Internacional Law

51 Questions | Total Attempts: 231

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Internacional Law

Universal quiz of internacion law!


Questions and Answers
 • 1. 
  Koga smatraju autorom termina Medjunarodno javno pravo?
  • A. 

   Fransiskus de Vitorija

  • B. 

   Hugo Grocius

  • C. 

   Hers Lauterpaht

  • D. 

   Alfred Ferdros

  • E. 

   Geremi Bentan

 • 2. 
  Medjunarodno pravo poseduje sistemske odlike. Koje odg najbolje to pokazuje?
  • A. 

   Medjunarodno pravo je pravo subordinacije koje je iskljucivo dispozitivnog karatkera.

  • B. 

   Karakter Medjunarodne zajednice bitno odredjuje prirodu medjunarodnog prava.Medjupravne norme nemaju sankciju.

  • C. 

   Medjunoradno pravo se zasniva na nacelima koja predstavljaju temelj vazeg medjunarodnog prava. Odlike:primarna sekundarna pravila...

  • D. 

   Medjunarodno pravo je pravo kooordinacije koje ustanovljava prava i obaveze samo za drzave i medjunarodne organizacije.

  • E. 

   Osnovni element sistema medjunarodnog prava je pravno pravilo koje se sastoji od dispozicije i sankcije.

 • 3. 
  Ideju prirodnog prava je pratila nastanak i razvoj medjunarodnog javnog prava. Uticaji ove ideje su vidljiv i u savremenom medjunarodnom pravu. To se vidi u sledecim institutima i obelezjima medjunarodnog prava.
  • A. 

   Drzava je obavezana samo onim pravilima na koje je izricito pristala .

  • B. 

   Institut opste dobra covecanstva

  • C. 

   Pravo na rat

  • D. 

   Pravo na samoodbranu

  • E. 

   Princip predpostavljene uzrocnosti u oblasti zastite zivotne sredine.

 • 4. 
  Karakteristike kogentih pravila medjunarodnog prava su sledece:
  • A. 

   Sve drzave imaju pravni interes da zahtevaju postovanje ovih pravila

  • B. 

   Ova pravila stvara Savet bezbednosti UN

  • C. 

   Ona mogu da budu promenjena jedino odlukama Saveta bezbednosti Un

  • D. 

   Ova pravila su osnov nadleznosti Medjunarodnog Suda Pravde

  • E. 

   Nistavan je svaki ugovor suprotan ovim pravilima

 • 5. 
   Kogentna i dispozitivna pravila medjunarodnog prava se razlikuju. Dva odgovora koja najtacnije formulisu ovo su ponudjena.
  • A. 

   Drzave slobodno odlucuju da li ce se obavezati kogentim i dispozitivnim normama.

  • B. 

   Rezolucije Saveta bezboednosti Un donete na osnovu glave VII povelje UN su kogentong karaktera dok su odluke GS UN dispozitivnog.

  • C. 

   Kogentne norme obavezuju i mogu biti zamenjene istim normama. Drzave odlucuju da li ce uzeti obaveze dispozitivnog karaktera

  • D. 

   Izmedju normi kogentnog i dispozitivnog karaktera ne postoje razlike

  • E. 

   Drzave slobodno odlucuju da li ce se obavezati normama dispozitivnog karaktera. Ako se obeze drzava njome ona moze da je iskljuci samo na osnovu pravila medjunarodnog prava o nestanku.

 • 6. 
  Medju kogetna pravila spadaju:
  • A. 

   Granica na neplovnoj reci povlaci se sredinom reke

  • B. 

   Zabrana primene sile u odnosima medjudrzavama

  • C. 

   Zabrana genocida

  • D. 

   Diplomatski nacini mirnog resavanje sporova

  • E. 

   U planinskom prdelu granica se povlaci razvodjem.

 • 7. 
  Zaokruzite dva pravila dispozitivnog pravila:
  • A. 

   Zabrana genocida

  • B. 

   Zabrana primene sile medju drzavama

  • C. 

   Zabrana ropstva

  • D. 

   Povlacenje drzavne granice maticom plovne reke

  • E. 

   Povlacenje drzavne granice duz vrhova planinskih venaca

 • 8. 
  Zaokruzite nacelo medjunarodnog prava kogetnog karaktera:
  • A. 

