Internacional Law

51 Questions | Total Attempts: 235

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Internacional Law

Universal quiz of internacion law!


Questions and Answers
 • 1. 
  Koga smatraju autorom termina Medjunarodno javno pravo?
  • A. 

   Fransiskus de Vitorija

  • B. 

   Hugo Grocius

  • C. 

   Hers Lauterpaht

  • D. 

   Alfred Ferdros

  • E. 

   Geremi Bentan

 • 2. 
  Medjunarodno pravo poseduje sistemske odlike. Koje odg najbolje to pokazuje?
  • A. 

   Medjunarodno pravo je pravo subordinacije koje je iskljucivo dispozitivnog karatkera.

  • B. 

   Karakter Medjunarodne zajednice bitno odredjuje prirodu medjunarodnog prava.Medjupravne norme nemaju sankciju.

  • C. 

   Medjunoradno pravo se zasniva na nacelima koja predstavljaju temelj vazeg medjunarodnog prava. Odlike:primarna sekundarna pravila...

  • D. 

   Medjunarodno pravo je pravo kooordinacije koje ustanovljava prava i obaveze samo za drzave i medjunarodne organizacije.

  • E. 

   Osnovni element sistema medjunarodnog prava je pravno pravilo koje se sastoji od dispozicije i sankcije.

 • 3. 
  Ideju prirodnog prava je pratila nastanak i razvoj medjunarodnog javnog prava. Uticaji ove ideje su vidljiv i u savremenom medjunarodnom pravu. To se vidi u sledecim institutima i obelezjima medjunarodnog prava.
  • A. 

   Drzava je obavezana samo onim pravilima na koje je izricito pristala .

  • B. 

   Institut opste dobra covecanstva

  • C. 

   Pravo na rat

  • D. 

   Pravo na samoodbranu

  • E. 

   Princip predpostavljene uzrocnosti u oblasti zastite zivotne sredine.

 • 4. 
  Karakteristike kogentih pravila medjunarodnog prava su sledece:
  • A. 

   Sve drzave imaju pravni interes da zahtevaju postovanje ovih pravila

  • B. 

   Ova pravila stvara Savet bezbednosti UN

  • C. 

   Ona mogu da budu promenjena jedino odlukama Saveta bezbednosti Un

  • D. 

   Ova pravila su osnov nadleznosti Medjunarodnog Suda Pravde

  • E. 

   Nistavan je svaki ugovor suprotan ovim pravilima

 • 5. 
   Kogentna i dispozitivna pravila medjunarodnog prava se razlikuju. Dva odgovora koja najtacnije formulisu ovo su ponudjena.
  • A. 

   Drzave slobodno odlucuju da li ce se obavezati kogentim i dispozitivnim normama.

  • B. 

   Rezolucije Saveta bezboednosti Un donete na osnovu glave VII povelje UN su kogentong karaktera dok su odluke GS UN dispozitivnog.

  • C. 

   Kogentne norme obavezuju i mogu biti zamenjene istim normama. Drzave odlucuju da li ce uzeti obaveze dispozitivnog karaktera

  • D. 

   Izmedju normi kogentnog i dispozitivnog karaktera ne postoje razlike

  • E. 

   Drzave slobodno odlucuju da li ce se obavezati normama dispozitivnog karaktera. Ako se obeze drzava njome ona moze da je iskljuci samo na osnovu pravila medjunarodnog prava o nestanku.

 • 6. 
  Medju kogetna pravila spadaju:
  • A. 

   Granica na neplovnoj reci povlaci se sredinom reke

  • B. 

   Zabrana primene sile u odnosima medjudrzavama

  • C. 

   Zabrana genocida

  • D. 

   Diplomatski nacini mirnog resavanje sporova

  • E. 

   U planinskom prdelu granica se povlaci razvodjem.

 • 7. 
  Zaokruzite dva pravila dispozitivnog pravila:
  • A. 

   Zabrana genocida

  • B. 

   Zabrana primene sile medju drzavama

  • C. 

   Zabrana ropstva

  • D. 

   Povlacenje drzavne granice maticom plovne reke

  • E. 

   Povlacenje drzavne granice duz vrhova planinskih venaca

 • 8. 
  Zaokruzite nacelo medjunarodnog prava kogetnog karaktera:
  • A. 

