Kardiyometabolik Grup Sinavi- Ocak 2012

20 Sorular

Settings
Please wait...
Kardiyometabolik Grup Sinavi- Ocak 2012

Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi Actos için yanlıştır?
  • A. 

   Karaciğer, yağ ve iskelet kası hücrelerinde artmış insülin duyarlılığına yol açan spesifik nükleer reseptörlerin aktivasyonu yoluyla etki eder

  • B. 

   Hepatik glukoz çıkışını ve periferik glukoz kullanımını artırır

  • C. 

   Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılır

  • D. 

   Metabolitleri mevcuttur

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi PROACTIVE’in temel sonucudur?
  • A. 

   Actos, makrovasküler sorunları olan Tip 2 diyabet hastalarında kardiyovasküler olay insidansını azaltmıştır.

  • B. 

   Actos, sulfonilüreye kıyasla, karotis ateroskleroz progresyonununu geriletmiştir.

  • C. 

   Glimeprid ile karşılaştırmalı olarak Tip 2 diyabet hastalarında koroner ateroskleroz gelişimini yavaşlatmıştır.

  • D. 

   Actos, kemik kırığı insidansını azaltmıştır.

 • 3. 
  Aşağıdaki ürün-dezavantaj çiftlerinden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Metformin- GİS yan etkiler

  • B. 

   Sulfonilüre- kilo artışı

  • C. 

   TZD-sıvı tutulumu

  • D. 

   İnsülin-kilo azalışı

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi DM’nin  makrovasküler komplikasyonlarından değildir?
  • A. 

   Koroner arter hastalığı

  • B. 

   Serebrovasküler hastalık

  • C. 

   Periferik damar hastalığı

  • D. 

   Retinopati

 • 5. 
  DPP-IV inhibitörleri neden geliştirilmiştir?
  • A. 

   İnkretin hormonunun hızlı yıkımını engellemek için

  • B. 

   Glukoz ve yağ asid metabolizmasında rol oynayan bir çok genin transkripsiyonunu düzenlemek için

  • C. 

   Bağırsaktan glukoz emilimini azaltmak için

  • D. 

   Karaciğerde glukoneogenezi inhibe etmek için

 • 6. 
  Aşağıda gruplanmış ikili ürünlerden hangisinin etken maddesi GLİMEPRİD’dir?
  • A. 

   Amaryl-Glifix

  • B. 

   Glifor-Amaryl

  • C. 

   Amaryl-Glimax

  • D. 

   Glifix- Glimax

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangi ilaç grubu beta hücrelerinin membranındaki K+ATP kanallarında bulunan 'reseptörlerle' etkileşime girerek kanalların kapatılmasına yol açar ve insülin salgısını uyarır?
  • A. 

   Biguanidler

  • B. 

   TZD’ler

  • C. 

   Sulfonilüreler

  • D. 

   DPP-IV inhibitörleri

 • 8. 
  Alfa-glukozidaz inhibitörleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   ATP-duyarlı K+ kanalları ile yoluyla bu kanalların bağlı bulundukları hücrelerin depolarizasyonunu sağlarlar.

  • B. 

   Karbonhidrat bağlanmasını kompetitif olarak inhibe ederler.

  • C. 

   Periferik dokuların insülin duyarlılığını artırırlar

  • D. 

   Glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini düşürürler

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi CARDYN için doğrudur?
  • A. 

   Barsaklardan kolestesrol emilimini azaltarak kolesterol düzeylerini düşürür.

  • B. 

   Lipoprotein lipaz aktivitesinde artışa, karaciğerde VLDL sentezinin azalmasına yol açar

  • C. 

   HMG-CoA redüktaz enzimi ile yarışa girerek kolesterol sentezini azaltır

  • D. 

   Hepsi

 • 10. 
  Atorvastatin pazarındaki ürünler 2011 yılı TL Pazar Payına göre sıraya sokulduğunda ilk 5 ürün için  aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?  
  • A. 

   Lipitor-Ator-Tarden-Ateroz-Cholvast

  • B. 

   Lipitor-Tarden-Ator-Cholvast-Alvastin

  • C. 

   Lipitor-Ator-Cholvast-Tarden- Alvastin

  • D. 

   Tarden- Lipitor-Ator-Cholvast-Ateroz

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Yüksek kolesterol düzeyi, koroner ateroskleroz ve artmış KKH ile ilişkilidir

  • B. 

   20 yaş üzeri herkesin 5 yılda bir kolesterol taraması yaptırmasını ATPIII önermektedir

  • C. 

   Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol yüksekliği koroner kalp hastalığının majör sebebi olarak kabul edilmiştir.

