Kardiyometabolik Sınav - 2

50 Sorular | Total Attempts: 92

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kardiyometabolik Sınav - 2

Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi DM semptomlarından değildir?
  • A. 

   Poliüri

  • B. 

   Aşırı susama

  • C. 

   Lökopeni

  • D. 

   Halsizlik

 • 2. 
  Aşağıdakilerde hangisi sulfonilürelerin etki mekanizmasıdır?
  • A. 

   Karaciğer glukoz üretimini azaltır. İnsülin duyarlığını artırır

  • B. 

   Periferik insülin direncini azaltır

  • C. 

   Karbonhidrat emilimini geciktirir

  • D. 

   Pankreatik b–hücrelerinden insülin salınımını uyarır ve insulin duyarlılığını artırır

 • 3. 
  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Metformin-TZD’ler

  • B. 

   Rosiglitazon-Alfa glukozidaz İnhibitörleri

  • C. 

   Glimepirid-Biguanidler

  • D. 

   Hepsi

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Kanın saflığı ve bileşimi böbreğin kontrolü altındadır.

  • B. 

   Böbrekler sürekli olarak büyük miktarlarda kanı filtre eder.

  • C. 

   Filtre edilen sıvının büyük kısmını oluşturan, gerekli besin maddeleri ve elektrolitler geri emilir.

  • D. 

   En sonunda idrar olarak atılan sıvıda atık ürünler içerisinde glukoz bulunur.

 • 5. 
  Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  • A. 

   Bozulmuş Glukoz toleransı -Geç diyabet -Periferik İnsülin direnci - Erken diyabet

  • B. 

   Periferik İnsülin direnci –Bozulmuş Glukoz toleransı -Erken diyabet - Geç diyabet

  • C. 

   Bozulmuş Glukoz toleransı - Periferik İnsülin direnci -Erken diyabet - Geç diyabet

  • D. 

   Hiçbiri

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi sulfonilüre grubundandır?
  • A. 

   Repaglinid

  • B. 

   Glimeprid

  • C. 

   Metformin

  • D. 

   Pioglitazon

 • 7. 
  ADA kılavuzuna göre HbA1c seviye hedefi ne olmalıdır?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 8. 
  Aşağıdakilerden hangisi DM’nin  makrovasküler komplikasyonlarından değildir?
  • A. 

   Koroner arter hastalığı

  • B. 

   Serebrovasküler hastalık

  • C. 

   Periferik damar hastalığı

  • D. 

   Retinopati

 • 9. 
   Pioglitazon ile yapılmış klinik çalışmalar içerisinde Tip 2 diyabet ve makrovasküler hastalık bulunan hasta profili hangi çalışmada kullanılmıştır?
  • A. 

   PERISCOPE

  • B. 

   CHICAGO

  • C. 

   LONDON

  • D. 

   PROACTIVE

 • 10. 
   Metformin  ile birlikte kullanıldığında açlık plazma glukoz ve HbA1c seviyelerini anlamlı olarak azaltan ürün hangisidir?
  • A. 

   Metformin

  • B. 

   Rosiglitazon

  • C. 

   Actos

  • D. 

   Gliburid

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi Actos için yanlıştır?
  • A. 

   Karaciğer, yağ ve iskelet kası hücrelerinde artmış insülin duyarlılığına yol açan spesifik nükleer reseptörlerin aktivasyonu yoluyla etki eder

  • B. 

   Hepatik glukoz çıkışını ve periferik glukoz kullanımını artırır

  • C. 

   Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılır

  • D. 

   Metabolitleri mevcuttur

 • 12. 
   Actos, rosiglitazondan farklı olarak aşağıdakilerden hangisinde belirgin iyileşme sağlar?
  • A. 

   Sodyum düzeyi

  • B. 

   Lipid profili

  • C. 

   Kan basıncı

  • D. 

   İnsülin kullanımı

 • 13. 
  Kardiyovasküler parametreler üzerinde Actos’un etkilerini inceleyen en önemli çalışmaaşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   PERISCOPE

  • B. 

   CHICAGO

  • C. 

   LONDON

  • D. 

   PROACTIVE

 • 14. 
  Aşağıdakilerden hangisi PROACTIVE’in temel sonucudur?
  • A. 

   Actos, makrovasküler sorunları olan Tip 2 diyabet hastalarında kardiyovasküler olay insidansını azaltmıştır.

  • B. 

   Actos, sulfonilüreye kıyasla, karotis ateroskleroz progresyonununu geriletmiştir.

  • C. 

   Glimeprid ile karşılaştırmalı olarak Tip 2 diyabet hastalarında koroner ateroskleroz gelişimini yavaşlatmıştır.

  • D. 

   Actos, kemik kırığı insidansını azaltmıştır.

 • 15. 
  Aşağıdakilerden hangisi  CHICAGO ‘nun  temel sonucudur?
  • A. 

