Internetz

125 Questions | Total Attempts: 223

Settings
Please wait...
Internetz

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ponieważ SQLite jest wbudowany w PHP,, dlatego w zapytaniach SQL można używać funkcji zaimplementowanych w PHP
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  W PHP, jeżeli do zapytania SQL chcemy wstawić tzw. luki, to do zadania zapytania należy użyć metody query() obiektu klasy ‘PDO’
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Atakom typu ,,SQL Injection” można zapobiec stosując oprogramowanie antywirusowe
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  W instrukcji waruntkowej PHP, słowo kluczowe if można zapisywać zarówno dużymi jak i małymi literami
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  W PHP stałą SID przechowuje identyfikator sesji I jest ona dostępna (posiada niepustą wartość) jeżeli przeglądarka WWW nie obsługuje ciasteczek lub ich obsługa została wyłączona
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Następujące wyrażenie PHP jest błędne: $tab[] = 1, gdyż nie określono klucza i w związku z tym interpreter PHP nie będzie wiedział które miejsce w tablicy ma podstawić wartość 1
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  W wyniku wywołania następującej funkcji PHP:setcookie(“ciasteczko”), przeglądarka WWW usunie ciasteczko o nazwie”ciasteczko”
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  W PHP za pomocą pętli foreach można przeglądać zawartość tablic
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Wartością stałej PHP definiowanej przez użytkownika może być tablica
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  W wyniku wykonania wyrażenia PHP zmienna = 2 otrzymamy komunikat błędu, gdyż PHP traktuje zmienna jako nazwę stalej, a wartości stałych nie można zmieniać
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  PHP dostarcza instrukcji warunkowej o dwóch rodzajach składni. Pierwsza składnia jest oparta na składni języka C (składnia podstawowa), zaś druga do składnia własna (składnia alternatywna)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Jeżeli w PHP zmienna lokalna funkcji została zadeklaowana następująco: static $zmienna=1, to przy kolejnych wywołaniach tej funkcji, wartość zmiennej jest ustawiana na 1
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  PHP obsługuje funkcje o zmiennej liczbie argumentów
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Kiedy zmienna PHP jest zadeklarowana poza funkcją, domyślnie, jej wartość nie jest widoczna w ciele funkcji
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Dzieki mechanizmowi cech (ang. traits), ten sam zestaw metod może być użyty w wielu niezależnych klasach, egzystujących w różnych, niezależnych hierarchiach klas
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  W PHP, aby otrzymać kopię obiektu należy wywołać metodę _clone() z poziomu obiektu, którego kopię chcemy utworzyć, np. $kopia = $obiekt->_clone()
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Jeżeli przyjmiemy, że ‘A’ jest nazwą klasy, zaś ‘B’ jest nazwą cechy (ang. trait), to następujący kod PHP jest prawidłowy: $a = new A; $b = new B
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  W PHP, jeżeli zmiennej przypiszemy łańcuch znaków reprezentujący nazwę klasy czy też nazwę metody, to możemy takiej zmiennej użyć w tych miejscach w który normalnie podajemy nazwę klasy lub metody, np. $klasa=’ABC’ ; $obiekt = new $klasa
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  W PHP opcjonalnym argumentem break jest liczba, która określa ile zagnieżdżonych instrukcji ma być przerwanych
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Wartością wyrażenia PHP: “11” + “1” jest napis ,,111” – obydwa napisy zostaną połączone (skonkatekowane)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  W PHP do definiowania klas służy słowo kluczowe class
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  W PHP za pomocą pętli foreach można ,,przechodzić” przez wszystkie znaki łańcucha, np. foreach(“abc” as $znak) print($znak)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Jeżeli funkcja ma być generatorem, to do zwracania wartości musi używać yield, a nie return
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Suhosin to m.in. zestaw łat bezpieczeństwa ma jądro interpretera PHP, które poprawiają niektóre błędy na najniższym poziomie (np. przepełnienie bufora, luki łańcuchu format)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Można definiować swoje własne iteratory – temu celowi służy interfejs ‘iterator’
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 26. 
