TrẮc NghiỆm TrỰc TuyẾn Sinh HỌc (ĐỀ Thi TỐt NghiỆp Trung HỌc pHỔ ThÔng NĂm 2011)

40 cu hi | Total Attempts: 266

SettingsSettingsSettings
Please wait...
TrẮc NghiỆm TrỰc TuyẾn Sinh HỌc (ĐỀ Thi TỐt NghiỆp Trung HỌc pHỔ ThÔng NĂm 2011)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Sinh học   Thời gian làm bài : 60 phút Đề chính thức ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ Lưu ý: 1. Nội dung câu hỏi thuộc đề thi tốt nghiệm THPT năm 2011. 2. Đề thi này được trộn ngẫu nhiên. 3. Nên tham khảo nội dung kiến thức tại: http://www.Sinhhocphthong.come.vn trước khi làm bài) 4. Tham khảo hướng dẫn giải tại: http://www.Sinhhocphthong.come.vn sau khi làm bài) Nhập tên vào ô phía dưới -> bấm vào Start để làm bài  


Questions and Answers
 • 1. 
  Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là
  • A. 

   11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

  • B. 

   35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

  • C. 

   3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

  • D. 

   1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

 • 2. 
  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ ?
  • A. 

   A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.

  • B. 

   B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới.

  • C. 

   C. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.

  • D. 

   D. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của loài gốc để hình thành các nhóm phân loại trên loài.

 • 3. 
  Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử và giảm dần tỉ lệ dị hợp tử?
  • A. 

   Chọn lọc tự nhiên.

  • B. 

   Giao phối gần.

  • C. 

   Di – nhập gen.

  • D. 

   Đột biến.

 • 4. 
  Ở người, tính trạng thuận tay phải hay thuận tay trái do một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, tính trạng tóc quăn hay tóc thẳng do một gen có 2 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, tính theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa có thể có về 2 tính trạng trên trong quần thể người là  
  • A. 

   27

  • B. 

   9

  • C. 

   18

  • D. 

   16

 • 5. 
  Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để
  • A. 

   Nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp.

  • B. 

   Giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền.

  • C. 

   Dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

  • D. 

   Tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn.

 • 6. 
  Ở đậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời có mặt cả 2 gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ thẫm : 7 cây hoa trắng?
  • A. 

   AaBb x AaBb.

  • B. 

   AaBb x aaBb.

  • C. 

   AaBb x AAbb.

  • D. 

   AaBb x Aabb.

 • 7. 
  Trong các kiểu phân bố cá thể trong tự nhiên, kiểu phân bố nào sau đây là kiểu phân bố phổ biến nhất của quần thể sinh vật?
  • A. 

   Phân bố theo nhóm.

  • B. 

   Phân bố đều (đồng đều).

  • C. 

   Phân bố nhiều tầng theo chiều thẳng đứng.

  • D. 

   Phân bố ngẫu nhiên.

 • 8. 
  Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY?
  • A. 

   Gà, bồ câu, bướm.

  • B. 

   Thỏ, ruồi giấm, sư tử.

  • C. 

   Hổ, báo, mèo rừng.

  • D. 

   Trâu, bò, hươu.

 • 9. 
  Cho chuỗi thức ăn : Cỏ -> Sâu ->Ngóe sọc -> Chuột đồng ->Rắn hổ mang -> Đại bàng.        Trong chuỗi thức ăn này, rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ
  • A. 

   Bậc 4.

  • B. 

   Bậc 6.

  • C. 

   Bậc 5.

  • D. 

   Bậc 3.

 • 10. 
  Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
  • A. 

   Lặp đoạn.

  • B. 

   Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.

  • C. 

   Mất đoạn.

  • D. 

   Đảo đoạn.

 • 11. 
  Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
  • A. 

   ADN và prôtêin.

  • B. 

   RARN và prôtêin.

  • C. 

   TARN và prôtêin.

  • D. 

   MARN và prôtêin.

 • 12. 
  Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd x AaBbdd là
  • A. 

   1/8

  • B. 

   1/16

  • C. 

   1/4

  • D. 

   1/2

 • 13. 
  Khi xây dựng chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, người ta căn cứ vào
  • A. 

   Mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã.

  • B. 

   Mối quan hệ về nơi ở của các loài sinh vật trong quần xã.

  • C. 

   Vai trò của các loài sinh vật trong quần xã.

  • D. 

   Mối quan hệ sinh sản giữa các loài sinh vật trong quần xã.

 • 14. 
  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cung cấp cho chọn lọc tự nhiên là  
  • A. 

   đột biến gen.

  • B. 

   Biến dị tổ hợp.

  • C. 

   đột biến nhiễm sắc thể.

  • D. 

   Thường biến.

 • 15. 
  Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực?
  • A. 

   XWXw x XWY.

  • B. 

   XWXW x XWY

  • C. 

   XWXW x XwY.

  • D. 

   XWXw x XWY.

 • 16. 
  Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số lượng nhiễm sắc thể là
  • A. 

   47

  • B. 

   46

  • C. 

   44

  • D. 

   45

 • 17. 
  Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là
  • A. 

   Aa x aa.

  • B. 

   Aa x Aa.

  • C. 

   AA x aa.

  • D. 

   AA x Aa.

 • 18. 
  Lừa đực giao phối với ngựa cái để ra con la không có khả năng sinh sản. Đây là ví dụ về
  • A. 

   Cách li sau hợp tử.

  • B. 

   Cách li cơ học.

  • C. 

   Cách li tập tính.

  • D. 

   Cách li sinh thái.

 • 19. 
  Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở
  • A. 

   đại Tân sinh.

  • B. 

   đại Nguyên sinh.

  • C. 

   đại Cổ sinh.

  • D. 

   đại Trung sinh.

 • 20. 
  Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là
  • A. 

   Ligaza.

  • B. 

   ARN pôlimeraza.

  • C. 

   ADN pôlimeraza.

  • D. 

   Restrictaza.

 • 21. 
  Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa. Qua tự thụ phấn bắt buộc, tính theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen AA ở thế hệ F3 là: 
  • A. 

   7/16

  • B. 

   1/16

  • C. 

   1/8

  • D. 

   1/2

 • 22. 
  Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này                               
  • A. 

   AB = ab =41.5%; Ab = aB = 8.5%

  • B. 

   AB = ab = 8.5%; Ab = aB = 41.5%

  • C. 

   AB = ab = 33%; Ab = aB = 17%

  • D. 

   AB = ab = 17%; Ab = aB = 33%

 • 23. 
  Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% số cá thể lông vàng, các cá thể còn lại có lông đen. Biết gen A quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Tần số của alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là:
  • A. 

   0,6 và 0,4

  • B. 

   0,3 và 0,7

  • C. 

   0,4 và 0,6

  • D. 

   0,7 và 0,3

 • 24. 
  Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)?
  • A. 

   Lai thuận nghịch

  • B. 

   Lai tế bào

  • C. 

   Lai cận huyết

  • D. 

   Lai phân tích

 • 25. 
  Trong quá trình dịch mã, trên 1 phần tử mARN thường có 1 số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này được gọi là:
  • A. 

   Pôliribôxôm

  • B. 

   Pôlinuclêôxôm

  • C. 

   Pôlipeptit

  • D. 

   Pôlinuclêôtit

Back to Top Back to top