Kardiyometabolik Online Sinav 24 Kasim

20 Sorular | Total Attempts: 94

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kardiyometabolik Online Sinav 24 Kasim

Questions and Answers
 • 1. 
  Ateroskleroz gelişimi için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  • A. 

   Köpük hücreler-Yağlı çizgilenme-Aterom-Fibröz plak

  • B. 

   Yağlı çizgilenme- Köpük hücreler-Aterom-Fibröz plak

  • C. 

   Köpük hücreler-Yağlı çizgilenme- Fibröz plak- Aterom

  • D. 

   Fibröz plak - Köpük hücreler-Yağlı çizgilenme-Aterom

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Yüksek kolesterol düzeyi, koroner ateroskleroz ve artmış KKH ile ilişkilidir

  • B. 

   20 yaş üzeri herkesin 5 yılda bir kolesterol taraması yaptırmasını ATPIII önermektedir

  • C. 

   Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol yüksekliği koroner kalp hastalığının majör sebebi olarak kabul edilmiştir.

  • D. 

   Farklı risk kategorilerindeki olguların LDL-K tedavi hedefleri farklıdır

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   CARDYN-atorvastatin

  • B. 

   EZETROL-niasin

  • C. 

   LİPOFEN-fenofibrat

  • D. 

   PRAVACHOL-pravastatin

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi CARDYN için doğrudur?
  • A. 

   Barsaklardan kolestesrol emilimini azaltarak kolesterol düzeylerini düşürür.

  • B. 

   Lipoprotein lipaz aktivitesinde artışa, karaciğerde VLDL sentezinin azalmasına yol açar

  • C. 

   HMG-CoA redüktaz enzimi ile yarışa girerek kolesterol sentezini azaltır

  • D. 

   Hepsi

 • 5. 
  Aşağıdaki çalışmalardan hangisi inme veya geçici iskemik atak geçiren hastalarda yapılan bir çalışmadır?
  • A. 

   ARMYDA

  • B. 

   CURVES

  • C. 

   SPARCL

  • D. 

   NASDAC

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Akut koroner senrom (AKS) bulunan hastalar, yakın gelecekte oluşabilecek rekürren koroner sendrom riski taşırlar.

  • B. 

   Akut koroner sendrom nedeniyle hastaneye yatırılmış olan hastalarda yoğun LDL-K düşürücü tedavi uygulanmalıdır.

  • C. 

   Başlangıç LDL-K’sı yüksek olan AKS hastalarında standart doz statin kullanımı önerilir.

  • D. 

   Hepsi yanlıştır.

 • 7. 
  CARDS çalışmasına göre atorvastatin ile a)     Major kardiyovasküler olaylarda azalma            % ............. b)     Koroner revaskülarizasyon olaylarda azalma    %  ............. c)     Akut koroner olaylarda azalma                           % ............. d)     İnmede azalma                                                     %............. olmuştur
 • 8. 
  Aşağıdakilerden hangisi DİAMEPRİD’in etki mekanizmasıdır?
  • A. 

   ATP’ye duyarlı K+ kanallarının kapanması, hücre içine kalsiyum girişiyle insülinin hücre dışına çıkışını sağlar

  • B. 

   Etkisini ince bağırsaklarda disakkarit, oligosakkarit ve polisakkaritlerin parçalanması ile ilgili intestinal enzimleri inhibe ederek gösterir

  • C. 

   Adipoz dokular, iskelet kasları ve karaciğer gibi insülin rezistansının yüksek olduğu bölgelerde glikoz transportörü sayısını artırmak suretiyle insülin duyarlılığını arttırarak glisemik kontrol sağlar

  • D. 

   GLP-1’in biyolojik etkilerini taklit eder

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi insülin sekresyonunu artırır?
  • A. 

   Metformin

  • B. 

   Tiazolidindionlar

  • C. 

   İnsülin

  • D. 

   Sulfonilüreler

 • 10. 
   Eksikleri tamamlayın
 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi Glimeprid için doğrudur?
  • A. 

   İş gören pankreas beta hücrelerinden insülin salıverilmesini uyararak kan glukoz konsantrasyonlarını düşürür.

  • B. 

   Periferik dokuların insüline duyarlılığını yükseltmeye etki eder.

  • C. 

   SUR 1 reseptörlerine daha kısa süreli bağlanması ve daha hızlı ayrılması nedeniyle diğer sulfonilürelerden üstündür.

  • D. 