  Przestrzenie nazw umożliwiają kontrolowanie zasięgu klas, metod, funkcji oraz stałych w obrębie kodu PHP umożliwiając np. stosowanie funkcji o takich samych nazwach w różnych obrębach aplikacji
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 27. 
  W PHP są dostępne funkcje, która umożliwiają sortowanie tablic korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 28. 
  W celu otworzenia zmiennej PHP o nazwie ‘a’ typu rzeczywistego można użyć następującego wyrażenia: float $a
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 29. 
  Tablice w PHP mogą być sortowane według kolejności kluczy lub według kolejności wartości wskazywanych kluczami
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 30. 
  Wartością wyrażenia PHP $a[0], gdzie $a jest zmienną napisową, jest pierwszy znak łańcucha przechowywanego w zmiennej $a
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 31. 
  W PHP, funkcja przy pomocy polecenie return można zwracać obiekty
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 32. 
  W PHP, funkcja przy pomocy polecenia return można zwracać tablice
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 33. 
  W wyniku wywołania wyrażenia PHP $nazwa=’a’ ; $nazwa() zostanie wywołąna funkcja ‘a’
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 34. 
  Następujące wyrażenie PHP jest nieprawidłowe: $zmienna = function(){…}, gdyż po słowie kluczowym function nie podano nazwy funkcji, a ponadto funkcji nie można przypisywać do zmiennej
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 35. 
  Po włączeniu odpowiedniej opcji w pliku ‘php.ini’, treść skryptu PHP można umieszczać w obrębie znaczników <@ @>
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 36. 
  Skrypty PHP można umieszczać, tylko i wyłącznie, w dokumentach HTML
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 37. 
  Po włączeniu odpowiedniej opcji w pliku ‘php.ini’, treść skryptu PHP można umieszczać w obrębie znaczników <? ?>
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 38. 
  Znacznik końca skryptu PHP ?> automatycznie implikuje średnik co oznacza, że po ostatniej instrukcji średnik nie jest wymagany
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 39. 
  W celu nawiązania połączenia z bazą danych przy użyciu interfejsu PDO, należy obowiązkowo jako pierwszy argument konstruktora, podać ciąg znaków zawierający informacje o źródle danych zwany DSN
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 40. 
  Domyślnie, po otwarciu bazy danych, PDO nie sygnalizuje już błędów za pomocą wyjątków
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 41. 
  PDO (ang. PHP Data Object) implementuje cache’owanie wyników zapytań
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 42. 
  Baza danych SQlite używa dynamicznego typowania dzięki czemu w kolumnie typu INTEGER można bezpośrednio przechowywać dane typu TEXT
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 43. 
  W PHP, domyślnie wszystkie metody I właściwości są prywatne dlatego np. przed nazwą własności trzeba umieścic słowo public lub ?? własność była publiczna
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 44. 
  W PHP, domyślne obiekty są dostępne przez referencje a nie przez wartości a więc np. przy podstawianiu pod zmienną, obiekt nie jest kopiowany, a jest tylko wpisywana referencja do obiektu
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 45. 
  W celu przypisania wartości zmiennej PHP typu ,,identyfikator zasobu”, należy uzyć operatora przypisania w połączeniu z tzw. ,,Iiterałem zasobu”
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 46. 
  Zmienne typu ,,identyfikator zasobu” to zmienne w PHP przechowujące odnośnik do zewnętrznego źródła zasobów takich jak np. otwarte pliki, połączenia do baz danych
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 47. 
  PHP dostarcza czterech typów skalarnych: identyfikator zasobu, NULL, liczbowy oraz napisowy
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 48. 
  PHP, podobnie jak Perl, nie oferuje komentarzy wielolinijkowych
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 49. 
  PHP dostarcza sporą listę predefiniowanych iteratorów, np. iterator ‘DirectoryIterator’ za pomocą którego można przeglądać zawartość podanego katalogu
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 50. 
  Przestrzenie nazw nie moga tworzyć hierarchii (nie moga byc zagnieźdźone)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 51. 
