Protokoli I Arhitekture

43 Questions

Settings
Please wait...
Protokoli I Arhitekture

Questions and Answers
 • 1. 
  OSI referentni model se odnosi na:
  • A. 

   3 sloja

  • B. 

   4 sloja

  • C. 

   7 sloja

  • D. 

   6 sloja

 • 2. 
  Navesti funkciju aplikacionog sloja:
  • A. 

   Omogucava aplikacionom procesu da pristupi OSI okruzenju

  • B. 

   Obezbedjuje fizicki prenos podataka

  • C. 

   Obezbedjuje konverziju podataka

  • D. 

   Omogucava korisniku da pristupi internetu

 • 3. 
  Nabroj tri mrezne arhitekture:
  • A. 

   OSI, TCP/IP, X 25

  • B. 

   ITU, RFC, CCITT

  • C. 

   Zvezda, prsten i magistrala

  • D. 

   Token bus, Token ring, CSMA/CD

 • 4. 
  Pristupom mrezi preko aplikacije bavi se:
  • A. 

   Transportni sloj

  • B. 

   Prezentacioni sloj

  • C. 

   Sloj sesije

  • D. 

   Aplikacioni sloj

 • 5. 
  Primitive su:
  • A. 

   Otkaz

  • B. 

   Prekid

  • C. 

   Zahtev, indikacija, odgovor i potvrda

  • D. 

   Alternativna ruta

 • 6. 
  Konverzijom u standardni format podataka bavi se:
  • A. 

   Transportni sloj

  • B. 

   Prezentacioni sloj

  • C. 

   Sloj sesije

  • D. 

   Aplikacioni sloj

 • 7. 
  Jedinica podataka na sloju veze je:
  • A. 

   Bit

  • B. 

   Ram

  • C. 

   Paket

  • D. 

   Segment

 • 8. 
  Transportni sloj OSI modela:
  • A. 

   Bavi se prenosom bitova izmedju dva uredjaja

  • B. 

   Zaduzen je za kontrolu toka i detekciju gresaka, uspostavljanje, raskidanje i odrzavanje veze

  • C. 

   Bavi se logickim adresiranjem i rutiranjem paketa po mrezi

  • D. 

   Odredjuje koji je tip veze potrebno uspostaviti i po potrebi vrsi segmentaciju podataka u datagrame

 • 9. 
  Celija kod ATM sistema je velicine:
  • A. 

   48 bajtova

  • B. 

   62 bajta

  • C. 

   53 bajta

  • D. 

   168 bajta

 • 10. 
  Sedmi sloj OSI referentnog modela je:
  • A. 

   Aplikacioni sloj

  • B. 

   Transportni sloj

  • C. 

   Mrezni sloj

  • D. 

   Fizicki sloj

 • 11. 
  Kod stafetnog prenosa ramova:
  • A. 

   Korekcije gresaka i kontrola protoka se izvrsava na strani predajnika

  • B. 

   Korekcije gresaka i kontrola protoka se izvrsava u cvorovima mreze

  • C. 

   Korekcije gresaka i kontrola protoka se izvrsava na strani prijemnika

  • D. 

   Korekcije gresaka i kontrola protoka se izvrsava i na strani predajnika, prijemnika i u cvorovima mreze

 • 12. 
  ICI je skracenica od:
  • A. 

   Integration Control Information

  • B. 

   Interface Control Information

  • C. 

   Interface Circuit Information

  • D. 

   Integration Circuit Information

 • 13. 
  X.25 je standard za:
  • A. 

   Interfejs izmedju DCE i transmisionog medijuma

  • B. 

   Interfejs izmedju DTE i DCE

  • C. 

   Interfejs izmedju DTE i mreznog adaptera

  • D. 

   Interfejs izmedju DCE i DSE

 • 14. 
  ATM je:
  • A. 

   Mreza koja omogucava asihroni prenos govora, podataka i video zapisa

  • B. 

