K đường Mật Ngoài Gan- Điều Trị

11 cu hi | Total Attempts: 123

SettingsSettingsSettings
Please wait...
K đường Mật Ngoài Gan- Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Khối u đường mật ngoài gan nào sau đây KHÔNG thể được cắt bỏ:
  • A. 

   A-Khối u có kích thước trên 3 cm

  • B. 

   B-Khối u xâm lấn ra ngoài đường mật

  • C. 

   C-Khối u xâm lấn vào gan

  • D. 

   D-Khối u xâm lấn vào nhánh phải hay trái của tĩnh mạch cửa hay động mạch gan

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 2. 
  Các phương pháp phẫu thuật sau đây có thể được chọn lựa cho ung thư đường mật ngoài gan, TRỪ:
  • A. 

   A-Cắt khối u, nối đường mật tận-tận

  • B. 

   B-Cắt khối u, nối đường mật-hỗng tràng

  • C. 

   C-Cắt gan

  • D. 

   D-Phẫu thuật Whipple

  • E. 

   E-Câu A,C đúng

 • 3. 
  Phẫu thuật cắt khối u được chỉ định cho ung thư đường mật ngoài gan nào sau đây:
  • A. 

   A-Rốn gan, bismuth týp I

  • B. 

   B-Rốn gan, bismuth týp III

  • C. 

   C-Ống mật chủ

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 4. 
  Không có chỉ định cắt khối u trong ung thư đường mật ngoài gan nếu:
  • A. 

   A-Có di căn hạch

  • B. 

   B-Bismuth týp IV

  • C. 

   C-Khối u T4

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 5. 
  Sau khi cắt khối u trong ung thư đường mật ngoài gan, lưu thông đường mật sẽ được tái lập bằng cách nối:
  • A. 

   A-Đường mật-đường mật

  • B. 

   B-Đường mật-tá tràng

  • C. 

   C-Đường mật-hỗng tràng

  • D. 

   D-Đường mật-dạ dày

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 6. 
  Phẫu thuật Whipple được chỉ định cho ung thư đường mật ngoài gan nào sau đây:
  • A. 

   A-Rốn gan, bismuth týp I

  • B. 

   B-Rốn gan, bismuth týp III

  • C. 

   C-Đoạn cuối ống mật chủ

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Phẫu thuật cắt gan phải được chỉ định cho ung thư đường mật ngoài gan nào sau đây:
  • A. 

   A-Rốn gan, bismuth týp I

  • B. 

   B-Rốn gan, bismuth týp IIIB

  • C. 

   C-Ống mật chủ

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 8. 
  Phẫu thuật Longmire được chỉ định cho ung thư đường mật ngoài gan nào sau đây:
  • A. 

   A-Rốn gan, bismuth týp I

  • B. 

   B-Rốn gan, bismuth týp IV

  • C. 

   C-Rốn gan, khối u T4

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 9. 
  Phẫu thuật Longmire:
  • A. 

   A-Là phẫu thuật triệt căn

  • B. 

   B-Được chỉ định trong ung thư đường mật rốn gan

  • C. 

   C-Nội dung:cắt gan trái, nối hỗng tràng vào mặt cắt gan còn lại

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 10. 
  Trong điều trị phẫu thuật BN ung thư đường mật rốn gan, nội dung của phẫu thuật Longmire là:
  • A. 

   A-Cắt khối u, nối hỗng tràng với hai ống gan

  • B. 

   B-Cắt khối u kèm căt gan phải hay gan trái

  • C. 

   C-Cắt ½ ngoài thuỳ gan trái, bộc lộ ống gan phân thuỳ II,III, nối mặt cắt gan với hỗng tràng

  • D. 

   D-Nối ống gan phân thuỳ III với hỗng tràng

  • E. 

   E-Nối ống gan phân thuỳ V với hỗng tràng

 • 11. 
  Mục đích của phẫu thuật Longmire là nhằm giải áp đường mật qua:
  • A. 

   A-Ống gan phân thùy II

  • B. 

   B-Ống gan phân thuỳ III

  • C. 

   C-Ống gan phân thuỳ V

  • D. 

   D-Ống gan của phân thuỳ II và III

  • E. 

   E-Túi mật

Back to Top Back to top