  Generatory dostarczają prostego sposobu na definiowanie iteratora, bez potrzeby tworzenia tablicy w pamięci
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 52. 
  Zadaniem Suhosin jest ochrona skryptów oraz serwerów korzystajacych z PHP przed znanymi I przyszłymi błędami bezpieczeństwa
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 53. 
  W instrukcji warunkowej PHP, słowo kluczowe if można zapisywać zarówno dużymi jaki małymi literami
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 54. 
  W PHP stała SID przechowuje identyfikator sesji I jest ona dostępna (posiada niepustą wartość) jeżeli przeglądarka WWW nie obsługuje ciasteczek lub ich obsługa została wyłączona
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 55. 
  W celu utworzenia w JavaScript obiektu, można użyc następującego wyrażenia: var $obiekt = {a:1, b:10}
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 56. 
  W celu uzyskania dostępu do własności o nazwie ‘a’ obiektu ‘obiekt’, w języku JavaScript można użyć takiego wyrażenia: obiekt.a lub takiego: obiekt[‘a’]
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 57. 
  W JavaScript tablice są obiektami i w związku z tym posiadają metody, które można wywoływać
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 58. 
  W celu utworzenia tablicy w JavaScript można użyć takiego wyrażenia: var $tablica = [1,’2’,3];
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 59. 
  W JavaScript, jeżeli wartość zmiennej sterującej pętli for ma byc ograniczona (ma byc widoczna) tylko w ,,ciele” pętli, to należy jej definicję poprzedzić słowem let
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 60. 
  JavaScript nie obsługuje funkcji ze ze zmienna liczbą argumentów
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 61. 
  W JavaScript, var używane wewnątrz bloku (np. { var zmienna=1}), ogranicza zakres zmiennej do tego bloku, tzn. Wartość tej zmiennej nie będzie widoczna poza tym blokiem
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 62. 
  Jesli w JavaScript tworzymy nową zmienną w funkcji, a jej nazwa jest poprzedzona słowem var, to taka zmienna nie jest dostępna spoza ciała funkcji, ani nie oddziałuje na zawartość innych zmiennych o tej samej nazwie, które moga występować w skrypcie głównym
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 63. 
  Typ ‘null’ JavaScript w kontekście numerycznym zachowuje się jak wartość 0, a kontekście logicznym jak wartość false
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 64. 
  W języku JavaScript wartość pustą null można zapisywać zarówno małymi jak I dużymi literami
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 65. 
  W JavaScript liczby całkowite mogą być zapisywane w kodzie: 10 lub 16-owym. Można również używać kodu ósemkowego, ale ma on status ,,przestarzały” (deprecated)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 66. 
  W JavaScript, wartość true można zapisać zarówno małymi jak i dużymi literami
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 67. 
  W JavaScript operator in zwraca wartość true gdy obiekt ma podaną własność lub gdy element o podanym indeksie znajduje się w tablicy
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 68. 
  W JavaScript, w celu usunięcia (skasowania) element z tablicy, należy mu przypisać wartość undefined
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 69. 
  Jeżeli zmienną JavaScript zdefiniowano następująco: var zmienna=1, to wartością wyrażenia delete zmienna będzie true
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 70. 
  W języku JavaScript  instrukcja for … in umożliwia ,,przechodzenie” przez kolejne nazwy własności obiektu
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 71. 
  Aby nie opóźniać ładowania obrazków oraz innych komponentów, zalecane jest umieszczanie odwołań do zewnętrznych skryptów JS jak najbliżej końca dokumentu HTML, gdyż przeglądarka WWW blokuje pobieranie tych elementów do momentu aż skrypt zewnętrzny zostanie pobrany, skompilowany i wykonany
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 72. 
  Nazwa zmiennej JavaScript musi obowiązkowo rozpoczynać się od znaku $ (dolar)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 73. 
  Przeglądarka WWW w pierwszej kolejności wykonuje skrypty JavaScript zawarte w ciele dokumentu HTML (<body></body>), a dopiero w drugiej, skrypty zawarte w sekcji nagłówkowej dokumentu HTML (<head></head>)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 74. 
