Internetz

125 Questions | Total Attempts: 224

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Internetz

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ponieważ SQLite jest wbudowany w PHP,, dlatego w zapytaniach SQL można używać funkcji zaimplementowanych w PHP
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  W PHP, jeżeli do zapytania SQL chcemy wstawić tzw. luki, to do zadania zapytania należy użyć metody query() obiektu klasy ‘PDO’
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Atakom typu ,,SQL Injection” można zapobiec stosując oprogramowanie antywirusowe
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  W instrukcji waruntkowej PHP, słowo kluczowe if można zapisywać zarówno dużymi jak i małymi literami
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  W PHP stałą SID przechowuje identyfikator sesji I jest ona dostępna (posiada niepustą wartość) jeżeli przeglądarka WWW nie obsługuje ciasteczek lub ich obsługa została wyłączona
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Następujące wyrażenie PHP jest błędne: $tab[] = 1, gdyż nie określono klucza i w związku z tym interpreter PHP nie będzie wiedział które miejsce w tablicy ma podstawić wartość 1
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  W wyniku wywołania następującej funkcji PHP:setcookie(“ciasteczko”), przeglądarka WWW usunie ciasteczko o nazwie”ciasteczko”
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  W PHP za pomocą pętli foreach można przeglądać zawartość tablic
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Wartością stałej PHP definiowanej przez użytkownika może być tablica
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  W wyniku wykonania wyrażenia PHP zmienna = 2 otrzymamy komunikat błędu, gdyż PHP traktuje zmienna jako nazwę stalej, a wartości stałych nie można zmieniać
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  PHP dostarcza instrukcji warunkowej o dwóch rodzajach składni. Pierwsza składnia jest oparta na składni języka C (składnia podstawowa), zaś druga do składnia własna (składnia alternatywna)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Jeżeli w PHP zmienna lokalna funkcji została zadeklaowana następująco: static $zmienna=1, to przy kolejnych wywołaniach tej funkcji, wartość zmiennej jest ustawiana na 1
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  PHP obsługuje funkcje o zmiennej liczbie argumentów
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Kiedy zmienna PHP jest zadeklarowana poza funkcją, domyślnie, jej wartość nie jest widoczna w ciele funkcji
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Dzieki mechanizmowi cech (ang. traits), ten sam zestaw metod może być użyty w wielu niezależnych klasach, egzystujących w różnych, niezależnych hierarchiach klas
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  W PHP, aby otrzymać kopię obiektu należy wywołać metodę _clone() z poziomu obiektu, którego kopię chcemy utworzyć, np. $kopia = $obiekt->_clone()
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Jeżeli przyjmiemy, że ‘A’ jest nazwą klasy, zaś ‘B’ jest nazwą cechy (ang. trait), to następujący kod PHP jest prawidłowy: $a = new A; $b = new B
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  W PHP, jeżeli zmiennej przypiszemy łańcuch znaków reprezentujący nazwę klasy czy też nazwę metody, to możemy takiej zmiennej użyć w tych miejscach w który normalnie podajemy nazwę klasy lub metody, np. $klasa=’ABC’ ; $obiekt = new $klasa
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  W PHP opcjonalnym argumentem break jest liczba, która określa ile zagnieżdżonych instrukcji ma być przerwanych
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Wartością wyrażenia PHP: “11” + “1” jest napis ,,111” – obydwa napisy zostaną połączone (skonkatekowane)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  W PHP do definiowania klas służy słowo kluczowe class
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  W PHP za pomocą pętli foreach można ,,przechodzić” przez wszystkie znaki łańcucha, np. foreach(“abc” as $znak) print($znak)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Jeżeli funkcja ma być generatorem, to do zwracania wartości musi używać yield, a nie return
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Suhosin to m.in. zestaw łat bezpieczeństwa ma jądro interpretera PHP, które poprawiają niektóre błędy na najniższym poziomie (np. przepełnienie bufora, luki łańcuchu format)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Można definiować swoje własne iteratory – temu celowi służy interfejs ‘iterator’
  • A. 

   True

  • B. 

   False