   Saradnja drava u oblasti razvoja ljudskih prava

  • B. 

   Zabrana upotrebe sile u odnosima medju drzavama

  • C. 

   Ne bis in idem

  • D. 

   Povlacenje granice sredinom plovnog toka reke

  • E. 

   Izriciti pristanak je jedini osnov sticanja prava i obaveza

 • 9. 
  Odnos medjunarodnog i unutrasnjeg prava uredjen je :
  • A. 

   Pravilima transnacionlanog prava

  • B. 

   Pravilima nadnacionalnog prava

  • C. 

   Pravilima unutrasnjeg prava

  • D. 

   Teorijama moneizma i dualizma

  • E. 

   Pravilima medjunarodnog prava

 • 10. 
  Odnos medjunarodnog i unutrasnjeg prava je prilicno slozen. Jedan od ponudjenjih iskaza ne izrazava tacno jedan od aspekata ovog odnosa koji je to iskaz?
  • A. 

   Unutrasnje pravo pruza gradju za pravna resenja medjunarodnom pravu

  • B. 

   Medjunarodno pravo se oslanja na unutrasnje u pogledu implemetacije.

  • C. 

   Presude nacionlanih sudova su za medjunarodne sudove relevantne cinjenice

  • D. 

   Drzavama se medjunarodnim ugovorom moze naloziti da izmene ili donesu odgovarajuci unutrasnji akt.

  • E. 

   Postupak zakljucivanja medjunarodnih ugovora je regulisan iskljucivo pravilima unutrasnjeg prava.

 • 11. 
  Nakon usvajanja teksta ugovora a pre nego sto se izdrazi konacna saglasnost na ugovor, ondostno pre nego sto ugovor stupi na snagu:
  • A. 

   Ugovor se moze priveremeno primenjivati ako se ugovornice tako sporazumeju

  • B. 

   Drzave ne smeju preduzimati radnje koje bi ugovor lisile njegovo predmeta cilja

  • C. 

   Ugovor ne prozivodi nikakov pravno dejstvo

  • D. 

   Vazice samo one odredbe koje predstavljaju nacela konkretnog ugovora

  • E. 

   There is no time. 12 .41 am

 • 12. 
  U opsta pravna nacela spadaju:
  • A. 

   Ne bis in idem

  • B. 

   Zabrana koriscena sile medju drzavama

  • C. 

   Obaveza mirnog resavanja sporova

  • D. 

   Audiatur et altera pars

  • E. 

   Zabrana mesanja u unutrasnje stvari druge drzave

 • 13. 
  Izostanak prosteta je medjunarodni sud smatrao saglasnoscu drzave na promenu pravne situacije ciju validnost usled toga ova ne moze da osporava. Gde je ovo pravilo primenjeno?
  • A. 

   Slucaj nuklearnih proba

  • B. 

   Diplomatsko i konzularno osoblje u teheranu

  • C. 

   Slucaj Notebom

  • D. 

   Slucaj fisheries Jurisdiction

  • E. 

   Hram preah Vihear

 • 14. 
  Medjunarodne sudske odluke su prema statutu medjunarodnog suda:
  • A. 

   Obavezne samo za srane u sporu za konretan slucaj

  • B. 

   Predstavljaju samostalni formalni izvor prava na isti nacin kao i ugovori

  • C. 

   Pomocno srestvo za utvrdjivanje pravnih pravila

  • D. 

   Iste pravne snage kao medjunarodni ugovori i obicaji

  • E. 

   Manje pravne snage od ugovora ali iste pravne snage kao opsta pravna nacela.

 • 15. 
  Sudska praksa i doktrina su :
  • A. 

   Pomocni izvor medjunarodnog prava

  • B. 

   Glavni izvor medjunarodnog prava

  • C. 

   Sredstvo za stvaranje pravila medjunarodnog prava

  • D. 

   Sredstvo za dokazivanje pravila medjunarodnog prava

  • E. 

   Srestvo za reviziju medjunarodnih ugovora

 • 16. 
  Deklaracije Un kao svecane preporuke generalne skupstine Un su:
  • A. 

   Formalni izvor medjunarodnog prava

  • B. 

   Dokaz svesti o obaveznosti pravnih pravila

  • C. 

   Kogentna pravna pravila medjunarodnog prava

  • D. 