  • D. 

   Farklı risk kategorilerindeki olguların LDL-K tedavi hedefleri farklıdır

 • 12. 
  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Metformin-insülin direncini azaltır

  • B. 

   Akarboz- bağırsaktan insülin emilimini azaltır

  • C. 

   Tiazolidindion-insülin sekresyonunu azaltır

  • D. 

   Sulfonilüre-insülin sekresyonunu artırır

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi GLYNOSE için yanlıştır?
  • A. 

   Membrana bağlı alfa glukozidazlar ve amilaz ile rekabete girerek inhibisyon sağlar

  • B. 

   Yemeklerle birlikte kullanılmaz

  • C. 

   Hipoglisemi oluşturmaz

  • D. 

   Kilo alımına sebep olmaz

 • 14. 
  Aşağıdaki hangisi CARDYN için yanlıştır?
  • A. 

   Günde 1 kez kullanılır

  • B. 

   Genellikle iyi tolere edilir

  • C. 

   Homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda kullanılır

  • D. 

   Hemodiyaliz atorvastatin klerensini belirgin şekilde artırır

 • 15. 
  Aşağıdakilerden hangisi CARDS çalışmasının temel sonucudur?
  • A. 

   Yüksek kolesterol bulunan Tip 2 diyabet hastalarında iskemiyi de içerecek şekilde kardiyovasküler olayları engellemede atorvastatini etkin ve güvenilir bulmuştur.

  • B. 

   Perkütan koroner girişim öncesi 7 gün boyunca 40 mg atorvastatin uygulamasının miyokardiyal hasarı anlamlı oranda azalttığını belirlemiştir.

  • C. 

   Atorvastatin tedavisinin kalp krizi ve inmeyi anlamlı oranda azalttığını belirlemiştir.

  • D. 

   Diğer statinlerle denk dozlarda kıyaslandığında atorvastatin ile kolesterol seviyelerinde daha fazla azalış gözlemlemiştir; tolerabiliteler benzer olmuştur.

 • 16. 
  Aşağıdakilerden hangisi DİAMEPRİD’in etki mekanizmasıdır?
  • A. 

   ATP’ye duyarlı K+ kanallarının kapanması, hücre içine kalsiyum girişiyle insülinin hücre dışına çıkışını sağlar

  • B. 

   Etkisini ince bağırsaklarda disakkarit, oligosakkarit ve polisakkaritlerin parçalanması ile ilgili intestinal enzimleri inhibe ederek gösterir

  • C. 

   Adipoz dokular, iskelet kasları ve karaciğer gibi insülin rezistansının yüksek olduğu bölgelerde glikoz transportörü sayısını artırmak suretiyle insülin duyarlılığını arttırarak glisemik kontrol sağlar

  • D. 

   GLP-1’in biyolojik etkilerini taklit eder

 • 17. 
  Aşağıdakilerden hangisi Glimeprid için yanlıştır?
  • A. 

   İş gören pankreas beta hücrelerinden insülin salıverilmesini uyararak kan glukoz konsantrasyonlarını düşürür.

  • B. 

   Periferik dokuların insüline duyarlılığını üzerinde bir etkisi yoktur.

  • C. 

   SUR 1 reseptörlerine daha kısa süreli bağlanması ve daha hızlı ayrılması nedeniyle diğer sulfonilürelerden üstündür.

  • D. 

   Glimepridin kardiyovasküler mitokondriyal KATP kanalları üzerinde etkisi yoktur.

 • 18. 
  Aşağıdakilerden hangisi Actos ürünümüzün konseptidir? 
  • A. 

   Actos- Sürekli Glisemik Kontrol

  • B. 

   Actos- Azalan Kardiyovasküler Risk

  • C. 

   Actos- Diyabet Tedavisinde Doğru Hamle-GO Actos!

  • D. 

   Hepsi

 • 19. 
  Aşağıdakilerden hangisi ürünlerimizi doktorlara çalışırken kullanmamız gereken mesajlar arasında değildir? 
  • A. 

   Diameprid- Tip-2 diyabet tedavisinde metformine glimepirid eklemek daha anlamlı glisemik kontrol sağlar.

  • B. 

   Glynose-Akarboz, bozulmuş glukoz toleransı olan kişilerin diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler komplikasyonlarda risk azalması sağlar.

  • C. 

   Actos- Sürekli glisemik kontrol, azalan kardiyovasküler risk

  • D. 

   Cardyn- Rüzgarı arkanıza alın, lipid profilinizi düzeltin.

 • 20. 
  Cardyn ürünümüzün konsept ve sloganını içeren konumlandırma cümlesini yazınız.