Xaiv) or b.) True or False (Yog los Tsis Yog).


Questions and Answers
 • 1. 
  Tag nrho peb Hmoob muaj pes tsawg lub xeem zwm cia nyob rau teb chaws Asmesliskas no(Altogether how many Hmong clans are known in America)?
  • A. 

   12 Xeem (12 Clans)

  • B. 

   33 Txig 13 Ntsau (33 Plates and 13 bowls)

  • C. 

   2 Hom los yog lub (White Hmong and Hmong Leng/Green/Blue)

  • D. 

   18 Xeem (18 Clans)

  • E. 

   Yog tag nrho nqe A - C (A - C are correct)

 • 2. 
  Peb Hmoob Asmesliskas hais pes tsawg hom lus Hmoob (How many Hmong dialects are spoken by Hmong American)?:
  • A. 

   Hmoob Tuam Tshoj (Suav) & Hmoob Xov Tshoj (SE Asians)

  • B. 

   Hmoob Thaib & Hmoob Nplog (Hmong Thai & Hmong Lao)

  • C. 

   Hmoob Esxias & Hmoob Meskas (Hmong Asian & Hmong American)

  • D. 

   Yog tag nrho nqe A - C (All A - C are correct)

  • E. 

   Suab Hmoob Dawb hab Hmoob Leeg (White Hmong & Hmong Leng dialect)

 • 3. 
  Peb Hmoob tawg kob rog American War in Vietnam (Vietnam War) tau txais lub npe hu li cas thaum peb tau tsiv tawm hauv teb chaws Nplog tuaj mus lawm (What name did we received after we all have left the country of Laos when the America War in Vietnam ended)?: 
  • A. 

   Hmoob Thoj Nam Tawg Rog (Hmong Refugee)

  • B. 

   Hmoob Nplog (Hmong Laotian)

  • C. 

   Hmoob Asmesliskas (Hmong American)

  • D. 

   Hmoob Ywj pheej (Hmong Freedom)

  • E. 

   Tsis yog ib qib li (None of is correct)

 • 4. 
  Lus Hmoob peb hu tias "Yeej thoj nam tawg rog," tiam sis lus Askiv yog txhais tau tias "Refugee camp" (In Hmong we called it "Yeej thoj nam tawg rog," but in English it is called "Refugee camp"):
  • A. 

   Yog (True)

  • B. 

   Tsis Yog (False)

 • 5. 
  Lub yeej Npab Vibnais yog lub yeej loj thiab txais tos tau Hmoob coob tshaj (Ban Vinai Refugee Camp is the largest and hosted the most Hmong):
  • A. 

   Yog (True)

  • B. 

   Tsis Yog (False)

 • 6. 
  Muaj ntau yam Hmoob tsim tau rau hauv lub yeej thoj nam tawg rog Npab Vibnais. Tiam sis tsuas muaj ob yam thiaj yuav nyob mus ib txhis tsis muaj hnub yuav ploj thiab yuav nrog nyob rau hauv Hmoob lub siab. Yog ab tsi? (Hmong created many things in the Ban Vinai Refugee Camp, but only two that will be there forever as well as in the Hmong heart. What are they?):
  • A. 

   Pas Npawv & Koom Haum Haum Xeeb cov mlom pem xum 3 (The water reservoir named after the drowned Hmong boy name Ber and the Hmong organization's statues up in center 3)

  • B. 

   Cov vajtse nyob (as qhas) thiab thawj tswj cov tuam tsev (npaus kaus) (The living quarters and the administrative building)

  • C. 

   Lub tsev kho mob thiab cov khw (The hospital and the market place)

  • D. 

   Lub Roob 10 & 30 Npaj (The 10 & 30 Baht Mounds)

  • E. 

   Yog tag nrho nqe A - D (All A - D are correct)

 • 7. 
  Xyoo twg yog xyoo peb Hmoob Thoj Nam tawg rog tau tuaj tsuj av Meskas (What year was it that the first Hmong refugee set foot on America soil)?:
  • A. 

   1961

  • B. 

   1968

  • C. 

   1973

  • D. 

   1975

  • E. 

   1976

 • 8. 
  Thaum Hmoob tau tsiv tuaj mus nyob lub neej tawg rog thiab tau tuaj mus rau sab ntuj nraum ub lawm Hmoob siv ab tsi los ua kev sib nug moo (When Hmong first became displaced Hmong as refugee and resettled in another abroad Hmong used what mechanisms to correspond with one another)?:
  • A. 

   Hu xov tooj & tshaj xoov tooj cua (phone calls and radio broadcast)

  • B. 

   Sau ntawv & kaw roj hmab kas xev (Wrote letters and recored cassette tapes)

  • C. 

   Siv kwv tij neej tsa Hmoob kev mus los sib cuag (Sent message through relatives traveling back and forth)

  • D. 

   Yog tag nrho nqe A - C (A - C are correct)

  • E. 

   Tsis yog li vim Hmoob ntshai heev (None for Hmong were to afraid)

 • 9. 
  Tus niam ntawv Hmoob siv heev tshaj los tshaj Hmoob tej kev sib nug moo sib txuas lus yog tus twg (What writing system Hmong used the most to correspond with one another)?:
  • A. 

   Tus ntawv Nplog & ntawv Thaib (Lao and Thai Script)

  • B. 

   Niam Ntawv Soob Lwj Yaj tus ntawv Phaj Hauj (Mother of Writing Shong Lue Yang's Pahawh Script)

  • C. 

   Tus ntawv Lauj Foom (The Lo Foung Script)

  • D. 