   Obavezujuce odluke organa un na osnovo povelje

  • E. 

   Akt samoproglasenja.

 • 17. 
  Jednostrani akti drzava su :
  • A. 

   Rezerva na medjunarodni ugovor

  • B. 

   Dzentlmenski sporzaum

  • C. 

   Memorandum o saglasnosti

  • D. 

   Notifikacija

  • E. 

   Razmena nota

 • 18. 
  Izvori medjunarodnog ugovornog prava su :
  • A. 

   Povelja UN

  • B. 

   Becka konvencija o pravu ugovora iz 1969. godine

  • C. 

   Becka konvencija o sukcisjij drzava u odnosu na ugovore iz 1978.

  • D. 

   Haska konvecija o pravu za ugovore 1954. godine

  • E. 

   Becka konvecija pravu ugovora izmedju drzava i medjunarodnih orrganizacija iz 1968. godine

 • 19. 
  Opsta pravna nacela su :
  • A. 

   Nacionalna pravna nacela koje postoje u vecini drazva.

  • B. 

   Kogentne norme medjunarodnog prava

  • C. 

   Nacela na kojima se temelji medjunarodno pravo

  • D. 

   Pravila koja su moralnog ali ne i pravnog karaktera

  • E. 

   Ovo previse dugo traje.

 • 20. 
  Medjunarodni ugovor deluje prema trecim stranama :
  • A. 

   Ugovorom mogu da se stvore prava za trece strane bez njihovog izrciitog pristanka

  • B. 

   Ugovorom mogu da se stvore obaveze za trece strane jedino uz njihov izricit pristanak

  • C. 

   Ugovorom mogu dase stvvore obaveze za trece strane bez njihovo pristanka

  • D. 

   Ugovorom ne mogu da se stvore obaveze za trece strane.

 • 21. 
  Estopel je
  • A. 

   Medjunarodni sporazum

  • B. 

   Jednostrani akt

  • C. 

   Procesni prigovor kojim se sankcionise nedoslednost druge strane u sporu

  • D. 

   Prigovor zasterlosti u medjunarodnom pravu

  • E. 

   Saglasnost dve ili vise drazve kojom se obavezuju na dosledno ponasanje

 • 22. 
  Rezerva na odredbe medjunarodnog ugovora zakljucenog izmedju veceg broja drzava dozvoljena je izuzev.
  • A. 

   Ako nije stavljena tokom pregovora

  • B. 

   Ako je izricito zabranjena odredbama ugovora

  • C. 

   Ako je ne prihvate sve strane ugovornice

  • D. 

   Ako je ne prihvati vecina strana ugovornica

  • E. 

   Ako je suptrotna cilju i predmetu ugovora

 • 23. 
  Opste pravilo tumacenje medjunarodnih ugovora je :
  • A. 

   Ugovor se tumaci u skladu sa uobicajnim znacenjem termina u kontekstu i u svetlu predmeta i cilja ugovora

  • B. 

   Ugovor se tumaci u skladu sa voljom drava ugovornica u mementu zaklucenja ugovora

  • C. 

   Ugovor s tumaci iskljucivo na osnovu teksta ugovora

  • D. 

   Ugovor se tumaci u skladu sa uobicajnim znacenjem termina u svetlu predmeta i cilja ugovora

 • 24. 
  Sloboda ugovoranja u MP
  • A. 

   Ogranicena je kogentim imperativnim normama medjunarodnog prava

  • B. 

   Apsolutno je neogranicena

  • C. 

   Ogranicena je interesima trecih drzava

  • D. 

   Podrazumeva postupanje u dobroj veri

 • 25. 
  Konvencijom o pravu ugovora nisu uradjenja sledeca pitanja.
  • A. 

   Usmeni medjunarodni ugovori

  • B. 

   Nistavost medjunarodnih ugovora

  • C. 

   Stavljanje rezervi na medjuarodnoe ugovore

  • D. 

   Dejstvo rata na medjunarodne ugovore

  • E. 

   Dejstov medjunarodnih ugovora na trece strane

 • 26. 
  Postoji niz medjunarodnih pravnih izvora koji na poseban nacin regulisu odnos medjunarodnog i unutrasnjeg prava. Jedna odredba glasi : JEDNA CLANICA SE NE MOZE POZVATI NA ODREDBE SVOG UNUTRASNJEG PRAVA DA BI SE OPRAVDALA NEIZVRSENJE UGOVORA. Ova odredba se nalazi u :
  • A. 