   Saradnja drava u oblasti razvoja ljudskih prava

  • B. 

   Zabrana upotrebe sile u odnosima medju drzavama

  • C. 

   Ne bis in idem

  • D. 

   Povlacenje granice sredinom plovnog toka reke

  • E. 

   Izriciti pristanak je jedini osnov sticanja prava i obaveza

 • 9. 
  Odnos medjunarodnog i unutrasnjeg prava uredjen je :
  • A. 

   Pravilima transnacionlanog prava

  • B. 

   Pravilima nadnacionalnog prava

  • C. 

   Pravilima unutrasnjeg prava

  • D. 

   Teorijama moneizma i dualizma

  • E. 

   Pravilima medjunarodnog prava

 • 10. 
  Odnos medjunarodnog i unutrasnjeg prava je prilicno slozen. Jedan od ponudjenjih iskaza ne izrazava tacno jedan od aspekata ovog odnosa koji je to iskaz?
  • A. 

   Unutrasnje pravo pruza gradju za pravna resenja medjunarodnom pravu

  • B. 

   Medjunarodno pravo se oslanja na unutrasnje u pogledu implemetacije.

  • C. 

   Presude nacionlanih sudova su za medjunarodne sudove relevantne cinjenice

  • D. 

   Drzavama se medjunarodnim ugovorom moze naloziti da izmene ili donesu odgovarajuci unutrasnji akt.

  • E. 

   Postupak zakljucivanja medjunarodnih ugovora je regulisan iskljucivo pravilima unutrasnjeg prava.

 • 11. 
  Nakon usvajanja teksta ugovora a pre nego sto se izdrazi konacna saglasnost na ugovor, ondostno pre nego sto ugovor stupi na snagu:
  • A. 

   Ugovor se moze priveremeno primenjivati ako se ugovornice tako sporazumeju

  • B. 

   Drzave ne smeju preduzimati radnje koje bi ugovor lisile njegovo predmeta cilja

  • C. 

   Ugovor ne prozivodi nikakov pravno dejstvo

  • D. 

   Vazice samo one odredbe koje predstavljaju nacela konkretnog ugovora

  • E. 

   There is no time. 12 .41 am

 • 12. 
  U opsta pravna nacela spadaju:
  • A. 

   Ne bis in idem

  • B. 

   Zabrana koriscena sile medju drzavama

  • C. 

   Obaveza mirnog resavanja sporova

  • D. 

   Audiatur et altera pars

  • E. 

   Zabrana mesanja u unutrasnje stvari druge drzave

 • 13. 
  Izostanak prosteta je medjunarodni sud smatrao saglasnoscu drzave na promenu pravne situacije ciju validnost usled toga ova ne moze da osporava. Gde je ovo pravilo primenjeno?
  • A. 

   Slucaj nuklearnih proba

  • B. 

   Diplomatsko i konzularno osoblje u teheranu

  • C. 

   Slucaj Notebom

  • D. 

   Slucaj fisheries Jurisdiction

  • E. 

   Hram preah Vihear

 • 14. 
  Medjunarodne sudske odluke su prema statutu medjunarodnog suda:
  • A. 

   Obavezne samo za srane u sporu za konretan slucaj

  • B. 

   Predstavljaju samostalni formalni izvor prava na isti nacin kao i ugovori

  • C. 

   Pomocno srestvo za utvrdjivanje pravnih pravila

  • D. 

   Iste pravne snage kao medjunarodni ugovori i obicaji

  • E. 

   Manje pravne snage od ugovora ali iste pravne snage kao opsta pravna nacela.

 • 15. 
  Sudska praksa i doktrina su :
  • A. 

   Pomocni izvor medjunarodnog prava

  • B. 

   Glavni izvor medjunarodnog prava

  • C. 

   Sredstvo za stvaranje pravila medjunarodnog prava

  • D. 

   Sredstvo za dokazivanje pravila medjunarodnog prava

  • E. 

   Srestvo za reviziju medjunarodnih ugovora

 • 16. 
  Deklaracije Un kao svecane preporuke generalne skupstine Un su:
  • A. 

   Formalni izvor medjunarodnog prava

  • B. 