   Tus ntawv Cob Fab (The Chao Fa Script)

  • E. 

   Tus ntawv Hmoob Las Tees, RPA los yog Ntawv Hmoob Thoob Teb (The Hmong Latin, Romanized Popular Alphabet-RPA or the International Hmong Script)

 • 10. 
  Tus ntawv Hmoob Thoob Teb los yog tus ntawv Las Tees/RPA no tsim tau rau xyoo twg lawm (Which year was it that the Hmong Latin Script/RPA was created)?:
  • A. 

   1905

  • B. 

   1969

  • C. 

   1953

  • D. 

   1997

  • E. 

   Yog tag nrho cov xyoo sau saud (All of the above are correct)

 • 11. 
  Cov thawj ntaus kev tuaj coj peb Hmoob Nplog tsim tsa tus Ntawv Hmoob Thoob Teb no yog 1.) Txiv Plig Nyiaj Pov Yaj (Father Yves Bertrais), 2.) Dr. Lindwood Barney hab 3.) Dr. William Smalley.
  • A. 

   Yog (True)

  • B. 

   Tsis Yog (False)

 • 12. 
  Tag nrho peb (3) tug thawj pab tsim tsa tus Ntawv Hmoob Thoob Teb no puav leej tseem muaj sia nyob (All of the leading figures that help created the Hmong International Writing System are still alive):
  • A. 

   Yog (True)

  • B. 

   Tsis Yog (False)

 • 13. 
  Peb Hmoob Nplog thawj tus mus kawm tau ntawv qib siab Doctor of Philosophy (PhD) yog leej twg (Who was the first Hmong Laotian to have attained the higher education honorific title of PhD)?:
  • A. 

   Dr. Pob Zeb Vaj (Dr. Pao Ze Vang)

  • B. 

   Dr. Pob Zeb Thoj (Dr. Pao Ze Thao)

  • C. 

   Dr. Gary Yias Lis (Dr. Gary Yia Lee)

  • D. 

   Dr. Tswv Daus Yaj (Dr. Yang Dao)

  • E. 

   Dr. Dia Tsab (Dr. Dia Cha)

 • 14. 
  Peb Hmoob lub koom tsheej loj tshaj xaus xyoo yog lub twg (Which is Hmong biggest end of the year celebration)?:
  • A. 

   Koob tsheej ncaws pob nyob rau xeev Minnesota thaum lub Xya Hli (Freedom celebration in Minnesota during the fourth of July)

  • B. 

   Tsiab Peb Caug (New Year's)

  • C. 

   Ua Neeb Thib Sub (Annual shamanistic household cleansing)

  • D. 

   Ib Lub Ntees Loj (A funeral for an important deceased individual)

  • E. 

   Yog tag nrho nqe A - D (A - D are correct)

 • 15. 
  Hmoob tswv yim cub mov noj muaj pes tsawg lub (How many ways can Hmong steam rice)?:
  • A. 

   Mov Npoj (Pre-soaked-steamed rice)

  • B. 

   Mov Vom (Boiled-steamed rice)

  • C. 

   Mov kuam (Couscous)

  • D. 

   Tag nrho nqe A - C (A - C are correct)

  • E. 

   Yog nqe A & B (It is both A & B)

 • 16. 
  Yim (8) hnub Hmoob suav tau rau ib lim tiam twg yog (Names of the 8 days that Hmong count within any given week are)?:
  • A. 

   Hnub hmos ub (3 days ago), Hnub hmos (2 days ago), Nag Hmo (Yesterday), Hnub No (Today), Tag Kis (Tomorrow), Nag Kis (Day after tomorrow), Puag Nraus (3 days from now) & Puag Nraus Ub (4 days from now)

  • B. 

   Ib me pliag (In a moment), Ib Ntsais Muag (In a blink of an eye), Ib sim (A life time), Ib txhis (Forever/eternity), Ib sij huam (All of a sudden), Ib teev (An hour), Ib feeb (A minute), Ib lij feeb (A second)

  • C. 

   Pluas Tshais (breakfast), Pluas Su (Lunch), Pluas Hmo (Dinner), Xob Yem (Snack), Sawv Ntxov (Morning), Tav Su (Afternoon), Tav Su Dua (Later Afternoon), Tsaus Ntuj (Evening), Hmo Ntuj (Night), Ib Tag Hmo (Mid Night)

  • D. 

   Yog tag nrho A - C (A - C are correct)

  • E. 

   Tsis yog ib nqes li (None are correct)

 • 17. 
  Niaj hnub niam no Hmoob thiab tib neeg ntiaj teb kwv yees tias ntshe Hmoob tshwm sim los ntawm peb qhov chaw xws li 1.) Qaum Teb Tuam Tshoj (Teb chaws Suav), 2.) Teb chaws Mesopotamia (modern day Iraq & Syria) los yog 3.) Teb chaws Suav sab Tibet (Currently Hmong and people around the world theorized that Hmong may have originated from 1. Northern China, 2. Ancient Mesopotamia civilization where present day Iraq and Syria are, 3. Modern day Tibet and the Himalaya Mountain Range):
  • A. 

   Yog (True)

  • B. 

   Tsis Yog (False)

 • 18. 
  Hmoob li kev sib txheeb yog zeem los ntawm yus cov 1.) Neej tsa (maternal relatives or mother's side) thiab 2.) yus cov kwv tij (paternal relatives or father's side):
  • A. 

   Yog (True)

  • B. 

   Tsis Yog (False)

Back to Top Back to top