   Povelji UN

  • B. 

   Statutu Stalnog krivicnog suda

  • C. 

   Statutu Medjunarodnog Krivicnog tribunala za bivsu Jugoslaviju.

  • D. 

   Beckoj konveciji o ugovornom pravu iz 1969. godine

  • E. 

   Beckoj konveciji o diplomatskim odnosima iz 1961 godine.

 • 27. 
  Beckom konvecnijom o pravu ugovora predvidjenja ne nadleznost medjunarodnog suda u slucaju spora koji moze nsatti povodom sledeceg razloga :
  • A. 

   Clausula rebus sic stantibus

  • B. 

   Sukob sa imerativnom normom

  • C. 

   Krsenje ugovora o zastiti ljudskih prava

  • D. 

   Visa sila

 • 28. 
  Medju razloge apsolutne nistavosti spadaju:
  • A. 

   Prekoracenje ovlascenja prlikom zakljucivanja ugovora

  • B. 

   Primean sile pretnom sila protiv drzave

  • C. 

   Zabluda

  • D. 

   Rebus sic statibus

  • E. 

   Prinudna izvrsna nad predstavnikom drzave

 • 29. 
  Drzava ne moze da se pozove na cinjenicu da je njen pristanak da bude vezana ugovorom izrazen krsenjem pravilima unutrasnjeg prava kao na razlog manjkaovsti ugovara izuzev:
  • A. 

   Ako je krsenje ucinio ministar inistranih poslova

  • B. 

   Ako je krsenje ucinoo sef drzave

  • C. 

   Ako je krsenje bilo ocigledno

  • D. 

   Ako se krsenje odnosilo na unutrasnje propise o zakljucivanju medjunarodnih ugovora

  • E. 

   Ako se krsenje odnosilo na pravila unutrasnjeg prava o zakljucenju medjunarodnog ugovaora od sustinskog znacaja.

 • 30. 
  Medjunarodno pravo poznaje nekoliko nacina obezbednjenja izvrsnjea medjunaorndoih ugovora/ nisu dopusteni :
  • A. 

   Nadozrni mehanizmi

  • B. 

   Suspenzija korespodente obeze u slucaju krsenja

  • C. 

   Uzimanje talaca

  • D. 

   Privreman okupacija drzaven terotirije radi obezbednja izvrsenja ugovora

  • E. 

   Periodicni izestaji

 • 31. 
  Pravo na oktas Medj. ugovora drzava uziva
  • A. 

   Kada je pravo na otkaz predvidjeno ugovorom

  • B. 

   Uvek

  • C. 

   Kada se posredno ugrvdi da je postoja namera

  • D. 

   Ako ugovor nije orocen

 • 32. 
  Solutio prestvalja:
  • A. 

   Osnov prestanak ugovora kao pravnog akta

  • B. 

   Osnov nistavosti ugoovara

  • C. 

   Osnov prestanka ugovorne obaveze

  • D. 

   Nacin davanja konacne saglasnosti na ugovor

 • 33. 
  Drzave su duzne da na osnovu clana 102 povelje UN registruju ugovor pri UN.ako to ne urade posledica je :
  • A. 

   Na takav medjunarrodni ugovor se ne moze pozivati pred organima UN

  • B. 

   Nepunovaznost neregistrovanost medjunarodnog ugovora

  • C. 

   Medjunarnodni ugovor ne moze stuputi na snagu

 • 34. 
  Strana ugovornica ne moze da se pozove na ustinisku promenu okolnosti kao razlog za prestanak ugovora ako je u pitanju :
  • A. 

   Ugovor iz oblasti razorouzanja

  • B. 

   Ugovor o granicama

  • C. 

   Promena okolnosti uzrokvoana krsnjeme ugovora od ugovornice koja se na njih pozove

  • D. 

   Promena okolnosti uzrokovana visom silom

  • E. 

   Ugovor iz oblasti medjunarodnog saobracaja

 • 35. 
  Formalni izvori medjunarodnog prava su :
  • A. 

   Medjunarodni ugovori

  • B. 

   Jednostrani akti drzava

  • C. 