  Tekst zawarty pomiędzy parą znaczników <noscript></noscript> jest wyświetlany przez przeglądarki WWW, które nie obsługuje języka JavaScript
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 75. 
  W JavaScript obiekty tworzy się jako instancje klas
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 76. 
  W JavaScript argumentem funkcji może być inna funkcja
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 77. 
  W JavaScript funkcja może zwracać inną funkcję
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 78. 
  JavaScript nie pozwala na tworzenie hierarchii obiektów
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 79. 
  Nazwy zmiennych JavaScript mogą być takie same jak słowa kluczowe, np. można utworzyć zmienna o nazwie ,,if”
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 80. 
  Nazwy zmiennych JavaScript moga pokrywać się z nazwami funkcji
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 81. 
  Nazwy stałych JavaScript mogą się pokrywać z nazwami zmiennych lub funkcji
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 82. 
  Nazwy zmiennych JavaScript są wrażliwe na wielkość liter
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 83. 
  W JavaScript, w celu utworzenia obiektu należy zdefiniować funkcję o nazwie takiej jak nazwa typu defioniowanego obiektu (np. function typ(…)){…}), a następnie należy yżyć tej nazwy jako argumentu operatora new(var obiekt = new typ(…))
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 84. 
  W JavaScript nie można dodawać nowych własności do już utworzonych obiektów
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 85. 
  W wyniku wykonania kodu JavaScript var zmienna={wartość:3} zostanie utworzony obiekt składający się, m.in., z własności o nazwie ‘wartość’
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 86. 
  JavaScript nie obsługuje wielokrotnego dziedziczenia
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 87. 
  Kody stanu zawarte w odpowiedzi serwera WWW należą do przedziału [1 .. 200]
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 88. 
  W celu zwięszkenia wydajności serwera Apache, działającego na komputerze wielordzeniowym, powinien on używać modułu, “worker” a nie “prefork"
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 89. 
  Jeżeli zbudujemy Apache jako serwer dynamiczny, to usunięcie jakiegoś modułu będzie wymagało ponownej rekompilacji serwera
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 90. 
  Moduły MPM pozwalają serwerowi Apache przetwarzać żądania za pomocą wątków lub procesów
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 91. 
  Apache pozwala aby uwierzytelnianie użytkownika HTTP odbywało się w oparciu o login i hasło zapisane w bazie danych SQL 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 92. 
  Aby serwer Apache mógł obsługiwać szyfrowane połączenia SSL, klucz prywatny musi być (obowiązkowo) zatwierdzony przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum autoryzacji
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 93. 
  Za pomocą określonej komendy protokołu HTTP może on uruchomić program znajdujący sie po stronie serwera WWW
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 94. 
  Jeżeli skrypt apachectl zostanie wywołany z parametrem ‘restart’ to wątki nie zajęte obsługą żądań ulegają zakończeniu I są zastępowane wątkami z nową konfiguracją; zaś wątki obsługujące żądania działają nadal, aż do momentu zakończenia obsługi takiego żądania
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 95. 
  Jeżeli skrypt apachectl zostanie wywołany z parametrem ‘restart’ to wątki nie zajęte obsługą żądań ulegają zakończeniu I są zastępowane wątkami z nową konfiguracją; zaś wątki obsługujące żądania działają nadal, aż do momentu zakończenia obsługi takiego żądania
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 96. 
  Apache umożliwia obsługę uwierzytelniania I autoryzacji w oparciu o dane pobierane z zasobów LDAP
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 97. 
  Aby Apache mógł interpretować dyrektywy zawarte w pliku .htaccess należy wywołac komendę htpasswd
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 98. 
  Po przetworzeniu żądania od klienta process FastCGI jest likwidowany i tworzony na nowo przy kolejnym żądaniu 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 99. 
  W przypadku zastosowania FastCGI możliwe jest uruchomienie skryptu FastCGI zlokalizowanego na komputerze innym nić ten na którym działa serwer WWW
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 100. 