   Glimepridin kardiyovasküler mitokondriyal KATP kanalları üzerinde etkisi yoktur.

  • E. 

   Hepsi

 • 12. 
  Aşağıdakilerden hangisi GLYNOSE için yanlıştır?
  • A. 

   Membrana bağlı alfa glukozidazlar ve amilaz ile rekabete girerek inhibisyon sağlar

  • B. 

   Yemeklerle birlikte kullanılmaz

  • C. 

   Hipoglisemi oluşturmaz

  • D. 

   Kilo alımına sebep olmaz

 • 13. 
  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Metformin-insülin direncini azaltır

  • B. 

   Akarboz- bağırsaktan insülin emilimini azaltır

  • C. 

   Tiazolidindion-insülin sekresyonunu azaltır

  • D. 

   Sulfonilüre-insülin sekresyonunu artırır

 • 14. 
  Aşağıdaki diyabet ilaçlarından hangisi hipoglisemiye yol açabilir?
  • A. 

   Akarboz

  • B. 

   Metformin

  • C. 

   Sulfonilüre

  • D. 

   Tiazolidindion

 • 15. 
  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Kanın saflığı ve bileşimi böbreğin kontrolü altındadır.

  • B. 

   Böbrekler sürekli olarak büyük miktarlarda kanı filtre eder.

  • C. 

   Filtre edilen sıvının büyük kısmını oluşturan, gerekli besin maddeleri ve elektrolitler geri emilir.

  • D. 

   En sonunda idrar olarak atılan sıvıda atık ürünler içerisinde glukoz bulunur.

 • 16. 
  Aşağıdakilerden hangisi  CHICAGO ‘nun  temel sonucudur?
  • A. 

   Actos, makrovasküler sorunları olan Tip 2 diyabet hastalarında kardiyovasküler olay insidansını azaltmıştır.

  • B. 

   Actos, sulfonilüreye kıyasla, karotis ateroskleroz progresyonununu geriletmiştir.

  • C. 

   Glimeprid ile karşılaştırmalı olarak Tip 2 diyabet hastalarında koroner ateroskleroz gelişimini yavaşlatmıştır.

  • D. 

   Actos, kemik kırığı insidansını azaltmıştır.

 • 17. 
  Aşağıdakilerden hangisi Actos için yanlıştır?
  • A. 

   Karaciğer, yağ ve iskelet kası hücrelerinde artmış insülin duyarlılığına yol açan spesifik nükleer reseptörlerin aktivasyonu yoluyla etki eder

  • B. 

   Hepatik glukoz çıkışını ve periferik glukoz kullanımını artırır

  • C. 

   Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılır

  • D. 

   Metabolitleri mevcuttur

 • 18. 
  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Meglinitid peroksizom proliferator-aktivator reseptör gamma agonistidir.

  • B. 

   PPAR-gamma reseptörü adipoz doku, kalp ve iskelet kası, karaciğer ve plasentada bulunur.

  • C. 

   PPAR-gamma reseptörü glikoz ve yağ asid metabolizmasında rol oynayan bir çok genin transkripsiyonunun düzenlenmesinde rol oynar.

  • D. 

   Glitazonların etkili olabilmeleri için ortamda insülin bulunmalı ve ona rezistans gelişmiş olmalıdır.

 • 19. 
  Aşağıdakilerden hangisi rosiglitazona kıyasla Actos’a ait bir özelliktir?
  • A. 

   Glukoz transportörü sayısını artırmak suretiyle insülin duyarlılığını arttırarak glisemik kontrol sağlar.

  • B. 

   Glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini düşürür.

  • C. 

   İnsülin direnci gelişen olgularda etkilidir.

  • D. 

   Küçük ve yoğun LDL partiküllerini daha büyük ve az yoğun hale getirir.

 • 20. 
  Aşağıdakilerden hangisi PROACTIVE’in temel sonucudur?
  • A. 

   Actos, makrovasküler sorunları olan Tip 2 diyabet hastalarında kardiyovasküler olay insidansını azaltmıştır.

  • B. 

   Actos, sulfonilüreye kıyasla, karotis ateroskleroz progresyonununu geriletmiştir.

  • C. 

   Glimeprid ile karşılaştırmalı olarak Tip 2 diyabet hastalarında koroner ateroskleroz gelişimini yavaşlatmıştır.

  • D. 

   Actos, kemik kırığı insidansını azaltmıştır.

Back to Top Back to top