   Medjunarodni obicaji

  • D. 

   Odluke medjunarodnih organizacija

  • E. 

   Nacela medjunarodnog prava

 • 36. 
  Termin ius cogenst supervinies mp oznacava:
  • A. 

   Razlog apsolutne nistavosti ugovora

  • B. 

   Nadleznost saveta bezbednosti

  • C. 

   Razlog prestanaka ugovora zbog suprotnosti sa imeprataivnom normom medjuanorndog prava koja je nstala nakon zaklucenja ugovora

  • D. 

   Posebnu vrstu klauzula u medjunaorndom ugovorima

  • E. 

   Fizicku nemogucnost

 • 37. 
  Bilateralnim ugovorm na snaiz izmedju drzave A i drzave B bilo je predvidjeno da drzavljanin jedne drzave mogu da nasledjuju nekretnine u drugoj drzavi.Unutrasnjim pravom drzave B predvidjeno je da stranci ne mogu da sticu nekretnine po bilo kom osnovu u toj drzavi. Zbog tog pravila unutrasnjeg prava drzavljaninu drzave A nije priznata svojina na nekretnini po osnov nasledjivanja. Drzava A nije bila zadovoljna ovakvim stavom drzave B i spor je predat Arbitrazi na resavanje. Sta je presudjeno:
  • A. 

   Drzava B nije prekrsila bilateralni sporazum.

  • B. 

   Drzava B nije duzna da prizna svojinu na nekretnini drzavljaninu drzava a ali je duzna da nakadni stetu.

  • C. 

   Drzava B je prekrsila bilateralni sporazum.

  • D. 

   Svaka drzava je suverana u odlucivanju o sticanju svojine na svojoj teritoriji

  • E. 

   Drzave B je obavezna da prizan pravo svojine na nekretnini drzavljaninu drzave A steceno na osnovu nasledjivanja saglasno sporazumu.

 • 38. 
  Zaokruzite one okolnosti koje mogu prestvaljati osnove nistavosti kod kojih je konvalidicija nije moguca:
  • A. 

   Prinuda nad prestavnikom drzave koje je prekoraceno ovlascenje za zakljucenje ugovora

  • B. 

   Suprotnost sa normama unutrasnjeg prava o nadleznosti za zakljucenje medju. ugovora.

  • C. 

   Pokloni namenjeni licno prestavniku drzave tokom zakljucenja ugovora cija je vrednost simoblcina.

  • D. 

   Suprotnost normama jus cogens

 • 39. 
  Medjunorodni ugovor moze predviti da ukoliko broj ugovorenih strana padne ispod odredjenog broja ugvoronih strana padne ispod odjednenog broja da ce taj ugovor prestati da azi rec o sledecem osnov uprestanaka medjuanordnih ugovora.
  • A. 

   Raskid ugovora

  • B. 

   Fizicka nemogucnost izvrsenja

  • C. 

   Visa sila

 • 40. 
  Osnovni izvori medjunarodnog prava su:
  • A. 

   Nacela medjunarodnog prava

  • B. 

   Medjunarodni ugovori

  • C. 

   Sudska praksa i doktrina

  • D. 

   Praksa drzava

  • E. 

   Opsta pravna nacela.

 • 41. 
  Da li drzava moze da se pozove na svoje unutrasnje pravoi kao na opravdanje za neizvrsenje medjunarodne obaveze?
  • A. 

   Ne moze ako je u pitanju zakon ili podzakonski akt

  • B. 

   Moze jedino ako je u pitanju ustav

  • C. 

   Moze da se pozove na ustav izuzev ako je u pitanju imperativno pravilo medjunarodnog prava.

  • D. 

   Ne moze ni kada je u ustavu pitanju.

  • E. 

   Moze da se pozove uvek.

 • 42. 
  Odluke nac. sudova su za medjunarodne sudove:
  • A. 

   Prepreka za odlucivanje u istoj pravnoj stvari

  • B. 

   Relevantne cinjenice koje medjunarodni sud uzima obzir prilikom odlucivanja

  • C. 

   Dokaz nacionalnih pravnih praivla

  • D. 

   Osnov donosenja medjunarodne odluke.

  • E. 

   Mogu prouciti odluke sudova.

 • 43. 
  Medjunarodna obicajna pravna pravila su formalni izvor medjunarodnog prava. Oni se smatraju :
  • A. 