   Dokaz svesti o obaveznosti pravnih pravila

  • C. 

   Kogentna pravna pravila medjunarodnog prava

  • D. 

   Obavezujuce odluke organa un na osnovo povelje

  • E. 

   Akt samoproglasenja.

 • 17. 
  Jednostrani akti drzava su :
  • A. 

   Rezerva na medjunarodni ugovor

  • B. 

   Dzentlmenski sporzaum

  • C. 

   Memorandum o saglasnosti

  • D. 

   Notifikacija

  • E. 

   Razmena nota

 • 18. 
  Izvori medjunarodnog ugovornog prava su :
  • A. 

   Povelja UN

  • B. 

   Becka konvencija o pravu ugovora iz 1969. godine

  • C. 

   Becka konvencija o sukcisjij drzava u odnosu na ugovore iz 1978.

  • D. 

   Haska konvecija o pravu za ugovore 1954. godine

  • E. 

   Becka konvecija pravu ugovora izmedju drzava i medjunarodnih orrganizacija iz 1968. godine

 • 19. 
  Opsta pravna nacela su :
  • A. 

   Nacionalna pravna nacela koje postoje u vecini drazva.

  • B. 

   Kogentne norme medjunarodnog prava

  • C. 

   Nacela na kojima se temelji medjunarodno pravo

  • D. 

   Pravila koja su moralnog ali ne i pravnog karaktera

  • E. 

   Ovo previse dugo traje.

 • 20. 
  Medjunarodni ugovor deluje prema trecim stranama :
  • A. 

   Ugovorom mogu da se stvore prava za trece strane bez njihovog izrciitog pristanka

  • B. 

   Ugovorom mogu da se stvore obaveze za trece strane jedino uz njihov izricit pristanak

  • C. 

   Ugovorom mogu dase stvvore obaveze za trece strane bez njihovo pristanka

  • D. 

   Ugovorom ne mogu da se stvore obaveze za trece strane.

 • 21. 
  Estopel je
  • A. 

   Medjunarodni sporazum

  • B. 

   Jednostrani akt

  • C. 

   Procesni prigovor kojim se sankcionise nedoslednost druge strane u sporu

  • D. 

   Prigovor zasterlosti u medjunarodnom pravu

  • E. 

   Saglasnost dve ili vise drazve kojom se obavezuju na dosledno ponasanje

 • 22. 
  Rezerva na odredbe medjunarodnog ugovora zakljucenog izmedju veceg broja drzava dozvoljena je izuzev.
  • A. 

   Ako nije stavljena tokom pregovora

  • B. 

   Ako je izricito zabranjena odredbama ugovora

  • C. 

   Ako je ne prihvate sve strane ugovornice

  • D. 

   Ako je ne prihvati vecina strana ugovornica

  • E. 

   Ako je suptrotna cilju i predmetu ugovora

 • 23. 
  Opste pravilo tumacenje medjunarodnih ugovora je :
  • A. 

   Ugovor se tumaci u skladu sa uobicajnim znacenjem termina u kontekstu i u svetlu predmeta i cilja ugovora

  • B. 

   Ugovor se tumaci u skladu sa voljom drava ugovornica u mementu zaklucenja ugovora

  • C. 

   Ugovor s tumaci iskljucivo na osnovu teksta ugovora

  • D. 

   Ugovor se tumaci u skladu sa uobicajnim znacenjem termina u svetlu predmeta i cilja ugovora

 • 24. 
  Sloboda ugovoranja u MP
  • A. 

   Ogranicena je kogentim imperativnim normama medjunarodnog prava

  • B. 

   Apsolutno je neogranicena

  • C. 

   Ogranicena je interesima trecih drzava

  • D. 

   Podrazumeva postupanje u dobroj veri

 • 25. 
  Konvencijom o pravu ugovora nisu uradjenja sledeca pitanja.
  • A. 

   Usmeni medjunarodni ugovori

  • B. 

   Nistavost medjunarodnih ugovora

  • C. 

   Stavljanje rezervi na medjuarodnoe ugovore

  • D. 

   Dejstvo rata na medjunarodne ugovore

  • E. 

   Dejstov medjunarodnih ugovora na trece strane