   Integrisana mreza digitalnih servisa i moze se koristiti samo za telefoniju

  • C. 

   Integrisana mreza digitalnih servisa i moze se koristiti za racunarske mreze i telefoniju

  • D. 

   Protokol u WAN mrezema

 • 15. 
  X.25 je standard:
  • A. 

   Linijsku komutaciju

  • B. 

   Paketsku komutaciju

  • C. 

   Komutaciju celija

  • D. 

   Komutaciju bajtova

 • 16. 
  Datagram je tip servisa u kome:
  • A. 

   Postoji uspostava veze

  • B. 

   Postoji raskidanje veze

  • C. 

   Postoji uspostava i raskidanje veze

  • D. 

   Nema uspostave veze

 • 17. 
  Primitive su podeljene u:
  • A. 

   8 klasa

  • B. 

   4 klase

  • C. 

   3 klase

  • D. 

   16 klasa

 • 18. 
  Parnjak celine (peer) su:
  • A. 

   Isti slojevi na raz. masinama

  • B. 

   Susedni slojevi na istim masinama

  • C. 

   Bilo koja dva sloja na jednoj masini

  • D. 

   Prva dva sloja na jednoj masini

 • 19. 
  Koji referentni model je standardizovan od strane ISO-a?
  • A. 

   X.25

  • B. 

   TCP/IP

  • C. 

   OSI

  • D. 

   ATM

 • 20. 
  Sintaksa protokola se odnosi na:
  • A. 

   Format podataka i nivo signala

  • B. 

   Upravljacke informacije

  • C. 

   Tip sinhronizacije

  • D. 

   Tip ramova

 • 21. 
  PDU je skracenica za:
  • A. 

   Paging Domen Unit

  • B. 

   Protocol Digital Uplink

  • C. 

   Protocol Data Unit

  • D. 

   Partial Domen Unit

 • 22. 
  SDU je skracenica za: 
  • A. 

   Service Digital Uplink

  • B. 

   Service Domen Unification

  • C. 

   Service Data Unification

  • D. 

   Service Data Unit

 • 23. 
  Fizicki sloj OSI modela:
  • A. 

   Bavi se prenosom bitova izmedju dva uredjaja

  • B. 

   Zaduzen je za kontrolu toka i detekciju greska

  • C. 

   Bavi se logickim adresiranjem i rutiranjem paketa po mrezi

  • D. 

   Odredjuje koji tip veze potrebno uspostaviti i po potrebi vrsi segmentaciju podataka u datagrame

 • 24. 
  Virtuelna veza izmedju parnjak (peer) celina u OSI modelu ostvarena je:
  • A. 

   Parnjak protokolima

  • B. 

   Servisima koje celinama pruzaju visi slojevi

  • C. 

   Servisima koje celinama pruzaju nizi slojevi

  • D. 

   Protokolima izmedju dva sloja

 • 25. 
  Sesti sloj OSI ref modela
  • A. 

   Aplikacioni sloj

  • B. 

   Prezentacioni sloj

  • C. 

   Sloj sesije

  • D. 

   Mrezni sloj

 • 26. 
  Prema OSI modelu, sloj N na jednoj masini komunicira sa:
  • A. 

   Slojevima od 1 do N na drugoj masini

  • B. 

   Slojem N+2 na drugoj masini

  • C. 

   Slojem N na drugoj masini

  • D. 

   Sa fizickim slojem na drugoj masini

 • 27. 
  Drugi sloj OSI ref modela je:
  • A. 

   Sloj veze

  • B. 

   Transportni sloj

  • C. 

   Mrezni sloj

  • D. 

   Fizicki sloj

 • 28. 
  ATM je mreza sa:
  • A. 

   Komutacijom poruka

  • B. 

   Komutacijom ramova

  • C. 

   Komutacijom celija

  • D. 

   Komutacijom linija

 • 29. 
  OSI ref model je:
  • A. 