   Glavnim pomocnim izvorima

  • B. 

   Glavnim primarnim izvorima

  • C. 

   Glavnim supsijadardnim izvorima

  • D. 

   Pomocnim izvorima

  • E. 

   Dopunskim izvorima.

 • 44. 
  Prema statutu medjunarodnog suda medjunarodni obicaju su :
  • A. 

   Pravna pravila ponasanja koje su drzave izricito prihvatile kao obavezujuca

  • B. 

   Pravna pravila ponasanja koja su priznata od strane civilizvoanih naroda

  • C. 

   Ustaljena praksa koju prati svest o obaveznosti

  • D. 

   Dokaz opste prakse prihvacene kao pravo

  • E. 

   Svest o obaveznosti koju prati odgovorajacu praksa

 • 45. 
  Elementi Obicajnog pravnog pravila su:
  • A. 

   Nacela medjunarodnog prava

  • B. 

   Pravna svest

  • C. 

   Praksa drzava

  • D. 

   Presude medjunarodnoh sudova

  • E. 

   Eksplicintna saglasnost volja

 • 46. 
  Praksa kao elemnt opest obicajnog pravnog pravila trebad a zadovolji sledece uslove:
  • A. 

   Praksa treba da bude stalna

  • B. 

   Praksa treba da traje pedeset godina

  • C. 

   U njoj treba da ucestvuju sve drzave

  • D. 

   Praksa treba da bude svakodnevna

  • E. 

   U njoj treba da ucestvuje veci broj drzava

 • 47. 
  Instant obicaj je termin koji oznacava?
  • A. 

   Obicaj u cijem nastanku ucestvovale samo jedna drzava

  • B. 

   Obicaj u cijem nastanku ucestvovale dve drzave

  • C. 

   Obicaj za ciji je nastanak potreban kratak vremenski period.

  • D. 

   Opste pravno nacelo koje postane obicaj

  • E. 

   Obicaj cije se postojanje konstatuje odlukom medjunarodne organizacije.

 • 48. 
  U slucaju Haya  de la Torre Medjunarodni sud raspravlja o postojanju:
  • A. 

   Lokalnog obicaja

  • B. 

   Univerzalnog obicaja

  • C. 

   Regionalnog obicaja

  • D. 

   Opsteg pravnog nacela

  • E. 

   Savestnost strana u sporu

 • 49. 
  Koja od sledecih pravila se smatraju medjunarodnim obicajnim pravnim pravilima:
  • A. 

   Sudski imunitet diplomatskog agenta drzave odasiljaca u drzavi prijema.

  • B. 

   Sloboda plovidbe na otvorenom moru

  • C. 

   Diplomatksi protokol

  • D. 

   Pravilo ekvidistance prilikom razgranicenja pojasa

  • E. 

   Prekluzivni rok od 6 meseci za podnosenje tuzbe sudovima

 • 50. 
  U odnosu medjunarodnog ugovoroa i medjunarodnog obicaja iste sadrzine vaze sledecea pravila
  • A. 

   Medjunarodni obicaj i ugovor iste sadrzine mogu postajti paralerno i nezavisno jedan od drugogi tada je instrument medjunarodnog ugovora dokaz obicajnog pravnog pravila.

  • B. 

   Medjunarodni ugovor i medjunaorndi obicaj iste sadrzine ne mogu postojati paralerno i nezavisno jedan od drugoga.

  • C. 

   Pristanak na ugovor izrazava Opinio juris za obicaj iste sdrazine nezavisno od drzave

  • D. 

   Ako obicaj postoja i pre nastanka ugovora odnosno ako je pravilo iste sadrzine kao i ugovorno nastalo tokom vazenja ugovora prestanak ugovora ne dira u punovaznost i dejstvo obicajnog pravnog pravila.

  • E. 

   Obicaj je sranje Ugovor je do jaja!

 • 51. 
  Opsta pravna nacela su formalni izvori medjunarodnog prava. Oni se smatraju :
  • A. 

   Glavnim primarnim izvorima

  • B. 

   Glavnim pomocnim izvorima

  • C. 

   Glavnim supsidijarnim izvorima

  • D. 

   Pomocnim supsidijarnim izvorima

  • E. 

   Dodatnim izvorima