  FastCGI pozwala na automatyczne uruchomienie odpowiedniego skryptu w przypadku dostępu do określonego typu MIME, np. ‘text/xml’
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 101. 
  FastCGI umożliwia zastąpienie lub uzupełnienie dowolnego rodzaju sterowania dostępem w każdej z faz procesu uwierzytelniania WWW – do uwierzytelnia użytkownika serwer Apache może użyć swoich modułów, ale zamiast nich, można użyc skrytów FastCGI
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 102. 
  Dane zawarte w formularzu, bezpośrednio przed ich przesłaniem do serwera WWW, są szyfrowane
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 103. 
  Ciasteczka są dostępne dla skryptu CGI, za pośrednictwem zmiennej środowiskowej _COOKIE    
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 104. 
  Formularze HTML definiuje się pomiędzy parą znaczków <form> </form>
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 105. 
  Ukryte pola formularza definiuje się przy pomocy znaczkima <input>
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 106. 
  W przypadku niezaszyfrowanego klucza prywatnego, serwer Apache będzie pytał o hasło przy każdym uruchomieniu serwera
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 107. 
  Metaznacznik ‘ROBOTS’, m.in., istruuje robota sieciowego czy powinien podążać za łączami hipertekstowymi zamieszczonymi na stronie
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 108. 
  Metaznacznik ‘ROBOTS’, m.in., istruuje robota sieciowego czy dana strona WWW zawiera jakieś indeksowane informacje
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 109. 
  Standardowym portem dla usługi szyfrowanego HTTP (HTTPS) jest port 80
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 110. 
  Ciasteczka umożliwiają utrzymanie ciągłości sesji podczas odwiedzania wirtyny internetowej 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 111. 
  W celu uaktywnienia mechanizmu uzgadniania zawartości ,,MultiViews”, należy w pliku konfiguracyjnym Apache, użyć dyrektywy Options All
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 112. 
  Dane przesłane metodą ,,POST” są umieszczane w zmiennej środowiskowej QUERY_STRING 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 113. 
  Skrypt CGI posiada informacje o przeglądarce WWW; w celu ich odczytania należy przeczytać całą zawartość standardowego wejścia
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 114. 
  Reguły firewalla aplikacyjnego ,,ModSecurity” można umieszczać w jednej z pięciu faz przetwarzania żądania HTTP
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 115. 
  Firewall aplikacyjny ,,ModSecurity” jest modułem interpretera PHP, który chroni aplikację internetową przed atakami typu SQL Injection 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 116. 
  Mechanizm negocjacji zawartości umożliwia tworzenie wielkojęzycznych (np. polskojęzyczny, angielskojęzyczny) serwisów WWW
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 117. 
  W celu utworzenia, w PHP, strony WWW na hasło, najpierw musi być zainstalowany firewall aplikacyjny ,,ModSecurity”
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 118. 
  Skrypt CGI to dokument HTML zawierający program w języku C lub C+ +
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 119. 
  Odrębność procesu serwera WWW od aplikacji CGI umożliwia jej uruchomienie z prawami właściciela pliku CGI
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 120. 
  Zmienna środowiskowa REQUEST_METHOD zawiera łańcuch znaków reprezentujący sposób kodowania danych dla formularza (tj. application/x-www-form-urlencoded lub multipart/form-data) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 121. 
  W przypadku kodowania multipart/form-data polskie znaki zawarte w polach formularza HTML są zastępowane sekcją znaków ‘%NN’, gdzie ‘NN’ jest kodem ASCII znaku w postaci heksadecymalnej
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 122. 
  W przypadku tworzenia instancji nie zadeklarowanej klasy, automatycznie jest wywoływana funkcja __autoload
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 123. 
  Dzięki metodom __call() oraz __callStatic() można zaimplementować mechanism przeciążania metod klasy
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 124. 
  Gdy argumentem funkcji var_dump() jest obiekt, wywoływana jest metod __debugInfo() tego obiektu
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 125. 
  Metoda __isset() jest automatycznie wywoływana, gdy w instrukcji warunkowej użyto zmiennej, która nie posiada wartości
  • A. 

   True

  • B. 

   False