   Podloga za definisanje standarda za povezivanje heterogenih mreza

  • B. 

   Sistem za kodiranje podataka

  • C. 

   Sistem za analizu podataka

  • D. 

   Sistem za dodelu prioriteta podacima

 • 30. 
  SAP je skracenica za:
  • A. 

   Service Access Point

  • B. 

   Softver Application Protocol

  • C. 

   Sampling Access Protocol

  • D. 

   Neki tamo

 • 31. 
  Pravila o konverzaciji N slojeva na raz masinama se naziva:
  • A. 

   Servis N-tog sloja

  • B. 

   Protokol N-tog sloja

  • C. 

   Signalizacija N-tog sloja

  • D. 

   Sinhronizacija N-tog sloja

 • 32. 
  Koji od navedenih standarda se odnosi na fiz sloj
  • A. 

   RS-232

  • B. 

   TCP/IP

  • C. 

   OSI

  • D. 

   IPX

 • 33. 
  Koordinacijom dijaloga bavi se:
  • A. 

   Transportni sloj

  • B. 

   Prezentacioni sloj

  • C. 

   Sloj sesije

  • D. 

   Aplikacioni sloj

 • 34. 
  Glavna karakteristika fiz. sloja je:
  • A. 

   Velika pouzdanost i imunost na nastanak greske

  • B. 

   Fizicki protokol

  • C. 

   Mehanicka, elektricna, funkcionalna i proceduralna

  • D. 

   Tip medijuma za prenos podataka

 • 35. 
  Skup slojeva i protokola naziva se:
  • A. 

   Interfejsna arhitektura

  • B. 

   Slojevita arhitektura

  • C. 

   Kodirana arhitektura

  • D. 

   Mrezna arhitektura

 • 36. 
  Virtuelno kolo se uspostavlja kod:
  • A. 

   Datagram servisa

  • B. 

   Servisa sa uspostavom veze

  • C. 

   Nikada se ne uspostavlja

  • D. 

   Kod prenosa podataka

 • 37. 
  Sloj mreze je u OSI modelu:
  • A. 

   Peti sloj

  • B. 

   Sesti sloj

  • C. 

   Treci sloj

  • D. 

   Drugi sloj

 • 38. 
  Ukalupljivanje (enkapsulacija) je pojam koji se odnosi na:
  • A. 

   Dodavanje zaglavlja na podatak

  • B. 

   Dodavanje CRC-a

  • C. 

   Dodavanje FCS-a

  • D. 

   Povezivanje vise paketa podataka

 • 39. 
  Servis se formalno specificira preko:
  • A. 

   Interfejsa

  • B. 

   Protokola

  • C. 

   Primitiva

  • D. 

   Aplikacija

 • 40. 
  Koji su to visi slojevi u OSI ref. modelu?
  • A. 

   Fizicki sloj i sloj veze

  • B. 

   Sloj veze i mrezni sloj

  • C. 

   Transportni sloj i svi slojevi iznad njega

  • D. 

   Mrezni sloj i svi slojevi iznad njega

 • 41. 
  Koji je prvi sloj u OSI ref modelu:
  • A. 

   Fizicki sloj

  • B. 

   Aplikacioni sloj

  • C. 

   Mrezni

  • D. 

   Sloj sesije

 • 42. 
  Mrezni sloj OSI modela:
  • A. 

   Bavi se prenosom bitova izmedju dva uredjaja

  • B. 

   Zaduzen je za kontrolu toka i detekciju greske

  • C. 

   Bavi se logickim i rutiranjem paketa prema njima

  • D. 

   Obezbedjuje dijalog izmedju app

 • 43. 
  Koji sloj obezbedjuje dijalog izmedju aplikacija:
  • A. 

   Mrezni sloj

  • B. 

   Fizicki sloj

  • C. 

   Sloj sesije

  • D. 

   Transportni sloj