   Actos, makrovasküler sorunları olan Tip 2 diyabet hastalarında kardiyovasküler olay insidansını azaltmıştır.

  • B. 

   Actos, sulfonilüreye kıyasla, karotis ateroskleroz progresyonununu geriletmiştir.

  • C. 

   Glimeprid ile karşılaştırmalı olarak Tip 2 diyabet hastalarında koroner ateroskleroz gelişimini yavaşlatmıştır.

  • D. 

   Actos, kemik kırığı insidansını azaltmıştır.

 • 16. 
  Aşağıdakilerden hangisi PERISCOPE ’un temel sonucudur?
  • A. 

   Actos, makrovasküler sorunları olan Tip 2 diyabet hastalarında kardiyovasküler olay insidansını azaltmıştır.

  • B. 

   Actos, sulfonilüreye kıyasla, karotis ateroskleroz progresyonununu geriletmiştir.

  • C. 

   Glimeprid ile karşılaştırmalı olarak Tip 2 diyabet hastalarında koroner ateroskleroz gelişimini yavaşlatmıştır.

  • D. 

   Actos, kemik kırığı insidansını azaltmıştır.

 • 17. 
  Aşağıdaki ürün-dezavantaj çiftlerinden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Metformin- GİS yan etkiler

  • B. 

   Sulfonilüre- kilo artışı

  • C. 

   TZD-sıvı tutulumu

  • D. 

   İnsülin-kilo azalışı

 • 18. 
  Aşağıdakilerden hangisi Tip 2 diyabet tedavisinde enjeksiyon olarak kullanılır?
  • A. 

   Actos

  • B. 

   Eksenatid

  • C. 

   Metformin

  • D. 

   Glimeprid

 • 19. 
  Aşağıdakilerden hangi ilaç grubu beta hücrelerinin membranındaki K+ATP kanallarında bulunan 'reseptörlerle' etkileşime girerek kanalların kapatılmasına yol açar ve insülin salgısını uyarır?
  • A. 

   Biguanidler

  • B. 

   TZD’ler

  • C. 

   Sulfonilüreler

  • D. 

   DPP-IV inhibitörleri

 • 20. 
  Alfa-glukozidaz inhibitörleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   ATP-duyarlı K+ kanalları ile yoluyla bu kanalların bağlı bulundukları hücrelerin depolarizasyonunu sağlarlar.

  • B. 

   Karbonhidrat bağlanmasını kompetitif olarak inhibe ederler.

  • C. 

   Periferik dokuların insülin duyarlılığını artırırlar

  • D. 

   Glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini düşürürler

 • 21. 
  Aşağıdakilerden hangisi metformin için yanlıştır?
  • A. 

   Karaciğerde glukoz üretimini (glukoneogenez) inhibe eder.

  • B. 

   Glukolizi stimüle eder.

  • C. 

   Bağırsaklarda glukoz emilimini artırır.

  • D. 

   İnsülin salınımını artırmaz.

 • 22. 
  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Meglinitid peroksizom proliferator-aktivator reseptör gamma agonistidir.

  • B. 

   PPAR-gamma reseptörü adipoz doku, kalp ve iskelet kası, karaciğer ve plasentada bulunur.

  • C. 

   PPAR-gamma reseptörü glikoz ve yağ asid metabolizmasında rol oynayan bir çok genin transkripsiyonunun düzenlenmesinde rol oynar.

  • D. 

   Glitazonların etkili olabilmeleri için ortamda insülin bulunmalı ve ona rezistans gelişmiş olmalıdır.

 • 23. 
  Aşağıdakilerden hangisi LDL alt sınıf fenotip B için yanlıştır?
  • A. 

   Plazma trigliserid konsantrasyonunda artışa yol açar.

  • B. 

   HDL’de azalmayla ilişkilidir.

  • C. 

   Fenotip A’ya kıyasla daha büyük LDL partikülüne sahiptir

  • D. 

   Koroner arter hastalık riskinde artışa yol açar.

 • 24. 
  DPP-IV inhibitörleri neden geliştirilmiştir?
  • A. 

   İnkretin hormonunun hızlı yıkımını engellemek için

  • B. 

   Glukoz ve yağ asid metabolizmasında rol oynayan bir çok genin transkripsiyonunu düzenlemek için

  • C. 

   Bağırsaktan glukoz emilimini azaltmak için

  • D. 

   Karaciğerde glukonegenezi inhibe etmek için

 • 25. 
  Aşağıdakilerden hangisi rosiglitazona kıyasla Actos’a ait bir özelliktir?
  • A. 

   Glukoz transportörü sayısını artırmak suretiyle insülin duyarlılığını arttırarak glisemik kontrol sağlar.

  • B. 

   Glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini düşürür.

  • C. 

   İnsülin direnci gelişen olgularda etkilidir.

  • D. 

   Küçük ve yoğun LDL partiküllerini daha büyük ve az yoğun hale getirir.

Back to Top Back to top